32001D0219Dziennik Urzędowy L 081 , 21/03/2001 P. 0039 - 0041


Decyzja Komisji

z dnia 12 marca 2001 r.

w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do opakowania z drewna wykonanego w części lub w całości z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych pochodzących z Kanady, Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 694)

(2001/219/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1], w szczególności jej art. 16 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Jeśli Państwo Członkowskie uznaje, iż istnieje bezpośrednie zagrożenie wprowadzenia na jego terytorium Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., węgorka sosnowca z państwa trzeciego, powinno tymczasowo podjąć wszelkie dodatkowe środki niezbędne do ochrony swojego terytorium przed tym niebezpieczeństwem.

(2) Finlandia poinformowała pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję, że w wyniku przeprowadzonego w 2000 r. monitorowania stwierdzono liczne przypadki zainfekowania węgorkiem sosnowcem materiałów do pakowania wykonanych z drewna drzew iglastych, pochodzących z Kanady, Japonii, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ponadto Szwecja i Francja poinformowały o zainfekowanych, nieprzetworzonych materiałach do pakowania wykonanych z drewna drzew iglastych, pochodzących z Kanady i Chin.

(3) Finlandia podjęła urzędowe środki nadzwyczajne, ustanawiając, że od dnia 31 maja 2000 r. materiał do pakowania wykonany z drewna drzew iglastych, z wyjątkiem Thuja L., lecz włączając drewno służące do zabezpieczenia lub unieruchomienia ładunku pochodzące z państw trzecich, gdzie stwierdzono obecność węgorka sosnowca (głównie Kanada, Chiny, Japonia, Republika Korei, Meksyk, Tajwan oraz Stany Zjednoczone Ameryki), musi w momencie wprowadzenia do Finlandii być zaopatrzony w świadectwo fitosanitarne potwierdzające, że przeszedł jedną z obróbek określonych w środkach nadzwyczajnych przyjętych przez Finlandię.

(4) W celu ochrony Wspólnoty przed wprowadzeniem węgorka sosnowca dyrektywa 2000/29/WE obecnie wymaga, aby nieprzetworzone drewno drzew iglastych pochodzących z państw trzecich, w których stwierdzono występowanie nicienia, było okorowane i bez chodników larwalnych, i o zawartości wilgoci mniejszej niż 20 %. Wyżej wspomniane informacje z Finlandii, Francji oraz Szwecji pokazują, że środki nie są wystarczające, aby chronić Wspólnotę w odpowiedni sposób przed wprowadzeniem węgorka sosnowca w przypadku przywozu takiego drewna z Kanady, Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dlatego tymczasowe środki nadzwyczajne są niezbędne.

(5) Te środki nadzwyczajne należy stosować do przywozów nieprzetworzonych opakowań z drewna wykonanych w całości lub części z drewna drzew iglastych pochodzącego z Kanady, Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednakże nie jest niezbędne stosowanie takich środków w odniesieniu do Thuja L., ponieważ Thuja L. nie jest podatne na zainfekowanie węgorkiem sosnowcem.

(6) Środki nadzwyczajne należy stosować w dwóch etapach. W pierwszym etapie Państwa Członkowskie niezwłocznie powinny podjąć wszelkie właściwe środki dla urzędowego monitorowania danego drewna w celu dalszego zredukowania ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzeniania się we Wspólnocie węgorka sosnowca. W drugim etapie umożliwi to państwom w przypadku pojawienia się nicienia zorganizowanie obróbki opakowania z drewna, wykonanego w całości lub w części z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych, z wyjątkiem Thuja L., zgodnie z wymaganiami niniejszej decyzji.

(7) Należy określić środki, jakie mają być podjęte w przypadku braku zgodności.

(8) Jeśli okaże się, że podjęte środki nadzwyczajne określone w niniejszej decyzji nie są wystarczające, aby zapobiec wprowadzeniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., lub nie zostały spełnione, należy przewidzieć zaostrzone lub alternatywne środki.

(9) Skutek środków nadzwyczajnych będzie oceniany stale do dnia 15 czerwca 2002 r., w szczególności na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie. W świetle wyników tej oceny rozważone zostaną dalsze środki możliwe do podjęcia.

(10) Powyższe środki nadzwyczajne zostaną również skontrolowane w świetle rezultatów dyskusji toczących się obecnie w odniesieniu do rozwoju Międzynarodowych Standardów FAO w sprawie "Wytycznych regulujących wykorzystanie nieprzetworzonego opakowania z drewna w transporcie towarów".

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Do celów niniejszej decyzji "drewno podatne na infekcję" oznacza opakowanie z drewna wykonane w całości lub w części z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Thuja L., pochodzącego z Kanady, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych Ameryki w postaci skrzyń do pakowania, pudeł, skrzyń lub beczek oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek paletowych, bez względu na to, czy są aktualnie używane w transporcie obiektów każdego rodzaju.

2. Drewno podatne na infekcje może być wprowadzone na terytorium Wspólnoty, jeśli spełnia wymagania środków nadzwyczajnych ustanowionych w Załączniku do niniejszej decyzji.

3. Przepisy określone w Załączniku pkt 1 i 2 oraz w pkt 3 tiret drugie do niniejszej decyzji stosują się tylko do drewna podatnego na infekcję przeznaczonego do wprowadzenia do Wspólnoty i pochodzącego z wyżej wymienionych krajów od dnia 1 października 2001 r. lub po tym terminie. Przepisy określone w Załączniku do niniejszej decyzji pkt 3 tiret pierwsze stosuje się od daty notyfikacji niniejszej decyzji Państwom Członkowskich, bez uszczerbku dla przepisów art. 4.

4. Środki ustanowione w załączniku IV część A sekcja I ppkt 1.3 do dyrektywy 2000/29/WE nie mają zastosowania do drewna podatnego na infekcję, które zostało poddane obróbce zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Jeśli na podstawie monitorowania przewidzianego w Załączniku do niniejszej decyzji pkt 3, okaże się, że przepisy odnoszące się do Załącznika do niniejszej decyzji nie zostały spełnione w odniesieniu do drewna podatnego na infekcję, dane Państwa Członkowskie zapewniają, aby:

- drewno podatne na infekcję poddano obróbce w sposób urzędowo zatwierdzony, aby wyeliminować Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

- odmówiono jego wprowadzenia do Wspólnoty,

- zniszczono je przez:

- spopielenie,

- zakopanie głęboko w miejscach zatwierdzonych przez właściwe organy określone w dyrektywie 2000/29/WE, lub

- przetworzenie w urzędowo zatwierdzony sposób, które wyeliminuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Wszystkie takie środki przeprowadza się pod nadzorem urzędowym danego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 3

Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy Komisji 94/3/WE [2] każde Państwo Członkowskie przywożące drewno podatne na infekcję przed dniem 28 lutego 2002 r. przekazuje Komisji i innym Państwom Członkowskim szczegółowe techniczne sprawozdanie w sprawie wyników monitorowania, które zobowiązało się wykonać w zastosowaniu Załącznika do niniejszej decyzji pkt 3.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2001 r. dostosują środki, które przyjęły w celu ochrony swoich terytoriów przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. w taki sposób, aby środki były zgodne z art. 1, 2 i 3, oraz niezwłocznie powiadamiają Komisję o tych środkach.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostanie zweryfikowana najpóźniej do dnia 15 czerwca 2002 r.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 marca 2001 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1.

[2] Dz.U. L 32 z 5.2.1994, str. 37; sprostowanie (Dz.U. L 59 z 3.3.1995, str. 30).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Do celów przepisów art. 1 następujące środki nadzwyczajne są przestrzegane:

1. Drewno podatne na infekcję pochodzące z Kanady, Japonii, lub Stanów Zjednoczonych Ameryki:

i) poddaje się obróbce termicznej lub suszeniu w piecu w taki sposób, aby uzyskać minimalną temperatury rdzenia 56 °C, przez 30 minut w zamkniętej komorze lub piecu do suszenia, który został przetestowany, oceniony i urzędowo zatwierdzony.

Dodatkowo drewno podatne na infekcję opatruje się urzędowo zatwierdzonym oznakowaniem obróbki cieplnej lub suszenia w piecu umożliwiającym identyfikację miejsca, gdzie powyższa obróbka została przeprowadzona, i osoby, która ją przeprowadziła; lub

ii) poddaje się zabiegowi ciśnieniowemu (impregnowaniu) przeznaczonym do tego celu środkiem chemicznym zgodnie z urzędowo uznaną specyfikacją techniczną. Dodatkowo drewno podatne na infekcję opatruje się urzędowo zatwierdzonym oznakowaniem obróbki cieplnej lub suszenia w piecu umożliwiającym identyfikację miejsca, gdzie powyższa obróbka została przeprowadzano, i osoby, która ją przeprowadziła; lub

iii) poddaje się zabiegowi fumigacji przeznaczonym do tego celu środkiem chemicznym zgodnie z urzędowo uznaną specyfikacją techniczną. Dodatkowo drewno podatne na infekcję opatruje się urzędowo zatwierdzonym oznakowaniem obróbki cieplnej lub suszenia w piecu umożliwiającym identyfikację miejsca, gdzie powyższa obróbka została przeprowadzona, i osoby, która ją przeprowadziła.

2. Drewno podatne na infekcję pochodzące z Chin poddaje się jednemu ze środków wymienionych w pkt 1 Załącznika, powinno ono być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne określone w art. 7 i 8 dyrektywy 2000/29/WE poświadczające wykonanie takiego środka.

W drodze odstępstwa i bez uszczerbku dla przepisów ustanowionych w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE środki określone w pkt 1 niniejszego Załącznika nie mają zastosowania do drewna podatnego na infekcję pochodzącego z obszarów oznaczonych przez Chiny, na których, uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. nie występuje. Komisja sporządza wykaz obszarów, na których Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. nie występuje, i przekazuje taki wykaz Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin oraz Państwom Członkowskim.

3. Spełnianie warunków określonych w:

- załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE część A sekcja I lit. a) pkt 14, załączniku II część A sekcja I lit. a) pkt 8 oraz do dnia 30 września 2001 r. załączniku IV część A sekcja I ppkt 1.3; oraz

- punktów 1 i 2 niniejszego Załącznika

monitorowane jest zgodnie z planem opracowanym przez właściwe organy publiczne, określone w dyrektywie 2000/29/WE.

--------------------------------------------------