31999L0048Dziennik Urzędowy L 169 , 05/07/1999 P. 0058 - 0088
Dziennik Urzędowy L 169/1999 P. 0059 - 0090
Dziennik Urzędowy L 169/1999 P. 0050 - 0079
Dziennik Urzędowy L 169/1999 P. 0059 - 0099
Dziennik Urzędowy L 169/1999 P. 0050 - 0077
Dziennik Urzędowy L 169/1999 P. 0058 - 0087


Dyrektywa Komisji 1999/48/WE

z dnia 21 maja 1999 r.

dostosowująca po raz drugi do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych [1], zmienioną dyrektywą Komisji 96/87/WE [2], w szczególności jej art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do dyrektywy 96/49/WE zawiera RID mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 1997 r., który od tego czasu został opublikowany we wszystkich językach [3].

(2) RID jest uaktualniany co dwa lata i wobec tego zmieniona wersja obowiązuje od dnia 1 stycznia 1999 r., z okresem przejściowym do dnia 30 czerwca 1999 r.

(3) Zgodnie z art. 8 wszystkie konieczne modyfikacje dostosowujące do postępu technicznego i naukowego w dziedzinie objętej dyrektywą i mające na celu uzgodnienie jej z nowymi zasadami muszą być przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 9.

(4) Konieczne jest dostosowanie sektora do nowych zasad RID i wobec tego zmiana Załącznika do dyrektywy 96/49/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 9 dyrektywy 96/49/WE.

(6) Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, znany powszechnie jako RID, po zmianach powinien być dołączony do dyrektywy 96/49/WE jako Załącznik i mieć zastosowanie nie tylko do transportu przez granicę, ale także do transportu wewnątrz poszczególnych Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 96/49/WE [4] wprowadza się następujące zmiany:

- Skreśla się następujący tekst

[5]

:

"Załącznik zawiera przepisy Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiące załącznik I do dodatku B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), stosowane z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r., w sprawie zastąpienia wyrażeń "umawiająca się strona" i "państwa lub koleje" przez wyrażenie "Państwo Członkowskie".

notabene:

Wersje RID we wszystkich oficjalnych językach urzędowych Wspólnoty zostaną opublikowane, gdy tylko tekst będzie gotowy we wszystkich językach."

- W Załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do dostosowania się do niniejszej dyrektywy do dnia 1 lipca 1999 r., i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Wspomniane środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które przyjmą w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 1999 r.

W imieniu Komisji

Neil Kinnock

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 25.

[2] Dz.U. L 335 z 24.12.1996, str. 45.

[3] Dz.U. L 294 z 31.10.1998, str. 1.

[4] Opublikowana w Dz.U. L 294 z 31.10.1998, str. 1.

[5] Tekst umieszczony w art. 1 dyrektywy Komisji 96/87/WE.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK (wymagania ogólne)

Zob.: Dyrektywa Komisji 2003/29/WE (Dz. U. L 90 z 8.4.2003, str. 47).

--------------------------------------------------