32000D0658Dziennik Urzędowy L 276 , 28/10/2000 P. 0044 - 0044


Decyzja Rady

z dnia 28 września 2000 r.

dotycząca zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony

(2000/658/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47, art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133 i art. 181, wraz z jego art. 300 ust. 2 zdanie drugie i art. 300 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

Umowa o partnerstwie gospodarczym, koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, podpisana w Brukseli 8 grudnia 1997 r., powinna być zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa o partnerstwie gospodarczym, koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, łącznie z deklaracjami składanymi jednostronnie przez Wspólnotę lub wspólnie z drugą Stroną, zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Teksty aktów określonych w akapicie pierwszym załączone są do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 60 Umowy w imieniu Wspólnoty.

Artykuł 3

1. Stanowisko zajmowane przez Wspólnotę w ramach Wspólnej Rady i Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy zostaje przyjęte przez Radę na wniosek Komisji, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu.

2. Przewodniczący Rady przewodniczy Wspólnej Radzie zgodnie z art. 46 Umowy i przedstawia stanowisko Wspólnoty. Zgodnie z art. 48 Umowy przedstawiciel Komisji przewodniczy Wspólnemu Komitetowi i przedstawia stanowisko Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 2000 r.

W imieniu Rady

D. Vaillant

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 350 z 19.11.1997, str. 6.

[2] Dz.U. C 279 z 6.5.1999, str. 404.

--------------------------------------------------