32001D0595Dziennik Urzędowy L 209 , 02/08/2001 P. 0032 - 0032


Decyzja Rady

z dnia 13 lipca 2001 r.

w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską zmiany do postanowień Traktatu w sprawie Karty Energetycznej dotyczących handlu

(2001/595/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnoty Europejskie zawarły Traktat w sprawie Karty Energetycznej decyzją Rady i Komisji 98/181/WE, EWWiS, Euratom [1], który zawierał odniesienia do odpowiednich postanowień GATT z 1947 r.

(2) W interesie Wspólnoty leży wprowadzenie do Traktatu w sprawie Karty Energetycznej odpowiednich odniesień do postanowień Światowej Organizacji Handlu (WTO) zamiast zawartych w niej odniesień do postanowień GATT z 1947 r. oraz włączenie do przepisów dotyczących handlu wykazu urządzeń związanych z energetyką.

(3) Wspólnota posiada wyłączną kompetencję w zakresie wspólnej polityki handlowej.

(4) Na konferencji w sprawie Karty Energetycznej oraz konferencji międzynarodowej, która odbyła się dnia 24 kwietnia 1998 r., uzgodniono treść zmiany do postanowień Traktatu w sprawie Karty Energetycznej dotyczących handlu, łącznie z wykazem urządzeń związanych z energetyką oraz w sprawie powiązanych decyzji, warunków i deklaracji (zmiana dotycząca handlu).

(5) Decyzją Rady 98/537/WE [2] Wspólnota zatwierdziła treść zmiany dotyczącej handlu oraz jej tymczasowe zastosowanie do czasu wejścia w życie.

(6) Przyjęcie zmiany dotyczącej handlu pomoże w osiągnięciu celów Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym należy zatwierdzić wspomniane zmiany,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmianę do postanowień Traktatu w sprawie Karty Energetycznej dotyczących handlu.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, składa Rządowi Republiki Portugalskiej dokument zatwierdzenia zmiany do postanowień Traktatu w sprawie Karty Energetycznej dotyczących handlu, zgodnie z art. 39 i 49 Traktatu w sprawie Karty Energetycznej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2001 r.

W imieniu Rady

M. Verwilghen

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 69 z 9.3.1998, str. 1.

[2] Dz.U. L 252 z 12.9.1998, str. 21.

--------------------------------------------------