31999L0085Dziennik Urzędowy L 277 , 28/10/1999 P. 0034 - 0036


Dyrektywa Rady 1999/85/WE

z dnia 22 października 1999 r.

zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do możliwości stosowania na zasadzie eksperymentu obniżonej stawki podatku VAT od usług pracochłonnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomicznego-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 12 ust. 3 lit. a) dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku [4] stanowi, że Państwa Członkowskie mogą stosować jedną lub dwie obniżone stawki wyłącznie do dostaw towarów i usług z kategorii wymienionych w załączniku H do dyrektywy 77/388/EWG.

(2) Problem bezrobocia jest jednak tak poważny, że pragnące tego Państwa Członkowskie powinny mieć możność sprawdzenia w trybie eksperymentu, jakie działanie i skutek na tworzenie miejsc pracy może mieć obniżenie stawki podatku VAT od usług pracochłonnych, które nie są obecnie wymienione w załączniku H.

(3) Ta obniżona stawka podatku VAT może zmniejszyć skłonność określonych przedsiębiorstw do włączania się lub pozostawania w szarej strefie gospodarki.

(4) Wprowadzenie ograniczonego przedmiotowo obniżenia stawki podatku VAT mogłoby jednak wywrzeć negatywny wpływ na sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i na neutralność podatków; należy przewidzieć procedurę udzielania zezwoleń na pełny i jednoznacznie określony trzyletni okres oraz poddać zakres tego środka ścisłym warunkom, tak by pozostał on sprawdzalny i ograniczony.

(5) Wobec eksperymentalnej natury tego środka wprowadzające go Państwa Członkowskie i Komisja powinny dokonać szczegółowej oceny jego oddziaływania w zakresie tworzenia miejsc pracy oraz skuteczności.

(6) Środek powinien być ściśle ograniczony w czasie i wygasnąć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2002 r.

(7) Wykonanie niniejszej dyrektywy nie wiąże się z żadnymi zmianami w przepisach Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 77/388/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może zezwolić dowolnemu Państwu Członkowskiemu na stosowanie przez okres maksymalnie trzech lat od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. obniżonych stawek, przewidzianych w art. 12 ust. 3 lit. a) akapit trzeci do usług zawartych w co najwyżej dwóch kategoriach wymienionych w załączniku K. W przypadkach wyjątkowych Państwo Członkowskie może otrzymać zezwolenie na stosowanie obniżonej stawki do usług zawartych w trzech spośród wyżej wspomnianych kategorii.

Dane usługi muszą spełniać następujące wymagania:

a) muszą być pracochłonne;

b) muszą być w znacznej mierze świadczone bezpośrednio na rzecz konsumentów końcowych;

c) muszą mieć głównie charakter lokalny i nie powinny powodować zakłóceń konkurencji;

d) musi istnieć ścisły związek między spadkiem cen wynikającym z obniżenia stawki a przewidywanym wzrostem popytu i zatrudnienia.

Stosowanie obniżonej stawki nie może negatywnie wpływać na sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Państwo Członkowskie pragnące wprowadzić środek przewidziany w akapicie pierwszym powiadamia o tym Komisję przed dniem 1 listopada 1999 r. i przekazuje jej przed tą datą wszystkie odnośne dane szczegółowe, w szczególności następujące:

a) zakres środka i szczegółowy opis objętych nim usług;

b) szczegółowe informacje wykazujące spełnienie wymagań ustanowionych w akapicie drugim i trzecim;

c) szczegółowe dane przedstawiające koszt planowanego środka dla budżetu.

Państwa Członkowskie, które uzyskają zezwolenie na stosowanie obniżonej stawki, wskazanej w akapicie pierwszym, sporządzają przed dniem 1 października 2002 r. szczegółowe sprawozdanie zawierające ogólną ocenę skuteczności środka, w szczególności w zakresie tworzenia miejsc pracy i skuteczności.

Przed dniem 31 grudnia 2002 r. Komisja przekazuje Radzie i Parlamentowi zbiorcze sprawozdanie oceniające, załączając w razie potrzeby propozycję właściwych środków pod kątem podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie stawek podatku VAT stosowanych do usług pracochłonnych;"

2) dodaje się nowy załącznik K w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 października 1999 r.

W imieniu Rady

S. Mönkäre

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 102 z 13.4.1999, str. 10.

[2] Dz.U. C 279 z 1.10.1999, str. 105.

[3] Dz.U. C 209 z 22.7.1999, str. 20.

[4] Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/59/WE (Dz.U. L 162 z 26.6.1999, str. 63).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK K

Wykaz usług określonych w art. 28 ust. 6

1. Drobne usługi naprawcze:

- rowery,

- buty i wyroby skórzane,

- odzież i wyroby włókiennicze użytku domowego (w tym poprawki i przeróbki).

2. Remonty i naprawy prywatnych lokali mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości dostawy.

3. Mycie okien i sprzątanie w gospodarstwach domowych.

4. Usługi z dziedziny pomocy w gospodarstwach domowych (np. pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi).

5. Fryzjerstwo.

"

--------------------------------------------------