31998D0292Dziennik Urzędowy L 131 , 05/05/1998 P. 0028 - 0029


Decyzja Komisji

z dnia 22 kwietnia 1998 r.

dotycząca wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linia Bt-11) zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(98/292/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 97/35/WE [2], w szczególności jej art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuły 10–18 dyrektywy 90/220/EWG ustanawiają procedurę wspólnotową umożliwiającą właściwym władzom Państw Członkowskich wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających lub składających się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

zgłoszenie dotyczące wprowadzenia do obrotu takiego produktu zostało przedstawione właściwym władzom Zjednoczonego Królestwa;

zgłoszenie to dotyczyło obchodzenia się z produktem, w środowisku podczas przywozu i składowania, zgodnego z jego wykorzystaniem jako pasza dla zwierząt oraz do wytwarzania produktów przemysłowych i spożywczych, ale nie do dalszej produkcji ziarna;

właściwe władze Zjednoczonego Królestwa przekazały następnie pełną dokumentację dotyczącą tego zgłoszenia do Komisji z pozytywną opinią;

właściwe władze innych Państw Członkowskich zgłosiły zastrzeżenia do tej dokumentacji;

ponieważ produkt zostanie wprowadzony do obrotu Wspólnoty w formie mieszaniny z innymi ziarnami kukurydzy, w tym niezmodyfikowanymi genetycznie ziarnami kukurydzy, zgłaszający zmienił następnie etykietowanie proponowane w pierwotnej dokumentacji w następujący sposób:

- eksporterzy z krajów uprawy, importerzy produktu do Wspólnoty, a także zakłady przetwórstwa żywności i paszy dla zwierząt we Wspólnocie otrzymają dokumentację produktu informującą je o tym, że produkt ten może się znajdować w przesyłkach zawierających kukurydzę luzem,

- dostarczona dokumentacja produktu będzie między innymi zawierać informację o tym, że produkt został wytworzony na drodze modyfikacji genetycznej, a także informację o potencjalnym wykorzystaniu produktu,

- dokumentacja produktu będzie także wskazywać, że szczególne wymagania w zakresie etykietowania mogą być stosowane we Wspólnocie do produktów uzyskanych z kukurydzy linii Bt-11;

zgłaszający uzupełnił następnie pierwotną dokumentację dodatkowymi informacjami;

zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 90/220/EWG Komisja ma obowiązek podjąć decyzję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 21 wymienionej dyrektywy;

w sprawie wymienionej dokumentacji Komisja zasięgnęła opinii odpowiednich Komitetów Naukowych ustanowionych decyzją Komisji 97/579/WE [3]; opinia została wydana dnia 10 lutego 1998 r. przez Komitet Naukowy ds. Roślin, który stwierdził, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że przywóz tego produktu w celu wykorzystania go w taki sam sposób jak jakiegokolwiek innego ziarna kukurydzy, mógłby mieć jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko;

Komisja po zbadaniu każdego z zastrzeżeń zgłoszonych w świetle dyrektywy 90/220/WE, informacji przedłożonych w dokumentacji oraz opinii Komitetu Naukowego ds. Roślin stwierdziła, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do kukurydzy syntetycznego genu cry IA b) kodującego odporność na określone szkodniki z rzędu lepidoptera (łuskoskrzydłe) oraz syntetycznego genu pat kodującego zwiększoną tolerancję na środki chwastobójcze zawierające glufosynat amonu, mogłoby mieć jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko;

artykuł 11 ust. 6 i art. 16 ust. 1 dyrektywy 90/220/EWG stanowią dodatkowe zabezpieczenie na wypadek ujawnienia nowych informacji dotyczących ryzyka związanego z produktem;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 21 dyrektywy 90/220/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności dla rozporządzenia (WE) nr 258/97 [4] Parlamentu Europejskiego i Rady i z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, właściwe władze Zjednoczonego Królestwa wyrażają zgodę na wprowadzenie do obrotu następującego produktu, zgłoszonego przez Novartis Seeds Inc. (Ref. C/GB/96/M4/1):

ziarna zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy linii Bt-11 zawierające:

a) syntetyczną odmianę genu cry IA b) uzyskanego z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczep HD1 pod kontrolą promotora 35S wirusa mozaiki kalafiora oraz intronu IVS 6 genu kodującego dehydrogenazę alkoholową kukurydzy oraz terminatora syntezy nopaliny z Agrobacterium tumefaciens, oraz

b) syntetyczną odmianę genu pat uzyskanego ze Streptococcus viridochromogenes pod kontrolą promotora 35S wirusa mozaiki kalafiora oraz intronu IVS 2 genu kodującego dehydrogenazę alkoholową kukurydzy oraz terminatora syntezy nopaliny z Agrobacterium tumefaciens.

2. Zgoda obejmuje ziarna uzyskane z roślin potomnych uzyskanych z krzyżowania kukurydzy linii Bt-11 z jakąkolwiek kukurydzą hodowaną metodami tradycyjnymi przywożoną do Wspólnoty.

3. Zgoda obejmuje wprowadzenie produktu do obrotu w celu jego wykorzystania w taki sam sposób jak się wykorzystuje inne ziarna kukurydzy z wyjątkiem uprawy.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 1998 r.

W imieniu Komisji

Ritt Bjerregaard

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15.

[2] Dz.U. L 169 z 27.6.1997, str. 72.

[3] Dz.U. L 237 z 28.8.1997, str. 18.

[4] Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1.

--------------------------------------------------