31998D0423Dziennik Urzędowy L 190 , 04/07/1998 P. 0076 - 0080


Decyzja Komisji

z dnia 30 czerwca 1998 r.

ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Falklandów

(notyfikowana jako dokument nr C(1998) 1850)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(98/423/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą wymagania zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa [1], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

ekspert Komisji przeprowadził wizytę kontrolną na Falklandach w celu sprawdzenia warunków, w jakich produkty rybołówstwa są produkowane, składowane i wysyłane do Wspólnoty;

przepisy ustawodawstwa Falklandów w zakresie kontroli zdrowotnej i monitorowania produktów rybołówstwa mogą być uznane za równoważne z przepisami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG;

Służba "Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture" Falklandów jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązujących ustaw;

procedura uzyskiwania świadectwa zdrowia określona w art. 11 ust. 4 lit. a) dyrektywy 91/493/EWG musi również obejmować definicję wzoru świadectwa, minimalne wymagania w odniesieniu do języka(-ów), w jakim/jakich musi być sporządzone, oraz stanowisko osoby uprawnionej do jego podpisania;

zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. b) dyrektywy 91/493/EWG do opakowań produktów rybołówstwa powinien być przytwierdzony znak z nazwą państwa trzeciego oraz numer zatwierdzenia/rejestracji zakładu, statku przetwórni, chłodni składowej i statku zamrażalni pochodzenia;

na mocy art. 11 ust. 4 lit c) dyrektywy 91/493/EWG należy sporządzić wykaz zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych; należy sporządzić wykaz statków zamrażalni zarejestrowanych w rozumieniu dyrektywy Rady 92/48/EWG [2]; wykaz musi być sporządzony na podstawie informacji przekazanych Komisji przez VS; zapewnienie przestrzegania przepisów ustanowionych w tym celu w art. 11 ust. 4 dyrektywy 91/493/EWG należy zatem do zadań VS;

VS złożyła oficjalne zapewnienia dotyczące przestrzegania zasad określonych w Załączniku do dyrektywy 91/493/EWG rozdział V oraz dotyczące spełnienia wymagań odpowiadających tym, które zostały ustanowione w tej dyrektywie jako wymagania do zatwierdzenia lub rejestracji zakładów, statków przetwórni, chłodni składowych lub statków zamrażalni;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Służba "Veterinary Service of the Department of Agriculture" Falklandów jest właściwym organem do sprawdzania i zaświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

Artykuł 2

Produkty rybołówstwa i akwakultury pochodzące z Falklandów muszą spełniać następujące warunki:

1) do każdej przesyłki musi być dołączony numerowany oryginał jednostronicowego świadectwa zdrowa, należycie wypełnionego, podpisanego, opatrzonego datą oraz zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku A do niniejszej decyzji;

2) produkty muszą pochodzić z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni, chłodni składowych lub zarejestrowanych statków zamrażalni, wymienionych w załączniku B do niniejszej decyzji;

3) z wyjątkiem zamrożonych produktów rybołówstwa luzem i przeznaczonych do produkcji konserw, wszystkie opakowania muszą być opatrzone trwałym napisem "Falklandy" oraz numerem zatwierdzenia/rejestracji zakładu, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni, z którego pochodzą.

Artykuł 3

1. Świadectwa określone w art. 2 ust. 1 muszą zostać sporządzone w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadza się kontrole.

2. Świadectwa muszą zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela VS oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje na świadectwie.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 1998 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

[2] Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ ZATWIERDZONYCH STATKÓW PRZETWÓRNI

Numer | Nazwa | Port |

1001 | Petrel | Stanley |

1002 | Argos Pereira | Stanley |

1004 | De Giosa T | Stanley |

1005 | Capricorn | Stanley |

1006 | Beagle FI | Stanley |

1007 | Argos Galicia | Stanley |

1008 | Igueldo | Stanley |

1009 | Golden Touza | Stanley |

1010 | Golden Chicha | Stanley |

1011 | Polar Fury | Stanley |

1012 | John Cheek | Stanley |

1013 | Heroya Primero | Stanley |

1014 | Sil | Stanley |

1016 | Jacqueline (Quark Fishing Stanley Company) | Stanley |

--------------------------------------------------