32001L0010Dziennik Urzędowy L 147 , 31/05/2001 P. 0041 - 0041


Dyrektywa 2001/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 22 maja 2001 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/68/EWG w odniesieniu do trzęsawki owiec

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Warunki zdrowotne zwierząt odnośnie do trzęsawki owiec dotyczące wprowadzania do obrotu zwierząt są ustanowione w dyrektywie Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami [4].

(2) Komisja uzyskała opinie naukowe, w szczególności od Naukowego Komitetu Sterującego, dotyczące kilku aspektów zakaźnych encefalopatii gąbczastych (TSE). Przepisy ustanowione w dyrektywie 91/68/EWG powinny zostać zrewidowane w świetle tych opinii.

(3) Powinny zostać ustanowione przepisy dotyczące wszystkich spraw dotyczących TSE, do stosowania przede wszystkim do produkcji i wprowadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady w celu zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych [5].

(4) Niniejsza dyrektywa dotyczy bezpośrednio zdrowia publicznego i odnosi się do funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dlatego właściwe jest przyjęcie art. 152 ust. 4 lit. b) Traktatu jako podstawy prawnej dla przyjęcia przepisów odnośnie do zapobiegania i zwalczania określonych zakaźnych encefalopatii gąbczastych.

(5) Dlatego dyrektywa 91/68/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 91/68/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 ust. 7 wyrażenie "wymienioną w wykazach załącznika B sekcja I i II" zastępuje się wyrażeniem "wymienioną w wykazach załącznika B sekcja I".

2) Skreśla się art. 6 lit. b).

3) W art. 7 ust. 1 wyrażenie "określonych w załączniku B sekcja II i III" zastępuje się wyrażeniem "określonych w załączniku B sekcja III".

4) W art. 8 ust. 1 wyrażenie "wymienionych w załączniku B sekcja II i III" zastępuje się wyrażeniem "wymienionych w załączniku B sekcja III".

5) Skreśla się sekcję II załącznika B.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do 30 czerwca 2001 r. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2001 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie regulowanej niniejszą dyrektywą. Komisja informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2001 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

N. Fontaine

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. Winberg

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 45 z 19.2.1999, str. 33.

[2] Dz.U. C 45 z 10.9.1999, str. 19.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2000 r. (Dz.U. C 339 z 29.11.2000, str. 128) oraz decyzja Rady z dnia 12 lutego 2001 r.

[4] Dz.U. 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 94/953/WE (Dz.U. L 371 z 31.12.1994, str. 14).

[5] Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1.

--------------------------------------------------