31997R2635Dziennik Urzędowy L 356 , 31/12/1997 P. 0014 - 0015


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2635/97

z dnia 18 grudnia 1997 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli nad wspólną polityką rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3]

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa [4] wprowadza szereg środków dla monitorowania działalności w zakresie rybołówstwa, w tym nakładu połowowego;

rozporządzenie Rady (WE) nr 779/97 z dnia 24 kwietnia 1997 r. wprowadzające uzgodnienia w zakresie zarządzania nakładem połowowym na Morzu Bałtyckim [5] przewiduje prowadzenie przez Państwa Członkowskie monitorowania a posteriori w zakresie nakładu połowowego wspólnotowych statków na Morzu Bałtyckim;

na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 779/97 musi być zapewnione przestrzeganie uzgodnień dotyczących zarządzania nakładem połowowym na Morzu Bałtyckim, w szczególności poprzez stosowanie tytułu IIa rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do rejestrowania danych o nakładzie połowowym w dzienniku połowowym, procedur przekazywania do Komisji wykazów statków nazwanych, zbierania danych dotyczących nakładu połowowego Państw Członkowskich i przekazywanie zgromadzonych danych o nakładzie połowowym do Komisji;

dlatego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 powinno zostać zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2847/93 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Artykuł 19e, 19f, 19g, 19h i 19i mają zastosowanie do wspólnotowych statków upoważnionych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 779/97 z dnia 24 kwietnia 1997 r. wprowadzającego uzgodnienia w zakresie zarządzania nakładem połowowym na Morzu Bałtyckim [6], do prowadzenia działalności w zakresie rybołówstwa na obszarach połowowych wymienionych w Załączniku do tego rozporządzenia.";

2) w art. 19a ust. 2 ostatnie zdanie zastępuje się zdaniem;

"Statki powyżej odpowiedniej długości, które nie są upoważnione przez Państwa Członkowskie zgodnie art. 2, 3 ust. 5 i 9 rozporządzenia (WE) nr 685/95 lub art. 2 rozporządzenia (WE) nr 779/97, nie prowadzą działalności w zakresie rybołówstwa na obszarach określonych w ust. 1 oraz 1a";

3) w art. 19f ust. 1 dodaje się następujące wyrazy:

"i art. 2 rozporządzenia (WE) nr 779/97";

4) w art. 19i po tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu:

"— w poprzednim kwartale dla każdego obszaru połowowego, określonego w art. 19a ust. 1a, w odniesieniu do gatunków przydennych, łososia, troci i ryb słodkowodnych, przed końcem pierwszego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, jak też przed dniem 15 lutego każdego roku kalendarzowego, nakład połowowy rozmieszczony miesięcznie w ciągu poprzedniego roku";

5) w art. 19i tiret pierwsze po wyrazach "art. 19a", do ust. 1 dodaje się następujący przypis: "1".

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1998 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 1997 r.

W imieniu Rady

F. Boden

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 267 z 3.9.1997, str. 62.

[2] Opinia wydana dnia 16 grudnia 1997 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 355 z 21.11.1997.

[4] Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2205/97 (Dz.U. L 304 z 7.11.1997, str. 1).

[5] Dz.U. L 113 z 30.4.1997, str. 1.

[6] Dz.U. L 113 z 30.4.1997, str. 1.

--------------------------------------------------