31999L0077Dziennik Urzędowy L 207 , 06/08/1999 P. 0018 - 0020


Dyrektywa Komisji 1999/77/WE

z dnia 26 lipca 1999 r.

dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 1999/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [2], w szczególności jej art. 2a, wprowadzony dyrektywą Rady 89/678/EWG [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stosowanie azbestu oraz produktów go zawierających może powodować, poprzez uwolnienie włókien, pylicę azbestową, międzybłoniak, a także raka płuc; w związku z tym wprowadzanie do obrotu i stosowanie azbestu podlega najsurowszym możliwym restrykcjom.

(2) Dyrektywa Rady 83/478/EWG [4] zmieniająca po raz piąty dyrektywę 79/769/EWG ustanawia, że włókno azbestowe typu krocydolitowego oraz produkty zawierające je nie mogą, z trzema możliwymi wyjątkami, być dłużej wprowadzane do obrotu ani stosowane; ta sama dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące obowiązkowego etykietowania wszystkich produktów zawierających włókna azbestowe.

(3) Dyrektywa Rady 85/610/EWG [5] zmieniająca po raz siódmy dyrektywę 76/769/EWG ustanawia, że włókna azbestowe nie mogą być więcej wprowadzane do obrotu ani stosowane przy produkcji zabawek, w materiałach i preparatach w aerozolu, produktach detalicznych w proszku, wyrobach tytoniowych, grzejnikach katalitycznych, farbach i lakierach.

(4) Dyrektywa Komisji 91/659/EWG [6] dostosowująca załącznik I dyrektywy 76/769/EWG do postępu technicznego ustanawia, że wszystkie rodzaje azbestu amfibolowego i produkty je zawierające nie mogą być dłużej wprowadzane do obrotu ani stosowane; ta sama dyrektywa ustanawia, że azbest serpentynowy i produkty go zawierające nie mogą być wprowadzane do obrotu ani stosowane w czternastu kategoriach produktów.

(5) Wpływ włóknistego azbestu serpentynowego i jego surogatów na zdrowie został skonsultowany z Komitetem Naukowym ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska.

(6) Dostępne są surogaty azbestu oraz produkty alternatywne zaklasyfikowane jako substancje niepowodujące nowotworów i mniej szkodliwe.

(7) Nie został dotychczas określony poziom progowy wystawienia na działanie, poniżej którego włóknisty azbest serpentynowy nie stwarza ryzyka zachorowania na nowotwór.

(8) Narażenie na działanie pracowników i innych użytkowników produktów zawierających azbest jest skrajnie trudne do skontrolowania i może znacznie przekraczać bieżące wartości graniczne, ustalone na podstawie okresowej, w związku z tym ta kategoria wystawienia na działanie stanowi obecnie największe ryzyko rozwoju chorób spowodowanych przez azbest.

(9) Efektywnym sposobem ochrony ludzkiego zdrowia jest zakaz stosowania włókien azbestu serpentynowego i zawierających je produktów.

(10) Naukowa wiedza na temat azbestu i jego surogatów jest stale pogłębiana; w związku z tym Komisja prosi Naukowy Komitet ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska o dokonanie przeglądu wszystkich nowych danych naukowych dotyczących zagrożeń zdrowia spowodowanych stosowaniem azbestu serpentynowego i jego surogatów przed dniem 1 stycznia 2003 r.; przegląd ten dotyczyć ma również innych aspektów tej dyrektywy, w szczególności derogacji w świetle postępu technicznego; jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja zaproponuje odpowiednie zmiany w ustawodawstwie.

(11) Do zaprzestania sprzedaży i stosowania azbestu serpentynowego i zawierających go produktów potrzebny jest odpowiedni okres; okres ten powinien być dłuższy w przypadku diafragm używanych w elektrolizie w istniejących instalacjach, ponieważ ryzyko wystawienia na działanie jest stosunkowo niskie i na stworzenie odpowiednich, bezpiecznych alternatyw potrzeba więcej czasu; Komisja zmieni tę derogację przed dniem 1 stycznia 2008 r., po konsultacji z Naukowym Komitetem ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska.

(12) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z dyrektywą Rady 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [7] oraz z odrębnymi dyrektywami Rady, w rozumieniu art. 16 ust. 1 tej dyrektywy, w szczególności z dyrektywą Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy [8] zmienioną dyrektywą 97/42/WE [9].

(13) Dyrektywa Rady 91/382/EWG [10] zmieniająca dyrektywę 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy, w którym pracownicy stykają się z pyłem azbestowym.

(14) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z dyrektywą Komisji 98/12/WE [11] dostosowującą do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/320/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych określonych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep.

(15) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. dostosowania do postępu technicznego dyrektyw w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu substancjami i preparatami niebezpiecznymi,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejszym dostosowuje się do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy 76/769/EWG, zgodnie z ustaleniami Załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 2005 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przyjęte przez Państwa Członkowskie przepisy powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji najważniejsze przepisy prawa krajowego, przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy.

3. Od wejścia w życie niniejszej dyrektywy do dnia 1 stycznia 2005 r. Państwa Członkowskie nie wyrażą zgody na wprowadzenie na swoje terytoria azbestu serpentynowego.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1999 r.

W imieniu Komisji

Karel Van Miert

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 24.

[2] Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 87.

[3] Dz.U. L 398 z 30.12.1989, str. 24.

[4] Dz.U. L 263 z 24.9.1983, str. 33.

[5] Dz.U. L 375 z 31.12.1985, str. 1.

[6] Dz.U. L 363 z 31.12.1991, str. 36.

[7] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

[8] Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1.

[9] Dz.U. L 179 z 8.7.1997, str. 4.

[10] Dz.U. L 206 z 29.7.1991, str. 16.

[11] Dz.U. L 81 z 18.3.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6.1.Krocydolit, CAS nr 12001–28–4Amozyt, CAS nr 12172–73–5Antofyllit, CAS nr 77536–67–5Aktynolit, CAS nr 77536–66–4Tremolit, CAS nr 77536–68–6 | 6.1.Wprowadzenie do obrotu oraz stosowanie wymienionych włókien i produktów zawierających je, dodanych świadomie, jest zabronione. |

6.2.Chryzotyl, CAS nr 12001–29–5 | 6.2.Wprowadzenie do obrotu oraz stosowanie tego włókna i produktów zawierających go, dodanych świadomie, jest zabronione.Jednakże Państwa Członkowskie mogą dopuścić do użytku diafragmy istniejących instalacji elektrolitycznych aż do momentu zakończenia okresu użytkowania lub do czasu, gdy dostępne będą odpowiednie materiały niezawierające azbestu, zależnie od tego, która z sytuacji nastąpi wcześniej. Komisja zweryfikuje to odstępstwo przed dniem 1 stycznia 2008 r.Używanie produktów zawierających włókna azbestowe, określone w pkt 6.1 i 6.2, które już zostały zainstalowane i/lub były używane przed datą wprowadzenia w życie dyrektywy 1999/77/WE przez dane Państwo Członkowskie, może być kontynuowane do czasu, gdy zostaną usunięte lub skończy się ich okres użytkowania. Jednakże Państwa Członkowskie mogą, w celu ochrony zdrowia, zakazać stosowania tych produktów na swoim terytorium, zanim zostaną one usunięte lub skończy się ich okres użytkowania.Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów Wspólnoty dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji i preparatów niebezpiecznych wprowadzanie do obrotu i stosowanie tych włókien oraz zawierających je produktów, autoryzowane ze względu na powyższe derogacje, może być dozwolone tylko wtedy, gdy produkty te oznakowane są w sposób określony przepisami ustanowionymi w załączniku II do dyrektywy 76/769/EWG." |

--------------------------------------------------