32001E0542Official Journal L 194 , 18/07/2001 P. 0055 - 0055


WSPÓLNE STANOWISKO RADY

z dnia 16 lipca 2001 r.

dotyczące zakazu wydawania wiz ekstremistom w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

(2001/542/WPZiB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

1) W swoich konkluzjach z dnia 11 czerwca 2001 r. Rada wyraziła rosnące obawy dotyczące poważnego pogorszenia się sytuacji w kwestii bezpieczeństwa w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i potępiła nieustające działania terrorystyczne ekstremistów albańskich.

2) W swoich konkluzjach z dnia 25 czerwca 2001 r. Rada ponownie potępiła wszystkie formy terroryzmu w regionie Zachodnich Bałkanów i podtrzymała zaangażowanie w przeciwdziałanie oddziaływaniu tych zachowań na proces demokratyzacji, włączając środki restrykcyjne, takie jak zakaz wydawania wiz ekstremistom.

3) Nie powinno się wydawać wiz ekstremistom zagrażającym pokojowi i stabilności w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, a także stanowiących zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

4) Unia Europejska uważa uzgodnienia między państwami Europy Środkowej i Wschodniej stowarzyszonymi z UE, państwami stowarzyszonymi Cyprem, Maltą i Turcją, a także Krajami EFTA, członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za istotne z punktu widzenia zwiększenia znaczenia niniejszego wspólnego stanowiska,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

1. Nie wydaje się wiz ekstremistom stanowiącym zagrożenie dla pokoju i stabilizacji w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, a także dla suwerenności i integralności terytorialnej byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

2. Listę osób, do których odnosi się ust. 1, określa się i uaktualnia w drodze decyzji wykonawczej Rady, na podstawie rekomendacji Wysokiego Przedstawiciela.

Artykuł 2

Prezydencja wystosuje prośbę do państw Europy Środkowej i Wschodniej stowarzyszonych z UE, państw stowarzyszonych Cypru, Malty i Turcji, a także krajów EFTA, członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o poparcie niniejszego wspólnego stanowiska w celu zwiększenia znaczenia zakazu wydawania wiz.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko będzie poddawane stałemu przeglądowi.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko obowiązuje od dnia jego przyjęcia.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2001 r.

W imieniu Rady

L. MICHEL

Przewodniczący