31998F0428Dziennik Urzędowy L 191 , 07/07/1998 P. 0004 - 0007


Wspólne działanie

z dnia 29 czerwca 1998 r.

przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie utworzenia Europejskiej Sieci Sądowej

(98/428/WSiSW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. K.3 ust. 2 lit. b),

uwzględniając inicjatywę Królestwa Belgii,

uwzględniając plan działań zwalczania przestępczości zorganizowanej, zaaprobowany przez Radę Europejską w Amsterdamie dnia 17 czerwca 1997 r., w szczególności jego zalecenie nr 21,

uwzględniając potrzebę koordynacji między niniejszą inicjatywą a wykonaniem zalecenia nr 19 niniejszego planu działań,

uwzględniając konkluzje wynikające z seminariów na temat "Europejska Sieć Sądowa i przestępczość zorganizowana", mających miejsce w Brukseli w dniach 8-10 maja 1996 r. i w dniach 19 i 20 czerwca 1997 r., zorganizowanych przez belgijskie Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach programu częściowo finansowanego przez Unię Europejską oraz procedury Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej,

uwzględniając wspólne działanie 96/277/WSiSW z dnia 22 kwietnia 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące podstaw dla wymiany sędziów łącznikowych w celu poprawy współpracy sądowej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

istnieje potrzeba dalszej poprawy współpracy sądowej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, szczególnie w zwalczaniu poważnych przestępstw, często dokonywanych przez obecne, w większości przypadków transnarodowe, organizacje;

skuteczna poprawa współpracy sądowej między Państwami Członkowskimi wymaga przyjęcia środków strukturalnych na poziomie Unii Europejskiej w celu umożliwienia właściwych bezpośrednich kontaktów między organami sądowymi i innymi władzami odpowiedzialnymi za współpracę sądową i działalność sądową, wymierzoną przeciwko poważnej przestępczości w obrębie Państw Członkowskich;

niniejsze wspólne działanie nie narusza istniejących konwencji i umów, szczególnie Europejskiej konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

TYTUŁ I

ZASADY EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

Artykuł 1

Powstanie

Między Państwami Członkowskimi jest utworzona sieć sądowych punktów kontaktowych, zwana dalej "Europejską Siecią Sądową".

Artykuł 2

Skład

1. Europejska Sieć Sądowa jest utworzona z uwzględnieniem zasad konstytucyjnych, tradycji prawnej oraz struktury wewnętrznej każdego Państwa Członkowskiego, władz centralnych odpowiedzialnych za międzynarodową współpracę sądową, lub z innych sądowych lub właściwych władz, odpowiedzialnych w kontekście współpracy międzynarodowej, zarówno ogólnie, jak i za niektóre formy poważnej przestępczości, takie jak przestępczość zorganizowana, korupcja, handel narkotykami lub terroryzm.

2. Tworzy się jeden lub więcej punktów kontaktowych w każdym Państwie Członkowskim, zgodnie z jego zasadami wewnętrznymi i wewnętrznym podziałem odpowiedzialności, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia skutecznego oddziaływania na całym jego terytorium i w odniesieniu do wszelkich form poważnej przestępczości.

3. Każde Państwo Członkowskie zapewnia, że personel jego punktu lub punktów kontaktowych posiada wystarczającą znajomość języka Unii Europejskiej innego niż jego język narodowy, mając na uwadze potrzebę komunikacji z punktami kontaktowymi w pozostałych Państwach Członkowskich.

4. W przypadku gdy sędziowie łącznikowi określeni we wspólnym działaniu 96/277/WSiSW mają zakres obowiązków analogiczny do przewidzianych art. 4 dla punktów kontaktowych, mogą zostać przyłączeni do Europejskiej Sieci Sądowej przez Państwo Członkowskie mianujące sędziego łącznikowego w każdym przypadku w zgodzie z procedurami ustanowionymi przez to państwo.

5. Komisja wyznacza punkt kontaktowy dla tych obszarów, które podlegają jej zakresowi kompetencji.

Artykuł 3

Sposób działania sieci

Europejska Sieć Sądowa działa w szczególności w następujących trzech kierunkach:

a) ułatwiania tworzenia właściwych kontaktów między punktami kontaktowymi w różnych Państwach Członkowskich w celu wykonywania zadań ustalonych w art. 4;

b) organizowania okresowych spotkań przedstawicieli Państw Członkowskich zgodnie z procedurami ustalonymi w art. 5, 6 i 7;

c) stałego dostarczania pewnej ilości aktualnych informacji ogólnych, szczególnie przez właściwe sieci telekomunikacyjne, w ramach procedur ustalonych w art. 8, 9 i 10.

TYTUŁ II

KONTAKTY W OBRĘBIE SIECI

Artykuł 4

Funkcje punktów kontaktowych

1. Punkty kontaktowe są aktywnymi pośrednikami, których zadaniem jest ułatwianie współpracy sądowej między Państwami Członkowskimi, szczególnie w działaniach mających na celu zwalczanie poważnej przestępczości. Punkty kontaktowe powinny być dostępne, aby umożliwić nawiązanie bezpośrednich kontaktów z lokalnymi organami sądowymi i innymi właściwymi władzami w ich własnym kraju, a także z punktami kontaktowymi oraz lokalnymi właściwymi władzami sądowymi i innymi w pozostałych państwach.

Jeżeli to konieczne, podróże w celu odwiedzenia punktów kontaktowych innych Państw Członkowskich są możliwe na podstawie porozumienia między odnośnymi administracjami.

2. Punkty kontaktowe dostarczają prawnych i praktycznych informacji, niezbędnych dla lokalnych organów sądowych w ich własnym państwie, dla punktów kontaktowych w i dla lokalnych organów sądowych w innych państwach, w celu umożliwienia im przygotowania skutecznych wniosków o współpracę sądową lub w celu poprawy współpracy sądowej w ogóle.

3. Rozwijają one koordynację współpracy sądowej w przypadkach, gdy kolejne wnioski ze strony lokalnych organów sądowych w Państwie Członkowskim wymagają skoordynowanego działania w innym Państwie Członkowskim.

TYTUŁ III

OKRESOWE SPOTKANIA EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

Artykuł 5

Cel okresowych spotkań

1. Cele okresowych spotkań Europejskiej Sieci Sądowej są następujące:

a) umożliwianie punktom kontaktowym wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń, szczególnie dotyczących działania sieci;

b) stworzenie forum do dyskusji na temat praktycznych i prawnych problemów, stojących przed Państwami Członkowskimi w kontekście współpracy sądowej, szczególnie w odniesieniu do stosowania środków przyjętych przez Unię Europejską.

2. Istotne doświadczenia nabyte w Europejskiej Sieci Sądowej są przekazane właściwym grupom roboczym Unii Europejskiej, służąc za podstawę do dyskusji na temat zmian prawodawczych i doskonalenia praktyki w obszarze międzynarodowej współpracy sądowej.

Artykuł 6

Częstotliwość spotkań

1. Pierwsze spotkanie w ramach Europejskiej Sieci Sądowej odbędzie się w terminie trzech miesięcy po wejściu w życie niniejszego wspólnego działania.

2. Następne spotkania w ramach Europejskiej Sieci Sądowej odbywać się będą okresowo na zasadzie ad hoc, w zależności od potrzeby jej członków, a także na zaproszenie prezydencji Rady, która również uwzględnia życzenia Państw Członkowskich w sprawie spotkań w ramach Sieci.

Artykuł 7

Miejsce spotkań

1. Spotkania odbywają się w siedzibie Rady w Brukseli, zgodnie z przepisami regulaminu Rady.

2. Jednakże możliwe jest odbywanie spotkań w Państwach Członkowskich, aby umożliwić punktom kontaktowym wszystkich Państw Członkowskich spotkanie z władzami państwa gospodarza innymi niż punkty kontaktowe i wizytowania specjalnych organów tego państwa, odpowiedzialnych za międzynarodową współpracę sądową lub zwalczanie niektórych form poważnej przestępczości.

TYTUŁ IV

INFORMACJE DOSTĘPNE W OBRĘBIE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

Artykuł 8

Zasób informacji rozpowszechnianych w obrębie Europejskiej Sieci Sądowej

Punkty kontaktowe muszą mieć stały dostęp do następujących czterech rodzajów informacji:

1) szczegóły dotyczące punktów kontaktowych w każdym Państwie Członkowskim, z objaśnieniem, w miarę potrzeby, zakresu ich odpowiedzialności na poziomie krajowym;

2) uproszczony wykaz organów sądowych i wykaz władz lokalnych w każdym Państwie Członkowskim;

3) krótkie prawne i praktyczne informacje, dotyczące systemów sądowych i proceduralnych w piętnastu Państwach Członkowskich;

4) teksty istotnych instrumentów prawnych i, w odniesieniu do obowiązujących konwencji — teksty oświadczeń i zastrzeżeń.

Artykuł 9

Uaktualnianie informacji

1. Informacje rozpowszechniane w obrębie Europejskiej Sieci Sądowej muszą niezawodnie być stale uaktualniane.

2. Każde Państwo Członkowskie jest indywidualnie odpowiedzialne za sprawdzanie dokładności danych zawartych w systemie i niezwłoczne informowanie Rady, gdy dane dotyczące jednego z czterech punktów określonych w art. 8 wymagają zmiany.

3. Sekretariat Generalny Rady jest odpowiedzialny za administrację Sieci utworzonej w ramach wspólnego działania. W szczególności jest odpowiedzialny za udostępnianie informacji określonych w art. 8 członkom Europejskiej Sieci Sądowej i za stałą aktualizację informacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Sieci.

TYTUŁ V

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Artykuł 10

Sprawozdanie dotyczące systemu telekomunikacyjnego

1. W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego wspólnego działania Rada zbada, na podstawie sprawozdania prezydencji, przygotowanego po konsultacji z Europejską Siecią Sądową, czy Sieć powinna być połączona siecią telekomunikacyjną.

2. Rada ustali szczegóły konfiguracji systemu telekomunikacyjnego w drodze decyzji podjętej kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej.

TYTUŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 11

Terytorialny zakres stosowania

W odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa przepisy niniejszego wspólnego działania stosują się do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i wyspy Man.

Artykuł 12

Ocena działania Europejskiej Sieci Sądowej

Rada przeprowadzi wstępną ocenę działania Europejskiej Sieci Sądowej pod koniec etapu początkowego, który zakończy się po upływie jednego roku od wejścia w życie niniejszego wspólnego działania.

Następnie Rada co trzy lata z inicjatywy prezydencji przeprowadza ocenę działania Europejskiej Sieci Sądowej na podstawie sprawozdania przygotowanego przez Sieć.

Po zbadaniu pierwszego trzyletniego sprawozdania Rada dokonuje przeglądu pozycji i roli Sieci wobec Europolu na podstawie doświadczeń działania Sieci oraz rozwoju uprawnień Europolu.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Artykuł 14

Publikacja

Wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 czerwca 1998 r.

W imieniu Rady

R. Cook

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 105 z 27.4.1996, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE RADY

Rada oświadcza, że art. 11 wspólnego działania w sprawie utworzenia Europejskiej Sieci Sądowej nie narusza terytorialnego zakresu stosowania innych instrumentów.

--------------------------------------------------