31998D0293Dziennik Urzędowy L 131 , 05/05/1998 P. 0030 - 0031


Decyzja Komisji

z dnia 22 kwietnia 1998 r.

dotycząca wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. T25) zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(98/293/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 97/35/WE [2], w szczególności jej art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuły 10–18 dyrektywy 90/220/EWG ustanawiają procedurę wspólnotową umożliwiającą właściwym władzom Państw Członkowskich wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających lub składających się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

zgłoszenie dotyczące wprowadzenia do obrotu takiego produktu zostało przedstawione właściwym władzom Francji;

właściwe władze Francji przekazały następnie pełną dokumentację dotyczącą tego zgłoszenia do Komisji z pozytywną opinią;

właściwe władze innych Państw Członkowskich zgłosiły zastrzeżenia do tej dokumentacji;

zgłaszający zmienił następnie etykietowanie proponowane w pierwotnej dokumentacji w następujący sposób:

- na workach z nasionami przeznaczonym do sprzedaży rolnikom umieszcza się wzmiankę o tym, że produkt został zmodyfikowany genetycznie w celu uzyskania oporności na środek chwastobójczy glufosynat amonu,

- na etykietach worków z nasionami przeznaczonymi do sprzedaży rolnikom lub w dokumentacji towarzyszącej wskazuje się, że z uwagi na pierwotną modyfikację genetyczną szczególne wymagania w zakresie etykietowania mogą być stosowane do zebranych plonów, i

- przedsiębiorstwa, o których wiadomo, że przywożą te uprawy do Wspólnoty w celu ich przetwarzania otrzymają informacje dotyczące zmodyfikowanych genetycznie upraw objętych wymienionym zgłoszeniem wytwarzanych przez Hoechst Schering AgrEvo GmbH lub na jego licencji poza Wspólnotą;

zgłaszający uzupełnił następnie pierwotną dokumentację dodatkowymi informacjami;

zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 90/220/EWG Komisja ma obowiązek podjąć decyzję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 tej dyrektywy;

w sprawie wymienionej dokumentacji Komisja zasięgnęła opinii odpowiednich Komitetów Naukowych ustanowionych decyzją Komisji 97/579/WE [3]; opinia została wydana dnia 10 lutego 1998 r. przez Komitet Naukowy ds. roślin, który stwierdził, że nie ma powodów aby przypuszczać, że wprowadzenie tego produktu do obrotu mogłoby mieć jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko;

Komisja po zbadaniu każdego z zastrzeżeń zgłoszonych w świetle dyrektywy 90/220/WE, informacji przedłożonych w dokumentacji oraz opinii Komitetu Naukowego ds. Roślin stwierdziła, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do kukurydzy genu kodującego acetylotransferazę fosfinotrycyny oraz skróconego genu kodującego beta laktamazę, mogłoby mieć jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko;

dopuszczenie stosowania chemicznych środków chwastobójczych do roślin i ocena wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko jest objęte zakresem dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin [4], ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 97/73/WE [5], a nie zakresem dyrektywy 90/220/EWG;

artykuł 11 ust. 6 i art. 16 ust. 1 dyrektywy 90/220/EWG stanowią dodatkowe zabezpieczenie na wypadek ujawnienia nowych informacji dotyczących ryzyka związanego z produktem;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 21 dyrektywy 90/220/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności dla dyrektyw Rady 66/402/EWG [6] i 70/457/EWG [7] oraz rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady [8] i z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu, właściwe władze Francji wyrażają zgodę na wprowadzenie do obrotu następującego produktu, zgłoszonego przez AgrEvo France (Ref. C/F/ 95/12/07):

nasiona i ziarna zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) o zwiększonej odporności na glufosynat amonu uzyskanej z kukurydzy linii HE/89 na drodze transformacji T25 za pomocą plazmidu pUC/Ac zawierającego:

a) syntetyczny gen. pat kodujący acetylotransferazę fosfinotrycyny pod kontrolą promotora i terminatora 35S wirusa mozaiki kalafiora; oraz

b) skrócony gen. kodujący beta laktamazę, w którym usunięto około 25 % genu z końca 5’, a który w stanie nienaruszonym koduje oporność na antybiotyki beta laktamowe oraz początek replikacji Col E1 plazmidu pUC.

2. Zgoda obejmuje ziarna uzyskane z roślin potomnych uzyskane z krzyżowania produktu z jakąkolwiek kukurydzą hodowaną metodami tradycyjnymi.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 1998 r.

W imieniu Komisji

Ritt Bjerregaard

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15.

[2] Dz.U. L 169 z 27.6.1997, str. 72.

[3] Dz.U. L 237 z 28.8.1997, str. 18.

[4] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

[5] Dz.U. L 353 z 24.12.1997, str. 26.

[6] Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66.

[7] Dz.U. L 225 z 12.10.1970, str. 1.

[8] Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1.

--------------------------------------------------