32000R1150Dziennik Urzędowy L 130 , 31/05/2000 P. 0001 - 0012


Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000

z dnia 22 maja 2000 r.

wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 279,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 183,

uwzględniając decyzję Rady 94/728/WE, Euratom z dnia 31 października 1994 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot [1], w szczególności jej art. 8 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r. wykonujące decyzję 88/376/EWG, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot [4], było wielokrotnie i istotnie zmieniane [5]. Dla jasności i ze względów praktycznych rozporządzenie to należy zatem skodyfikować.

(2) Wspólnota musi mieć dostęp do środków własnych, określonych w art. 2 decyzji 94/728/WE, Euratom na możliwie najlepszych warunkach. W tym celu muszą być ustanowione uzgodnienia w odniesieniu do państw w zakresie przekazywania Komisji środków własnych przyznanych Wspólnotom.

(3) Tradycyjne środki własne są nakładane przez Państwa Członkowskie zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi, które są, tam gdzie jest to konieczne, dostosowywane do wymagań wspólnotowych regulacji. Komisja musi monitorować takie dostosowanie i, tam gdzie jest to konieczne, przedstawiać propozycje.

(4) Rada i przedstawiciele rządów Państw Członkowskich, zebrani w Radzie, przyjęli rezolucję z dnia 13 listopada 1991 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnoty [6].

(5) Pojęcie ustalenia tytułu musi być zdefiniowane w odniesieniu do środków własnych oraz szczegółowe reguły muszą być określone w celu spełniania obowiązku ustalenia środków własnych, określonych w art. 2 ust. 1 lit. a) i b) decyzji 94/728/WE, Euratom.

(6) W odniesieniu do środków własnych pochodzących z opłat cukrowych, które muszą być uzyskane w roku budżetowym odpowiadającym rokowi gospodarczemu, do którego odnoszą się wydatki, należy ustanowić przepisy dotyczące Państw Członkowskich w celu uczynienia takich opłat dostępnymi dla Komisji w ciągu roku budżetowego, w którym zostały one ustalone.

(7) Należy zwiększyć przejrzystość systemu środków własnych oraz ilość informacji przekazywanych organowi budżetowemu.

(8) Państwa Członkowskie muszą przechowywać do dyspozycji Komisji i, tam gdzie jest to konieczne, przesyłać jej dokumenty i informacje niezbędne do umożliwienia Komisji wykonywania uprawnień przyznanych jej w odniesieniu do środków własnych Wspólnot.

(9) Władze krajowe odpowiedzialne za gromadzenie środków własnych muszą być w stanie przedstawić w każdej chwili Komisji dokumenty potwierdzające zgromadzone środki własne.

(10) Uzgodnienia zgodnie z którymi Państwa Członkowskie składają sprawozdania Komisji powinny umożliwić Komisji monitorowanie działań Państw Członkowskich mających na celu uzyskanie środków własnych, w szczególności w przypadkach nadużyć finansowych i nieprawidłowości.

(11) Odrębne rachunki powinny być prowadzone w odniesieniu do tytułów dochodów budżetowych, które nie zostały uzyskane. Rachunki te, jak również składanie kwartalnego sprawozdania z takich rachunków powinno umożliwiać Komisji ściślejsze monitorowanie działań podejmowanych przez Państwa Członkowskie w zakresie gromadzenia środków własnych, w szczególności tych zagrożonych w wyniku nadużyć finansowych lub nieprawidłowości.

(12) Należy określić termin przedawnienia w stosunkach między Państwami Członkowskimi a Komisją, ponieważ nowe tytuły dochodów budżetowych ustalone przez Państwo Członkowskie w odniesieniu do lat wcześniejszych, uznaje się za ustalone w odniesieniu do roku bieżącego.

(13) Należy ustanowić przepisy, w odniesieniu do środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej, zwanych dalej "środkami z tytułu VAT", określonych w art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 94/728/WE, Euratom, dotyczące Państw Członkowskich mające na celu udostępnienie Wspólnocie, w dwunastu równych częściach, środków własnych uwzględnionych w budżecie a następnie dostosowanie kwot udostępnionych zgodnie z rzeczywistą podstawą środków z tytułu VAT, gdy będą one w całości znane.

(14) Procedurę tę stosuje się również do środka dodatkowego, określonego w art. 2 ust. 1 lit. d) wymienionej decyzji, zwanego dalej "środkiem dodatkowym", utworzonym zgodnie z dyrektywą Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych [7].

(15) Środki własne muszą być udostępnione poprzez wpis należności na rachunek otwarty w tym celu w imieniu Komisji przez Skarb Państwa lub organ wyznaczony przez każde Państwo Członkowskie. W celu ograniczenia przepływu środków finansowych do takiego, który jest niezbędny do wykonania budżetu, Wspólnota musi ograniczyć się do dokonywania wypłat z wyżej wymienionych rachunków na pokrycie potrzeb gotówkowych Komisji.

(16) Wypłacanie pomocy wynikającej ze stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1765/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. ustanawiającego system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych [8], jest zasadniczo skoncentrowane w pierwszych miesiącach roku; Komisja musi posiadać wystarczające środki gotówkowe do dokonywania tych wypłat.

(17) Decyzja Rady 94/729/WE z dnia 31 października 1994 r. dotycząca dyscypliny budżetowej [9] przewiduje uwzględnienie w ogólnym budżecie Unii Europejskiej rezerwy odnoszącej do wspólnotowych pożyczek i gwarancji kredytowych udzielanych państwom trzecim i w tych państwach oraz rezerwy na pomoc w nagłych wypadkach. Należy wprowadzić zmiany w celu objęcia wpisywania środków własnych odpowiadających tym rezerwom.

(18) W celu zapewnienia, aby wspólnotowy budżet był finansowany we wszystkich okolicznościach, procedura udostępniania wkładów opartych na produkcie narodowym brutto, zwanych dalej "składkami finansowymi wynikającymi z PNB" określonych w art. 2 ust. 7 decyzji 88/376/EWG, Euratom, powinna zostać ustanowiona.

(19) Bilans, który ma być przeniesiony na następny rok budżetowy powinien być określony.

(20) Państwa Członkowskie powinny prowadzić kontrole i badania odnoszące się do ustalania i udostępniania środków własnych. Komisja powinna wykonywać swoje uprawnienia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Uprawnienia Komisji powinny być określone w odniesieniu do środków inspekcji dotyczących dodatkowego środka.

(21) Ścisła współpraca między Państwami Członkowskimi a Komisją ułatwi prawidłowe stosowanie reguł finansowych dotyczących środków własnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 1

Środki własne Wspólnoty przewidziane w decyzji 94/728/WE, Euratom, zwane dalej "środkami własnymi" są udostępnione Komisji i poddawane kontroli jak określono w niniejszym rozporządzeniu, bez uszczerbku dla rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 [10] i dyrektywy 89/130/EWG, Euratom.

Artykuł 2

1. Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia, tytuł Wspólnot do środków własnych, określonych w art. 2 ust. 1 lit. a) i b) decyzji 94/728/WE, Euratom jest ustalony gdy zostały spełnione warunki przewidziane w regulacjach celnych dotyczących wpisu tytułu dochodów budżetowych w rachunkach i powiadamiania dłużnika.

2. Datą ustalenia tytułu, określoną w ust. 1 jest data wpisu do księgi rachunkowej przewidzianej w regulacjach celnych.

W odniesieniu do opłat i innych należności związanych ze wspólną organizacją rynku cukru, datą ustalenia tytułu określoną w ust. 1 jest data powiadomienia przewidziana w regulacjach dotyczących cukru.

W przypadku gdy powiadomienie nie zostało wyraźnie przewidziane, datą tą jest data ustalenia przez Państwa Członkowskie należności dłużników, tam gdzie jest to konieczne, w formie zaliczki lub zapłaty salda.

3. W sprawach spornych, właściwe władze administracyjne uznaje się, do celów ustalenia tytułu, określonego w ust. 1, za będące w stanie obliczyć kwotę tytułu dochodów budżetowych nie później niż przy podjęciu pierwszej decyzji administracyjnej, powiadamiającej dłużnika jest o długu, lub przy wszczęciu postępowania sądowego, jeżeli nastąpiło to wcześniej.

Datą ustalenia tytułu, określoną w ust. 1 jest data decyzji lub data obliczenia, które ma być dokonane po wyżej wymienionym wszczęciu postępowania sądowego.

4. Ustęp 1 stosuje się w przypadku gdy powiadomienie musi zostać sprostowane.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu zapewnienia, aby dokumenty uzupełniające, które dotyczą ustalenia i udostępnienia środków własnych były przechowywane przez okres co najmniej trzech lat kalendarzowych, licząc od końca roku, którego dokumenty uzupełniające dotyczą.

Dokumenty uzupełniające odnoszące się do procedur i podstaw statystycznych, określonych w art. 4 i art. 5 dyrektywy 89/130/EWG, Euratom przechowywane są przez Państwa Członkowskie do dnia 30 września czwartego roku następującego po danym roku budżetowym. Dokumenty uzupełniające odnoszące się do podstawy środków z tytułu VAT przechowuje się przez taki sam okres.

W przypadku gdy kontrola zgodnie z art. 18 i 19 niniejszego rozporządzenia lub art. 11 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 dokumentów uzupełniających, określonych w akapicie pierwszym i drugim, wykaże, że wymagane jest sprostowanie, dokumenty te przechowuje się po upływie terminu przewidzianego w akapicie pierwszym, przez wystarczający okres umożliwiający dokonanie monitorowanie sprostowania.

Artykuł 4

1. Każde Państwo Członkowskie podaje do wiadomości Komisji:

a) nazwy urzędów lub jednostek odpowiedzialnych za ustalanie, gromadzenie, udostępnianie i kontrolowanie środków własnych, jak również podstawowe przepisy dotyczące zadań i funkcjonowania tych urzędów lub jednostek;

b) ogólne przepisy ustanowione na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, administracyjnych oraz tych odnoszących się do procedur księgowych dotyczących ustalania gromadzenia, udostępniania i kontroli środków własnych przez Komisję;

c) dokładne nazwy wszelkiej dokumentacji administracyjnej i księgowej, w której wpisywane są ustalone tytuły dochodów budżetowych jak określono w art. 2, w szczególności nazwy dokumentacji wykorzystywanej do sporządzania rachunków przewidzianych w art. 6.

Komisja jest niezwłocznie powiadamiana o każdej zmianie tych nazw lub przepisów.

2. Komisja przekazuje innym Państwom Członkowskim, na ich wniosek, informacje określone w ust. 1.

Artykuł 5

Stawka, określona w art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji 94/728/WE, Euratom, która jest ustalana w ramach procedury budżetowej, obliczana jest jako procent sumy prognozowanego produktu narodowego brutto (zwanego dalej "PNB") Państw Członkowskich w taki sposób aby w całości pokryć tę część budżetu, która nie jest finansowana z opłat celnych, opłat rolnych, opłat i innych należności związanych ze wspólną organizacją rynku w sektorze cukru, środki z tytułu VAT, wkłady pieniężne na dodatkowe programy badań i rozwoju technologicznego, inne dochody oraz, tam gdzie jest to stosowne, wkłady pieniężne z PNB.

Stawka ta wyrażana jest w budżecie liczbą zawierającą tyle miejsc po przecinku, ile potrzeba, aby w całości podzielić między Państwa Członkowskie środki oparte na PNB.

TYTUŁ II

Rachunki dotyczące środków własnych

Artykuł 6

1. Rachunki dotyczące środków własnych prowadzone jest przez Skarb każdego Państwa Członkowskiego lub organ wyznaczony przez każde Państwo Członkowskie i z podziałem na rodzaj środków.

2. Do celów rachunkowości w zakresie środków własnych, miesiąc upływa nie wcześniej niż o godzinie 13 ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym ustalenie tytułu zostało dokonane.

3. a) Z zastrzeżeniem lit. b) niniejszego ustępu, tytuły dochodów budżetowych ustalone zgodnie z art. 2 są wpisywane w rachunkach najpóźniej pierwszego dnia roboczego po 19 dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tytuł dochodów budżetowych został ustalony.

b) Ustalone tytuły dochodów budżetowych nieuwzględnione w rachunkach określonych w lit. a), ze względu na to, że nie zostały jeszcze uzyskane ani nie przewidziano zabezpieczenia wykazywane są na odrębnych rachunkach w terminie ustanowionym w lit. a). Państwa Członkowskie mogą przyjąć tę procedurę, jeżeli ustalone tytuły dochodów budżetowych, w odniesieniu do których zabezpieczenie zostało przewidziane, są kwestionowane oraz mogą podlegać zmianie w wyniku rozstrzygnięcia sporu, który powstał.

c) Jednakże środki z tytułu VAT i środki dodatkowe są zapisywane na rachunkach jak określono w lit. a):

- dwunasta część, określona w art. 10 ust. 3 jest zapisywana pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca,

- bilansy określone w art. 10 ust. 4 i 7 oraz dostosowania określone w art. 10 ust. 6 i 8 zapisywane są raz do roku, z wyjątkiem szczególnych dostosowań określonych w art. 10 ust. 6 tiret pierwsze, które są zapisywane na rachunkach pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po zawarciu porozumienia między zainteresowanym Państwem Członkowskim a Komisją.

d) Ustalone tytuły dochodów budżetowych dotyczące opłat lub innych należności związanych ze wspólną organizacją rynku cukru, wpisywane są w rachunkach w sposób określony w lit. a). Jeżeli te tytuły dochodów budżetowych nie zostaną uzyskane w wyznaczonych terminach, Państwa Członkowskie mogą sprostować wpis i, w drodze wyjątku, wpisać tytuły dochodów budżetowych w odrębnych rachunkach.

4. W terminach określonych w ust. 3 każde Państwo Członkowskie przesyła Komisji:

a) miesięczne sprawozdanie dotyczące rachunków odnoszących się do tytułów dochodów budżetowych, określonych w ust. 3 lit. a).

Wraz z miesięcznymi sprawozdaniami zainteresowane Państwa Członkowskie przekazują szczegółowe informacje lub sprawozdania dotyczące potrąceń ze środków własnych, opartych na przepisach odnoszących się do terytoriów o szczególnym statusie.

b) kwartalne sprawozdanie dotyczące odrębnych rachunków, określonych w ust. 3 lit. b).

Szczegółowe reguły dotyczące miesięcznych i kwartalnych sprawozdań, określonych w akapicie pierwszym, jak również ich należycie uzasadnione zmiany, są ustanowione przez Komisję po konsultacji z Komitetem, określonym w art. 20. Reguły te przewidują stosowne terminy ich wykonania.

5. W terminie dwóch miesięcy od końca każdego kwartału, każde Państwo Członkowskie przesyła Komisji opis wykrytych nadużyć finansowych i nieprawidłowości, obejmujących tytuły dochodów budżetowych powyżej 10000 EUR.

W najszerszym możliwym zakresie, Państwo Członkowskie przekazuje następujące informacje szczegółowe:

- rodzaj nadużycia finansowego i/lub nieprawidłowości (opis, odnośna procedura celna),

- kwotę środków własnych od których uiszczenia się uchylono lub domniemany rząd wielkości,

- towary, których to dotyczy (pozycja taryfy, pochodzenie, miejsce z którego pochodzą),

- zwięzły opis mechanizmu nadużycia finansowego,

- rodzaj kontroli, która doprowadziła do wykrycia nadużycia finansowego lub nieprawidłowości,

- krajowe urzędy lub jednostki, które wykryły nadużycie finansowe lub nieprawidłowość,

- osiągnięty etap procedury, włącznie z etapem uzyskania, z odniesieniem do ustalenia tytułu już dokonanego,

- odniesienie do powiadomienia o sprawie na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97 [11],

- w stosownych przypadkach, zaangażowane Państwa Członkowskie,

- środki podjęte lub przewidziane mające na celu zapobieżenie powtarzania się przypadków nadużycia finansowego lub nieprawidłowości już wykrytych.

Wraz z każdym sprawozdaniem kwartalnym na podstawie akapitu pierwszego, każde Państwo Członkowskie podaje szczegółowe informacje w odniesieniu do pozycji dotyczących przypadków nadużyć finansowych lub nieprawidłowości, uprzednio zgłoszonych Komisji, których uzyskanie, unieważnienie lub nie uzyskanie nie było wskazane wcześniej.

W tym celu, każde Państwo Członkowskie wskaże w odniesieniu do każdego z przypadków określonych w akapicie pierwszym:

- odniesienie do oryginalnego zawiadomienia,

- saldo które ma być spłacone w ciągu poprzedniego kwartału,

- datę ustalenia tytułu,

- datę wpisu do odrębnych rachunków przewidzianych w ust. 3 lit. b),

- kwoty uzyskane w danym kwartale,

- korekty podstawy (poprawki/skreślenia) w danym kwartale,

- kwoty odpisane,

- osiągnięty etap procedury administracyjnej i sądowej,

- saldo które ma być spłacone z końcem danego kwartału.

Szczegółowe informacje w zakresie powyższych opisów oraz właściwie uzasadnione ich zmiany opracowywane są przez Komisję po konsultacji z Komitetem określonym w art. 20. Przewidują one stosowne terminy ich wprowadzenia w życie.

Artykuł 7

1. Każde Państwo Członkowskie sporządza roczny rachunek zbiorczy ustalonych tytułów dochodów budżetowych wykazanych w rachunkach określonych w art. 6 ust. 3 lit. a), i przesyła je Komisji do dnia 1 kwietnia roku następującego po danym roku budżetowym. Dodaje się uwagę w celu wyjaśnienia każdej różnicy między ogólną kwotą wynikającą ze zbiorczego rachunku a kwotą wynikającą z miesięcznych sprawozdań, które zostały przesłane przez Państwo Członkowskie od stycznia do grudnia danego roku. Komisja sprawdza czy zbiorczy rachunek zgadza się z kwotami udostępnionymi w ciągu roku; ma ona dwa miesiące, od dnia otrzymania zbiorczych rachunków na sformułowanie wszelkich uwag zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu.

2. Po dniu 31 grudnia trzeciego roku następującego po danym roku, w rocznym rachunku zbiorczym określonym w ust. 1, nie dokonuje się żadnych dalszych poprawek, z wyjątkiem kwestii zgłoszonych przed tym dniem przez Komisję lub przez zainteresowane Państwo Członkowskie.

Artykuł 8

Poprawki dokonane na mocy art. 2 ust. 4 dodaje się lub odejmuje od ogólnej kwoty ustalonych tytułów dochodów budżetowych. Są one zapisywane w rachunkach, jak określono w art. 6 ust. 3 lit. a) i b) oraz w sprawozdań jak określono w art. 6 ust. 4 zgodnie z datą tych poprawek.

Poprawki w odniesieniu do przypadków nadużyć finansowych i nieprawidłowości już zgłoszonych Komisji, są wyróżniane.

TYTUŁ III

Udostępnianie środków własnych

Artykuł 9

1. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 10, każde Państwo Członkowskie zapisuje środki własne na rachunek otwarty w imieniu Komisji przez jego Skarb Państwa lub organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie.

Taki rachunek jest prowadzony nieodpłatnie.

2. Zapisane kwoty są przeliczane przez Komisję i wpisywane do jej rachunków w euro, zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, WE) nr 3418/93 [12].

Artykuł 10

1. Po potrąceniu 10 % tytułem kosztów poboru zgodnie z art. 2 ust. 3 decyzji 94/728/WE, Euratom wpis środków własnych, określonych w art. 2 ust. 1 lit. a) i b) tej decyzji dokonywany jest najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po 19 dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tytuł dochodów budżetowych został ustalony zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Jednakże w odniesieniu do tytułów dochodów budżetowych wykazanych na odrębnych rachunkach na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) wpis musi być dokonany najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po 19 dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tytułów dochodów budżetowych zostały uzyskane.

2. W razie potrzeby, Komisja może zwrócić się do Państw Członkowskich o przeniesienie o jeden miesiąc wpisywania środków innych niż środki z tytułu VAT i środek dodatkowy na podstawie informacji dostępnej dla nich 15 dnia tego samego miesiąca.

Każdy wpis z przeniesienia dostosowywany jest w następnym miesiącu, gdy dokonywany jest wpis wymieniony w ust. 1. Dostosowanie to powoduje wpis ujemnej kwoty równej kwocie podanej we wpisie z przeniesienia.

3. Środki z tytułu VAT, środek dodatkowy – z wyjątkiem kwoty odpowiadającej rezerwie pieniężnej EFOGR (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej), rezerwie dotyczącej pożyczek i gwarancji kredytowych oraz rezerwie przeznaczonej na pomoc w nagłych wypadkach – oraz, tam gdzie jest to stosowne, składki finansowe wynikające z PNB są zapisywane pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca kwoty w wysokości jednej dwunastej właściwych kwot ogólnych w budżecie, przeliczonej na waluty krajowe po kursie walutowym z ostatniego dnia notowania w roku kalendarzowym poprzedzającym rok budżetowy, tak jak zostało to opublikowane w serii "C"Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

W odniesieniu do szczególnych potrzeb płatności Sekcji Gwarancji EFOGR, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1765/92 i w zależności od sytuacji gotówkowej Wspólnoty, Komisja może zwrócić się do Państw Członkowskich o przyspieszenie o jeden lub o dwa miesiące w pierwszym kwartale roku budżetowego wpisu jednej dwunastej lub części jednej dwunastej kwot w budżecie w odniesieniu do środków z tytułu VAT i/lub środka dodatkowego, z wyłączeniem środków własnych przeznaczonych na pokrycie rezerwy pieniężnej EFOGR, rezerwę w zakresie gwarancji kredytowych i rezerwy na pomoc w nagłych wypadkach.

Po pierwszym kwartale, wymagany miesięczny wpis nie może przekroczyć jednej dwunastej środków z tytułu VAT i opartych na PNB, mieszcząc się w granicach kwot wpisanych w budżecie do tego celu.

Komisja wcześniej powiadamia o tym Państwa Członkowskie, jednakże nie później niż dwa tygodnie przed wymaganym wpisem.

Akapit jedenasty dotyczący kwoty, która ma być wpisana w styczniu każdego roku oraz akapit dwunasty mający zastosowanie w przypadku gdy budżet nie został ostatecznie przyjęty przed rozpoczęciem roku budżetowego stosuje się do tych wcześniejszych wpisów.

Wpis w odniesieniu do rezerwy pieniężnej EFOGR, określonej w art. 6 decyzji 94/728/WE, rezerwy odnoszącej się do pożyczek i gwarancji kredytowych oraz rezerwy przeznaczonej na pomoc w nagłych wypadkach, utworzonych na mocy decyzji 94/729/WE, jest dokonywany pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po uwzględnieniu danego wydatku w budżecie oraz jest on ograniczony do wymienionych wydatków, jeżeli ich uwzględnienie jest dokonane przed 16 dniem miesiąca. W przeciwnym wypadku, wpisu dokonuje się pierwszego dnia roboczego drugiego miesiąca po uwzględnieniu.

W drodze odstępstwa od art. 6 rozporządzenia finansowego z dnia 21 grudnia 1977 r. mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [13], zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym", wpisy te bierze się pod uwagę w roku budżetowym, którego dotyczą.

Jednakże jeżeli sytuacja dotycząca wykonania budżetu w roku budżetowym jest taka, że wpisy odnoszące się do rezerwy pieniężnej EFOGR i rezerwa przeznaczona na pomoc w nagłych wypadkach nie są konieczne do osiągnięcia równowagi między dochodami a wydatkami w odniesieniu do tego roku, Komisja podejmuje decyzję o odstąpieniu od tych wpisów lub ich części.

Wszelkie zmiany jednolitej stawki środków z tytułu VAT, korekty przyznanej Zjednoczonemu Królestwu i w zakresie finansowania Zjednoczonego Królestwa, określonego w art. 5 decyzji 94/728/WE, Euratom, stawki środka dodatkowego oraz, tam gdzie jest to stosowne, składek finansowych wynikających z PKB wymaga ostatecznego uchwalenia uzupełniającego lub zmieniającego budżetu i powoduje ponowne dostosowania dwunastych części, które były wpisywane od początku roku budżetowego.

Takich ponownych dostosowań dokonuje się przy pierwszym wpisie po ostatecznym uchwaleniu zmieniającego lub uzupełniającego budżetu, jeżeli to uchwalane przed 16 dniem miesiąca. W przeciwnym wypadku ponowne dostosowania są dokonywane przy drugim wpisie po jego ostatecznym uchwaleniu. W drodze odstępstwa od art. 6 rozporządzenia finansowego, takie ponowne dostosowania są wpisywane na rachunkach w odniesieniu do roku budżetowego uzupełniającego albo zmieniającego budżetu, którego to dotyczy.

Obliczenie dwunastej części dotyczącej stycznia każdego roku finansowego dokonuje się w oparciu o kwoty przewidziane w projekcie budżetu, z wyjątkiem kwot przeznaczonych na finansowanie rezerwy pieniężnej EFOGR, określone w art. 78 ust. 3 Traktatu EWWiS, art. 272 ust. 3 Traktatu WE i art. 177 ust. 3 Traktatu EWEA przeliczonych na walutę krajową według kursu walutowego obowiązującego pierwszego dnia notowania po 15 grudnia roku kalendarzowego, który poprzedza rok budżetowy. Dostosowanie dokonywane jest przy wpisie dotyczącym następnego miesiąca.

Jeżeli budżet nie został ostatecznie uchwalony przed rozpoczęciem roku budżetowego, Państwa Członkowskie dokonują wpisu pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, włącznie ze styczniem, jedną dwunastą kwoty środków własnych z tytułu VAT, środka dodatkowego, z wyjątkiem kwot przeznaczonych na finansowanie rezerwy pieniężnej EFOR oraz, tam gdzie jest to stosowne, składek finansowych wynikających z PNB wpisanych w ostatnim budżecie ostatecznie uchwalonym. Dostosowanie dokonywane jest w pierwszym terminie wymagalności po ostatecznym uchwaleniu budżetu, jeżeli budżet jest uchwalony przed 16 dniem miesiąca. W przeciwnym wypadku, dostosowania dokonuje się przy drugim terminie wymagalności po ostatecznym uchwaleniu budżetu.

4. Na podstawie rocznego sprawozdania dotyczącego podstawy środków z tytułu VAT, przewidzianej w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89, każde Państwo Członkowskie jest obciążone kwotą obliczoną w oparciu informacje zawarte w tym sprawozdaniu przy zastosowaniu jednolitej stawki przyjętej w odniesieniu do poprzedniego roku budżetowego i przelaną w formie 12 płatności dokonanych w ciągu tego roku budżetowego. Jednakże podstawa środków własnych z tytułu VAT Państwa Członkowskiego, do którego stosowana jest powyższa stawka nie może przekraczać procentów określonych w art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 94/728/WE, Euratom jak określono w ust. 7 niniejszego artykułu zdanie pierwsze. Komisja sporządza saldo i powiadamia Państwa Członkowskie w terminie, umożliwiającym im wpisanie salda na rachunek określony w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w pierwszym roboczym dniu grudnia tego samego roku.

5. Komisja dokonuje wtedy obliczeń dostosowań do składek finansowych tak, aby przywrócić, w świetle efektywnej stopy przychodu kapitałowego ze środków z tytułu VAT, pierwotny podział w budżecie między środki z tytułu VAT a składki finansowe wynikające z PNB. W celu obliczenia tych dostosowań, salda, określone w ust. 4 przelicza się na EUR według kursu walutowego obowiązującego pierwszego dnia roboczego po dniu 15 listopada, który poprzedza wpisy przewidziane w ust. 4. W odniesieniu do wszystkich zainteresowanych Państw Członkowskich, kwota ogólna sald z tytułu VAT jest dostosowywana przy uwzględnieniu stosunku składek finansowych, wpisanych do budżetu do środków z tytułu VAT. Komisja przekazuje wyniki tych obliczeń Państwom Członkowskim, które w ciągu poprzedniego roku budżetowego płaciły składki finansowe wynikające z PNB, aby mogły one dokonać wpisu obciążeniowego lub uznaniowego odpowiednio, na rachunku określonym w art. 9 ust. 1, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku.

6. Wszelkie korekty podstawy środków z tytułu VAT na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 powo dują w odniesieniu każdego zainteresowanego Państwa Członkowskiego, którego podstawa, przy dopuszczeniu takich korekt, nie przekracza procentów określonych w art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 94/728/WE, Euratom, następujące dostosowania salda określonego w ust. 4 niniejszego artykułu:

- korekty na mocy art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89, dokonane do dnia 31 lipca powodują ogólne dostosowanie wpisywane na rachunku, określonym w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku. Jednakże szczególne dostosowanie może zostać wpisane przed tym dniem, jeżeli zainteresowane Państwo Członkowskie i Komisja zgadzają się co do tego,

- jeżeli środki przyjęte przez Komisję na mocy art. 9 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89, w celu skorygowania podstawy, doprowadzą do dostosowania wpisów na rachunku, określonym w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, dostosowania takiego dokonuje się w dniu wyznaczonym przez Komisję na podstawie tych środków.

Zmiany PNB, określone w ust. 8 niniejszego artykułu również stanowią przyczynę dostosowania sald wszystkich Państw Członkowskich, których podstawa, przy dopuszczeniu takich korekt, nie przekracza procentów określonych w art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 94/728/WE, Euratom. Korekty które mają być dokonane w saldach VAT do pierwszego dnia roboczego grudnia każdego roku na mocy niniejszego ustępu akapit pierwszy stanowią również przyczynę obliczenia przez Komisję dalszych dostosowań składek finansowych wynikających z PNB. Kursy walutowe stosowane przy obliczaniu dalszych dostosowań są kursami, które wykorzystywane są do wstępnych obliczeń, określonych w ust. 5.

Komisja powiadamia Państwa Członkowskie o tych dostosowaniach w czasie umożliwiającym im wpisanie ich na rachunku, określonym w art. 9 ust. 1, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku.

Jednakże szczególne dostosowanie może być w dowolnym momencie wpisane, jeżeli zainteresowane Państwo Członkowskie i Komisja zgadzają się co do tego.

7. Na podstawie danych liczbowych dotyczących całkowitego PNB w cenach rynkowych oraz jego składników za poprzedni rok, przekazanych przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 89/130/EWG, Euratom, każde Państwo Członkowskie zostaje obciążone kwotą, obliczoną przy zastosowaniu do PNB stawki przyjętej dla poprzedniego roku budżetowego, zmienionej, tam gdzie jest to stosowne, w świetle wykorzystania rezerwy pieniężnej EFOGR, rezerwy dotyczącej pożyczek i gwarancji kredytowych lub rezerwy przeznaczonej na pomoc w nagłych wypadkach, która jest przelewana w formie płatności dokonanych w ciągu poprzedniego roku budżetowego. Komisja sporządza saldo i podaje je do wiadomości Państw Członkowskich w czasie umożliwiającym im wpisanie tego salda na rachunku, określonym w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku.

8. Wszelkie zmiany PNB z poprzednich lat budżetowych zgodnych z art. 3 ust. 2 dyrektywy 89/130/EWG, Euratom, z zastrzeżeniem jej art. 6, stanowią przyczynę w odniesieniu do każdego zainteresowanego Państwa Członkowskiego dostosowania salda określonego zgodnie z ust. 7. Dostosowanie takie ustala się w sposób określony w ust. 6 akapit pierwszy. Komisja powiadamia Państwa Członkowskie o tych dostosowaniach tak, aby mogły one wpisać je na rachunku, określonym w art. 9 ust. 1, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku. Po dniu 30 września czwartego roku następującego po danym roku budżetowym żadne zmiany PNB nie są już uwzględniane, z wyjątkiem kwestii zgłoszonych w tym terminie przez Komisję lub Państwo Członkowskie.

9. Operacje określone w ust. 4–8 stanowią modyfikacje dochodów w odniesieniu do roku budżetowego, w którym są dokonywane.

Artykuł 11

Każda zwłoka w dokonaniu wpisu na rachunku, określonym w art. 9 ust. 1 stanowi przyczynę zapłaty przez zainteresowane Państwo Członkowskie odsetek według stopy procentowej obowiązującej na rynku pieniężnym Państwa Członkowskiego w terminie wymagalności w odniesieniu do krótkoterminowych publicznych operacji finansujących, powiększonej o dwa punkty procentowe. Stopa ta rośnie o 0,25 punktu procentowego za każdy miesiąc zwłoki. Tak powiększona stopa stosowana jest do całego okresu zwłoki.

TYTUŁ IV

Zarządzanie środkami gotówkowymi

Artykuł 12

1. Komisja dokonuje wypłat kwot uwzględnionych na rachunkach określonych w art. 9 ust. 1, w zakresie niezbędnym do pokrycia wymogów środków gotówkowych wynikających z wykonania budżetu.

2. Jeżeli wymogi środków gotówkowych przewyższają aktywa na rachunkach, Komisja może pobrać nadwyżkę kwoty ogólnej tych aktywów z zastrzeżeniem dostępności środków w budżecie i w ramach limitów środków własnych wpisanych do budżetu. W tym wypadku Komisja powiadamia uprzednio Państwa Członkowskie o wszelkich możliwych do przewidzenia przekroczeniach wymogów.

3. W przypadku uchybienia w zakresie pożyczki zaciągniętej lub zagwarantowanej na podstawie decyzji i rozporządzeń Rady, w okolicznościach, w których Komisja nie może uruchomić innych środków przewidzianych w uzgodnieniach finansowych stosowanych do tych pożyczek, w terminie zapewniającym zgodność z zobowiązaniami prawnymi Wspólnoty wobec pożyczkodawców, ust. 2 i 4 mogą być tymczasowo stosowane, niezależnie od warunków określonych w ust. 2, w celu obsługi długów Wspólnoty.

4. Różnica między ogółem aktywów a wymogami środków gotówkowych jest dzielona między Państwa Członkowskie, w najszerszym możliwym zakresie, proporcjonalnie do szacowanych dochodów budżetu uzyskanych od każdego z Państw Członkowskich.

5. Państwa Członkowskie lub organ wyznaczony przez nie, zgodnie z art. 9 ust. 1, realizuje polecenia zapłaty Komisji tak szybko jak jest to możliwe, i w ciągu nie więcej niż siedmiu dni roboczych od ich otrzymania oraz przesyła Komisji sprawozdanie dotyczące rachunku w ciągu nie więcej niż siedmiu dni roboczych od dokonania każdej transakcji.

Jednakże w przypadku transakcji przepływów gotówkowych, Państwa Członkowskie realizują polecenia zapłaty w terminach wymaganych przez Komisję.

TYTUŁ V

Procedura stosowania art. 2 ust. 7 decyzji 88/376/EWG, Euratom

Artykuł 13

1. Niniejszy artykuł stosuje się w przypadku gdy jest to konieczne do wykonania tymczasowego odstępstwa przewidzianego w art. 2 ust. 7 decyzji 88/376/EWG, Euratom.

2. PNB w cenach rynkowych obliczany jest przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich na podstawie statystyk przygotowanych zgodnie z Europejskim systemem zintegrowanych rachunków gospodarczych (ESA) i odpowiedniej, dla każdego Państwa Członkowskiego, średniej arytmetycznej z trzech pierwszych lat pięcioletniego okresu poprzedzającego rok budżetowy, w odniesieniu do którego przepisy art. 2 ust. 7 decyzji 88/376/EWG, Euratom były stosowane. Nie uwzględnia się żadnych korekt danych statystycznych dokonanych po ostatecznym uchwaleniu budżetu.

3. PNB w odniesieniu do każdego roku referencyjnego oblicza się w EUR na podstawie średniego kursu EUR w odniesieniu do danego roku.

4. Przez okres stosowania odstępstwa przewidzianego w art. 2 ust. 7 decyzji 88/376/EWG, Euratom do jednego lub kilku Państw Członkowskich, Komisja ustala we wstępnym projekcie budżetu procent odpowiadający składkom finansowym tych Państw Członkowskich na podstawie stosunku ich PNB do całkowitej sumy PNB Państw Członkowskich oraz określa, jaka kwota tej część budżetu będzie finansowana ze środków z tytułu VAT według jednolitej stawki oraz ze składek finansowych wynikających z PNB.

Te dane liczbowe są zatwierdzane zgodnie z procedurą budżetową.

Artykuł 14

1. Definicja PNB w cenach rynkowych jest definicją podaną w art. 1 i 2 dyrektywy 89/130/EWG, Euratom.

2. Dane liczbowe, które mają być stosowane do obliczania procenta składek finansowych wynikających z PNB, są danymi przekazywanymi zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 89/130/EWG, Euratom, z zastrzeżeniem jej art. 6. W przypadku braku takich danych liczbowych, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich stosuje dostępne dane.

TYTUŁ VI

Procedura stosowania art. 7 decyzji 94/728/WE, Euratom

Artykuł 15

Do celów stosowania art. 7 decyzji 94/728/WE, Euratom, saldo za dany rok budżetowy obejmuje różnicę między:

- wszystkimi dochodami zgromadzonymi w odniesieniu do tego roku budżetowego,

a

- kwotą płatności dokonanych ze środków w odniesieniu do tego roku budżetowego, podwyższoną o kwotę środków w odniesieniu do tego samego roku budżetowego przeniesionych zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego.

Różnica ta zostaje podwyższona lub pomniejszona, z jednej strony o kwotę netto środków przeniesionych z poprzednich lat budżetowych, które zostały skreślone, z drugiej strony w drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 rozporządzenia finansowego o:

- dokonane płatności przekraczające niezróżnicowane środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia finansowego w wyniku zmiany kursu EUR,

i

- saldo wynikające z zysków i strat kursowych w ciągu roku budżetowego.

Artykuł 16

Do końca października każdego roku budżetowego, Komisja dokonuje oszacowania środków własnych zgromadzonych za cały rok na podstawie danych jakimi dysponuje w danym czasie.

Wszelkie znaczące różnice w porównaniu do pierwotnych szacunków mogą stanowić przyczynę propozycji zmian wstępnego projektu budżetu na następny rok budżetowy lub uzupełniającego i zmieniającego budżetu na rok bieżący.

W odniesieniu do operacji, określonych w art. 10 ust. 4 i 8, kwota dochodu określonego w budżecie na bieżący rok budżetowy może zostać zwiększona lub obniżona poprzez zmieniający budżet o kwotę uzyskaną z tych operacji.

TYTUŁ VII

Przepisy dotyczące środków inspekcyjnych

Artykuł 17

1. Państwa Członkowskie podejmują wszystkie wymagane środki w celu zapewnienia, aby kwota odpowiadająca tytułom dochodów budżetowych ustalonym na mocy art. 2 została udostępniona Komisji jak określono w niniejszym rozporządzeniu.

2. Państwa Członkowskie są zwolnione z obowiązku przekazania do dyspozycji Komisji kwot odpowiadających ustalonym tytułom dochodów budżetowych jedynie w przypadku gdy kwoty te nie zostały zgromadzone z powodu siły wyższej. Ponadto, Państwa Członkowskie mogą ignorować obowiązek udostępnienia tych kwot Komisji w szczególnych przypadkach, jeżeli po dokonaniu dokładnej oceny wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku okaże się, że ich uzyskanie jest całkowicie niemożliwe z przyczyn których nie można im przypisać. Takie przypadki muszą być wskazane w sprawozdaniu przewidzianym w ust. 3, jeżeli kwoty przekraczają 10000 EUR, po przeliczeniu na walutę krajową według kursu obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku kalendarzowego. Sprawozdanie to musi zawierać wskazanie powodów dla których Państwa Członkowskie nie były w stanie udostępnić danych kwot. Komisja ma sześć miesięcy na przesłanie, w odpowiednim przypadku, swoich uwag zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu.

3. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję, w formie sprawozdań rocznych o danych szczegółowych i wynikach inspekcji oraz o ogólnych danych i zasadniczych kwestiach dotyczących najważniejszych problemów wynikających ze stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności spraw spornych. Sprawozdania przysyła się do Komisji najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego po danym roku budżetowym.

Wzór sprawozdania oraz jego należycie uzasadnione zmiany jest sporządzany przez Komisję po konsultacji z Komitetem, określonym w art. 20. Należy przewidzieć wszelkie odpowiednie terminy na jego wykonanie.

Do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym określonym w ust. 1 zdanie drugie, Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie skrócone sprawozdanie w sprawie powiadomień dokonywanych przez Państwa Członkowskie na mocy niniejszego artykułu i art. 6 ust. 5.

Artykuł 18

1. Państwa Członkowskie prowadzą kontrole i badania dotyczące ustalenia tytułów i udostępnienia środków własnych, określonych w art. 2 ust. 1 lit. a) i b) decyzji 94/728/WE, Euratom. Komisja wykonuje swoje uprawnienia jak określono w niniejszym artykule.

2. Na podstawie ust. 1 Państwa Członkowskie:

a) wykonują dodatkowe środki inspekcyjne na wniosek Komisji. W swoim wniosku Komisja określające przyczyny dodatkowej inspekcji,

b) włączają Komisję, na jej wniosek, do środków inspekcyjnych, które wykonują.

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie kroki wymagane do ułatwienia takich środków inspekcyjnych. W przypadku gdy Komisja jest włączona w te środki, Państwa Członkowskie przekazują do jej dyspozycji dokumenty uzupełniające, określone w art. 3.

W celu ograniczenia dodatkowych środków inspekcyjnych do minimum:

a) Komisja może, w szczególnych przypadkach, zażądać przesłania jej niektórych dokumentów;

b) w miesięcznym sprawozdaniu dotyczącym rachunków określonych w art. 6 ust. 4 kwoty wpisane na rachunkach które odnoszą się do nieprawidłowości lub opóźnień w ustaleniu tytułu, wpisy na rachunku i udostępnienie środków własnych ujawnione w wyniku określonych wyżej kontroli muszą być określone przy pomocy odpowiednich uwag.

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 Komisja może sama wykonać środki inspekcyjne na miejscu. Pełnomocnicy upoważnieni przez Komisję do wykonania takich środków inspekcyjnych mają dostęp, w zakresie wymaganym do prawidłowego stosowania niniejszego rozporządzenia, do dokumentów uzupełniających określonych w art. 3 i do wszystkich innych odpowiednich dokumentów związanych z dokumentami uzupełniającymi. W należycie uzasadnionym zawiadomieniu Komisja w odpowiednim czasie powiadamia o tej inspekcji Państwo Członkowskie, w którym środek inspekcyjny ma być wykonany. Pełnomocnicy zainteresowanego Państwa Członkowskiego uczestniczą w tych środkach inspekcyjnych.

4. Środki inspekcyjne określone w ust. 1, 2 i 3 pozostają bez uszczerbku dla:

a) środków inspekcyjnych podjętych przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi;

b) środków przewidzianych w art. 246, 247, 248 i 276 Traktatu WE i art. 160a, 160b, 160c i 180b Traktatu EWEA;

c) kontroli organizowanych zgodnie z art. 279 lit. c) Traktatu WE i art. 183 lit. c) Traktatu EWEA.

5. Raz na trzy lata Komisja składa Parlamentowi i Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania organizowanych kontroli.

Artykuł 19

Komisja wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim co roku dokonuje inspekcji sum przewidzianych na błędy w zestawieniu, w szczególności w przypadkach zgłoszonych przez Komitet Zarządzający ds. PNB. W wypełnianiu tego obowiązku Komisja może, w konkretnych przypadkach, badać obliczenia i podstawowe statystyki, z wyłączeniem informacji dotyczących określonych spółek lub osób, jeżeli dokonanie prawidłowej oceny w inny sposób byłoby niemożliwe. Komisja musi przestrzegać krajowe przepisów prawne dotyczące zachowania poufności statystyk.

TYTUŁ VIII

Przepisy odnoszące się do Komitetu Doradczego ds. Środków Własnych Wspólnot

Artykuł 20

1. Ustanawia się Komitet Doradczy ds. Środków Własnych Wspólnot, zwany dalej komitetem.

2. Komitet składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich i Komisji. Każde Państwo Członkowskie jest reprezentowane w komitecie przez nie więcej niż pięciu urzędników.

Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Komisji. Komisja zapewnia obsługę sekretarską Komitetu.

3. Komitet uchwala swój regulamin.

Artykuł 21

1. Komitet bada kwestie podniesione przez przewodniczącego z jego własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego, dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do:

a) informacji i sprawozdań, określonych w art. 4 ust. 1 lit. b), art. 6, 7 i art. 17 ust. 3;

b) przypadków siły wyższej, określonych w art. 17 ust. 2;

c) środków inspekcyjnych ustanowionych w art. 18 ust. 2.

Komitet bada również szacunki środków własnych.

2. Na wniosek przewodniczącego komitet wydaje opinię w terminie określonym przez przewodniczącego w zależności od pilności sprawy, w razie potrzeby w drodze głosowania. Opinia jest zapisywana do protokołu. Ponadto każde Państwo Członkowskie ma prawo wystąpić z wnioskiem, by jego stanowisko zostało zapisane do protokołu. Komisja w jak największym zakresie uwzględnia opinię wydaną przez komitet. Komisja powiadamia komitet o sposobie uwzględnienia jej opinii.

TYTUŁ IX

Przepisy końcowe

Artykuł 22

Rozporządzenie (EWG, Euratom) nr 1552/89 traci moc.

Odniesienia do wymienionego rozporządzenia są uznawane za odniesienia do niniejszego rozporządzenia i powinny być odczytywane zgodnie z tabelą korelacji przedstawioną w części A Załącznika.

Artykuł 23

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2000 r.

W imieniu Rady

J. Gama

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 293 z 12.11.1994, str. 9. Decyzja zastępująca decyzję nr 88/376/WE, Euratom (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, str. 24).

[2] Opinia wydana dnia 18 stycznia 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 145 z 9.5.1998, str. 1.

[4] Dz.U. L 155 z 7.6.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom,WE) nr 1355/96 (Dz.U. L 175 z 13.7.1996, str. 3).

[5] Patrz część B Załącznika.

[6] Dz.U. C 328 z 17.12.1991, str. 1.

[7] Dz.U. L 49 z 21.2.1989, str. 26.

[8] Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 12. Rozporządzenie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1251/1999 (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1).

[9] Dz.U. L 293 z 12.11.1994, str. 14.

[10] Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, str. 9). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1026/1999 (Dz.U. L 126 z 20.5.1999, str. 1).

[11] Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, str. 1).

[12] Rozporządzenie Komisji (Euratom, EWWiS, WE) nr 3418/93 z dnia 9 grudnia 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia finansowego z dnia 21 grudnia 1977 r. (Dz.U. L 315 z 16.12.1993, str. 1.). Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją 1999/537/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 206 z 5.8.1999, str. 24).

[13] Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 2673/1999 (Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 1).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG, Euratom) nr 1552/89 | Niniejsze rozporządzenie |

artykuł 1 | artykuł 1 |

artykuł 2 ust. 1 | artykuł 2 ust. 1 |

artykuł 2 ust. 1a | artykuł 2 ust. 2 |

artykuł 2 ust. 1b | artykuł 2 ust. 3 |

artykuł 2 ust. 2 | artykuł 2 ust. 4 |

artykuł 3 | artykuł 3 |

artykuł 4 | artykuł 4 |

artykuł 5 | artykuł 5 |

artykuł 6 ust. 1 | artykuł 6 ust. 1 |

artykuł 6 ust. 1a | artykuł 6 ust. 2 |

artykuł 6 ust. 2 lit. a) | artykuł 6 ust. 3 lit. a) |

artykuł 6 ust. 2 lit. b) | artykuł 6 ust. 3 lit. b) |

artykuł 6 ust. 2 lit. c) | artykuł 6 ust. 3 lit. c) |

artykuł 6 ust. 2 lit. d) | artykuł 6 ust. 3 lit. d) |

artykuł 6 ust. 3 lit. a) | artykuł 6 ust. 4 lit. a) akapit pierwszy |

artykuł 6 ust. 3 lit. b) akapit pierwszy | artykuł 6 ust. 4 lit. b) akapit pierwszy |

artykuł 6 ust. 3 lit. b) akapit drugi | artykuł 6 ust. 4 akapit drugi |

artykuł 6 ust. 4 | artykuł 6 ust. 5 |

artykuł 7 | artykuł 7 |

artykuł 8 | artykuł 8 |

artykuł 9 | artykuł 9 |

artykuł 10 | artykuł 10 |

artykuł 11 | artykuł 11 |

artykuł 12 | artykuł 12 |

artykuł 13 | artykuł 13 |

artykuł 14 | artykuł 14 |

artykuł 15 | artykuł 15 |

artykuł 16 | artykuł 16 |

artykuł 17 | artykuł 17 |

artykuł 18 ust. 1 | artykuł 18 ust. 1 |

artykuł 18 ust. 2 akapit pierwszy tiret pierwsze | artykuł 18 ust. 2 lit. a) akapit pierwszy |

artykuł 18 ust. 2 akapit pierwszy tiret drugie | artykuł 18 ust. 2 lit. b) akapit pierwszy |

artykuł 18 ust. 2 akapit drugi | artykuł 18 ust. 2 akapit drugi |

artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci | artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci |

artykuł 18 ust. 3 | artykuł 18 ust. 3 |

artykuł 18 ust. 4 | artykuł 18 ust. 4 |

artykuł 18 ust. 5 | artykuł 18 ust. 5 |

artykuł 19 | artykuł 19 |

artykuł 20 | artykuł 20 |

artykuł 21 | artykuł 21 |

artykuł 22 | — |

artykuł 23 | — |

— | artykuł 22 |

— | artykuł 23 |

— | Załącznik |

CZĘŚĆ B

Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (EWG, Euratom) nr 1552/89

Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 3464/93 z dnia 10 grudnia 1993 r. (Dz.U. L 317 z 18.12.1993, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2729/94 z dnia 31 października 1994 r. (Dz.U. L 293 z 12.11.1994, str. 5).

Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 1355/96 z dnia 8 lipca 1996 r. (Dz.U. L 175 z 13.7.1996, str. 3).

--------------------------------------------------