32001D0589Dziennik Urzędowy L 213 , 07/08/2001 P. 0065 - 0065


Decyzja Rady

z dnia 18 czerwca 2001 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii, dotyczącej uczestnictwa Republiki Bułgarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

(2001/589/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w powiązaniu z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz jego art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejską Agencję Ochrony Środowiska oraz Europejską Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska ustanowiono rozporządzeniem (EWG) 1210/90 [3].

(2) Rada Europejska w Luksemburgu (grudzień 1997 r.) uczestniczy w programach i agencjach wspólnotowych przez przyspieszanie strategii przedakcesyjnej dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. W przypadku agencji, wnioski Rady Europejskiej przewidują, że "agencje wspólnotowe, w których mogą brać udział kraje składające wniosek określa się dla każdego przypadku odrębnie".

(3) Rada Europejska w Helsinkach (grudzień 1999 r.) potwierdziła włączający charakter procesu przystąpienia, który obecnie, w jednolitych ramach, obejmuje 13 krajów kandydujących, które to kraje kandydujące biorą udział w procesie przystąpienia na równorzędnych warunkach.

(4) Dnia 14 lutego 2000 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia negocjacji w sprawie uczestnictwa w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska krajów ubiegających się o przystąpienie. Komisja podpisała Akt Końcowy negocjacji w dniu 9 października 2000 r.

(5) Należy zatwierdzić Umowę określoną w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii, dotycząca uczestnictwa Rumunii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska, jest zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Tekst Umowy określony jest w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby(osób) umocowanej(ych) do złożenia notyfikacji przewidzianej w art. 18 Umowy.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 czerwca 2001 r.

W imieniu Rady

M. Winberg

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 120 E z 24.4.2001, str. 195.

[2] Opinia wydana 31.5.2001 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 933/1999 (Dz.U. L 117 z 5.5.1999, str. 1).

--------------------------------------------------