32001L0085Dziennik Urzędowy L 042 , 13/02/2002 P. 0001 - 0102


Dyrektywa 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 20 listopada 2001 r.

odnosząca się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniająca dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3], w świetle wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w dniu 25 czerwca 2001 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Istotne jest podejmowanie środków w tym celu.

(2) Wymagania techniczne, które pojazdy silnikowe muszą spełniać na mocy ustawodawstw krajowych odnoszą się, między innymi, do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy.

(3) Wymagania te różnią się w poszczególnych Państwach Członkowskich.

(4) Pojazdy te nie były wprowadzane do wspólnotowego obrotu z powodu różnic w warunkach technicznych. Przyjęcie zharmonizowanych wymagań przez wszystkie Państwa Członkowskie zamiast krajowych regulacji powinno ułatwić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego w odniesieniu do tych pojazdów.

(5) Dlatego konieczne jest, aby wszystkie Państwa Członkowskie przyjęły takie same wymagania albo w uzupełnieniu własnych istniejących przepisów, albo zamiast tych przepisów, w szczególności w celu umożliwienia stosowania, w odniesieniu do każdego typu pojazdu, procedury homologacji typu WE będącej przedmiotem dyrektywy Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep [4].

(6) Niniejsza dyrektywa jest jedną z oddzielnych dyrektyw dotyczących procedury homologacji typu WE ustanowionej dyrektywą 70/156/EWG.

(7) W celu uwzględnienia postępów już poczynionych w zakresie poprawy dostępu osób o ograniczonej możliwości poruszania się do pojazdów klas I i II, należy zezwolić, aby istniejące typy pojazdów miały bardziej strome pochylenie w niektórych miejscach przejścia niż nowe typy pojazdów.

(8) Ponieważ cele proponowanego działania, mianowicie uniknięcie barier w wymianie handlowej we Wspólnocie poprzez stosowanie homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do takich pojazdów, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki działania proponowanego w przedmiotowym sektorze możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podejmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(9) W celu rozróżnienia między istniejącymi a nowymi typami pojazdu konieczne jest odniesienie do dyrektywy Rady 76/756/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach [5].

(10) Pożądane jest uwzględnienie istniejących wymagań technicznych przyjętych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (EKG/ONZ) w jej regulaminie nr 36 ("Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów do przewozu pasażerów w zakresie ich budowy"), w jej regulaminie nr 52 ("Jednolite przepisy dotyczące budowy pojazdów użyteczności publicznej o małej pojemności"), w jej regulaminie nr 66 ("Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów do przewozu pasażerów w zakresie wytrzymałości konstrukcji") oraz w jej regulaminie nr 107 ("Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów dwupokładowych do przewozu pasażerów w zakresie ich budowy"), załączone do Porozumienia z dnia 20 marca 1958 r. dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania udzielonych homologacji wyposażenia i części pojazdów silnikowych.

(11) Podczas gdy zasadniczym celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, konieczne jest także zapewnienie warunków technicznych umożliwiających dostęp osobom o ograniczonej możliwości poruszania się do pojazdów objętych dyrektywą, zgodnie z wspólnotową polityką transportową i społeczną. Wszystkie wysiłki muszą być skierowane na poprawę dostępu do tych pojazdów. W tym celu dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się można osiągnąć albo poprzez rozwiązania techniczne zastosowane w pojeździe, jak to zostało ujęte w niniejszej dyrektywie, albo poprzez połączenie ich z właściwą infrastrukturą lokalną mającą zagwarantować dostęp dla użytkowników wózków inwalidzkich.

(12) W związku z powyższym, konieczna jest zmiana dyrektywy 70/156/EWG i dyrektywy 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep [6].

(13) Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [7],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do celów niniejszej dyrektywy:

- "pojazd" oznacza pojazd silnikowy kategorii M2 lub M3, określony w części A załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG,

- "nadwozie" oznacza oddzielny zespół techniczny, jak określono w art. 2 dyrektywy 70/156/EWG,

- "klasa pojazdu" oznacza pojazd odpowiadający opisowi klasy podanemu w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Z mocą od dnia 13 sierpnia 2003 r. Państwa Członkowskie nie mogą odmawiać homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu:

- pojazdu,

- nadwozia,

- pojazdu, którego nadwozie już uzyskało homologację jako oddzielny zespół techniczny,

lub odmówić lub zakazać sprzedaży, rejestracji lub dopuszczenia do ruchu pojazdu lub nadwozia jako oddzielnego zespołu technicznego, z przyczyn odnoszących się do przepisów dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i posiadających więcej niż osiem siedzeń, poza siedzeniem kierowcy, jeżeli wymagania niniejszej dyrektywy i załączników do niej zostały spełnione.

2. Ustęp 1 stosuje się również do pojazdów niskopodłogowych klasy I lub II, homologowanych przed dniem 13 sierpnia 2002 r. na mocy dyrektywy 76/756/EWG, o pochyleniu przejścia wynoszącym 12,5 % określonym w ppkt 7.7.6.2 załącznika 1.

3. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 4 poniżej, od dnia 13 lutego 2004 r., Państwa Członkowskie:

- nie udzielają już homologacji typu WE w odniesieniu do typu pojazdu i typu nadwozia jako oddzielnego zespołu technicznego,

- mogą odmówić rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów i nowych nadwozi jako oddzielnych zespołów technicznych,

z przyczyn odnoszących się do przepisów dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń, poza siedzeniem kierowcy, jeżeli wymagania niniejszej dyrektywy i załączników do niej nie zostały spełnione.

4. Z mocą od dnia 13 lutego 2005 r., Państwa Członkowskie mogą odmówić rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów i nowych nadwozi jako oddzielnych zespołów technicznych, które zostały homologowane zgodnie z przepisami ust. 2.

Artykuł 3

1. Pojazdy klasy I umożliwiają dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, łącznie z użytkownikami wózków inwalidzkich zgodnie z przepisami technicznymi ustanowionymi w załączniku VII.

2. Pozostawia się do uznania Państw Członkowskich dokonanie wyboru właściwego rozwiązania mającego na celu poprawę dostępu do pojazdów innych niż należące do klasy I. Jednakże w przypadku gdy pojazdy inne niż pojazdy klasy I są wyposażone w urządzenia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się i/lub dla użytkowników wózków inwalidzkich, pojazdy te spełniają odpowiednie wymagania załącznika VII.

Artykuł 4

W dyrektywie 70/156/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku I:

a) w ppkt 0.2 dodaje się podpunkty w brzmieniu:

+++++ TIFF +++++

b) w ppkt 0.3 dodaje się podpunkty w brzmieniu:

+++++ TIFF +++++

c) w ppkt 0.3.1 dodaje się podpunkty w brzmieniu:

+++++ TIFF +++++

d) w ppkt 2.4.2 dodaje się podpunkt w brzmieniu:

+++++ TIFF +++++

e) dodaje się podpunkty w brzmieniu:

+++++ TIFF +++++

f) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. w części I załącznika III dodaje się punkt w brzmieniu:

+++++ TIFF +++++

3. w załączniku IV:

a) w części I pkt 52 otrzymuje brzmienie:

| "Przedmiot | Numer dyrektywy | Odniesienie do Dziennika Urzędowego | Stosowanie |

| | | | | | | | | |

52 | Autobusy i autokary | …/…/WE | L | M1 | M2 X | M3 X | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4" |

b) w części II dodaje się pkt 52 w brzmieniu:

| "Przedmiot | Numer bazowego regulaminu | Serie poprawek | Uzupełnienie | Sprostowanie |

52 | Wytrzymałość konstrukcji nośnej (autobusy) | 66 | — | 1 do 00 | —" |

Artykuł 5

W załączniku I do dyrektywy 97/27/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się ppkt 2.1.2.1-2.1.2.2.1.4;

2. dodaje się podpunkt w brzmieniu:

"2.1.2.1. "Autobus lub autokar" oznacza pojazd określony w pkt 2 załącznika I do dyrektywy 2001/85/WE.

2.1.2.2. "Klasa" autobusu lub autokaru oznacza pojazd klasy określonej w ppkt 2.1.1 i 2.1.2 załącznika I do dyrektywy2001/85/WE.

2.1.2.3. "Autobus lub autokar przegubowy" oznacza pojazd określony w ppkt 2.1.3 załącznika I do dyrektywy 2001/85/WE.

2.1.2.4. "Autobus lub autokar dwupokładowy" oznacza pojazd określony w ppkt 2.1.6 załącznika I do dyrektywy 2001/85/WE."

Artykuł 6

Środki niezbędne do dostosowania niniejszej dyrektywy do postępu technicznego przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2.

Artykuł 7

1. Komisja wspomagana jest przez Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego, ustanowiony przez art. 13 dyrektywy 70/156/EWG (zwany dalej "Komitetem").

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin.

Artykuł 8

1. Państwa Członkowskie przyjmą i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 13 sierpnia 2003 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 9

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 10

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2001 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

N. Fontaine

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. Neyts-Uyttebroeck

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 17 z 20.1.1998, str. 1.

[2] Dz.U. C 129 z 27.4.1998, str. 5.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 1998 r. (Dz.U. C 379 z 7.12.1998, str. 80) potwierdzona w dniu 27 października 1999 r. (Dz.U. C 154 z 5.6.2000, str. 47), wspólne stanowisko Rady z dnia 26 września 2000 r. (Dz.U. C 370 z 22.12.2000, str. 1) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2001 r. (Dz.U. C 276 z 1.10.2001, str. 124). Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2001 r. i decyzja Rady z dnia 8 października 2001 r.

[4] Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 98/91/WE (Dz.U. L 11 z 16.1.1999, str. 25).

[5] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/28/WE (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 1).

[6] Dz.U. L 233 z 25.8.1997, str. 1.

[7] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I: | Zakres, definicje, wniosek o udzielenie homologacji typu WE pojazdu lub nadwozia jako oddzielnego zespołu technicznego, zmiany typu pojazdu lub nadwozia, zgodność produkcji i wymagań |

Dodatek: | Sprawdzenie granicy przechyłu statycznego przy pomocy metody obliczeniowej |

Załącznik II: | Dokumentacja homologacji typu WE |

Dodatek 1: | Dokumenty informacyjne |

Subdodatek 1: | Dokument informacyjny dotyczący typu pojazdu |

Subdodatek 2: | Dokument informacyjny dotyczący typu nadwozia |

Subdodatek 3: | Dokument informacyjny dotyczący typu pojazdu wyposażonego w nadwozie uprzednio homologowane jako oddzielny zespół techniczny |

Dodatek 2: | Świadectwo homologacji typu WE |

Subdodatek 1: | Świadectwo homologacji typu WE w odniesieniu do typu pojazdu |

Subdodatek 2: | Świadectwo homologacji WE w odniesieniu do typu nadwozia |

Subdodatek 3: | Świadectwo homologacji typu WE w odniesieniu do typu pojazdu wyposażonego w nadwozie uprzednio homologowane jako oddzielny zespół techniczny |

Załącznik III: | Rysunki poglądowe |

Załącznik IV: | Wytrzymałość konstrukcji nośnej |

Dodatek 1: | Badanie pojazdu kompletnego metodą przewracania |

Dodatek 2: | Badanie segmentu nadwozia metodą przewracania |

Dodatek 3: | Badanie segmentu nadwozia za pomocą wahadła |

Subdodatek 1: | Obliczanie energii całkowitej |

Subdodatek 2: | Wymagania dotyczące rozkładu głównych części konstrukcji nośnej pochłaniających energię |

Dodatek 4: | Sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji nośnej przy pomocy obliczeń |

Załącznik V: | Wytyczne do przeprowadzania pomiarów sił zamykania drzwi uruchamianych mechanicznie |

Załącznik VI: | Wymagania specjalne dotyczące pojazdów o pojemności nieprzekraczającej 22 pasażerów |

Załącznik VII: | Wymagania dotyczące urządzeń technicznych ułatwiających dostęp pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się |

Załącznik VIII: | Wymagania specjalne dotyczące pojazdów dwupokładowych |

Dodatek: | Przejścia |

Załącznik IX: | Homologacja typu WE oddzielnego zespołu technicznego oraz pojazdu wyposażonego w nadwozie uprzednio homologowane jako oddzielny zespół techniczny |

--------------------------------------------------