32001L0078Dziennik Urzędowy L 285 , 29/10/2001 P. 0001 - 0162


Dyrektywa Komisji 2001/78/WE

z dnia 13 września 2001 r.

zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 93/36/EWG, załączniki IV, V i VI do dyrektywy Rady 93/37/EWG, załączniki III i IV do dyrektywy Rady 92/50/EWG, zmienione dyrektywą 97/52/WE oraz załączniki od XII do XV, XVII i XVIII do dyrektywy Rady 93/38/EWG, zmienione dyrektywą 98/4/WE

(Dyrektywa w sprawie stosowania standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącą się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi [1], zmienioną dyrektywą 97/52/WE [2], a w szczególności jej art. 22, dyrektywę Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującą procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy [3], zmienioną dyrektywą 97/52/WE, a w szczególności jej art. 14, dyrektywę Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane [4], zmienioną dyrektywą 97/52/WE, a w szczególności jej art. 35 ust. 2 i dyrektywę Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującą procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji [5], zmienioną dyrektywą 98/4/WE [6], a w szczególności jej art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 2 i 3

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywy 92/50/EWG, 93/36/EWG, 93/37/EWG i 93/38/EWG ustanawiają obowiązek publikowania ogłoszeń o zamówieniach w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w ramach procedur, które objęte są zakresem ich zastosowania oraz określają kategorie informacji, które powinny zawierać takie ogłoszenia; dyrektywy te ustalają także "wzory ogłoszeń", zgodnie z którymi należy sporządzać ogłoszenia; zobowiązanie to wynika z art. 9 ust. 4 dyrektywy 93/36/EWG, art. 11 ust. 6 dyrektywy 93/37/EWG, art. 17 ust. 1 dyrektywy 92/50/EWG, art. 21 ust. 1 i 4, art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 dyrektywy 93/38/EWG.

(2) Komisja przyjęła zalecenie (91/561/EWG) w dniu 24 października 1991 r. [7] oraz komunikat w dniu 30 grudnia 1992 r. [8]; zaleca w nich stosowanie określonych wzorów ogłoszeń o zamówieniach na dostawy i roboty budowlane. Wzory te różnią się od wzorów ogłoszeń zawartych w załącznikach do powyższych dyrektyw.

(3) Wzory określone w tych dyrektywach wymagają obecnie modyfikacji w celu uproszczenia stosowania reguł dotyczących ogłoszeń, przy ich jednoczesnym dostosowaniu do środków elektronicznych rozwiniętych jako część systemu informatycznego dotyczącego zamówień publicznych (SIMAP), zapoczątkowanego przez Komisję Europejską we współpracy z Państwami Członkowskimi. Ponadto, stosowanie standardowych formularzy i ewentualne stosowanie Wspólnego Słownika Zamówień (Common Procurement Vocabulary — CPV) ułatwi dostęp do informacji oraz przyczyni się do zwiększenia przejrzystości zamówień. Dla celów jasności, wskazane jest zastąpienie wyżej wymienionych załączników standardowymi formularzami.

(4) Środki określone w niniejszej dyrektywie są zgodne z opiniami zarówno Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych, jak i Komitetu Doradczego ds. Zamówień Telekomunikacyjnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Załącznik IV do dyrektywy 93/36/EWG zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

2. Załączniki IV, V i VI do dyrektywy 93/37/EWG zastępuje się odpowiednio tekstem znajdującym się w załącznikach II, III i IV do niniejszej dyrektywy.

3. Załączniki III i IV do dyrektywy 92/50/EWG zastępuje się odpowiednio tekstem znajdującym się w załącznikach V i VI do niniejszej dyrektywy.

4. Załączniki od XII do XV, XVII i XVIII do dyrektywy 93/38/EWG zastępuje się odpowiednio tekstem znajdującym się w załącznikach od VII do XII do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmują środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 1 maja 2002 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

2. Wspomniane środki, określone w art. 1, powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2001 r.

W imieniu Komisji

Frederik Bolkestein

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 328 z 28.11.1997, str. 1.

[3] Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 1.

[4] Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 54.

[5] Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 84.

[6] Dz.U. L 101, z 1.4.1998, str. 1.

[7] Dz.U. L 305, z 6.11.1991, str. 19.

[8] Obwieszczenie Komisji Europejskiej dotyczące formularzy, jakie powinny być stosowane przez organy zamawiające, których dotyczy wejście w życie dyrektywy 90/531/EWG (Dz.U. S 252 A, z 30.12.1992, str. 1).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VIII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IX

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK X

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK XI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK XII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------