32001L0038Dziennik Urzędowy L 187 , 10/07/2001 P. 0043 - 0044


Dyrektywa 2001/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 5 czerwca 2001 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 93/7/EWG w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Państwa Członkowskiego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ustanowienie unii gospodarczej i walutowej oraz przejście na euro mają wpływ na załącznik do dyrektywy Rady 93/7/EWG [3] pozycja B akapit ostatni ustanawiającej wartości, wyrażone w ecu, dóbr kultury, do których ma zastosowanie dyrektywa. Akapit ten stanowi, że dniem przeliczenia takich wartości na waluty krajowe ma być dzień 1 stycznia 1993 r.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych przepisów odnoszących się do wprowadzenia euro [4] wszelkie odniesienia do ecu w instrumentach prawnych stają się, od dnia 1 stycznia 1999 r., odniesieniami do euro, po przeliczeniu według kursu jeden do jednego. Nie zmieniając dyrektywy 93/7/EWG, i tym samym stałego kursu walutowego odpowiadającego kursowi obowiązującemu w dniu 1 stycznia 1993 r., Państwa Członkowskie posiadające euro jako swoją walutę stosowałyby nadal różne kwoty, przeliczone na podstawie kursów walutowych z 1993 r., a nie kursy wymiany ustalone nieodwołalnie w dniu 1 stycznia 1999 r., i sytuacja ta utrzymywałaby się tak długo, jak długo zasada przeliczania pozostawałaby integralną częścią dyrektywy.

(3) Załącznik do dyrektywy 93/7/EWG pozycja B akapit ostatni powinien zostać zmieniony w taki sposób, by od dnia 1 stycznia 2002 r. Państwa Członkowskie posiadające euro jako swoją walutę stosowały bezpośrednio wartości w euro ustanowione przez ustawodawstwo wspólnotowe. Dla pozostałych Państw Członkowskich, które będą nadal przeliczać te progi na waluty krajowe, powinien zostać przyjęty kurs walutowy w odpowiednim terminie przed dniem 1 stycznia 2002 r. i powinno zostać przewidziane dla tych Państw Członkowskich dostosowanie tego kursu automatycznie i okresowo w celu wyrównania odchyleń w kursie walutowym między walutą krajową a euro.

(4) Wydawałoby się, że wartość 0 (zero) w pozycji B Załącznika do dyrektywy 93/7/EWG, stosowana jako próg finansowy dla niektórych kategorii dóbr kultury, mogłaby być interpretowana w sposób zagrażający skutecznemu stosowaniu tej dyrektywy. Podczas gdy wartość 0 (zero) oznacza, że dobra należące do przedmiotowych kategorii, niezależnie od ich wartości — nawet jeżeli jest ona znikoma lub wynosi zero — powinny być uważane za "dobra kultury" w rozumieniu dyrektywy, niektóre organy interpretowały to w taki sposób, że dane dobra kultury nie posiadają żadnej wartości, tym samym pozbawiając te kategorie dóbr ochrony, udzielonej przez dyrektywę.

(5) W celu uniknięcia nieporozumień w tym względzie cyfra 0 powinna zostać zastąpiona jaśniejszym wyrażeniem, które nie pozostawia wątpliwości co do potrzeby ochrony przedmiotowych dóbr,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejszym w załączniku do dyrektywy 93/7/EWG pozycja B otrzymuje brzmienie:

1. Tytuł

"WARTOŚĆ: 0 (zero)"

otrzymuje brzmienie:

"WARTOŚĆ:

Niezależnie od wartości".

2. Ostatni akapit, odnoszący się do przeliczenia na waluty krajowe wartości wyrażonych w ecu, otrzymuje brzmienie:

"Dla Państw Członkowskich nieposiadających euro jako swojej waluty wartości wyrażone w euro w Załączniku zostają przeliczone i wyrażone w walutach krajowych według kursu walutowego z dnia 31 grudnia 2001 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ta równowartość w walutach krajowych podlega przeglądowi co dwa lata, ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2001 r. Obliczenie tej równowartości następuje na podstawie średniej dziennej wartości tych walut, wyrażonej w euro, w okresie 24 miesięcy do ostatniego dnia sierpnia poprzedzającego przegląd, który wchodzi w życie w dniu 31 grudnia. Komitet Doradczy ds. Dóbr Kultury dokonuje przeglądu tego sposobu obliczenia, na wniosek Komisji, co do zasady po upływie dwóch lat po jego pierwszym zastosowaniu. Dla każdego przeglądu wartości wyrażone w euro i ich odpowiedniki w walucie krajowej są okresowo publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w pierwszych dniach listopada w roku poprzedzającym datę zastosowania przeglądu.".

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 31 grudnia 2001 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 czerwca 2001 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

N. Fontaine

Przewodniczący

W imieniu Rady

L. Engqvist

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 120 E z 24.4.2001, str. 182.

[2] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2001 i decyzja Rady z dnia 14 maja 2001 r.

[3] Dz.U. L 74 z 27.3.1993, str. 74. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 96/100/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 60 z 1.3.1997, str. 59).

[4] Dz.U. L 162 z 19.6.1997, str. 1.

--------------------------------------------------