32001D0744Dziennik Urzędowy L 278 , 23/10/2001 P. 0035 - 0036


Decyzja Komisji

z dnia 17 października 2001 r.

zmieniająca załącznik V do dyrektywy Rady 1999/30/WE odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 3091)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/744/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącą się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu [1], w szczególności jej art. 7 ust. 7;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wartości dopuszczalne dla dwutlenku siarki, dwutlenku i tlenków azotu, pyłów i ołowiu w otaczającym powietrzu są ustanowione w dyrektywie 1999/30/WE.

(2) Metoda określania górnych i dolnych progów tych zanieczyszczeń powinna zostać zmieniona w celu wyjaśnienia procedury obliczeniowej.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 12 ust. 2 dyrektywy Rady 96/62/WE [2],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Sekcję II załącznika V do dyrektywy 1999/30/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2001 r.

W imieniu Komisji

Margot Wallström

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 163 z 29.6.1999, str. 41.

[2] Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 55.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"II. Określanie przekroczeń progów górnych i dolnych

Przekroczenia górnych i dolnych progów oceny muszą być określane na podstawie stężeń w ciągu poprzednich pięciu lat, w przypadku gdy dostępne są wystarczające dane. Próg oceny będzie uznany za przekroczony, jeżeli został przekroczony co najmniej w ciągu trzech oddzielnych lat w trakcie tych poprzednich pięciu lat.

W przypadku gdy dostępne są dane obejmujące okres krótszy niż pięć lat, Państwa Członkowskie mogą zestawiać wyniki kampanii pomiarowych o krótkim czasie trwania w przeprowadzanych w okresie roku oraz w miejscach które prawdopodobnie mogą być typowe dla najwyższego poziomu zanieczyszczenia z wynikami uzyskanymi z informacji pochodzących z wykazu emisji lub modelowania w celu określenia przekroczeń górnych i dolnych progów oceny."

--------------------------------------------------