32000R2725Dziennik Urzędowy L 316 , 15/12/2000 P. 0001 - 0010


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000

z dnia 11 grudnia 2000 r.

dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 pkt 1 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Państwa Członkowskie ratyfikowały Konwencję Genewską z dnia 28 lipca 1951 r., ze zmianami wprowadzonymi protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. dotyczącym statusu uchodźców.

(2) Państwa Członkowskie zawarły Konwencję określającą Państwo właściwe dla rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu wniesionych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, podpisaną w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. (zwaną dalej "Konwencją Dublińską") [2].

(3) W celu stosowania Konwencji Dublińskiej konieczne jest ustalenie tożsamości osób ubiegających się o azyl oraz osób zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granic zewnętrznych Wspólnoty; pożądane jest również, w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej, w szczególności jej art. 10 ust. 1 lit. c) i e), umożliwienie każdemu z Państw Członkowskich sprawdzenia, czy cudzoziemiec przebywający nielegalnie na jego terytorium wystąpił o azyl w innym Państwie Członkowskim.

(4) Odciski palców stanowią ważny element w dokładnym ustalaniu tożsamości takich osób; konieczne jest ustanowienie systemu do porównywania ich odcisków palców.

(5) W tym celu niezbędne jest ustanowienie systemu o nazwie Eurodac, składającego się z jednostki centralnej, ustanowionej w ramach Komisji, która będzie obsługiwała skomputeryzowaną centralną bazę danych o odciskach palców, a także elektronicznego sposobu transmisji danych między Państwami Członkowskimi a centralną bazą danych;

(6) Niezbędne jest również niezwłoczne wprowadzenie dla wszystkich Państw Członkowskich wymogu pobierania odcisków palców każdej osoby ubiegającej się o azyl oraz każdego cudzoziemca zatrzymanego w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej Państwa Członkowskiego, jeżeli ukończyli oni czternaście lat.

(7) Konieczne jest precyzyjne określenie reguł przesyłania danych o takich odciskach palców do jednostki centralnej, zapisu takich danych oraz innych danych o istotnym znaczeniu w centralnej bazie danych, ich przechowywania, porównywania z innymi danymi o odciskach palców, przesyłania wyników takich porównań oraz blokowania i usuwania zarejestrowanych danych; reguły takie mogą być różne dla sytuacji różnych kategorii cudzoziemców oraz powinny być dostosowane do tej sytuacji.

(8) Cudzoziemcy, którzy wystąpili o azyl w jednym z Państw Członkowskich, mogą skorzystać z możliwości wystąpienia o azyl w innym Państwie Członkowskim przez wiele kolejnych lat; zatem maksymalny okres przechowywania danych o odciskach palców w jednostce centralnej powinien być stosunkowo długi; zważywszy, że większość cudzoziemców, którzy pozostawali we Wspólnocie przez kilka lat, uzyskało prawo osiedlenia się lub nawet obywatelstwo Państwa Członkowskiego po upływie tego czasu, okres dziesięcioletni należy uważać za rozsądny czas przechowywania danych o odciskach palców;

(9) Okres przechowywania danych powinien być krótszy w niektórych szczególnych sytuacjach, w przypadku gdy nie ma potrzeby ich przechowywania przez tak długi czas; dane o odciskach palców powinny być usuwane niezwłocznie po uzyskaniu przez cudzoziemca obywatelstwa Państwa Członkowskiego.

(10) Niezbędne jest wyraźne ustanowienie obowiązków Komisji względem jednostki centralnej i Państw Członkowskich w odniesieniu do wykorzystania, ochrony, dostępu i korygowania zarejestrowanych danych.

(11) Podczas gdy odpowiedzialność deliktowa Wspólnoty w związku z obsługą systemu Eurodac będzie regulowana odpowiednimi postanowieniami Traktatu, niezbędne jest ustanowienie szczególnych przepisów dotyczących odpowiedzialności deliktowej Państw Członkowskich w związku z obsługą systemu.

(12) Zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu cel proponowanych działań, mianowicie stworzenie w ramach Komisji systemu do porównywania danych o odciskach palców w celu wspomożenia wdrażania polityki azylowej Wspólnoty, nie może być, ze względu na swoją naturę, w wystarczającym stopniu zrealizowany przez Państwa Członkowskie i dlatego może być lepiej zrealizowany przez Wspólnotę; zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(13) Ponieważ jedynie Państwa Członkowskie są właściwe dla identyfikacji i klasyfikacji wyników porównania przesłanych przez jednostkę centralną, a także blokady danych odnoszących się do osób przyjętych i uznanych za uchodźców; ponieważ właściwość ta dotyczy szczególnie drażliwego obszaru przetwarzania danych osobowych i może się wiązać z ograniczeniem swobody jednostki, istnieją szczególne podstawy do zastrzeżenia sobie przez Radę wykonanie niektórych kompetencji wykonawczych, związanych w szczególności z przyjęciem środków zapewniających bezpieczeństwo i wiarygodność takich danych.

(14) Środki niezbędne dla wykonania niniejszego rozporządzenia powinny być przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [3].

(15) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych [4] ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Państwa Członkowskie w ramach systemu Eurodac.

(16) Na mocy art. 286 Traktatu dyrektywa 95/46/WE ma zastosowanie również do instytucji i organów wspólnotowych; ponieważ jednostka centralna zostanie ustanowiona w obrębie Komisji, dyrektywa ta ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez tę jednostkę;

(17) Zasady ustanowione w dyrektywie 95/46/WE, dotyczące ochrony praw i wolności jednostki, a zwłaszcza ich prawa do prywatności, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych należy uzupełnić lub wyjaśnić, szczególnie co do niektórych sektorów.

(18) Właściwe jest monitorowanie i ocenianie funkcjonowania systemu Eurodac.

(19) Państwa Członkowskie powinny wprowadzić system kar za wykorzystanie danych zarejestrowanych w centralnej bazie danych w celach innych niż cele systemu Eurodac.

(20) Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia, zgodnie z art. 3 Protokółu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wyraziły życzenie uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(21) Dania, zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do wymienionych Traktatów, nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i zatem nie jest nim związana ani nie jest zobowiązana do jego stosowania.

(22) Właściwe jest ograniczenie zakresu terytorialnego niniejszego rozporządzenia tak, aby pokrywał się on z zakresem terytorialnym Konwencji Dublińskiej.

(23) Niniejsze rozporządzenie powinno stanowić podstawę prawną do reguł wykonawczych, które w celu szybkiego zastosowania rozporządzenia są wymagane w celu ustanowienia niezbędnych mechanizmów przez Państwa Członkowskie i Komisję. Zadaniem Komisji powinno być sprawdzenie, czy warunki te zostały spełnione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Cel systemu Eurodac

1. Niniejszym ustanawia się system o nazwie "Eurodac", którego celem jest określenie, które Państwo Członkowskie ma być właściwe zgodnie z Konwencją Dublińską do badania wniosków o azyl wniesionych w Państwie Członkowskim, jak również w celu ułatwienia stosowania Konwencji Dublińskiej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

2. System Eurodac składa się z:

a) jednostki centralnej określonej w art. 3;

b) skomputeryzowanej centralnej bazy danych, w której dane określone w art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 2 i art. 11 ust. 2, są przetwarzane do celów porównywania danych o odciskach palców osób ubiegających się o azyl oraz cudzoziemców kategorii określonych w art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1;

c) środków do przesyłania danych pomiędzy Państwami Członkowskimi i centralną bazą danych.

Przepisy regulujące działanie systemu Eurodac mają również zastosowanie do operacji przeprowadzanych przez Państwa Członkowskie, począwszy od przesyłania danych do jednostki centralnej, aż do wykorzystania wyników porównania.

3. Bez uszczerbku dla wykorzystania danych przeznaczonych dla systemu Eurodac przez Państwo Członkowskie pochodzenia w bazach danych ustanowionych na mocy prawa tego Państwa Członkowskiego dane o odciskach palców i inne dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie Eurodac tylko w celach określonych w art. 15 ust. 1 Konwencji Dublińskiej.

Artykuł 2

Definicje

1. Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się następujące definicje:

a) "Konwencja Dublińska" oznacza Konwencję określającą Państwo właściwe dla rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu wniesionych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, podpisaną w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.;

b) "osoba ubiegająca się o azyl" oznacza cudzoziemca, który złożył wniosek o azyl lub w imieniu którego taki wniosek został złożony;

c) "Państwo Członkowskie pochodzenia" oznacza:

i) w przypadku osoby ubiegającej się o azyl Państwo Członkowskie, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej i otrzymuje wyniki porównania;

ii) w przypadku osoby objętej art. 8 Państwo Członkowskie, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej;

iii) w przypadku osoby objętej art. 11 Państwo Członkowskie, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej i otrzymuje wyniki porównania;

d) "uchodźca" oznacza osobę, która została uznana za uchodźcę zgodnie z Konwencją Genewską dotyczącą statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r., zmienioną Protokołem Nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r.;

e) "trafienie" oznacza wystąpienie stwierdzonej przez jednostkę centralną zgodności porównywanych danych o odciskach palców zarejestrowanych w banku danych z danymi przesłanymi przez Państwo Członkowskie w odniesieniu do danej osoby, z zastrzeżeniem, że Państwo Członkowskie musi niezwłocznie sprawdzić wyniki porównania na podstawie art. 4 ust. 6.

2. Pojęcia zdefiniowane w art. 2 dyrektywy 95/46/WE mają takie samo znaczenie w niniejszym rozporządzeniu.

3. O ile nie ustalono inaczej, pojęcia zdefiniowane w art. 1 Konwencji Dublińskiej mają takie samo znaczenie w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 3

Jednostka centralna

1. Jednostkę ustanawia się w ramach Komisji; jest ona odpowiedzialna za obsługę centralnej bazy danych określonej w art. 1 ust. 2 lit. b), w imieniu Państw Członkowskich. Jednostka centralna jest wyposażona w skomputeryzowany system rozpoznawania odcisków palców.

2. Dane osób ubiegających się o azyl, osób objętych art. 8 i osób objętych art. 11, które przetwarzane są przez jednostkę centralną, będą przetwarzane w imieniu Państwa Członkowskiego pochodzenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

3. Jednostka centralna będzie opracowywać co kwartał statystykę swojej pracy, wskazującą:

a) liczbę przesłanych zestawów danych dotyczących osób ubiegających się o azyl oraz osób określonych w art. 8 ust. 1 i w art. 11 ust. 1;

b) liczbę trafień w odniesieniu do osób ubiegających się o azyl, które złożyły wniosek o azyl w innym Państwie Członkowskim;

c) liczbę trafień w odniesieniu do osób określonych w art. 8 ust. 1, które następnie złożyły wniosek o azyl;

d) liczbę trafień w odniesieniu do osób określonych w art. 11 ust. 1, które wcześniej złożyły wniosek o azyl w innym Państwie Członkowskim;

e) liczbę danych o odciskach palców, których jednostka centralna musiała zażądać po raz drugi z Państw Członkowskich pochodzenia, ponieważ dane o odciskach palców przesłane za pierwszym razem nie pozwalały na porównanie przy użyciu skomputeryzowanego systemu rozpoznawania odcisków palców.

Pod koniec każdego roku przygotowuje się dane statystyczne w formie zbioru kwartalnych statystyk opracowywanych od początku działania systemu Eurodac, włącznie ze wskazaniem liczby trafień w odniesieniu do osób, określonych w lit. b), c) i d).

Statystyki zawierają rozbicie danych w stosunku do każdego Państwa Członkowskiego.

4. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23 ust. 2 jednostka centralna może być obciążona realizacją niektórych zadań statystycznych na podstawie przetwarzanych przez nią danych.

ROZDZIAŁ II

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O AZYL

Artykuł 4

Pobieranie, przesyłanie i porównywanie odcisków palców

1. Każde Państwo Członkowskie natychmiast pobiera odciski wszystkich palców od każdej osoby ubiegającej się o azyl w wieku co najmniej 14 lat i natychmiast przesyła do jednostki centralnej dane, określone w art. 5 ust. 1 lit. a)–f). Procedurę pobierania odcisków palców ustala się zgodnie z praktyką obowiązującą w danym Państwie Członkowskim i zgodnie ze środkami bezpieczeństwa określonymi w Europejskiej konwencji praw człowieka oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

2. Dane określone w art. 5 ust. 1 zostają niezwłocznie zarejestrowane przez jednostkę centralną w centralnej bazie danych lub bezpośrednio przez Państwo Członkowskie pochodzenia, jeżeli spełnione są warunki techniczne niezbędne do tego celu.

3. Dane o odciskach palców w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b), przesłane przez którekolwiek z Państw Członkowskich, zostają porównane przez jednostkę centralną z danymi o odciskach palców przesłanymi przez inne Państwa Członkowskie i przechowywanymi już w centralnej bazie danych.

4. Jednostka centralna zapewnia na wniosek Państwa Członkowskiego, że porównanie określone w ust. 3, oprócz danych z innych Państw Członkowskich, obejmuje dane o odciskach palców wcześniej przesłane przez to Państwo Członkowskie.

5. Jednostka centralna niezwłocznie przesyła informacje o trafieniu lub negatywnym wyniku porównania do Państwa Członkowskiego pochodzenia. W przypadku gdy nastąpi trafienie, przesyła ona wszystkie zestawy danych odpowiadające trafieniu oraz dane określone w art. 5 ust. 1, chociaż w przypadku danych określonych w art. 5 ust. 1 lit. b) tylko w zakresie, w którym były one podstawą trafienia.

Bezpośrednia transmisja wyników porównania do Państwa Członkowskiego pochodzenia jest dopuszczalna tam, gdzie spełnione są warunki techniczne niezbędne do tego celu.

6. Wyniki porównania są niezwłocznie sprawdzane w Państwie Członkowskim pochodzenia. Ostatecznej identyfikacji dokonuje Państwo Członkowskie pochodzenia we współpracy z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, na podstawie art. 15 Konwencji Dublińskiej.

Informacje otrzymane z jednostki centralnej dotyczące innych danych i uznane za niewiarygodne zostają usunięte lub zniszczone zaraz po stwierdzeniu niewiarygodności tych danych.

7. Przepisy wykonawcze ustanawiające procedury konieczne w celu zastosowania ust. od 1 do 6 przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 22 ust. 1.

Artykuł 5

Zapisywanie danych

1. W centralnej bazie danych zapisywane będą tylko następujące dane:

a) Państwo Członkowskie pochodzenia, miejsce i data złożenia wniosku o azyl;

b) dane o odciskach palców;

c) płeć;

d) numer referencyjny użyty przez Państwo Członkowskie pochodzenia;

e) data pobrania odcisków palców;

f) data przesłania danych do jednostki centralnej;

g) data wprowadzenia danych do centralnej bazy danych;

h) szczegóły dotyczące odbiorcy (odbiorców) przesłanych danych oraz datę (daty) przesłania.

2. Po zapisaniu danych w centralnej bazie danych jednostka centralna niszczy nośniki użyte do przesłania danych, chyba że Państwo Członkowskie pochodzenia wystąpiło o ich zwrot.

Artykuł 6

Przechowywanie danych

Każdy zestaw danych określony w art. 5 ust. 1 jest przechowywany w centralnej bazie danych przez okres dziesięciu lat od daty pobrania odcisków palców.

Po wygaśnięciu tego okresu jednostka centralna automatycznie usuwa te dane z centralnej bazy danych.

Artykuł 7

Wcześniejsze usunięcie danych

Dane odnoszące się do osoby, która uzyskała obywatelstwo któregokolwiek z Państw Członkowskich przed wygaśnięciem okresu, określonego w art. 6, usuwa się z centralnej bazy danych, zgodnie z art. 15 ust. 3, zaraz po tym, gdy Państwo Członkowskie pochodzenia zostanie powiadomione, że osoba ta uzyskała obywatelstwo.

ROZDZIAŁ III

CUDZOZIEMCY ZATRZYMANI W ZWIĄZKU Z NIELEGALNYM PRZEKROCZENIEM GRANICY ZEWNĘTRZNEJ

Artykuł 8

Pobieranie i przesyłanie odcisków palców

1. Każde Państwo Członkowskie, zgodnie ze środkami bezpieczeństwa ustanowionymi w Europejskiej konwencji praw człowieka oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, niezwłocznie pobiera odciski wszystkich palców od każdej osoby w wieku co najmniej 14 lat, która zostanie zatrzymana przez właściwe organy kontrolne w związku z nielegalnym przekroczeniem lądowej, morskiej lub powietrznej granicy tego Państwa Członkowskiego, a która przybyła z państwa trzeciego i nie została zawrócona.

2. Państwo Członkowskie niezwłocznie przesyła do jednostki centralnej następujące dane dotyczące każdego cudzoziemca określonego w ust. 1 i który nie został zawrócony:

a) Państwo Członkowskie pochodzenia, miejsce i data zatrzymania;

b) dane o odciskach palców;

c) płeć;

d) numer referencyjny użyty przez Państwo Członkowskie pochodzenia;

e) data pobrania odcisków palców;

f) data przesłania danych do jednostki centralnej.

Artykuł 9

Zapisywanie danych

1. Dane określone w art. 5 ust. 1 lit. g) i w art. 8 ust. 2 są zapisywane w centralnej bazie danych.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 ust. 3 dane przesyłane do jednostki centralnej na podstawie art. 8 ust. 2 są zapisywane wyłącznie w celu porównania z danymi dotyczącymi osób ubiegających się o azyl, przesyłanymi kolejno do jednostki centralnej.

Jednostka centralna nie porównuje danych przesłanych do niej na podstawie art. 8 ust. 2 z żadnymi innymi danymi zapisanymi w centralnej bazie danych ani z danymi przesyłanymi później do jednostki centralnej na podstawie art. 8 ust. 2.

2. Stosuje się procedury przewidziane w art. 4 ust. 1 zdanie drugie, art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2 oraz przepisy ustanowione w art. 4 ust. 7. Przy porównywaniu danych osób ubiegających się o azyl, przesyłanych później do jednostki centralnej z danymi określonymi w ust. 1, stosuje się procedury przewidziane w art. 4 ust. 3, 5 i 6.

Artykuł 10

Przechowywanie danych

1. Każdy zestaw danych odnoszący się do cudzoziemca określony w art. 8 ust. 1 jest przechowywany w centralnej bazie danych przez dwa lata od daty pobrania odcisków palców cudzoziemca. Po wygaśnięciu tego okresu jednostka centralna automatycznie usuwa te dane z centralnej bazy danych.

2. Dane odnoszące się do cudzoziemca określonego w art. 8 ust. 1 zostają usunięte z centralnej bazy danych zgodnie z art. 15 ust. 3, niezwłocznie po powiadomieniu Państwa Członkowskiego pochodzenia o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności przed upływem dwuletniego okresu wspomnianego w ust. 1:

a) cudzoziemcowi wydano dokument pobytowy;

b) cudzoziemiec opuścił terytorium Państw Członkowskich;

c) cudzoziemiec uzyskał obywatelstwo któregokolwiek z Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

CUDZOZIEMCY PRZEBYWAJĄCY NIELEGALNIE W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM

Artykuł 11

Porównywanie odcisków palców

1. W celu sprawdzenia, czy przebywający nielegalnie na terytorium Państwa Członkowskiego cudzoziemiec złożył wcześniej wniosek o udzielenie azylu w innym Państwie Członkowskim, każde Państwo Członkowskie może przesłać do jednostki centralnej jakiekolwiek dane o odciskach palców związane z odciskami, które mogły być pobrane od takiego cudzoziemca w wieku co najmniej 14 lat, wraz z numerem referencyjnym użytym przez to Państwo Członkowskie.

Ogólną zasadą jest, że podstawy do sprawdzenia, czy cudzoziemiec złożył wcześniej wniosek o azyl w innym Państwie Członkowskim, występują w przypadku, gdy:

a) cudzoziemiec deklaruje, że złożył wniosek o udzielenie azylu, ale bez wskazania Państwa Członkowskiego, w którym wniosek został złożony;

b) cudzoziemiec nie występuje o azyl, ale sprzeciwia się odesłaniu do swojego kraju pochodzenia, twierdząc, że będzie tam w niebezpieczeństwie;

c) cudzoziemiec w inny sposób próbuje uniemożliwić swój powrót, odmawiając współpracy w ustaleniu swojej tożsamości, w szczególności przez nieujawnianie lub pokazywanie fałszywych dokumentów tożsamości.

2. W przypadku gdy Państwo Członkowskie uczestniczy w procedurze określonej w ust. 1, przesyła ono do jednostki centralnej dane o odciskach wszystkich palców lub przynajmniej palców wskazujących, lub jeśli takowych brak, dane o odciskach wszystkich innych palców cudzoziemców określone w ust. 1.

3. Dane o odciskach palców cudzoziemca określone w ust. 1 przesyła się wyłącznie w celu porównania z danymi o odciskach palców osób ubiegających się o azyl, przesłanymi przez inne Państwa Członkowskie i zarejestrowanymi już w centralnej bazie danych.

Danych o odciskach palców takich cudzoziemców nie zapisuje się w centralnej bazie danych ani nie będą porównywane z danymi przesłanymi do jednostki centralnej na podstawie art. 8 ust. 2.

4. W przypadku porównywania danych o odciskach palców przesłanych na mocy niniejszego artykułu z danymi o odciskach palców osób ubiegających się o azyl przesłanych przez inne Państwa Członkowskie, które zostały już zapisane w centralnej bazie danych, stosuje się procedury przewidziane w art. 4 ust. 3, 5 i 6 oraz przepisy ustanowione na podstawie art. 4 ust. 7.

5. Po przesłaniu wyników porównania do Państwa Członkowskiego pochodzenia jednostka centralna bezzwłocznie:

a) usuwa dane o odciskach palców oraz inne dane przesłane do niej na mocy ust. 1; oraz

b) niszczy nośniki wykorzystane przez Państwo Członkowskie pochodzenia do przesłania danych do jednostki centralnej, chyba że Państwo Członkowskie pochodzenia wystąpiło o ich zwrot.

ROZDZIAŁ V

UZNANI UCHODŹCY

Artykuł 12

Blokowanie danych

1. Dane dotyczące osoby ubiegającej się o azyl, które zostały zapisane zgodnie z art. 4 ust. 2, zostają zablokowane w centralnej bazie danych, jeśli osoba ta zostanie uznana za uchodźcę w Państwie Członkowskim i przyjęta przez nie. Blokada taka jest realizowana przez jednostkę centralną według instrukcji Państwa Członkowskiego pochodzenia.

Do czasu przyjęcia decyzji zgodnej z ust. 2 dane o trafieniach dotyczących osób, które zostały uznane za uchodźców i przyjęte przez Państwo Członkowskie, nie są przesyłane. Jednostka centralna odsyła negatywny wynik porównania Państwu Członkowskiemu.

2. Pięć lat po rozpoczęciu funkcjonowania systemu Eurodac i na podstawie wiarygodnych statystyk opracowanych przez jednostkę centralną odnoszących się do osób, które złożyły wnioski o udzielenie azylu w Państwie Członkowskim po uznaniu za uchodźców przez inne Państwo Członkowskie i przyjętych przez nie oraz na podstawie odpowiednich postanowień Traktatu podjęta zostaje decyzja, czy dane odnoszące się do osób, które zostały uznane za uchodźców i przyjęte przez Państwo Członkowskie:

a) będą przechowywane zgodnie z art. 6 do celów porównawczych przewidzianych w art. 4 ust. 3; lub

b) zostaną usunięte po uznaniu danej osoby za uchodźcę i przyjęciu jej.

3. W przypadku określonym w ust. 2 lit. a) dane zablokowane na podstawie ust. 1 zostają odblokowane, a procedura określona w art. 1 nie ma zastosowania.

4. W przypadku określonym w ust. 2 lit. b):

a) dane, które zostały zablokowane na mocy ust. 1, zostają usunięte niezwłocznie przez jednostkę centralną; oraz

b) dane odnoszące się do osób, które zostają następnie uznane za uchodźców i przyjmowane jako uchodźcy, zostają usunięte zgodnie z art. 15 ust. 3, zaraz po powiadomieniu Państwa Członkowskiego pochodzenia, że dana osoba została uznana za uchodźcę i przyjęta przez Państwo Członkowskie.

5. Reguły wykonawcze dotyczące procedury blokowania danych określone w ust. 1 oraz opracowywania statystyk określonych w ust. 2 przyjmuje zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 22 ust. 1.

ROZDZIAŁ VI

WYKORZYSTANIE DANYCH, OCHRONA DANYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Artykuł 13

Odpowiedzialność za wykorzystywanie danych

1. Państwo Członkowskie pochodzenia jest właściwe dla zapewnienia, aby:

a) odciski palców pobierane były zgodnie z prawem;

b) dane o odciskach palców i inne dane określone w art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 2 i art. 11 ust. 2 były przesyłane do jednostki centralnej zgodnie z prawem;

c) dane były dokładne i aktualne w momencie przesyłania do jednostki centralnej;

d) niezależnie od właściwości Komisji dane w centralnej bazie danych były zapisywane, przechowywane, poprawiane i usuwane zgodnie z prawem;

e) wyniki porównania danych o odciskach palców przesyłane przez jednostkę centralną były wykorzystywane zgodnie z prawem.

2. Zgodnie z art. 14 Państwo Członkowskie pochodzenia zapewnia ochronę danych określoną w ust. 1, przed i podczas przesyłania danych do jednostki centralnej, oraz ochronę danych, które otrzymuje z jednostki centralnej.

3. Państwo Członkowskie pochodzenia jest właściwe dla ostatecznej identyfikacji danych na podstawie art. 4 ust. 6.

4. Komisja zapewnia, aby jednostka centralna funkcjonowała zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz jego regułami wykonawczymi. Komisja w szczególności:

a) stosuje środki zapewniające, że osoby pracujące w jednostce centralnej wykorzystują dane zapisane w centralnej bazie danych tylko zgodnie z celem systemu Eurodac, jak ustanowiono w art. 1 ust. 1;

b) zapewnia, że osoby pracujące w jednostce centralnej realizują wszystkie wnioski Państw Członkowskich z którymi wystąpiono mocy niniejszego rozporządzenia, związane z zapisem, porównywaniem, poprawianiem i usuwaniem danych, za które są odpowiedzialne;

c) stosuje środki niezbędne do zapewnienia ochrony jednostki centralnej zgodnie z art. 14;

d) zapewnia, że dostęp do danych zapisanych w centralnej bazie danych mają tylko osoby upoważnione do pracy w jednostce centralnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 20 i kompetencji niezależnego organu nadzoru, który zostanie ustanowiony na mocy art. 286 ust. 2 Traktatu.

Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o środkach podjętych zgodnie z akapitem pierwszym.

Artykuł 14

Ochrona

1. Państwo Członkowskie pochodzenia podejmuje środki niezbędne do:

a) uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych do obiektów państwowych, w których Państwa Członkowskie prowadzą działania prowadzące do realizacji celu systemu Eurodac (kontrole przy wejściu do obiektów);

b) uniemożliwienia odczytu, kopiowania, modyfikowania i usuwania danych z nośników danych systemu Eurodac przez osoby nieupoważnione (kontrola nośników danych);

c) zagwarantowania, aby możliwe było sprawdzenie i ustalenie po fakcie, jakie dane zostały zapisane w systemie Eurodac, kiedy i przez kogo (kontrola zapisu danych);

d) uniemożliwienia nielegalnego zapisu danych w systemie Eurodac, nielegalnej modyfikacji i nielegalnego usunięcia danych zapisanych w systemie Eurodac (kontrola wprowadzania danych);

e) zagwarantowania, że przy obsłudze systemu Eurodac osoby upoważnione będą miały dostęp jedynie do danych, które leżą w ich kompetencji (kontrola dostępu);

f) zagwarantowania, aby możliwe było sprawdzenie i ustalenie, do jakich organów dane zapisane w systemie Eurodac mogą być przesyłane za pomocą urządzeń do przesyłania danych (kontrola przesyłu);

g) uniemożliwienia odczytu, kopiowania, modyfikowania i usuwania danych zarówno podczas bezpośredniego przesyłania danych do lub z centralnej bazy danych, jak i podczas transportu nośników danych do lub z jednostki centralnej (kontrola transportu).

2. W odniesieniu do pracy jednostki centralnej Komisja odpowiada za zastosowanie środków określonych w ust. 1.

Artykuł 15

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych zapisanych w systemie Eurodac

1. Państwo Członkowskie pochodzenia ma dostęp do danych, które przesłało i które są zapisane w centralnej bazie danych zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Żadne Państwo Członkowskie nie może przeszukiwać danych przesłanych przez inne Państwo Członkowskie ani nie może otrzymywać takich danych z wyjątkiem danych wynikających z porównania określonego w art. 4 ust. 5.

2. Każde Państwo Członkowskie wyznacza organy, które zgodnie z ust. 1 mają dostęp do danych zapisanych w centralnej bazie danych. Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji wykaz tych organów.

3. Tylko Państwo Członkowskie pochodzenia ma prawo zmiany danych, które przesłało do jednostki centralnej, przez uzupełnianie i poprawianie takich danych lub przez ich usuwanie, z zastrzeżeniem usuwania danych wykonywanego zgodnie z art. 6, art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 lit. a).

W przypadku gdy Państwo Członkowskie pochodzenia zapisuje dane bezpośrednio w centralnej bazie danych, może bezpośrednio zmieniać lub usuwać dane.

Gdy Państwo Członkowskie pochodzenia nie zapisuje danych bezpośrednio w centralnej bazie danych, jednostka centralna zmienia lub usuwa dane na wniosek tego Państwa Członkowskiego.

4. Jeżeli Państwo Członkowskie lub jednostka centralna dysponują dowodami sugerującymi, że dane zapisane w centralnej bazie danych są rzeczywiście niedokładne, powiadamiają o tym Państwo Członkowskie pochodzenia najszybciej, jak to jest możliwe.

Jeżeli Państwo Członkowskie dysponuje dowodami sugerującymi, że dane zostały zapisane w centralnej bazie danych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem, podobnie powiadamia o tym Państwo Członkowskie pochodzenia najszybciej, jak to jest możliwe. Państwo Członkowskie pochodzenia sprawdza dane, o których mowa i, jeśli jest to konieczne, niezwłocznie je zmienia lub usuwa.

5. Jednostka centralna nie przesyła ani nie udostępnia danych zapisanych w centralnej bazie danych organom żadnego państwa trzeciego, chyba że zostanie do tego upoważniona w ramach umowy Wspólnoty o kryteriach i mechanizmach określania Państwa odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o azyl.

Artykuł 16

Prowadzenie zapisu przez jednostkę centralną

1. Jednostka centralna prowadzi zapis wszystkich operacji związanych z przetwarzaniem danych wewnątrz jednostki centralnej. Zapis ten obejmuje cel udostępnienia danych, datę i czas, przesłane dane, dane użyte do porównania oraz nazwę jednostki wprowadzającej lub odczytującej dane oraz osoby odpowiedzialne.

2. Zapis taki można wykorzystywać tylko do monitorowania ochrony danych w związku z dostępem do danych w celu ich przetwarzania oraz do zapewnienia ochrony danych na podstawie art. 14. Zapis musi być zabezpieczony przed nielegalnym dostępem za pomocą właściwych środków i usuwany po upływie jednego roku, jeśli nie jest konieczny do funkcjonowania procedur monitorowania, które zostały już uruchomione.

Artykuł 17

Odpowiedzialność

1. Każda osoba lub Państwo Członkowskie, które poniesie szkody w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych lub działania niezgodnego z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, jest uprawnione do odszkodowania od Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za wyrządzone szkody. Państwo to jest zwolnione z odpowiedzialności, całkowicie lub częściowo, jeśli udowodni, że nie jest odpowiedzialne za zdarzenie stanowiące podstawę szkody.

2. Jeżeli niewypełnienie przez Państwo Członkowskie zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia wyrządzi szkody centralnej bazie danych, to Państwo Członkowskie odpowiada za te szkody, chyba że Komisja nie podjęła odpowiednich kroków mających na celu zapobieżenie szkodom lub zminimalizowanie ich wpływu.

3. Roszczenia wobec Państwa Członkowskiego dotyczące odszkodowania za szkody określone w ust. 1 i 2 regulują przepisy prawa krajowego pozwanego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 18

Prawa osoby, której dotyczą dane

1. Państwo Członkowskie pochodzenia podaje osobie objętej niniejszym rozporządzeniem następujące informacje:

a) tożsamość kontrolera i jego przedstawiciela, jeśli istnieje;

b) cel, dla którego dane będą przetwarzane w systemie Eurodac;

c) odbiorców danych;

d) w odniesieniu do osoby objętej art. 4 lub art. 8 informację o obowiązku pobrania odcisków palców od tej osoby;

e) o prawie do dostępu do danych dotyczących tej osoby oraz do ich sprostowania.

W odniesieniu do osoby objętej art. 4 lub art. 8 informacje określone w akapicie pierwszym podaje się przy pobieraniu odcisków palców od tej osoby.

W odniesieniu do osoby objętej art. 11 informacje określone w akapicie pierwszym podaje się nie później niż przy przesyłaniu danych dotyczących tej osoby do jednostki centralnej. Obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy dostarczenie takich informacji jest niemożliwe lub wymagałoby nieproporcjonalnie dużego nakładu sił.

2. W każdym Państwie Członkowskim każda osoba, której dotyczą dane, może, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i procedurami tego Państwa, wykonywać prawa przewidziane w art. 12 dyrektywy 95/46/WE.

Bez uszczerbku dla obowiązku dostarczenia innych informacji zgodnie z art. 12 lit. a) dyrektywy 95/46/WE osoba, której dotyczą dane, ma prawo do uzyskania informacji o danych jej dotyczących zapisanych w centralnej bazie danych oraz o Państwie Członkowskim, które przesłało je do jednostki centralnej. Taki dostęp do danych może być przyznany jedynie przez Państwo Członkowskie.

3. W każdym Państwie Członkowskim każda osoba może wystąpić z wnioskiem, aby dane, które są rzeczywiście niedokładne, zostały poprawione, a dane zapisane bezprawnie usunięte. Poprawianie i usuwanie danych jest wykonywane bez nadmiernych opóźnień przez Państwo Członkowskie, które przesłało dane, zgodnie z jego prawem, przepisami i procedurami.

4. Jeżeli prawo do poprawienia i usunięcia danych jest wykonywane w innym Państwie Członkowskim niż to lub te, które przesłało/przesłały dane, organy tego Państwa Członkowskiego skontaktują się z organami Państwa Członkowskiego lub Państw, o których mowa, aby mogły one sprawdzić dokładność danych oraz legalność transmisji i zapisu danych w centralnej bazie danych.

5. Jeżeli okaże się, że dane zapisane w centralnej bazie danych są rzeczywiście niedokładne lub zostały zapisane bezprawnie, Państwo Członkowskie, które przesłało te dane, poprawia je lub usuwa zgodnie z art. 15 ust. 3. Wspomniane Państwo Członkowskie powiadamia pisemnie osobę, której dotyczą dane, bez nadmiernego opóźnienia, że podjęło działania mające na celu poprawienie lub usunięcie danych jej dotyczących.

6. Jeżeli Państwo Członkowskie, które przesłało dane, nie zgadza się, że dane zapisane w centralnej bazie danych są rzeczywiście niedokładne lub zostały zapisane bezprawnie, wyjaśnia pisemnie osobie, której dane dotyczą, bez nadmiernego opóźnienia, dlaczego nie jest gotowe do poprawienia lub usunięcia danych jej dotyczących.

To samo Państwo Członkowskie dostarcza również osobie, której dane dotyczą informacje o kolejnych czynnościach, jakie osoba może podjąć, jeśli nie akceptuje dostarczonych wyjaśnień. objaśniają one, jak zainicjować takie czynności lub, jeśli właściwe, jak wnieść skargę do właściwych organów lub sądów wymienionego Państwa Członkowskiego, oraz informacje o pomocy finansowej i pomocy innego rodzaju dostępnej zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i procedurami tego Państwa Członkowskiego.

7. Każdy wniosek wynikający z ust. 2 i 3 zawiera wszystkie szczegółowe informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby, której dotyczą dane, włącznie z odciskami palców. Dane takie wykorzystuje się wyłącznie do umożliwienia korzystania z praw określonych w ust. 2 i 3, i następnie niezwłocznie niszczy się.

8. Właściwe organy Państw Członkowskich aktywnie współpracują w celu szybkiego korzystania z praw wynikających z ust. 3, 4 i 5.

9. W każdym Państwie Członkowskim państwowy organ nadzoru pomaga osobie, której dotyczą dane w wykonywaniu jej praw zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE.

10. Państwowy organ nadzorczy Państwa Członkowskiego, które przesłało dane, oraz państwowy organ nadzorczy Państwa Członkowskiego, w którym przebywa osoba, której dane dotyczą, pomagają i, na wniosek osoby, doradzają jej w wykonywaniu jej prawa do poprawienia lub usunięcia danych. Obydwa państwowe organy nadzorcze współpracują w tym celu. Wniosek o taką pomoc może być złożony w państwowym organie nadzoru państwa członkowskiego, w którym osoba przebywa, a organ ten przesyła wniosek do organu Państwa Członkowskiego, które przesłało dane. Osoba, której dane dotyczą, może również wnioskować o pomoc i poradę do wspólnego organu nadzorczego ustanowionego w art. 20.

11. W każdym Państwie Członkowskim każda osoba może, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i procedurami tego Państwa, zainicjować działania lub, jeśli właściwe, wnieść skargę do właściwych organów lub sądów Państwa, jeśli odmówiono jej prawa dostępu do danych, przewidzianego w ust. 2.

12. Każda osoba może, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i procedurami Państwa Członkowskiego, które przesłało dane, zainicjować działania lub, jeśli właściwe, wnieść skargę do właściwych organów lub sądów tego Państwa w związku z danymi odnoszącymi się do tej osoby zapisanymi w centralnej bazie danych, w celu wykonania swoich praw na podstawie ust. 3. Obowiązek państwowych organów nadzorczych w zakresie pomocy i, na wniosek podmiotu danych, doradztwa, zgodnie z ust. 10, nie wygasa przez cały czas trwania postępowania.

Artykuł 19

Państwowy organ nadzorczy

1. Każde Państwo Członkowskie zapewnia, aby państwowy organ lub organy wyznaczone na podstawie art. 28 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE monitorowały niezależnie, zgodnie z obowiązujących w tym Państwie prawem, legalność przetwarzania, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, danych osobowych przez to Państwo Członkowskie włącznie z transmisją danych do jednostki centralnej.

2. Każde Państwo Członkowskie zapewnia, aby państwowy organ nadzorczy miał możliwość zasięgania porad u osób dysponujących wystarczającą wiedzą o odciskach palców.

Artykuł 20

Wspólny organ nadzorczy

1. Ustanawia się niezależny wspólny organ nadzorczy, składający się maksymalnie z dwóch przedstawicieli organów nadzorczych każdego z Państw Członkowskich. Każdej delegacji przysługuje jeden głos.

2. Zadaniem wspólnego organu nadzorczego jest monitorowanie działalności jednostki centralnej w celu zapewnienia, aby prawa osób, których dotyczą dane, nie były naruszane wskutek przetwarzania lub wykorzystywania danych posiadanych przez jednostkę centralną. Dodatkowo do zadań organu należy monitorowanie legalności przesyłania danych osobowych przez jednostkę centralną do Państw Członkowskich.

3. Wspólny organ nadzorczy jest odpowiedzialny za badanie problemów związanych z wdrażaniem systemu Eurodac, badaniem potencjalnych trudności z kontrolami przeprowadzanymi przez państwowe organy nadzorcze oraz za opracowanie zaleceń dotyczących wspólnych rozwiązań występujących problemów.

4. W wykonywaniu swoich obowiązków wspólny organ nadzorczy jest, gdy konieczne, aktywnie wspierany przez państwowe organy nadzorcze.

5. Wspólny organ nadzoru ma możliwość zasięgania porad u osób dysponujących wystarczającą wiedzą o odciskach palców.

6. Komisja wspomaga wspólny organ nadzoru w wykonywaniu jego zadań. W szczególności dostarcza informacji, których zażąda wspólny organ nadzorczy udostępnia wszystkie dokumenty i akta papierowe, a także dane przechowywane w systemie i zapewni dostęp do wszystkich swoich obiektów przez cały czas.

7. Wspólny organ nadzorczy jednomyślnie przyjmuje swój regulamin. Jest wspierany przez sekretariat, którego zadania definiuje w regulaminie wewnętrznym.

8. Sprawozdania opracowane przez wspólny organ nadzorcze są upubliczniane i przekazywane tym organom, którym przedkładają sprawozdania państwowe organy nadzorcze, a także Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji w celach informacyjnych. Dodatkowo, wspólny organ nadzorczy może zgłaszać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji w dowolnej chwili komentarze lub propozycje usprawnień dotyczących jego mandatu.

9. Podczas wykonywania swoich obowiązków członkowie wspólnego organu nadzorczego nie otrzymują instrukcji od żadnego z rządów ani organów.

10. Wspólny organ nadzorczy konsultuje dotyczącą go część projektu budżetu operacyjnego jednostki centralnej systemu Eurodac. Jego opinia jest załączana do projektu wspomnianego budżetu.

11. Wspólny organ nadzorczy zostaje rozwiązany po ustanowieniu niezależnego organu kontrolnego określonego w art. 286 ust. 2 Traktatu. Niezależny organ kontrolny zastępuje wspólny organ nadzorczy i realizuje wszystkie kompetencje powierzone mu na mocy aktu ustanawiającego ten organ.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 21

Koszty

1. Koszty poniesione w związku z ustanowieniem i funkcjonowaniem jednostki centralnej są pokrywane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

2. Koszty poniesione przez jednostki państwowe i koszty ich połączenia z centralną bazą danych są pokrywane przez każde z Państw Członkowskich.

3. Koszty przesyłu danych z Państwa Członkowskiego pochodzenia oraz przesyłania wyników porównania do tego Państwa są ponoszone przez zainteresowane Państwo.

Artykuł 22

Reguły wykonawcze

1. Rada, stanowiąc większością określoną w art. 205 ust. 2 Traktatu, przyjmuje przepisy wykonawcze niezbędne do:

- ustanowienia procedury określonej w art. 4 ust. 7,

- ustanowienia procedury blokowania danych określone w art. 12 ust. 1,

- opracowania statystyk określonych w art. 12 ust. 2.

W przypadkach gdy przepisy wykonawcze mają wpływ na wydatki operacyjne, które mają być ponoszone przez Państwa Członkowskie, Rada stanowi jednomyślnie.

2. Środki określone w art. 3 ust. 4 przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 23 ust. 2.

Artykuł 23

Komitet

1. Komisję wspiera Komitet.

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet przyjmuje własny regulamin.

Artykuł 24

Roczne sprawozdanie: monitoring i ocena

1. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z działalności jednostki centralnej. Roczne sprawozdanie zawiera informacje dotyczące zarządzania i funkcjonowania systemu Eurodac oparte na ilościowych wskaźnikach dotyczących celów określonych w ust. 2.

2. Komisja zapewnia istnienie systemów monitorowania funkcjonowania jednostki centralnej, mając na względzie realizację celów, wydajność, skuteczność jakość działania.

3. Komisja regularnie ocenia funkcjonowanie jednostki centralnej w celu ustalenia, czy jej cele zostały osiągnięte w sposób skuteczny ekonomicznie, i aby podać wytyczne dla poprawy skuteczności działania w przyszłości.

4. Rok po rozpoczęciu funkcjonowania systemu Eurodac Komisja opracowuje sprawozdanie oceniające jednostkę centralną, koncentrując się na poziomie zapotrzebowania w porównaniu z oczekiwaniami oraz na doświadczeniach w działaniu i zarządzaniu, w celu wskazania możliwych krótkoterminowych udoskonaleń do zastosowania w praktyce.

5. Trzy lata po rozpoczęciu funkcjonowania systemu Eurodac oraz co sześć kolejnych lat w okresie późniejszym Komisja przygotowuje ogólną ocenę systemu Eurodac, konfrontując osiągnięte wyniki z celami, oceniając zasadność i racjonalność podstaw systemu oraz wszelkie implikacje dla jego przyszłej działalności.

Artykuł 25

Kary

Państwa Członkowskie zapewniają, aby wykorzystanie danych zapisanych w centralnej bazie danych niezgodnie z celem systemu Eurodac w myśl postanowień art. 1 ust. 1, podlegało właściwym karom.

Artykuł 26

Zakres terytorialny

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania na terytorium, do którego nie ma zastosowania Konwencja Dublińska.

Artykuł 27

Wejście w życie i stosowanie

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się, a system Eurodac rozpoczyna działanie od daty, którą Komisja opublikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

a) każde Państwo Członkowskie powiadomi Komisję, że poczyniło niezbędne przygotowania techniczne do przesyłania danych do jednostki centralnej zgodnie z regułami wykonawczymi przyjętymi na mocy art. 4 ust. 7 oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi przyjętymi na mocy art. 12 ust. 5; oraz

b) Komisja poczyni niezbędne przygotowania techniczne do rozpoczęcia pracy przez jednostkę centralną, zgodnie z regułami wykonawczymi przyjętymi na mocy art. 4 ust. 7 oraz art. 12 ust. 5.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2000 r.

W imieniu Rady

H. Védrine

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 189 z 7.7.2000, str. 105 i 227, oraz opinia wydana dnia 21 września 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. C 254 z 19.8.1997, str. 1.

[3] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[4] Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.

--------------------------------------------------