32001D0051Dziennik Urzędowy L 017 , 19/01/2001 P. 0022 - 0029


Decyzja Rady

z dnia 20 grudnia 2000 r.

ustanawiająca program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci (2001–2005)

(2001/51/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą prawa Wspólnoty i dyrektywy oraz inne akty przyjęte w zgodzie z nią, odgrywają główną rolę w poprawianiu sytuacji kobiet.

(2) Doświadczenie działania na poziomie wspólnotowym pokazuje, że wspieranie równości płci w praktyce wymaga różnego typu środków, w szczególności wzajemnie się wzmacniających działań prawodawczych i praktycznych. Doświadczenie pokazuje również, że działania Wspólnoty w tej dziedzinie powinny być kontynuowane, łącząc integrację wymiaru płci z działaniami szczególnymi. Ponadto, pokazuje ono znaczenie roli mężczyzn w osiąganiu równości płci.

(3) Utrzymywanie się dyskryminacji strukturalnej, opartej na różnicy płci, dyskryminacji podwójnej – a często wielokrotnej, jakiej doświadcza wiele kobiet oraz ciągła nierówność płci, uzasadniają kontynuację i wzmożenie wspólnotowych działań w tej dziedzinie oraz przyjęcie nowych metod i sposobów.

(4) Parlament Europejski, w swojej rezolucji w sprawie tymczasowego sprawozdania Komisji, dotyczącego wdrożenia średnioterminowego programu wspólnotowego działania w sprawie równych szans dla mężczyzn i kobiet (1996–2000) [5], wezwał Komisję do złożenia propozycji piątego programu działania.

(5) Rada, w swoich wnioskach z dnia 22 października 1999 r. podkreśla znaczenie nowego programu działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

(6) Czwarta Światowa Konferencja na temat Kobiet, która odbyła się w Pekinie dnia 15 września 1995 r. przyjęła Deklarację i Platformę Działania, wzywającą rządy, wspólnotę międzynarodową i społeczeństwo obywatelskie do podjęcia strategicznego działania w celu wyeliminowania zarówno dyskryminacji kobiet, jak i przeszkód dla równości płci. Końcowy dokument, jaki powstał po konferencji oraz ocena dokonana na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, trwającym w dniach 5–6 czerwca 2000 r. (Pekin + 5), zatwierdziła Deklarację i Platformę Działania oraz wzmocniła tę ostatnią w niektórych obszarach. Potwierdziły one również konieczność jej szybkiego i pełnego wdrożenia.

(7) Wszystkie Państwa Członkowskie i państwa kandydujące podpisały i ratyfikowały Konwencję ONZ w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW).

(8) Rada Europejska, obradująca w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r. oraz w Santa Maria da Feira w dniach 19 i 20 czerwca 2000 r., wezwała Komisję i Państwa Członkowskie do kontynuowania wszystkich aspektów dotyczących równych szans w politykach zatrudnienia, na przykład poprzez ograniczanie segregacji zawodowej i ułatwianie godzenia pracy z życiem rodzinnym, w szczególności poprzez ustalenie nowego wzorca dla zapewnienia lepszej opieki nad dziećmi. Ustanowiła ona również cele ilościowe, między innymi, w odniesieniu do wzrostu liczby kobiet w zatrudnieniu, z obecnej średniej 51 % do ponad 60 % do 2010 r.

(9) W swojej rezolucji z dnia 29 czerwca 2000 r. [6] Rada podkreśliła wagę zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym oraz zawodowym.

(10) Nowa wspólnotowa strategia ramowa w sprawie równości płci, obejmuje wszystkie działania Wspólnot, które, zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu, mają na celu wyeliminowanie nierówności, oraz działanie na rzecz równości między mężczyznami i kobietami. Niniejsza decyzja określa strukturę działań horyzontalnych i koordynujących, koniecznych dla zapewnienia spójności i rozwoju synergii, w odniesieniu do stosowania wspólnotowej strategii ramowej.

(11) W celu wzmocnienia wartości dodanej wspólnotowych działań, Komisja, we współpracy z Państwami Członkowskimi, powinna zapewnić, na wszystkich szczeblach, spójność i komplementarność działań zastosowanych w ramach niniejszej decyzji oraz innych stosowanych rodzajów polityki Wspólnoty, instrumentów i działań, w szczególności tych dotyczących skoordynowanej strategii zatrudnienia, polityki społecznej, Europejskiego Funduszu Społecznego, oświaty, kształcenia zawodowego i młodzieży.

(12) Środki w celu wzmocnienia zdolności kluczowych uczestników zaangażowanych we wspieranie równości płci, powinny obejmować wymianę informacji, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między sieciami, w tym siecią komitetów parlamentarnych ds. równych szans dla kobiet i mężczyzn w Państwach Członkowskich i w Parlamencie Europejskim oraz siecią ekspertów Komisji. Promocja synergii między członkami sieci powinna być kwestią priorytetową.

(13) Ważnym jest, aby Komisja i Państwa Członkowskie dołożyły starań w celu zapewnienia, aby wszystkie teksty, wytyczne i wezwania do składania ofert w przetargu, opublikowane w ramach tego programu, były napisane przejrzystym, prostym i przystępnym językiem.

(14) Ważnym jest dla powodzenia jakichkolwiek wspólnotowych działań, aby rezultaty były monitorowane i oceniane pod względem zdolności do osiągania celów.

(15) Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [7].

(16) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przewiduje pogłębioną współpracę w dziedzinie społecznej między Wspólnotą Europejską oraz jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EFTA/EOG), z drugiej strony. Ponadto, program ten powinien zostać udostępniony państwom stowarzyszonym Europy Środkowej i Wschodniej, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Układach Europejskich, Protokołach do nich i w decyzjach odpowiednich Rad Stowarzyszenia, Cyprowi, Malcie oraz Turcji. Udział ten powinien być finansowany z dodatkowych środków przyznanych zgodnie z procedurami, które zostaną uzgodnione z tymi państwami.

(17) W wykonaniu tego programu, prace przeprowadzone przez pozostałe organizacje międzynarodowe, w szczególności Organizację Narodów Zjednoczonych, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzynarodową Organizację Pracy i Radę Europy, będą przedmiotem szczególnego zainteresowania.

(18) Finansowa kwota referencyjna w rozumieniu pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej oraz poprawy procedury budżetowej [8], jest objęta niniejszą decyzją przez cały czas trwania programu, tym samym nie naruszając kompetencji organu budżetowego, jakie zostały określone przez Traktat.

(19) Jako, że cele proponowanego działania Wspólnoty, a konkretnie wspieranie równości płci, nie mogą zostać wystarczająco osiągnięte przez Państwa Członkowskie, z uwagi na, między innymi, potrzebę wielostronnego partnerstwa, ponadnarodową wymianę informacji i ogólnowspólnotowe upowszechnianie dobrej praktyki, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, wymienione w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, ustanowioną w powyższym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanowienie programu

Niniejsza decyzja ustala, na okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., program wspólnotowego działania, zwany dalej "Programem". Program ma na celu wspieranie równości płci, w szczególności poprzez zapewnianie pomocy i wsparcia dla wspólnotowej strategii ramowej.

Artykuł 2

Zasady

1. Program jest jednym z instrumentów koniecznych dla wdrożenia całościowej strategii Wspólnoty w sprawie równości płci, która obejmuje wszystkie polityki Wspólnoty i działania mające na celu osiągnięcie równości płci, w tym politykę zintegrowanego osiągania równości płci oraz określone działania nastawione na kwestie kobiet.

2. Program koordynuje, wspiera i finansuje wykonywanie działań horyzontalnych w ramach obszarów interwencji wspólnotowej strategii ramowej w kwestii równości płci. Tymi obszarami interwencji są: życie gospodarcze, równe uczestnictwo i reprezentacja, prawa socjalne, życie obywatelskie, role poszczególnych płci oraz stereotypy. Zasada równości płci w procesie poszerzania Unii, jak również wymiar płci, zarówno w stosunkach zewnętrznych Wspólnoty, jak i w politykach współpracy na rzecz rozwoju, powinna przenikać przez wszystkie obszary interwencji wspólnotowej strategii ramowej.

Artykuł 3

Cele

W ramach zasad określonych w art. 2 i uwzględniając, tam gdzie to stosowne, przyszłą działalność prawodawczą, program ma następujące cele:

a) promowanie i rozpowszechnianie wartości i praktyk leżących u podstaw równości płci;

b) poprawę zrozumienia zagadnień odnoszących się do równości płci, w tym bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji płci oraz wielorakiej dyskryminacji kobiet, poprzez ocenę efektywności rodzajów polityki oraz praktyki dzięki wcześniejszemu analizowaniu, monitorowanie ich wdrażania i ocenę ich skutków;

c) rozwój zdolności uczestników odnośnie do skutecznego wspierania równości płci, w szczególności poprzez wspieranie wymiany informacji i dobrej praktyki oraz tworzenia sieci na poziomie wspólnotowym.

Artykuł 4

Działania Wspólnoty

1. Dla osiągnięcia celów określonych w art. 3, zostaną wdrożone na poziomie ponadnarodowym następujące działania Wspólnoty:

a) podnoszenie świadomości, głównie poprzez podkreślanie wspólnotowego wymiaru w zakresie wspierania równości płci i przez upowszechnianie wyników Programu, w szczególności poprzez publikacje, kampanie i wydarzenia kulturalne;

b) analiza czynników i rodzajów polityki odnoszących się do równości płci, w tym gromadzenie statystyk, studia, ocena wpływu na płeć, narzędzia i mechanizmy, rozwój wskaźników i wzorców oraz efektywne upowszechnianie wyników. Będzie to również obejmować monitorowanie wykonania i stosowania prawa wspólnotowego w zakresie równości poprzez ocenę prawodawstwa i praktyki w celu dokonania oceny ich wpływu i skuteczności;

c) współpraca ponadnarodowa między stronami poprzez promocję łączności i wymiany doświadczeń na poziomie wspólnotowym.

2. Uzgodnienia odnośnie do wykonania działań opisanych w ust. 1 określa Załącznik.

Artykuł 5

Wdrożenie programu i współpraca z Państwami Członkowskimi

1. Komisja:

a) zapewnia wykonanie wspólnotowych działań objętych niniejszym programem;

b) regularnie wymienia opinie z członkami Komitetu określonego w art. 7, z przedstawicielami partnerów społecznych na poziomie wspólnotowym oraz organizacjami pozarządowymi, w sprawie wdrożenia i kontynuacji programu i w sprawie mających z tym związek orientacji politycznych. W tym celu, Komisja udostępnia istotne informacje organizacjom pozarządowym oraz partnerom społecznym. Komisja informuje rzeczony Komitet o tych opiniach;

c) wspiera aktywne partnerstwo i dialog między wszystkimi partnerami zaangażowanymi w programie, między innymi zachęca do zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do kwestii wspierania równości płci.

2. Komisja, we współpracy z Państwami Członkowskimi, podejmuje kroki niezbędne w celu:

a) wspierania zaangażowania w programie wszystkich zainteresowanych stron;

b) zapewnienia upowszechniania wyników działań podejmowanych w ramach programu;

c) zapewnienia dostępnych informacji i zagwarantowania odpowiedniego upowszechniania i kontynuacji, w odniesieniu do działań wspieranych przez program.

Artykuł 6

Przepisy wykonawcze

1. Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji odnośnie do kwestii określonych poniżej, zostają przyjęte zgodnie z procedurą zarządzania, określona w art. 7 ust. 2:

a) ogólne wytyczne odnośnie do wdrożenia programu;

b) roczny plan prac mających na celu wykonanie działań programu;

c) wsparcie finansowe ze strony Wspólnoty;

d) roczny budżet i podział środków między różne działania programu;

e) procedury wyboru działań, które mają być wspierane przez Wspólnotę i projekt wykazu działań w celu uzyskania wsparcia ze strony Komisji;

f) kryteria odnośnie do monitorowania i oceny programu, w szczególności jego efektywności pod względem kosztów, oraz uzgodnienia odnośnie do upowszechniania wyników.

2. Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji odnośnie do wszystkich pozostałych kwestii, zostają przyjęte zgodnie z procedurą doradczą, określoną w art. 7 ust. 3.

Artykuł 7

Komitet

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet.

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE określa się na dwa miesiące.

3. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE.

4. Komitet uchwala swój regulamin.

Artykuł 8

Współpraca z pozostałymi komitetami

W celu zapewnienia spójności i komplementarności programu z pozostałymi środkami określonymi w art. 9, Komisja regularnie informuje Komitet o pozostałych działaniach Wspólnoty przyczyniających się do wspierania równości płci. Tam gdzie to stosowne, Komisja ustanawia regularną i strukturalną współpracę między tym Komitetem a komitetami monitorującymi, ustanowionymi dla innych odpowiednich rodzajów polityki, instrumentów oraz działań.

Artykuł 9

Zgodność i komplementarność

1. Komisja zapewnia, we współpracy z Państwami Członkowskimi, całkowitą zgodność z pozostałymi politykami Unii oraz Wspólnoty, instrumentami i działaniami, w szczególności poprzez ustanawianie odpowiednich mechanizmów i narzędzi, takich jak ocena wpływu płci, narzędzia i wzorce monitorowania, w celu koordynacji działań niniejszego programu z działaniami szczególnie odnoszącymi się do wspierania kobiet, takich jak badania, zatrudnienie, niedyskryminacja, działania służące walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zdrowie, edukacja, polityka w zakresie kształcenia i młodzieży, kultura, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne oraz w obszarze poszerzenia, i stosunków zewnętrznych Wspólnoty (w tym zewnętrznych działań wspólnotowych w dziedzinie praw człowieka).

2. Komisja i Państwa Członkowskie zapewniają spójność i komplementarność między działaniami podjętymi w ramach niniejszego programu, a pozostałymi odpowiednimi działaniami Unii i Wspólnot, takimi jak działania wspierane przez programy DAPHNE, STOP, Phare i MEDA, ramowe programy badawcze do walki z wykluczeniem społecznym, agenda społeczna i program wspólnotowych działań na rzecz walki z dyskryminacją (2001–2006).

Program musi uwzględniać określone działania wspierające równość traktowania kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia oraz pracy, które mogą zostać podjęte przez Wspólnotę w ramach funduszy strukturalnych, inicjatywę wspólnotową EQUAL lub środki wspierające współpracę w celu wzmocnienia strategii zatrudnienia.

3. Państwa Członkowskie ułatwiają i podejmują wszelkie możliwe wysiłki w celu zapewnienia, aby działania w ramach niniejszego programu były zgodne i stanowiły uzupełnienie w stosunku do działań przeprowadzanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Artykuł 10

Udział państw EFTA/EOG, państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej, Cypru, Malty i Turcji

Program jest dostępny dla:

a) państw EFTA/EOG, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu o EOG;

b) ubiegających się o członkostwo Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PEŚW), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Układach Europejskich, w Protokołach dodatkowych do nich i w decyzjach odpowiednich Rad Stowarzyszenia;

c) Cypru, Malty i Turcji, finansowanych z dodatkowych środków, przyznanych zgodnie z procedurami, które zostaną uzgodnione z tymi państwami.

Artykuł 11

Finansowanie

1. Finansowa kwota referencyjna na wdrożenie programu na okres 2001–2005, wynosi 50 milionów EUR.

2. Roczne przyznawane środki zatwierdzane są przez organ budżetowy w ramach limitów Perspektywy finansowej.

Artykuł 12

Monitorowanie i ocena

1. Komisja regularnie monitoruje program we współpracy z Komitetem, określonym w art. 7.

2. Program jest oceniany przez Komisję na etapie środkowym oraz pod koniec programu, z pomocą niezależnych ekspertów. Oceniana będzie adekwatność, efektywność i współczynnik koszt-zysk wdrażanych działań, w odniesieniu do celów określonych w art. 2. Analizowany będzie również wpływ programu jako całości.

Ocena uwzględniać będzie także komplementarność między działaniami w ramach programu a działaniami przeprowadzanymi w ramach pozostałych odpowiednich polityk Wspólnoty, instrumentów oraz działań.

3. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 r., tymczasowe sprawozdanie dotyczące wykonania.

4. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 r., końcowe sprawozdanie dotyczące wykonania strategii ramowej i programu.

5. Wszelkie sprawozdania dotyczące wykonania, określone w ust. 3 i 4, wskazują zakres, w jakim środki finansowe zostały udostępnione Komisji, Państwom Członkowskim i instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarządowym.

Artykuł 13

Adresaci decyzji

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2000 r.

W imieniu Rady

É. Guigou

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 337 E z 28.11.2000, str. 196.

[2] Opinia wydana dnia 15 listopada 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Opinia wydana dnia 28 listopada 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[4] Opinia wydana dnia 23 października 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[5] Dz.U. C 279 z 1.10.1999, str. 88.

[6] Dz.U. C 218 z 31.7.2000, str. 5.

[7] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[8] Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

I. OBSZARY INTERWENCJI

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 2, program może działać w jednym lub więcej spośród następujących obszarów interwencji, w granicach kompetencji nadanych Wspólnocie na mocy Traktatu:

1. Życie gospodarcze

Obszar ten odnosi się do utrzymujących się na rynku pracy różnic pod względem płci oraz sposobów rozwiązania tego problemu. Działania polegają na zwiększaniu stopy zatrudnienia kobiet, redukcji stopy bezrobocia wśród kobiet oraz na ułatwianiu kobietom i mężczyznom godzenia pracy z życiem rodzinnym.

Zagadnienia segregacji płci na rynku pracy, w tym segregacji pionowej (szklany pułap) oraz różnicy w wynagrodzeniu w zależności od płci, które są głównymi przedmiotami programów Wspólnoty, określonych w art. 9 ust. 2, mogą mieścić się w ramach programu, w przypadku gdy zapewnia on zintegrowane podejście do różnych obszarów nim objętych lub do rodzajów działania niefinansowanego przez rzeczone programy.

2. Równy udział i reprezentacja

Obszar ten obejmuje zagadnienie braku udziału kobiet w organach podejmujących decyzje. Działania polegają na przyjmowaniu strategii i instrumentów w celu wspierania podejmowania przez kobiety decyzji politycznych, gospodarczych i społecznych na wszystkich szczeblach, w tym działania w kwestiach stosunków zewnętrznych i współpracy na rzecz rozwoju (takie jak udział kobiet w misjach międzynarodowych).

3. Prawa socjalne

Efektywne integrowanie dla osiągania równości płci należy zastosować we wszystkich obszarach polityki, które mają wpływ na życie codzienne kobiet, takich jak transport, zdrowie publiczne i walka przeciwko dyskryminacji w pozostałych dziedzinach. Działania są koordynowane z tymi programami wspólnotowego działania, których celem jest walka z dyskryminacją oraz z innymi stosownymi programami działania. Mają one na celu poprawę wykonania prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności w sprawie ochrony socjalnej oraz w obszarach porzucenia przez rodziców, ochrony macierzyństwa i czasu pracy, jak również przy poszukiwaniu sposobów i środków łatwiejszego godzenia życia rodzinnego i zawodowego, szczególnie poprzez ustalanie wzorców dla lepszego zapewniania opieki nad dziećmi i osobami starszymi.

4. Życie obywatelskie

Obszar ten obejmuje przestrzeganie praw człowieka wobec kobiet. Działania promują uznawanie praw człowieka w stosunku do kobiet, wprowadzanie w życie prawa do równych szans oraz nasilenie walki z przemocą związaną z płcią oraz handlem kobietami.

5. Role związane z płcią oraz stereotypy

Obszar ten obejmuje stereotypowe wyobrażenie na temat kobiet i mężczyzn oraz potrzebę zmiany postępowania, postaw, norm i wartości, w celu uwzględnienia ewolucji, jaka dokonuje się w zakresie ról mężczyzn i kobiet w społeczeństwie. Działania obejmują zintegrowane osiąganie równości płci, w szczególności w zakresie oświaty, edukacji, kultury, nauki, mediów, polityki w zakresie młodzieży i sportu.

II. DOSTĘP DO PROGRAMU

Zgodnie z warunkami i przepisami wykonawczymi określonymi w niniejszym Załączniku, dostęp do programu jest otwarty dla podmiotów publicznych i/lub prywatnych oraz instytucji zaangażowanych we wspieranie równości płci, w szczególności dla:

a) Państw Członkowskich;

b) władz lokalnych i regionalnych;

c) organów wspierających równość płci;

d) partnerów społecznych;

e) organizacji pozarządowych;

f) uniwersytetów i instytutów badawczych;

g) państwowych urzędów statystycznych;

h) mediów.

III. RODZAJE DZIAŁAŃ

Następujące działania mogą być wspierane przez program, w ramach ponadnarodowych:

Aspekt 1 – Podnoszenie świadomości

1. Organizowanie konferencji, seminariów i wydarzeń kulturalnych na poziomie europejskim;

2. Organizowanie, w Państwach Członkowskich i w państwach ubiegających się o członkostwo, zgodnie z art. 10, corocznego europejskiego wydarzenia kulturalnego na szeroką skalę, dotyczącego priorytetów jednego z programów;

3. Organizowanie europejskiej kampanii medialnej i wydarzeń kulturalnych w celu wspierania ponadnarodowej wymiany informacji oraz identyfikacji i upowszechniania dobrej praktyki, w tym przyznawania rocznej nagrody firmom odnoszących sukces w promowaniu równości płci i w związku z eksponowaniem zagadnień płci;

4. Publikacja materiałów służących upowszechnianiu rezultatów programu, w tym założenie strony internetowej prezentującej przykłady dobrej praktyki, forum służącego wymianie pomysłów, a także bazy danych potencjalnych partnerów do działań w ramach ponadnarodowej wymiany, jak również łącz do istniejących odpowiednich stron internetowych w Państwach Członkowskich;

5. Wdrażanie ponadnarodowych inicjatyw, takich jak spotkania, seminaria lub kampanie, w szczególności na określone tematy, zatwierdzane corocznie, po przedyskutowaniu z Komitetem określonym w art. 7. Celem tych działań jest wspieranie oraz poprawa synergii między rodzajami polityki państwowej, dotyczącymi równości płci, a także rozwinięcie wzbogaconej wartości Wspólnoty;

6. Organizowanie seminariów oraz upowszechnianie informacji na temat, i w celu, wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie równości płci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb oraz wymogów państw ubiegających się o członkostwo.

Aspekt 2 - Analizowanie i ocena

1. Rozwój i upowszechnianie porównywalnych statystyk, w podziale według płci i, o ile możliwe, wieku, oraz statystycznych zestawień sytuacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych obszarach polityki;

2. Rozwój i upowszechnianie metodologii i wskaźników służących ocenie efektywności rodzajów polityki równości płci i praktyki (ustalanie wzorców);

3. Zostanie przeprowadzona analiza sytuacji kobiet na rynku pracy, wdrażania prawodawstwa dotyczącego równości w Państwach Członkowskich, wpływu ochrony socjalnej i opodatkowania kobiet i mężczyzn oraz popieranie kobiet w kwestii dostępu do szczebla podejmowania decyzji; wyniki i wnioski tej analizy zostaną upowszechnione;

4. Zbieranie, ocena oraz upowszechnianie aktualnych informacji oraz doświadczenia odnośnie do inicjatyw, które się powiodły, metod i technik odnośnie do kobiet i mediów, w tym przełamywanie stereotypów dotyczących płci oraz promowanie pozytywnych i różnorodnych obrazów kobiet i mężczyzn w mediach;

5. Publikacja sprawozdania rocznego na temat równości płci w Unii, w tym postępów w osiąganiu wzorców i oceny osiągniętych wyników;

6. Realizacja i upowszechnianie studiów tematycznych dotyczących docelowych obszarów, porównujących i kontrastujących podejścia w ramach, i przez, Państwa Członkowskie i państwa kandydujące;

7. Studium wykonalności projektu zawierać będzie analizę warunków niezbędnych dla utworzenia europejskiego instytutu ds. płci.

Podczas wdrażania niniejszego aspektu, Komisja w szczególności zapewni spójność i komplementarność z działaniami prowadzonymi przez pozostałe służby Komisji lub przez agencje europejskie, zwłaszcza, Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz wspólnotowy program ramowy BRT i Europejskie Centrum ds. Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop).

Aspekt 3 - Wzmocnienie zdolności

Następujące działania mogą być wspierane w celu poprawy zdolności i skuteczności kluczowych uczestników zaangażowanych we wspieranie równości płci.

Działania w ramach ponadnarodowej wymiany angażującej szereg uczestników z przynajmniej trzech Państw Członkowskich, obejmują przekazywanie informacji, wyciągniętych wniosków oraz dobrej praktyki. Działania te mogą być podejmowane przez organizacje pozarządowe lub partnerów społecznych na szczeblu europejskich oraz ponadnarodowych sieci władz regionalnych lub lokalnych oraz organizacji mających na celu wspieranie równości płci.

Działania te mogą obejmować porównywanie efektywności procesów, metod i narzędzi odnoszących się do wybranych tematów, wzajemne przekazywanie i stosowanie dobrej praktyki, wymianę personelu, wspólne rozwijanie produktów, procesów, strategii oraz metodologii, przystosowywanie się do różnych kontekstów metod, narzędzi i procesów określanych jako dobra praktyka, i/lub upowszechnianie wyników, podnoszących status materiałów i wydarzeń kulturalnych.

IV. METODA PRZEDSTAWIANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE

Aspekt 1 Działania 2, 3 i 4 niniejszego aspektu wdrażane będą w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargach. Działania 5 i 6, do wdrożenia z upoważnienia Państw Członkowskich lub organów równości, mogą być subsydiowane w odpowiedzi na ograniczone zaproszenia do składania ofert w przetargach, kierowanych do Państw Członkowskich.

Aspekt 2 Niniejszy aspekt wdrażany jest przez Komisję, zazwyczaj - w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargach. Działanie 1 wdrażane będzie po spełnieniu odpowiednich procedur Eurostat.

Aspekt 3 Aspekt 3 będzie wdrażany w odpowiedzi na ogłoszenie zaproszenia do składania ofert w przetargach, organizowanych przez Komisję, która wybiera propozycje. Działania mogą być wdrożone przez organizacje pozarządowe lub partnerów społecznych na szczeblu europejskim, ponadnarodowych sieci władz regionalnych lub lokalnych lub przez ponadnarodowe sieci organizacji mających na celu wspieranie równości płci.

V. PRZEPROWADZANIE DZIAŁAŃ

1. Działania do podjęcia mogą być finansowane przez umowy o świadczeniu usług, po zaproszeniu do składania ofert w przetargu lub z subwencji na wspólne finansowanie z innych źródeł. W tym ostatnim przypadku, poziom pomocy finansowej ze strony Komisji nie może, co do zasady, przekroczyć 80 % wydatków faktycznie poniesionych przez odbiorcę.

2. Podczas realizacji programu, Komisja może potrzebować dodatkowych zasobów, w tym zwrócenia się do ekspertów. Decyzje w zakresie powyższych potrzeb podejmowane będą w kontekście aktualnej oceny rozdziału środków, dokonywanej przez Komisję.

3. Podczas realizacji programu, Komisja może skorzystać z pomocy technicznej i/lub administracyjnej, do wspólnych korzyści Komisji i beneficjentów, w zakresie identyfikacji, przygotowania, zarządzania, monitorowania, audytu i kontroli.

4. Komisja może również podejmować działania w zakresie informacji, publikacji upowszechniania. Może też podejmować badania w zakresie oceny i organizować seminaria, warsztaty i inne spotkania ekspertów.

5. Komisja przygotowywać będzie coroczne plany zadań, ustalając priorytety i działania, które mają być podjęte. Ponadto, Komisja będzie określać również uzgodnienia i kryteria do zastosowania przy wyborze i finansowaniu działań w ramach programu. W działaniach tych Komisja prosi o opinię Komitet określony w art. 7.

6. Podejmowane działania będą w pełni zgodne z zasadami dotyczącymi ochrony danych.

--------------------------------------------------