32001D0634Dziennik Urzędowy L 221 , 17/08/2001 P. 0050 - 0055


Decyzja Komisji

z dnia 16 sierpnia 2001 r.

ustanawiająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa pochodzących z Gwinei

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 2525)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/634/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r., ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 97/79/WE [2], w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ekspert Komisji przeprowadził wizytację kontrolną w Gwinei w celu sprawdzenia warunków, w jakich produkty rybołówstwa są produkowane, składowane i przesyłane do Wspólnoty.

(2) Przepisy ustawodawstwa Gwinei dotyczące kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równorzędne z ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG.

(3) W szczególności "Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) Ministère de la pêche et de l’aquaculture" jest w stanie efektywnie weryfikować stosowanie obowiązujących ustaw.

(4) Jednakże wizytacja kontrolna w Gwinei wykazała pewne niedociągnięcia w zakresie warunków higienicznych przedsiębiorstw przetwarzających i przygotowujących produkty rybołówstwa. Wykazała również niedociągnięcia w zakresie kontroli sanitarnej stosowanej przy przetwarzaniu i przygotowaniu produktów rybołówstwa. Z tego powodu jedynie produkty rybołówstwa, które nie podlegały innym procesom przygotowania lub przetwarzania niż schłodzenie albo zamrażanie, mogą zostać dopuszczone do przywozu do Wspólnoty.

(5) Procedura uzyskiwania świadectwa zdrowia określona w art. 11 ust. 4 lit. a) dyrektywy 91/493/EWG musi również obejmować definicję wzoru świadectwa, minimalne wymagania w odniesieniu do języka(-ów), w jakim(-ch) musi być sporządzone, oraz stanowisko osoby upoważnionej do jego podpisania.

(6) Na mocy art. 11 ust. 4 lit. b) dyrektywy 91/493/EWG do opakowań produktów rybołówstwa musi być dołączony znak podający nazwę państwa trzeciego oraz numer zatwierdzenia/rejestracji przedsiębiorstwa, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia, z wyjątkiem niektórych produktów mrożonych.

(7) Na mocy art. 11 ust. 4 lit. c) dyrektywy 91/493/EWG należy sporządzić wykaz zatwierdzonych przedsiębiorstw, statków przetwórni lub chłodni składowych oraz wykaz statków zamrażalni, wyposażonych zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy Rady 92/48/EWG [3] pkt 1–7. Wykazy te muszą zostać sporządzone na podstawie komunikatu DNPM do Komisji. Z tego powodu w gestii DNPM leży zapewnienie zgodności z przepisami ustanowionymi w tym celu w art. 11 ust. 4 dyrektywy 91/493/EWG.

(8) DNPM dostarczyła oficjalnych zapewnień dotyczących zgodności z przepisami ustanowionymi w rozdziale V w Załączniku do dyrektywy 91/493/EWG w odniesieniu do produktów nieprzetworzonych oraz dotyczących spełnienia warunków higienicznych, równorzędnych z tymi, które zostały ustanowione przez tę dyrektywę.

(9) Jednakże wizytacja kontrolna wykazała pewne niedociągnięcia w zakresie procedury przeprowadzanej przez DNPM w celu zatwierdzenia/zawieszenia przedsiębiorstw oraz statków, z tego względu modyfikacja wykazu przedsiębiorstw oraz statków, z których przywóz jest dozwolony, będzie wymagała przeprowadzenia przez ekspertów Komisji nowej wizytacji kontrolnej na miejscu.

(10) Uwzględniając wyniki wizytacji kontrolnej, zmniejszenie częstotliwości kontroli bezpośrednich ustanowionych decyzją Komisji 94/360/WE z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie zmniejszonej częstotliwości bezpośrednich kontroli przesyłek niektórych produktów sprowadzanych z państw trzecich, zgodnie z dyrektywą Rady 90/675/EWG [4], nie powinno być stosowane do produktów rybołówstwa przywożonych z Gwinei.

(11) Środki przewidziane w tej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

"Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) Ministère de la pêche et de l’aquaculture" jest właściwym organem w Gwinei do weryfikacji oraz poświadczania zgodności produktów rybołówstwa z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

Artykuł 2

Produkty rybołówstwa pochodzące z Gwinei muszą spełniać następujące warunki:

1) Nie były poddawane żadnemu przygotowaniu lub przetwarzaniu innemu niż schładzanie lub zamrażanie.

2) Każdej przesyłce musi towarzyszyć numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem podanym w załączniku A do niniejszej decyzji.

3) Produkty muszą pochodzić z zatwierdzonych przedsiębiorstw, statków przetwórni lub chłodni składowych, lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku B do niniejszej decyzji.

4) Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej wszystkie opakowania muszą zawierać napis "GWINEA" oraz numer zatwierdzenia/rejestracji przedsiębiorstwa, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia, wykonany niedającymi się usunąć literami.

Artykuł 3

1. Świadectwa określone w art. 2 ust. 1 muszą być sporządzone w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzone są kontrole.

2. Świadectwo musi zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela DNPM oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie przy przywozie produktów rybołówstwa z Gwinei nie mogą stosować do tych produktów zmniejszenia częstotliwości bezpośrednich kontroli przewidzianego w decyzji 94/360/WE.

Artykuł 5

Załącznik B może zostać zmieniony jedynie po uzyskaniu wyników z inspekcji na miejscu.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 60 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2001 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

[2] Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31.

[3] Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

[4] Dz.U. L 158 z 25.6.1994, str. 41.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ STATKÓW

PP : zakład przetwórczy

ZV : statek zamrażalnia

Nr zatwierdzenia | Nazwa | Miasto/region | Ograniczenie zatwierdzenia | Kategoria |

001/N/MPA/DNPM | Chaico 7 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

003/N/MPA/DNPM | Elini – S (Gregui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

004/N/MPA/DNPM | Thiangui 3 (Thiangui-Peche | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

011/N/MPA/DNPM | Takamar 6 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

014/N/MPA/DNPM | Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

015/N/MPA/DNPM | Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

016/N/MPA/DNPM | Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

017/N/MPA/DNPM | Albarka (Asti Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

018/N/MPA/DNPM | Figuero 14 (Alamari) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

020/N/MPA/DNPM | Espadeiro (Sopem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

021/N/MPA/DNPM | Daniaa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

029/N/MPA/DNPM | Thiangui 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

030/N/MPA/DNPM | Thiangui 2 | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

031/N/MPA/DNPM | Thiangui 5 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

032/N/MPA/DNPM | Sea Horse 1(Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

033/N/MPA/DNPM | Sea Horse 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

034/N/MPA/DNPM | Snam 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

035/N/MPA/DNPM | Snam 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

036/N/MPA/DNPM | Inaara (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

037/N/MPA/DNPM | Aroa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

041/N/MPA/DNPM | Mihalis (Guinee-Enterprise) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

042/N/MPA/DNPM | Guetnar (Sip-Bourouma) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

043/N/MPA/DNPM | Grecoland (Grecoland Fishing Company) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

050/N/MPA/DNPM | Gnalen (Josemar) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

051/N/MPA/DNPM | Jeong IN No 15 (Ba-Ma Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

005/E/MPA/DNPM | Nicola Peche | KIPE | | PP |

044/E/MPA/DNPM | Dauphin | ALMAMYA | | PP |

045/E/MPA/DNPM | OK - Fishing | MADINA | | PP |

046/E/MPA/DNPM | Progui | MADINA | | PP |

047/E/MPA/DNPM | Jasmin - Trading House | YENGUEMA | | PP |

048/E/MPA/DNPM | Sokaly - Peche | KAPORO | | PP |

049/E/MPA/DNPM | Safri - Peche | BONFI | | PP |

--------------------------------------------------