31997L0052Dziennik Urzędowy L 328 , 28/11/1997 P. 0001 - 0059


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE

z dnia 13 października 1997 r.

zmieniająca dyrektywy: 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG dotyczące koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych, odpowiednio: na usługi, dostawy i roboty budowlane

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 57 ust. 2, art. 66 i 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189b Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada, decyzją 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r., dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986 - 1994) [4], zatwierdziła w imieniu Wspólnoty, między innymi, Porozumienie w sprawie Zamówień Rządowych, zwane dalej "Porozumieniem", którego celem jest ustanowienie wielostronnych ram zrównoważonych praw i obowiązków w odniesieniu do zamówień rządowych, w celu dążenia do liberalizacji i rozszerzenia handlu światowego; Porozumienie to nie ma skutku bezpośredniego.

(2) Dyrektywy: 92/50/EWG [5], 93/36/EWG [6] i93/37/EWG [7] skoordynowały krajowe procedury, odnoszące się do zamówień publicznych, odpowiednio na usługi, dostawy i roboty budowlane, w celu wprowadzenia równych warunków konkurencji w odniesieniu do takich zamówień we wszystkich Państwach Członkowskich.

(3) Instytucje zamawiające objęte Porozumieniem, które stosują się do dyrektyw: 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG, zmienionych niniejszą dyrektywą, i które stosują te same przepisy w odniesieniu do wykonawców, dostawców i usługodawców z państw trzecich sygnatariuszy Porozumienia, przestrzegają zatem Porozumienia.

(4) Z uwagi na międzynarodowe prawa i zobowiązania wynikające dla Wspólnoty z zatwierdzenia Porozumienia, uzgodnienia, mające zastosowane wobec oferentów i produktów z państw trzecich sygnatariuszy Porozumienia, są określone w Porozumieniu, którego zakres nie obejmuje, w przypadku dyrektywy 92/50/EWG, zamówień na usługi wymienione w załączniku I B do tej dyrektywy, zamówień na usługi badawczo-rozwojowe wymienione w kategorii 8 załącznika I A do tej dyrektywy, zamówień na usługi telekomunikacyjne wymienione w kategorii 5 załącznika I A do tej dyrektywy i posiadające następujące numery CPC: 7524, 7525 i 7526 oraz zamówień na usługi finansowe wymienione w kategorii 6 załącznika I A do tej samej dyrektywy, związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych oraz usługi banku centralnego.

(5) Niektóre postanowienia Porozumienia wprowadzają bardziej korzystne warunki dla oferentów niż te ustanowione w dyrektywach: 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG.

(6) W przypadku gdy zamówienia są udzielane przez instytucje zamawiające w rozumieniu Porozumienia, możliwości dostępu do zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane dostępnych na mocy Traktatu dla przedsiębiorstw i produktów pochodzących z Państw Członkowskich, muszą być co najmniej tak korzystne jak warunki dostępu do zamówień publicznych wewnątrz Wspólnoty, przyznane na mocy uzgodnień zawartych w Porozumieniu w odniesieniu doa przedsiębiorstw i produktów pochodzących z państw trzecich sygnatariuszy Porozumienia.

(7) Niezbędne jest zatem dostosowanie i uzupełnienie przepisów dyrektyw: 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG.

(8) Stosowanie tych dyrektyw musi być uproszczone a równowaga osiągnięta w obecnym prawodawstwie wspólnotowym w zakresie zamówień publicznych musi zostać utrzymana na tyle, na ile jest to możliwe.

(9) Niezbędne jest zatem rozciągnięcie stosowania niektórych zmian do dyrektywy 92/50/EWG na wszystkie usługi objęte tą dyrektywą.

(10) Instytucje zamawiające mają możliwość uzyskiwania i wykorzystywania wskazówek, która mogą być przydatne w ramach sporządzania specyfikacji dotyczących konkretnego zamówienia, pod warunkiem, że taka wskazówka nie narusza zasad konkurencji.

(11) Komisja powinna udostępnić małym i średnim przedsiębiorstwom materiały szkoleniowe i informacyjne, potrzebne do umożliwienia im pełnego uczestnictwa w zmienionym rynku zamówień publicznych,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla międzynarodowych praw i zobowiązań wynikających dla Wspólnoty z zatwierdzenia Porozumienia, które określa uzgodnienia, mające zastosowanie wobec oferentów oraz do produktów pochodzących z państw trzecich sygnatariuszy tego Porozumienia, którego zakres zastosowania nie obejmuje, w przypadku dyrektywy 92/50/EWG, zamówień publicznych na usługi wymienione w załączniku I B tej dyrektywy, zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe wymienione w kategorii 8 załącznika I A do tej dyrektywy, zamówień publicznych na usługi telekomunikacyjne wymienione w kategorii 5 załącznika I A do tej dyrektywy i posiadające następujące numery referencyjne wspólnej klasyfikacji produktów (CPC): 7524, 7525 i 7526 oraz zamówień publicznych na usługi finansowe wymienione w kategorii 6 załącznika I A do tej samej dyrektywy, związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, oraz na usługi banku centralnego, w dyrektywie 92/50/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 7:

a) Ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. a) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do:

- zamówień publicznych na usługi, określonych w art. 3 ust. 3, do zamówień publicznych na usługi określone w załączniku I B, usługi kategorii 8 z załącznika I A i usługi telekomunikacyjne kategorii 5 z załącznika I A, pod numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 i 7526, udzielonych przez instytucje zamawiające, określone w art. 1 lit. b) i których wartość szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej niż 200000 ECU,

- zamówień publicznych na usługi określone w załączniku I A, z wyjątkiem usług kategorii 8 i usług telekomunikacyjnych kategorii 5 pod numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 i 7526:

i) udzielonych przez instytucje zamawiające wymienione w załączniku I do dyrektywy 93/36/EWG i których wartość szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej niż równowartość w ecu 130000 specjalnych praw ciągnienia (SDR);

ii) udzielonych przez instytucje zamawiające, wymienione w art. 1 lit. b) inne niż określone w załączniku I do dyrektywy 93/36/EWG i których wartość szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej niż równowartość w ecu 200000 SDR.

b) Wartość w ecu i w walutach krajowych progów ustanowionych w lit. a), co do zasady, podlega rewizji co dwa lata, począwszy od dnia 1 stycznia 1996 r. Wyliczenie tych wartości opiera się na średnich dziennych kursach tych walut wyrażonych w ecu i wartości ecu wyrażonej w SDR, w okresie dwudziestu czterech miesięcy, kończącym się ostatniego dnia sierpnia, poprzedzającego rewizję w dniu 1 stycznia.

Metoda wyliczania ustanowiona w niniejszej literze podlega, na wniosek Komisji, badaniu w ramach Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych, w zasadzie po dwóch latach od jej pierwszego zastosowania.

c) Progi ustanowione w lit. a) i ich wartości wyrażone w ecu i w walutach krajowych są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich na początku miesiąca listopada następującego po rewizji ustanowionej w lit. b) akapit pierwszy.

2. Do celów obliczania szacunkowej wartości zamówienia, instytucja zamawiająca włącza całkowite szacunkowe wynagrodzenie usługodawcy, uwzględniając przepisy ust. 3–7."

b) Uchyla się ust. 8.

2. Artykuł 12 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Instytucja zamawiająca informuje każdego niedopuszczonego kandydata lub oferenta o przyczynach odrzucenia jego kandydatury lub oferty w terminie piętnastu dni od otrzymania pisemnego wniosku, a każdego oferenta, który przedstawił ofertę dopuszczalną, o cechach i zaletach wybranej oferty, a także o nazwie oferenta, któremu udzielono zamówienia.

Jednakże instytucje zamawiające mogą zadecydować, że niektóre informacje dotyczące udzielania zamówień, określonych w akapicie pierwszym, nie są udostępniane, jeśli ich ujawnienie stanowiłoby przeszkodę w stosowaniu prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym czy też naruszyłoby uzasadnione interesy gospodarcze określonych przedsiębiorstw, państwowych lub prywatnych lub też mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji między usługodawcami.

2. Instytucje zamawiające informują niezwłocznie kandydatów i oferentów — na piśmie, jeśli o to wnioskowano — o podjętych decyzjach dotyczących udzielenia zamówienia, łącznie z przyczynami, dla których zdecydowały zrezygnować z udzielenia zamówienia, w odniesieniu do którego dokonano zaproszenia do składania ofert, lub ponownie wszcząć procedurę. O podjętych decyzjach informują także Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich."

3. Artykuł 13 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do konkursów na projekty organizowanych jako część procedury prowadzącej do udzielenia zamówienia na usługi, których szacunkowa wartość bez podatku VAT jest nie mniejsza niż:

- próg ustanowiony w art. 7 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze dla usług określonych w załączniku I B, usług kategorii 8 z załącznika I A i usług telekomunikacyjnych kategorii 5 z załącznika I A, pod numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 i 7526, zlecanych przez instytucje zamawiające, określone w art. 1 lit. b), lub

- próg ustanowiony w art. 7 ust. 1 lit. a) tiret drugie ppkt i) dla usług określonych w załączniku I A, z wyłączeniem usług kategorii 8 i usług telekomunikacyjnych kategorii 5 pod numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 i 7526, zlecanych przez instytucje zamawiające, wymienione w załączniku I dyrektywy 93/36/EWG, lub

- próg ustanowiony w art. 7 ust. 1 lit. a) tiret drugi ii) dla usług określonych w załączniku I A, z wyłączeniem usług kategorii 8 i usług telekomunikacyjnych kategorii 5 pod numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 i 7526, zlecanych przez instytucje zamawiające, wymienione w art. 1 lit. b) inne niż te określone w załączniku I do dyrektywy 93/36/EWG.

2. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich konkursów na projekty, w których całkowita kwota nagród i płatności dla uczestników jest nie mniejsza niż:

- próg ustanowiony w art. 7 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze dla usług określonych w załączniku I B, usług kategorii 8 z załącznika I A i usług telekomunikacyjnych kategorii 5 z załącznika I A pod numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 i 7526, zlecanych przez instytucje zamawiające określone w art. 1 lit. b), lub

- próg ustanowiony w art. 7 ust. 1 lit. a) tiret drugie i) dla usług określonych w załączniku I A, z wyłączeniem usług kategorii 8 i usług telekomunikacyjnych kategorii 5 pod numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 i 7526, zlecanych przez instytucje zamawiające wymienione w załączniku I do dyrektywy 93/36/EWG, lub

- próg ustanowiony w art. 7 ust. 1 lit. a) tiret drugie ii) dla usług określonych w załączniku I A, z wyłączeniem usług kategorii 8 i usług telekomunikacyjnych kategorii 5 pod numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 i 7526, zlecanych przez instytucje zamawiające wymienione w art. 1 lit. b) inne niż te określone w załączniku I dyrektywy 93/36/EWG."

4. Artykuł 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Termin składania ofert przewidziany w ust. 1 może być zastąpiony terminem wystarczająco długim, aby umożliwić zainteresowanym złożenie odpowiednich ofert i który, zgodnie z ogólną zasadą, nie jest krótszy niż trzydzieści sześć dni, i który w żadnym wypadku nie jest krótszy niż dwadzieścia dwa dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu, jeśli instytucje zamawiające przesłały ogłoszenie wstępne, przewidziane w art. 15 ust. 1, sformułowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku III A (informacja wstępna) do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, co najmniej na pięćdziesiąt dwa dni i co najwyżej dwanaście miesięcy przed datą przekazania do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu, przewidzianego w art. 15 ust. 2 i jeśli ogłoszenie wstępne zawierało przynajmniej informacje określone we wzorze ogłoszenia z załącznika III B (procedura otwarta), o ile informacje te były dostępne w chwili publikacji ogłoszenia."

5. Artykuł 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Termin składania ofert ustanowiony w ust. 3 może być skrócony do dwudziestu sześciu dni, jeśli instytucje zamawiające przekazały ogłoszenie wstępne przewidziane w art. 15 ust. 1, sformułowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku III A (informacja wstępna), do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, na co najmniej pięćdziesiąt dwa dni i co najwyżej dwanaście miesięcy przed datą przekazania do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu, przewidzianego w art. 15 ust. 2, pod warunkiem, że ogłoszenie wstępne zawierało przynajmniej informacje podane we wzorze ogłoszenia określonego w załączniku III C (procedura ograniczona) lub, gdy stosowne, w załączniku III D (procedura negocjacyjna), o ile były one dostępne w chwili publikacji ogłoszenia."

6. W art. 23 obecny tekst otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2. Oferty są składane na piśmie, bezpośrednio lub listownie. Państwa Członkowskie mogą upoważnić oferentów do przedstawienia ofert w inny sposób zapewniający:

- by każda oferta zawierała wszelkie informacje konieczne dla jej oceny,

- by została zachowana poufność ofert w czasie oczekiwania na ich ocenę,

- by, w miarę potrzeby, do celów dowodowych, złożenie takich ofert było potwierdzane, tak szybko jak to jest możliwe, na piśmie lub poprzez odesłanie uwierzytelnionego odpisu,

- że oferty są otwierane po upływie terminu przewidzianego do ich składania."

7. Dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 38a

W celach udzielania zamówień publicznych przez instytucje zamawiające, Państwa Członkowskie stosują we wzajemnych stosunkach warunki równie korzystne jak te, które przyznają państwom trzecim stosownie do Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych, zawartego w ramach wielostronnych negocjacji Rundy Urugwajskie [8], zwanego dalej "Porozumieniem". W tym celu Państwa Członkowskie konsultują się wzajemnie w ramach Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych, odnośnie do środków, jakie należy podjąć na mocy Porozumienia."

8. Artykuł 39 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 39

1. W celu umożliwienia oceny skutków stosowania niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie przesyłają Komisji najpóźniej do dnia 31 października 1997 r. i następnie najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, sprawozdanie statystyczne dotyczące zamówień publicznych na usługi, udzielonych przez instytucje zamawiające w roku poprzedzającym.

2. Sprawozdanie to zawiera przynajmniej:

a) w przypadku instytucji zamawiających wymienionych w załączniku I do dyrektywy 93/36/EWG:

- szacunkową łączna wartość zamówień udzielonych poniżej progu, przez każdą instytucję zamawiającą,

- liczbę i wartość zamówień udzielonych powyżej progu, przez każdą instytucję zamawiającą, z podziałem, w miarę możliwości, według procedur, kategorii usług zgodnej z nomenklaturą używaną w załączniku I i przynależności państwowej usługodawcy, któremu udzielono zamówienia, a w przypadku procedur negocjacyjnych, w podziale zgodnym z art. 11, z wyszczególnieniem liczby i wartości zamówień udzielonych poszczególnym Państwom Członkowskim oraz państwom trzecim;

b) w przypadku wszystkich innych instytucji zamawiających, objętych niniejszą dyrektywą, liczbę i wartość zamówień udzielonych powyżej progu, przez każdą kategorię instytucji zamawiających, z ich podziałem, w miarę możliwości, według procedur, kategorii usług zgodnej z nomenklaturą używaną w załączniku I i przynależności państwowej usługodawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz w przypadku procedur negocjacyjnych, w podziale zgodnym z art. 11, z wyszczególnieniem liczby i wartość zamówień udzielonych poszczególnym Państwom Członkowskim oraz państwom trzecim;

c) w przypadku instytucji zamawiających wymienionych w załączniku I do dyrektywy 93/36/EWG, liczbę i wartość całkowitą zamówień udzielonych przez każdą instytucję zamawiającą, stosownie do odstępstw od Porozumienia; w przypadku wszystkich innych zamawiających, objętych niniejszą dyrektywą, całkowitą wartość zamówień udzielonych przez każdą kategorię instytucji zamawiających, stosownie do odstępstw od Porozumienia;

d) wszelkie inne informacje statystyczne, jakie mają zostać ustalone przy zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 40 ust. 3, która jest wymagana zgodnie z Porozumieniem.

Informacje statystyczne wymagane na mocy niniejszego ustępu nie dotyczą zamówień mających za przedmiot usługi kategorii 8 z załącznika I A, usługi telekomunikacyjne kategorii 5 z załącznika I A pod numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 i 7526, lub usługi, które znajdują się w załączniku I B, pod warunkiem, że ich wartość szacunkowa bez podatku VAT nie przekracza 200000 ECU.

3. Komisja określi, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 40 ust. 3, rodzaj informacji statystycznych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy."

9. Załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W dyrektywie 93/36/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 5:

A) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. a) Tytuły II, III i IV oraz art. 6 i 7 mają zastosowanie do zamówień publicznych na dostawy, udzielanych przez:

i) instytucje zamawiające, określone w art. 1 lit. b), włączając w to zamówienia udzielane przez instytucje zamawiające wymienione w załączniku I w dziedzinie obronności, o ile dotyczy to produktów nieobjętych załącznikiem II, w przypadku gdy wartość szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej niż równowartość w ecu 200000 specjalnych praw ciągnienia (SDR);

ii) instytucje zamawiające wymienione w załączniku I i których wartość szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej niż równowartość w ecu 130000 SDR; w przypadku instytucji zamawiających w dziedzinie obronności, wspomniana zasada ma zastosowanie tylko do zamówień odnośnie do produktów objętych załącznikiem II.

b) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówień publicznych na dostawy, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza dany próg w chwili publikacji ogłoszenia zgodnie z art. 9 ust. 2.

c) Wartość w ecu i w walutach krajowych progów, ustanowionych w lit. a), podlega co do zasady rewizji co dwa lata, począwszy od dnia 1 stycznia 1996 r. Wyliczenie tych wartości jest oparte na średnich kursach dziennych tych walut, wyrażonych w ecu i na średnich kursach dziennych ecu wyrażonych w SDR, w okresie dwudziestu czterech miesięcy, kończącym się w ostatnim dniu sierpnia, poprzedzającego rewizję w dniu 1 stycznia.

Metoda wyliczenia ustanowiona w niniejszej literze podlega badaniu, na wniosek Komisji, przez Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych, co do zasady dwa lata po jej pierwszym zastosowaniu.

d) Progi ustanowione w lit. a) i ich równowartości w ecu i walutach krajowych, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich na początku miesiąca listopada, który następuje po rewizji, ustanowionej w lit. c) akapit pierwszy."

B) Dodaje się ustęp w brzmieniu:

"7. Instytucje zamawiające zapewniają, że wszyscy dostawcy traktowani są w niedyskryminujący sposób."

2. Artykuł 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Instytucja zamawiająca informuje każdego niedopuszczonego kandydata lub oferenta o przyczynach odrzucenia jego kandydatury lub oferty, w terminie piętnastu dni od otrzymania pisemnego wniosku, a każdego oferenta, który złożył ofertę dopuszczalną, o cechach i zaletach wybranej oferty, a także o nazwie oferenta, któremu udzielono zamówienia.

Instytucje zamawiające mogą jednakże zadecydować, że niektóre informacje dotyczące udzielania zamówień, określonych w akapicie pierwszym, nie są udostępniane, jeśli ich ujawnienie stanowiłoby przeszkodę w stosowaniu prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, lub też naruszyłoby uzasadnione interesy gospodarcze określonych przedsiębiorstw, publicznych lub prywatnych, czy też mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji między dostawcami.

2. Instytucje zamawiające informują niezwłocznie kandydatów i oferentów — na piśmie, jeśli o to wnioskowano — o podjętych decyzjach dotyczących udzielenia zamówienia, podając powody, dla których zdecydowały się one zrezygnować z udzielenia zamówienia, w odniesieniu do którego dokonano zaproszenia do składania ofert lub ponownie wszcząć procedurę. O takich decyzjach informują także Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich."

3. W art. 10 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1a. Termin składania ofert, ustanowiony w ust. 1, może być zastąpiony terminem wystarczająco długim, aby umożliwić zainteresowanym złożenie odpowiednich ofert, i który, zgodnie z ogólną zasadą, nie jest krótszy niż trzydzieści sześć dni, ale w żadnym wypadku nie jest krótszy niż dwadzieścia dwa dni od daty ogłoszenia o zamówieniu, jeśli instytucje zamawiające przesłały ogłoszenie wstępne, przewidziane w art. 9 ust. 1, sformułowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku IV A (informacja wstępna), do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, na co najmniej pięćdziesiąt dwa dni i co najwyżej dwanaście miesięcy przed datą przekazania do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu przewidzianego w art. 9 ust. 2, pod warunkiem że ogłoszenie wstępne zawierało przynajmniej informacje określone we wzorze ogłoszenia z załącznika IV B (procedura otwarta), o ile informacje te były dostępne w chwili publikacji ogłoszenia."

4. W art. 11 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3a Termin składania ofert ustanowiony w ust. 3 może być skrócony do dwudziestu sześciu dni, jeśli instytucje zamawiające przesłały ogłoszenie wstępne, przewidziane w art. 9 ust. 1, sformułowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku IV A (informacja wstępna), do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, na co najmniej pięćdziesiąt dwa dni i co najwyżej dwanaście miesięcy przed datą przesłania do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu, przewidzianego w art. 9 ust. 2, pod warunkiem że ogłoszenie wstępne zawierało przynajmniej informacje określone we wzorze ogłoszenia określonym w załączniku IV C (procedura ograniczona) lub gdy stosowne, w załączniku IV D (procedura negocjacyjna), o ile były one dostępne w chwili publikacji ogłoszenia."

5. W art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Oferty są składane na piśmie, bezpośrednio lub listownie. Państwa Członkowskie mogą upoważnić do składania ofert w inny sposób zapewniający:

- by każda oferta zawierała wszelkie informacje konieczne dla jej oceny,

- by została zachowana poufność ofert w czasie oczekiwania na ich ocenę,

- by, w miarę potrzeby, do celów dowodowych, złożenie takich ofert było potwierdzane, tak szybko jak to jest możliwe, na piśmie lub poprzez odesłanie uwierzytelnionego odpisu,

- że oferty są otwierane po upływie terminu przewidzianego do ich składania."

6. Artykuł 29 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 29

1. Komisja bada stosowanie niniejszej dyrektywy zasięgając opinii Komitetu Doradczego ds. zamówień publicznych, a gdy sytuacja tego wymaga, przedkłada Radzie nowe propozycje, szczególnie mające na celu harmonizację środków podjętych przez Państwa Członkowskie przy wprowadzaniu w życie niniejszej dyrektywy.

2. Komisja weryfikuje niniejszą dyrektywę i wszelkie nowe środki, które mogą zostać podjęte na mocy ust. 1, uwzględniając wyniki dalszych negocjacji przewidzianych w art. XXIV ust. 7 Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych, zawartego w ramach wielostronnych negocjacji Rundy Urugwajskiej [9], zwanego dalej "Porozumieniem", i przedkłada, o ile to konieczne, właściwe propozycje Radzie.

3. Komisja, na podstawie dokonanych poprawek lub zmian, uaktualnia załącznik I, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 32 ust. 2 i publikuje uaktualnioną wersję w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich."

7. Artykuł 31 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 31

1. W celu umożliwienia oceny skutków stosowania niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie przesyłają Komisji, najpóźniej do dnia 31 października 1997 r. i następnie najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, sprawozdanie statystyczne dotyczące zamówień publicznych na dostawy, udzielonych przez instytucje zamawiające w roku poprzedzającym.

2. Sprawozdanie to zawiera przynajmniej:

a) w przypadku instytucji zamawiających wymienionych w załączniku I:

- szacunkową łączną wartość zamówień udzielonych poniżej progu przez każdą instytucję zamawiającą,

- liczbę i wartość zamówień udzielonych powyżej progu, przez każdą instytucję zamawiającą, z podziałem, w miarę możliwości, według procedur, kategorii produktów zgodnych z nomenklaturą określoną w art. 9 ust. 1 i przynależności państwowej dostawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz w przypadku procedury negocjacyjnej, w podziale zgodnym z art. 6, z wyszczególnieniem liczby i wartości zamówień udzielonych poszczególnym Państwom Członkowskim oraz państwom trzecim;

b) w przypadku wszystkich innych instytucji zamawiających, objętych niniejszą dyrektywą, liczbę i wartość zamówień udzielonych powyżej progu, przez każdą kategorię instytucji zamawiających, z ich podziałem, w miarę możliwości, według procedur, kategorii produktów zgodnych z nomenklaturą określoną w art. 9 i przynależności państwowej dostawcy, któremu udzielono zamówienia, w podziale zgodnym z art. 6, z wyszczególnieniem liczby i wartości zamówień udzielonych poszczególnym Państwom Członkowskim oraz państwom trzecim;

c) w przypadku instytucji zamawiających wymienionych w załączniku I, liczbę i całkowitą wartość zamówień udzielonych przez każdą instytucję zamawiającą, stosownie do odstępstw od Porozumienia; w przypadku wszystkich innych instytucji zamawiających, objętych niniejszą dyrektywą, całkowitą wartość zamówień udzielonych przez każdą kategorię instytucji zamawiających, stosownie do odstępstw od Porozumienia;

d) wszelkie inne informacje statystyczne, jakie mają zostać ustalone przy zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 32 ust. 2, które są wymagane zgodnie z Porozumieniem.

3. Komisja określi, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 32 ust. 2, rodzaj informacji statystycznych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy."

8. Załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej dyrektywy, a załącznik IV zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

W dyrektywie 93/37/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 6:

A) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do:

a) zamówień publicznych na roboty budowlane, których wartość szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej niż równowartość w ecu 5000000 specjalnych praw ciągnienia (SRD);

b) zamówień publicznych na roboty budowlane, określonych w art. 2 ust. 1, których wartość szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej niż 5000000 ECU.

2. a) Wartość w ecu i w walutach krajowych progów, ustanowionych w ust. 1, podlega co do zasady rewizji co dwa lata, począwszy od dnia 1 stycznia 1996 r. Wyliczenie tej wartości jest oparte na średnich kursach dziennych ecu wyrażonych w SDR i na średnich kursach dziennych tych walut wyrażonych w ecu, w okresie dwudziestu czterech miesięcy kończącym się w ostatnim dniu sierpnia, poprzedzającego rewizji w dniu 1 stycznia.

Próg ustanowiony w ust. 1 i jego wartość wyrażona w ecu i walutach krajowych, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich na początku miesiąca listopada, następującym po wyżej wspomnianej rewizji.

b) Metoda wyliczenia ustanowiona w lit. a) podlega badaniu, na wniosek Komisji, przez Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych, co do zasady dwa lata po jej pierwszym zastosowaniu."

B) Dodaje się ustęp w brzmieniu:

"6. Instytucje zamawiające zapewniają, że wszyscy dostawcy traktowani będą w niedyskryminujący sposób."

2. Artykuł 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Instytucja zamawiająca informuje każdego niedopuszczonego kandydata lub oferenta o przyczynach odrzucenia jego kandydatury lub oferty, w terminie piętnastu dni od otrzymania pisemnego wniosku, a każdego oferenta, który złożył ofertę dopuszczalną, o cechach i zaletach wybranej oferty, a także o nazwie oferenta, któremu udzielono zamówienia.

Instytucje zamawiające mogą jednakże zadecydować, że niektóre informacje dotyczące udzielania zamówień, określonych w akapicie pierwszym, nie są udostępniane, jeśli ich ujawnienie stanowiłoby przeszkodę w stosowaniu prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, lub też naruszołyby uzasadnione interesy gospodarcze określonych przedsiębiorstw, publicznych lub prywatnych, czy też mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami.

2. Instytucje zamawiające informują niezwłocznie kandydatów i oferentów — na piśmie, jeśli o to wnioskowano — o podjętych decyzjach dotyczących udzielenia zamówienia, podając przyczyny, dla których zdecydowały się one zrezygnować z udzielenia zamówienia, na którego realizację ogłosiły zaproszenia do składania ofert lub ponownie wszcząć procedurę. O takich decyzjach informują także Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich."

3. Artykuł 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Termin składania ofert, ustanowiony w ust. 1, może być zastąpiony terminem wystarczająco długim, aby umożliwić zainteresowanym złożenie odpowiednich ofert, i który, zgodnie z ogólną zasadą, nie jest krótszy niż trzydzieści sześć dni, ale w żadnym wypadku nie jest krótszy niż dwadzieścia dwa dni od daty ogłoszenia o zamówieniu, jeśli instytucje zamawiające przesłały ogłoszenie wstępne, przewidziane w art. 11 ust. 1, sformułowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku IV A (informacja wstępna), do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, na co najmniej pięćdziesiąt dwa dni i co najwyżej dwanaście miesięcy przed datą przekazania do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu przewidzianego w art. 11 ust. 2, pod warunkiem że ogłoszenie wstępne zawierało przynajmniej informacje określone we wzorze ogłoszenia z załącznika IV B (procedura otwarta), o ile były one dostępne w chwili publikacji ogłoszenia."

4. Artykuł 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Termin składania ofert ustanowiony w ust. 3 może być skrócony do dwudziestu sześciu dni, jeśli instytucje zamawiające przesłały ogłoszenie wstępne, przewidziane w art. 11 ust. 1, sformułowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku IV A (informacja wstępna), do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, na co najmniej pięćdziesiąt dwa dni i co najwyżej dwanaście miesięcy przed datą przesłania do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu, przewidzianego w art. 11 ust. 2, pod warunkiem, że ogłoszenie wstępne zawierało przynajmniej informacje określone we wzorze ogłoszenia określonym w załączniku IV C (procedura ograniczona) lub gdy stosowne, w załączniku IV D (procedura negocjacyjna), o ile były one dostępne w chwili publikacji ogłoszenia."

5. W art. 18 istniejący tekst otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2. Oferty są składane na piśmie, bezpośrednio lub listownie. Państwa Członkowskie mogą upoważnić do składania ofert w inny sposób zapewniający:

- by każda oferta zawierała wszelkie informacje konieczne dla jej oceny,

- by została zachowana poufność ofert w czasie oczekiwania na ich ocenę,

- by, w miarę potrzeby, do celów dowodowych, złożenie takich ofert było potwierdzane, tak szybko jak to jest możliwe, na piśmie lub poprzez odesłanie uwierzytelnionego odpisu,

- że oferty są otwierane po upływie terminu przewidzianego do ich składania."

6. Dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 33a

Do celów udzielania zamówień publicznych przez instytucje zamawiające, Państwa Członkowskie stosują we wzajemnych stosunkach warunki równie korzystne jak te, które przyznają państwom trzecim wprowadzając w życie Porozumienie w sprawie Zamówień Rządowych, zawarte w ramach wielostronnych negocjacji Rundy Urugwajskiej [10], zwane dalej "Porozumieniem". W tym celu Państwa Członkowskie konsultują się wzajemnie w ramach Komitetu Doradczego ds. zamówień publicznych, odnośnie do środków, jakie należy podjąć na mocy Porozumienia."

7. Artykuł 34 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 34

1. W celu umożliwienia oceny skutków stosowania niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie przesyłają Komisji, najpóźniej do dnia 31 października 1997 r. i następnie najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, sprawozdanie statystyczne dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane, udzielonych przez instytucje zamawiające w roku poprzedzającym.

2. Sprawozdanie to zawiera przynajmniej:

a) w przypadku instytucji zamawiających wymienionych w załączniku I do dyrektywy 93/36/EWG:

- szacunkową łączną wartość zamówień udzielonych poniżej progu przez każdą instytucję zamawiającą,

- liczbę i wartość zamówień udzielonych powyżej progu, przez każdą instytucję zamawiającą, z podziałem, w miarę możliwości, według procedur, kategorii robót budowlanych zgodnych z nomenklaturą używaną w załączniku II i przynależności państwowej wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz w przypadku procedur negocjacyjnych, podzielonych dalej zgodnie z art. 7, wymieniając liczbę i wartość zamówień udzielonych poszczególnym Państwom Członkowskim oraz państwom trzecim;

b) w przypadku wszystkich innych instytucji zamawiających, objętych niniejszą dyrektywą, liczbę i wartość zamówień udzielonych powyżej progu, przez każdą kategorię instytucji zamawiających, z ich podziałem, w miarę możliwości, według procedur, kategorii robót budowlanych zgodnych z nomenklaturą używaną w załączniku II i przynależności państwowej wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, podzielonych zgodnie z art. 7, z wyszczególnieniem liczby i wartość zamówień udzielonych poszczególnym Państwom Członkowskim oraz państwom trzecim;

c) w przypadku instytucji zamawiających wymienionych w załączniku I do dyrektywy 93/36/EWG, liczbę i całkowitą wartość zamówień udzielonych przez każdą instytucję zamawiającą, stosownie do odstępstw od Porozumienia; w przypadku wszystkich innych instytucji zamawiających, objętych niniejszą dyrektywą, całkowitą wartość zamówień udzielonych przez każdą kategorię instytucji zamawiających, stosownie do odstępstw od Porozumienia;

d) wszelkie inne informacje statystyczne, jakie mają zostać ustalone przy zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 35 ust. 3, które są wymagane zgodnie z Porozumieniem.

3. Komisja określi, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 35 ust. 3, rodzaj informacji statystycznych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy."

8. Załącznik IV zastępuje się tekstem załącznika IV do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, najpóźniej do dnia 13 października 1998 r. i niezwłocznie powiadamią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą, a także tabelę korelacji między niniejszą dyrektywą i przyjętymi przepisami krajowymi.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 1997 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. M. Gil-robles

Przewodniczący

W imieniu Rady

R. Goebbels

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 138 z 3.6.1995, str. 1.

[2] Dz.U. C 256 z 2.10.1995, str. 4 oraz Dz.U. C 212 z 22.7.1996, str. 13.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 lutego 1996 r. (Dz.U. C 78 z 18.3.1996, str. 18), wspólne stanowisko Rady z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. C 111 z 9.4.1997, str. 1) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 1997 r. (Dz.U. C 167 z 2.6.1997). Decyzja Rady z dnia 24 lipca 1997 r.

[4] Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1.

[5] Dyrektywa Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi (Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[6] Dyrektywa Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy (Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[7] Dyrektywa Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 54). Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[8] Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1).

[9] Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w zakresie jej kompetencji, porozumień osiągniętych w wielostronnych negocjacjach Rundy Urugwajskiej(1986-1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1).

[10] Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakresjej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

"

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACYCH, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWNIE POROZUMIENIE, ZGODNIE Z JEGO ZAŁĄCZNIKEM I

(INSTYTUCJE ADMINISTRACJI CENTRALNEJ)

BELGIA

A. - L'État Fédéral:

- Services du Premier ministre

- Ministère des affaires économiques

- Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la Coopération au développement

- Ministère de l'agriculture

- Ministère des classes moyennes

- Ministère des communications et de l'infrastructure

- Ministère de la défense nationale [1]

- Ministère de l'emploi et du travail

- Ministère des finances

- Ministère de l'intérieur et de la fonction publique

- Ministère de la justice

- Ministère de la santé publique et de l'environnement

- la poste [2]

- la Régie des bâtiments

- le Fonds des routes

B. - L'Office national de sécurité sociale

- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

- L'Institut national d'assurances maladie-invalidité

- L'Office national des pensions

- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

- Le Fonds des maladies professionnelles

- L'Office national de l'emploi

DANIA

1. Folketinget | — Rigsrevisionen |

2. Statsministeriet | |

3. Udenrigsministeriet | — 2 departementer |

4. Arbejdsministeriet | — 5 styrelser og institutioner |

5. Boligministeriet | — 7 styrelser og institutioner |

6. Erhvervsministeriet | — 7 styrelser og institutioner |

7. Finansministeriet | — 3 styrelser og institutioner |

8. Forskningsministeriet | — 1 styrelse |

9. Forsvarsministeriet | — adskillige institutioner |

10. Indenrigsministeriet | — 2 styrelser |

11. Justitsministeriet | — 2 direktorater og adskillige politimyndigheder og domstole |

12. Kirkeministeriet | — 10 stiftsøvrigheder |

13. Kulturministeriet | — 3 institutioner samt adskillige statsejede museer og højere uddannelsesinstitutioner |

14. Landbrugs- og fiskeriministeriet | — 23 direktorater og institutioner |

15. Miljø- og energiministeriet | — 6 styrelser og Forsøgsanlægget Risø |

16. Skatteministeriet | — 1 styrelse |

17. Socialministeriet | — 4 styrelser og institutioner |

18. Sundhedsministeriet | — Adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut |

19. Trafikministeriet | — 12 styrelser og institutioner |

20. Undervisningsministeriet | — 6 direktorater samt 12 universiteter og andre højere læreanstalter |

21. Økonomiministeriet | — Danmarks statistik |

Oikeuskanslerinvirasto | Office of the Chancellor of Justice |

Kauppa — ja teollisuusministeriö | Ministry of Trade and Industry |

Kuluttajavirasto | National Consumer Administration |

Elintarvikeviras | National Food Administration |

Kilpailuviras | Office of Free Competition |

Kilpailuneuvosto | Council of Free Competition |

Kuluttaja-asiamiehen toimis | Office of the Consumer Ombudsman |

Kuluttajavalituslautakun | Consumer Complaints Board |

Patentti- ja rekisterihallitu | National Board of Patents and Registration |

Liikenneministeriö | Ministry of Transport and Communications |

Telehallintokesku | Telecommunications Administration Centre |

Maa- ja metsätalousministeriö | Ministry of Agriculture and Forestry |

Maanmittauslaitos | National Land Survey of Finland |

Oikeusministeriö | Ministry of Justice |

Tietosuojavaltuutetun toimisto | The Office of the Data Protection Ombudsman |

Tuomioistuinlaitos Courts of LawKorkein hallinto-oikeusHovioikeudetKäräjäoikeudetLääninoikeudetMarkkinatuomioistuinTyötuomioistuinVakuutusoikeusVesioikeudet | Korkein oikeus |

Vankeinhoitolaitos | Prison Administration |

Opetusministeriö | Ministry of Education |

Opetushallitus | National Board of Education |

Valtion elokuvatarkastamo | National Office of Film Censorship |

Puolustusministeriö | Ministry of Defense |

Puolustusvoimat | Defence Forces |

Sisäasiainministeriö | Ministry of the Interior |

Väestörekisterikeskus | Population Register Centre |

Keskusrikospoliisi | Central Criminal Police |

Liikkuva poliisi | Mobile Police |

Rajavartiolaitos | Frontier Guard |

Sosiaali- ja terveysministeriö | Ministry of Social Affairs and Health |

Työttömyysturvalautakunta | Unemployment Appeal Board |

Tarkastuslautakunta | Appeals Tribunal |

Lääkelaitos | National Agency for Medicines |

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus | National Board of Medicolegal Affairs |

Tapaturmavirasto | State Accident Office |

Säteilyturvakeskus | Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety |

Valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskukset | Reception Centres for Asylum Seekers |

Työministeriö | Ministry of Labour |

Valtakunnansovittelijain toimisto | National Conciliators' Office |

Työneuvosto | Labour Council |

Ulkoasiainministeriö | Ministry for Foreign Affairs |

Valtiovarainministeriö | Ministry of Finance |

Valtiontalouden tarkastusvirasto | State Economy Controller's Office |

Valtiokonttori | State Treasury Office |

Valtion työmarkkinalaitos Verohallinto | |

Tullihallinto | |

Valtion vakuusrahasto | |

Ympäristöministeriö | Ministry of Environment |

Vesi- ja ympäristöhallitus | National Board of Waters and Environment |

A

Akademien för de fria konsterna | Royal Academy of Fine Arts |

Allmänna advokatbyråerna (28) | Public Law-Service Offices (28) |

Allmänna reklamationsnämnden | National Board for Consumer Complaints |

Arbetarskyddsstyrelsen | National Board of Occupational Safety and Health |

Arbetsdomstolen | Labour Court |

Arbetsgivarverk, statens | National Agency for Government Employers |

Arbetslivscentrum | Centre for Working Life |

Arbetslivsfonden | Working Lives Fund |

Arbetsmarknadsstyrelsen | National Labour Market Board |

Arbetsmiljöfonden | Work Environment Fund |

Arbetsmiljöinstitutet | National Institute of Occupational Health |

Arbetsmiljönämnd, statens | Board of Occupational Safety and Health for Government Employees |

Arkitekturmuseet | Museum of Architecture |

Arkivet för ljud och bild | National Archive of Recorded Sound and Moving Images |

Arrendenämnder (12) | Regional Tenancies Tribunals (12) |

B

Barnmiljörådet | National Child Environment Council |

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens | Swedish Council on Technology Assessment in Health Care |

Beredningen för internationell tekniskt-ekonomiskt samarbete | Agency for International Technical and Economic Cooperation |

Besvärsnämnden för rättshjälp | Legal Aid Appeals Commission |

Biblioteket, Kungl. | Royal Library |

Biografbyrå, statens | National Board of Film Censors |

Biografiskt lexikon, svenskt | Dictionary of Swedish Biography |

Bokföringsnämnden | Swedish Accounting Standards Board |

Bostadsdomstolen | Housing Appeal Court |

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) | National Housing Credit Guarantee Board |

Boverket | National Housing Board |

Brottsförebyggande rådet | National Council for Crime Prevention |

Brottsskadenämnden | Criminal Injuries Compensation Board |

C

Centrala försöksdjursnämnden | Central Committee for Laboratory Animals |

Centrala studiestödsnämnden | National Board of Student Aid |

Centralnämnden för fastighetsdata | Central Board for Real-estate Data |

D

Datainspektionen | Data Inspection Board |

Departementen | Ministries (Government Departments) |

Domstolsverket | National Courts Administration |

E

Elsäkerhetsverket | National Electrical Safety Board |

Expertgruppen för forskning om regional utveckling | Expert Group on Regional Studies |

Exportkreditnämnden | Export Credits Guarantee Board |

F

Fideikommissnämnden | Entailed Estates Council |

Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority |

Fiskeriverket | National Board of Fisheries |

Flygtekniska försöksanstalten | Aeronautical Research Institute |

Folkhälsoinstitutet | National Institute of Public Health |

Forskningsrådsnämnden | Council for Planning and Coordination of Research |

Fortifikationsförvaltningen | Fortifications Administration |

Frivårdens behandlingscentral | Probation Treatment Centre |

Förlikningsmannaexpedition statens | National Conciliators' Office |

Försvarets civilförvaltning | Civil Administration of the Defence Forces |

Försvarets datacenter | Defence Data — processing Centre |

Försvarets forskningsanstalt | National Defence Research Establishment |

Försvarets förvaltningsskola | Defence Forces' Administration School |

Försvarets materielverk | Defence Material Administration |

Försvarets radioanstalt | National Defence Radio Institute |

Försvarets sjukvårdsstyrelse | Medical Board of the Defence Forces |

Försvarshistoriska museer, statens | Swedish Museums of Military History |

Försvarshögskolan | National Defence College |

Försäkringskassorna | Social Insurance Offices |

Försäkringsdomstolarna | Social Insurance Courts |

Försäkringsöverdomstolen | Supreme Social Insurance Court |

G

Geologiska undersökning, Sveriges | Geological Survey of Sweden |

Geotekniska institut, statens | Geotechnical Institute |

Glesbygdsmyndigheten | National Rural Area Development Authority |

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations — och reklamutbildning | Graphic Institute and the Graduate School of Communications |

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd | Swedish Government Seamen's Service |

Handelsflottans pensionsanstalt | Merchant Pensions Institute |

Handikappråd, statens | National Council for the Disabled |

Haverikommission, statens | Board of Accident Investigation |

Hovrätterna (6) | Courts of Appeal (6) |

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet | Council for Research in the Humanities and Social Sciences |

Hyresnämnder (12) | Regional Rent Tribunals (12) |

Häktena (30) | Remand Prisons (30) |

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | Committee on Medical Responsibility |

Högsta domstolen | Supreme Court |

I

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar | Register Authority for Floating Charges |

Institut för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |

Institut för psykosocial miljömedicin, statens | National Institute for Psycho — social Factors and Health |

Institutet för rymdfysik | Swedish Institute of Space Physics |

Invandrarverk, statens | Swedish Immigration Board |

J

Jordbruksverk, statens | Swedish Board of Agriculture |

Justitiekanslern | Office of the Chancellor of Justice |

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsdelegationen | Office of the Equal Opportunities Ombudsman and the Equal Opportunities Commission |

K

Kabelnämnden/Närradionämnden | Swedish Cable Authority/Swedish Community Radio Authority |

Kammarkollegiet | National Judicial Board of Public Lands and Funds |

Kammarrätterna (4) | Administrative Courts of Appeal (4) |

Kemikalieinspektionen | National Chemicals Inspectorate |

Kommerskollegium | National Board of Trade |

Koncessionsnämnden för miljö-skydd | National Franchise Board for Environment Protection |

Konjunkturinstitutet | National Institute of Economic Research |

Konkurrensverket | Swedish Competition Authority |

Konstfackskolan | College of Arts, Crafts and Design |

Konsthögskolan | College of Fine Arts |

Konstmuseer, statens | National Art Museums |

Konstnärsnämnden | Arts Grants Committee |

Konstråd, statens | National Art Council |

Konsumentverket | National Board for Consumer Policies |

Krigsarkivet | Armed Forces Archives |

Kriminaltekniska laboratorium, statens | National Laboratory of Forensic Science |

Kriminalvårdens regionkanslier (7) | Correctional Region Offices (7) |

Kriminalvårdsanstalterna (78) | National/Local Institutions (78) |

Kriminalvårdsnämnden | National Paroles Board |

Kriminalvårdsstyrelsen | National Prison and Probation Administration |

Kronofogdemyndigheterna (24) | Enforcement Services (24) |

Kulturråd, statens | National Council for Cultural Affairs |

Kustbevakningen | Swedish Coast Guard |

Kärnkraftinspektion, statens | Nuclear — power Inspectorate |

L

Lantmäteriverk, statens | Central Office of the National Land Survey |

Livrustkammaren/Skoklosters slott/Hallwylska museet | Royal Armoury |

Livsmedelsverk, statens | National Food Administration |

Lotterinämnden | Gaming Board |

Läkemedelsverket | Medical Products Agency |

Läns — och distriktsåklagarmyndigheterna | County Public Prosecution Authority and District Prosecution Authority |

Länsarbetsnämnderna (24) | County Labour Boards (24) |

Länsrätterna (25) | County Administrative Courts (25) |

Länsstyrelserna (24) | County Administrative Boards (24) |

Löne- och pensionsverk, statens | National Government Employee Salaries and Pensions Board |

M

Marknadsdomstolen | Market Court |

Maskinprovningar, statens | National Machinery Testing Institute |

Medicinska forskningsrådet | Medical Research Council |

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges | Swedish Meteorological and Hydrological Institute |

Militärhögskolan | Armed Forces Staff and War College |

Musiksamlingar, statens | Swedish National Collections of Music |

N

Naturhistoriska riksmuseet | Museum of Natural History |

Naturvetenskapliga forskningsrådet | Natural Science Research Council |

Naturvårdsverk, statens | National Environmental Protection Agency |

Nordiska Afrikainstitutet | Scandinavian Institute of African Studies |

Nordiska hälsovårdshögskolan | Nordic School of Public Health |

Nordiska institutet för samhällsplanering | Nordic Institute for Studies in Urban and Regional Planning |

Nordiska museet, stiftelsen | Nordic Museum |

Nordiska rådets svenska delegation | Swedish Delegation of the Nordic Council |

Notarienämnden | Recorders Committee |

Nämnden för internationella adoptionsfrågor | National Board for Intra-country Adoptions |

Nämnden för offentlig upphandling | National Board for Public Procurement |

Nämnden för statens gruvegendom | State Mining Property Commission |

Nämnden för statliga förnyelsefonder | National Fund for Administrative Development and Training for Government Employees |

Nämnden för utställning av nutida svensk konst i utlandet | Swedish National Committee for Contemporary Art Exhibitions Abroad |

Närings- och teknikutvecklingsverket | National Board for Industrial and Technical Development |

O

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskriminering | Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman/Advisory Committee on Questions Concerning Ethnic Discrimination |

P

Patentbesvärsrätten | Court of Patent Appeals |

Patent- och registreringsverket | Patents and Registration Office |

Person- och adressregisternämnd, statens | Coordinated Population and Address Register |

Polarforskningssekretariatet | Swedish Polar Research Secretariat |

Presstödsnämnden | Press Subsidies Council |

Psykologisk-pedagogiska bibliotek, statens | National Library for Psychology and Education |

R

Radionämnden | Broadcasting Commission |

Regeringskansliets förvaltningskontor | Central Services Office for the Ministries |

Regeringsrätten | Supreme Administrative Court |

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer | Central Board of National Antiquities and National Historical Museums |

Riksarkivet | National Archives |

Riksbanken | Bank of Sweden |

Riksdagens förvaltningskontor | Administration Department of the Swedish Parliament |

Riksdagens ombudsmän, JO | The Parliamentary Ombudsmen |

Riksdagens revisorer | The Parliamentary Auditors |

Riksförsäkringsverket | National Social Insurance Board |

Riksgäldskontoret | National Debt Office |

Rikspolisstyrelsen | National Police Board |

Riksrevisionsverket | National Audit Bureau |

Riksskatteverket | National Tax Board |

Riksutställningar, Stiftelsen | Travelling Exhibitions Service |

Riksåklagaren | Office of the Prosecutor — General |

Rymdstyrelsen | National Space Board |

Råd för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |

Rådet för grundläggande högskoleutbildning | Council for Renewal of Undergraduate Education |

Räddningsverk, statens | National Rescue Services Board |

Rättshjälpsnämnden | Regional Legal-aid Commission |

Rättsmedicinalverket | National Board of Forensic Medicine |

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor | Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools |

Sjöfartsverket | National Maritime Administration |

Sjöhistoriska museer, statens | National Maritime Museums |

Skattemyndigheterna (24) | Local Tax Offices (24) |

Skogs- och jordbrukets forskningsråd | Swedish Council for Forestry and Agricultural Research |

Skogsstyrelsen | National Board of Forestry |

Skolverk, statens | National Agency for Education |

Smittskyddsinstitutet | Swedish Institute for Infectious Disease Control |

Socialstyrelsen | National Board of Health and Welfare |

Socialvetenskapliga forskningsrådet | Swedish Council for Social Research |

Sprängämnesinspektionen | National Inspectorate of Explosives and Flammables |

Statistiska centralbyrån | Statistics Sweden |

Statskontoret | Agency for Administrative Development |

Stiftelsen WHO | Collaborating Centre on International Drug Monitoring |

Strålskyddsinstitut, statens | National Institute of Radiation Protection |

Styrelsen för internationell utveckling, SIDA | Swedish International Development Authority |

Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SWEDECORP | Swedish International Enterprise Development |

Styrelsen för psykologiskt försvar | National Board of Psychological Defence |

Styrelsen för Sverigebilden | Image Sweden |

Styrelsen för teknisk ackreditering | Swedish Board for Technical Accreditation |

Styrelsen för u — landsforskning, SAREC | Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries |

Svenska institutet, stiftelsen | Swedish Institute |

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket | Library of Talking Books and Braille Publications |

Teknikvetenskapliga forskningsrådet | Swedish Research Council for Engineering Sciences |

Tekniska museet, stiftelsen | National Museum of Science and Technology |

Tingsrätterna (97) | District and City Courts (97) |

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet | Judges Nomination Proposal Committee |

Transportforskningsberedningen | Transport Research Board |

Transportrådet | Board of Transport |

Tullverket | Swedish Board of Customs |

U

Ungdomsråd, statens | State Youth Council |

Universitet och högskolor | Universities and University Colleges |

Utlänningsnämnden | Aliens Appeals Board |

Utsädeskontroll, statens | National Seed-testing and Certification Institute |

V

Vatten- och avloppsnämnd, statens | National Water Supply and Sewage Tribunal |

Vattenöverdomstolen | Water Rights Court of Appeal |

Verket för högskoleservice (VHS) | National Agency for Higher Education |

Veterinärmedicinska anstalt, statens | National Veterinary Institute |

Väg- och trafikinstitut, statens | Road and Traffic Research Institute |

Värnpliktsverket | Armed Forces' Enrolment Board |

Växtsortnämnd, statens | National Plant Variety Board |

Y

Yrkesinspektionen | Labour Inspectorate |

Å

Åklagarmyndigheterna | Public Prosecution Authorities |

Ö

Överbefälhavaren | Supreme Commander of the Armed Forces |

Överstyrelsen för civil beredskap | National Board of Civil Emergency Preparedness |

"

[1] Non-warlike materials contained in Annex II.

[2] Postal business covered by the Law of 24 December 1993.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

"

ZAŁĄCZNIK III

WZORY OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI

A. INFORMACJA WSTĘPNA

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numery telefonu, teleksu i faksu instytucji zamawiającej oraz, jeśli są różne, urzędu, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.

2. Przewidywana całkowita kwota zamówień w każdej kategorii usług, wymienionej w załączniku I A.

3. Przewidywana data wszczęcia procedur o udzielenie zamówień, według kategorii.

4. Inne informacje.

5. Data wysłania ogłoszenia.

6. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

7. Informacja, czy zamówienie jest objęte Porozumieniem.

B. PROCEDURY OTWARTE

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numery telefonu, teleksu i faksu instytucji zamawiającej.

2. Kategoria usługi i jej opis. Numer referencyjny CPC. Ilość, łącznie z ewentualnymi prawami opcji dotyczącymi dalszych zamówień i jeśli jest znany, prognozowany termin, do jakiego można te prawa wykonać. W przypadku zleceń regularnych lub ciągłych w trakcie danego okresu, prognozowane terminy, jeśli są znane, poszczególnych wezwań do składania ofert na świadczenie usług.

3. Miejsce realizacji dostawy.

4. a) Wskazanie, czy na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, realizacja usługi jest zastrzeżona dla określonego zawodu.

b) Odniesienie do przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych.

c) Wskazanie, czy osoby prawne powinny podać nazwiska i kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za realizację usługi.

5. Wskazanie dotyczące możliwości złożenia przez usługodawców oferty na realizację części branych pod uwagę usług.

6. W stosownym przypadku, zakaz modyfikacji.

7. Termin zakończenia usługi lub okres obowiązywania umowy o świadczenie usług i, w miarę możliwości, termin rozpoczęcia lub wykonania usługi.

8. a) Nazwa i adres urzędu, do którego można występować z wnioskami o wydanie niezbędnych dokumentów.

b) W stosownym przypadku, ostateczny termin przedstawienia takich wniosków.

c) W stosownym przypadku, wysokość i warunki płatności za takie dokumenty.

9. a) Ostateczny termin składania ofert.

b) Adres, na jaki są przesłane oferty.

c) Język lub języki, w jakich są sporządzone oferty.

10. a) Osoby, które mogą być obecne przy otwieraniu ofert.

b) Dzień, czas i miejsce otwarcia ofert.

11. W stosownym przypadku — wymagane wadia i gwarancje.

12. Główne warunki finansowania i płatności lub odniesień do odpowiednich przepisów.

13. W stosownym przypadku, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa usługodawców, której udzielono zamówienia.

14. Informacje dotyczące sytuacji usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne dla oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne i techniczne.

15. Okres, w jakim oferent związany jest swoją ofertą.

16. Kryteria udzielania zamówienia i, jeśli to możliwe, kolejność przyznanego im znaczenia. Kryteria inne niż kryterium najniższej ceny są wymieniane, jeśli nie zostały podane w dokumentach zamówienia.

17. Inne informacje.

18. Datay) opublikowania ogłoszenia wstępnego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub wzmianka o jego nieopublikowaniu.

19. Data wysłania ogłoszenia.

20. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

21. Wskazanie, czy zamówienie objęte jest Porozumieniem.

C. PROCEDURY OGRANICZONE

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numery telefonu, teleksu i faksu instytucji zamawiającej.

2. Kategoria usługi i jej opis. Numer referencyjny CPC. Ilość, łącznie z ewentualnymi prawami opcji dotyczącymi dalszych zamówień i jeśli jest znany, prognozowany termin, do jakiego można te prawa wykonać. W przypadku zleceń regularnych lub ciągłych w trakcie danego okresu, prognozowane terminy, jeśli są znane, poszczególnych wezwań do składania ofert na świadczenie usług.

3. Miejsce realizacji dostawy.

4. a) Wskazanie, czy na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, realizacja usługi jest zastrzeżona dla określonego zawodu.

b) Odniesienie do przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych.

c) Wskazanie, czy osoby prawne powinny podać nazwiska i kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za realizację usługi.

5. Wskazanie dotyczące możliwości złożenia przez usługodawcę oferty na realizację części branych pod uwagę usług.

6. Przewidywana liczba lub największa i najmniejsza liczba usługodawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

7. W stosownym przypadku, zakaz modyfikacji.

8. Termin zakończenia usługi lub okres obowiązywania umowy o świadczenie usług i w miarę możliwości, termin rozpoczęcia lub wykonania usługi.

9. W stosownym przypadku, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa usługodawców, której udzielono zamówienia.

10. a) W stosownym przypadku, uzasadnienie zastosowania procedury przyspieszonej.

b) Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

c) Adres, na który należy wysłać te wnioski.

d) Język lub języki, w jakich są sporządzone wnioski.

11. Ostateczny termin wysyłania zaproszeń do składania ofert.

12. W stosownym przypadku, wymagane wadia i gwarancje.

13. Informacje dotyczące sytuacji, w jakiej znajduje się usługodawca oraz informacje i formalności niezbędne dla oceny czy spełnia żądane od usługodawcy minimalne wymogi ekonomiczne i techniczne.

14 Kryteria udzielania zamówienia i, jeśli to możliwe, kolejność przyznanego im znaczenia, jeśli nie zostały podane w zaproszeniu do składania ofert.

15. Inne informacje.

16. Datay) opublikowania ogłoszenia wstępnego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub wzmianka o jego nieopublikowaniu.

17. Data wysłania ogłoszenia.

18. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

19. Wskazanie, czy zamówienie objęte jest Porozumieniem.

D. PROCEDURY NEGOCJACYJNE

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numery telefonu, teleksu i faksu instytucji zamawiającej.

2. Kategoria usługi i jej opis. Numer referencyjny CPC. Ilość, łącznie z ewentualnymi prawami opcji dotyczącymi dalszych zamówień i jeśli jest znany, prognozowany termin, do jakiego można te prawa wykonać. W przypadku zleceń regularnych lub ciągłych w trakcie danego okresu, prognozowane terminy, jeśli są znane, poszczególnych wezwań do składania ofert na świadczenie usług.

3. Miejsce realizacji dostawy.

4. a) Wskazanie, czy na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, realizacja usługi jest zastrzeżona dla określonego zawodu.

b) Odniesienie do przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych.

c) Wskazanie, czy osoby prawne powinny podać nazwiska i kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za realizację usługi.

5. Wskazanie dotyczące możliwości złożenia przez usługodawcę oferty na realizację części branych pod uwagę usług.

6. Przewidywana liczba lub najwyższa i najniższa liczba usługodawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

7. W stosownym przypadku, zakaz modyfikacji.

8. Termin zakończenia usługi lub okres obowiązywania umowy o świadczenie usług i w miarę możliwości, termin rozpoczęcia lub wykonania usługi.

9. W stosownym przypadku, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa usługodawców, której udzielono zamówienia.

10. a) W stosownym przypadku, uzasadnienie zastosowania procedury przyspieszonej.

b) Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.

c) Adres, na który należy wysłać te wnioski.

d) Język lub języki, w jakich są sporządzone wnioski.

11. W stosownym przypadku, wymagane wadia i gwarancje.

12. Informacje dotyczące sytuacji usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne dla oceny czy spełnia on żądane od usługodawcyminimalne wymogi ekonomiczne i techniczne.

13. W stosownym przypadku, nazwy i adresy usługodawców już wybranych przez instytucję zamawiającą.

14. Inne informacje.

15. Data wysłania ogłoszenia.

16. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

17. Datay) uprzednich publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

18. Wskazanie, czy zamówienie objęte jest Porozumieniem.

E. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej.

2. Wybrana procedura udzielenia zamówienia. W przypadku procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o przetargu, należy dołączyć uzasadnienie (art. 11 ust. 3).

3. Kategoria usługi i jej opis. Numer referencyjny CPC. Ilość wykonanych usług.

4. Data udzielenia zamówienia.

5. Kryteria udzielenia zamówienia.

6. Liczba otrzymanych ofert.

7. Nazwa i adres usługodawcy(ów).

8. Zapłacona cena zapłacona lub rozpiętość zapłaconych cen (minimum/maksimum).

9. Wartość wybranej oferty lub najdroższej i najtańszej oferty uwzględnionych przy udzielaniu zamówienia.

10. W stosownym przypadku, wartość i część zamówienia, która może być zlecona do wykonania osobom trzecim.

11. Inne informacje.

12. Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

13. Data wysłania ogłoszenia.

14. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

15. W przypadku zamówień na usługi wymienione w załączniku I B, zgoda instytucji zamawiającej na opublikowanie ogłoszenia (art. 16 ust. 3).

"

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

"

ZAŁĄCZNIK IV

WZORY OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH NA DOSTAWY

A. INFORMACJA WSTĘPNA

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numery telefonu, teleksu i faksu instytucji zamawiającej i, jeśli są różne, urzędu, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.

2. Rodzaj i ilość lub wartość produktów, jakie mają być dostarczone. Numer referencyjny klasyfikacji produktów wg rodzajów działalności (CPA).

3. Szacowana data otwarcia procedur udzielania zamówienia lub zamówień (jeśli jest znana).

4. Inne informacje.

5. Data wysłania ogłoszenia.

6. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

7. Wskazanie, czy zamówienie jest objęte Porozumieniem.

B. PROCEDURY OTWARTE

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numery telefonu, teleksu i faksu instytucji zamawiającej.

2 a) Wybrana procedura udzielenia zamówienia.

b) Rodzaj zamówienia, w odniesieniu do którego wnioskuje się o składanie ofert

3. a) Miejsce realizacji dostawy.

b) Rodzaj towarów, jakie mają być dostarczone, łącznie z informacją, czy zbierane oferty mają dotyczyć sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy lub sprzedaży na raty czy też równocześnie kilku z nich. Numer referencyjny CPA.

c) Ilość produktów jaka ma być dostarczona, z podaniem wszelkich praw opcji dotyczących dalszych zamówień, i jeśli jest znany, prognozowany termin do którego można te prawa opcji wykonać. W przypadku zamówień regularnych i ciągłych w danym okresie, podać także, jeśli znana, informację o przewidywanych terminach poszczególnych wezwań do składania ofert na dostawy.

d) Wskazanie dotyczące możliwości składania przez dostawców ofert na realizację części branych pod uwagę dostaw.

4. Termin zakończenia dostaw lub okres obowiązywania umowy dostawy i w miarę możliwości, termin rozpoczęcia lub wykonania dostaw.

5. a) Nazwa i adres urzędu, do którego można występować z wnioskami o wydanie dokumentów zamówienia i dokumentów dodatkowych.

b) W stosownym przypadku, ostateczny termin przedstawienia takich wniosków.

c) W stosownym przypadku, wysokość i warunki płatności za takie dokumenty.

6. a) Ostateczny termin składania ofert.

b) Adres, na jaki są przesłane oferty.

c) Język lub języki, w jakich są sporządzone oferty.

7. a) Osoby, które mogą być obecne przy otwieraniu ofert.

b) Dzień, czas i miejsce otwarcia ofert.

8. W stosownym przypadku, wymagane wadia i gwarancje.

9. Podstawowe warunki finansowania i płatności lub odniesienia do właściwych przepisów.

10. W stosownym przypadku, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, której udzielono zamówienia.

11. Informacje dotyczące sytuacji dostawcy oraz informacje i formalności niezbędne dla oceny czy spełnia on żądane od usługodawcy minimalne wymogi ekonomiczne i techniczne.

12. Okres, w jakim oferent związany jest swoją ofertą.

13. Kryteria udzielania zamówienia i, jeśli to możliwe, kolejność przyznanego im znaczenia. Kryteria inne niż kryterium najniższej ceny są wymieniane, jeśli nie zostały podane w dokumentach zamówienia.

14. W stosownym przypadku, zakaz modyfikacji.

15. Inne informacje.

16. Datay) opublikowania ogłoszenia wstępnego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub wzmianka o jego nieopublikowaniu.

17. Data wysłania ogłoszenia.

18. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

19. Wskazanie, czy zamówienie objęte jest Porozumieniem.

C. PROCEDURY OGRANICZONE

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numery telefonu, teleksu i faksu instytucji zamawiającej.

2. a) Wybrana procedura udzielenia zamówienia.

b) W stosownym przypadku, uzasadnienie zastosowania procedury przyspieszonej.

c) Rodzaj zamówienia, w odniesieniu do którego wnioskuje się o składanie ofert.

3. a) Miejsce realizacji dostawy.

b) Rodzaj towarów, jakie mają być dostarczone, łącznie z informacją, czy zbierane oferty mają dotyczyć sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy lub sprzedaży na raty czy też równocześnie kilku z nich. Numer referencyjny CPA.

c) Ilość towarów jaka ma być dostarczona, z podaniem wszelkich praw opcji dotyczących dalszych zamówień, i jeśli jest znany, przewidywany termin do którego można te prawa opcji wykonać. W przypadku zamówień regularnych i ciągłych w danym okresie, podać także, jeśli znana, informację o przewidywanych terminach poszczególnych wezwań do składania ofert na dostawy.

d) Wskazanie dotyczące możliwości składania przez dostawców ofert na realizację części branych pod uwagę dostaw.

4. Termin zakończenia dostaw lub okres obowiązywania umowy dostawy i w miarę możliwości, termin rozpoczęcia lub wykonania dostaw.

5. W stosownym przypadku, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, której udzielono zamówienia.

6. a) Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) Adres, na który należy wysłać wnioski.

c) Język lub języki, w jakich są sporządzone wnioski.

7. Ostateczny termin wysyłania zaproszeń do składania ofert.

8. W stosownym przypadku, wymagane wadia i gwarancje.

9. Informacje dotyczące sytuacji dostawcy oraz informacje i formalności niezbędne dla oceny czy spełnia on żądane od usługodawcyminimalne wymogi ekonomiczne i techniczne.

10. Kryteria udzielania zamówienia, jeśli nie zostały podane w zaproszeniu do składania ofert.

11. Przewidywana liczba lub grupa dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

12. W stosownym przypadku, zakaz modyfikacji.

13. Inne informacje.

14. Data(-y) opublikowania ogłoszenia wstępnego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub wzmianka o jego nieopublikowaniu.

15. Data wysłania ogłoszenia.

16. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

17. Wskazanie, czy zamówienie objęte jest Porozumieniem.

D. PROCEDURY NEGOCJACYJNE

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numery telefonu, teleksu i faksu instytucji zamawiającej.

2. a) Wybrana procedura udzielenia zamówienia.

b) W stosownym przypadku, uzasadnienie zastosowania procedury przyspieszonej.

c) W stosownym przypadku, rodzaj zamówienia, w odniesieniu do którego wnioskuje się o składanie ofert

3. a) Miejsce realizacji dostawy.

b) Rodzaj towarów, jakie mają być dostarczone, łącznie z informacją, czy zbierane oferty mają dotyczyć sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy lub sprzedaży na raty czy też równocześnie kilku z nich. Numer referencyjny CPA.

c) Ilość towarów jaka ma być dostarczona, z podaniem wszelkich opcji dotyczących dalszych zamówień, i jeśli jest znany, przewidywany termin do którego można skorzystać z tych opcji. W przypadku zamówień regularnych i ciągłych w danym okresie, podać także, jeśli znana, informację o przewidywanych terminach poszczególnych wezwań do składania ofert na dostawy.

d) Wskazanie dotyczące możliwości składania ofert na realizację części branych pod uwagę dostaw.

4. Termin zakończenia dostaw lub okres obowiązywania umowy o dostawę i w miarę możliwości, termin rozpoczęcia lub wykonania dostaw.

5. W stosownym przypadku, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, której udzielono zamówienia.

6. a) Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) Adres, na który należy wysłać wnioski.

c) Język lub języki, w jakich są sporządzone wnioski.

7. W stosownym przypadku, wymagane wadia i gwarancje.

8. Informacje dotyczące sytuacji dostawcy oraz informacje i formalności konieczne dla oceny czy spełnia on żądane od usługodawcyminimalne wymogi ekonomiczne i techniczne.

9. Przewidywana liczba lub grupa dostawców usług, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

10. W stosownym przypadku, zakaz modyfikacji.

11. W stosownych przypadkach, nazwy i adresy dostawców już wybranych przez instytucję zamawiającą.

12. W stosownych przypadkach, datay) poprzednich publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

13. Inne informacje.

14. Data wysłania ogłoszenia.

15. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

16. Wskazanie, czy zamówienie objęte jest Porozumieniem.

E. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej.

2. Wybrana procedura udzielenia zamówienia. W przypadku procedury negocjacji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o przetargu, należy dołączyć uzasadnienie (art. 6 ust. 3).

3. Data udzielenia zamówienia.

4. Kryteria udzielenia zamówienia.

5. Liczba otrzymanych ofert.

6. Nazwa i adres dostawcy (-ów).

7. Rodzaj i ilość dostarczonych produktów, w danym przypadku, przez dostawcę. Numer referencyjny CPA.

8. Cena lub rozpiętość zapłaconych cen (minimum/maksimum).

9. Wartość wybranej oferty lub ofert lub najdroższej i najtańszej oferty uwzględnionych przy udzielaniu zamówienia.

10. W stosownym przypadku, wartość i część zamówienia, która może być przekazana do wykonania osobom trzecim.

11. Inne informacje.

12. Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

13. Data wysłania ogłoszenia.

14. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

"

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

"

ZAŁĄCZNIK IV

WZORY OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH NA ROBOTY BUDOWLANE

A. INFORMACJA WSTĘPNA

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numery telefonu, teleksu i faksu instytucji zamawiającej.

2. a) Miejsce realizacji.

b) Rodzaj i zakres robót budowlanych jakie mają zostać wykonane, a tam, gdzie wykonanie obiektu budowlanego jest podzielone na części, główne cechy każdej części robót budowlanychw odniesieniu do obiektu budowlanego.

c) Jeśli jest dostępna, szacowana skala kosztów planowanych robót budowlanych.

3. a) Szacunkowa data otwarcia procedur udzielania zamówienia lub zamówień.

b) Jeśli informacja ta jest znana, szacunkowa data rozpoczęcia robót budowlanych.

c) Jeśli informacje te są znane, szacunkowy harmonogram zakończenia robót budowlanych.

4. Jeśli informacje te są znane, warunki finansowania robót budowlanych oraz rewizji ceny lub odniesienia do przepisów, w których je zawarto.

5. Inne informacje.

6. Data wysłania ogłoszenia.

7. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

8. Wskazanie, czy zamówienie objęte jest Porozumieniem.

B. PROCEDURY OTWARTE

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numery telefonu, teleksu i faksu instytucji zamawiającej.

2. a) Wybrana procedura udzielenia zamówienia.

b) Rodzaj zamówienia, w odniesieniu do którego wnioskuje się o składanie ofert

3. a) Miejsce realizacji

b) Rodzaj i zakres robót budowlanych jakie mają zostać wykonane, ogólny charakter obiektu budowlanego, łącznie z ewentualnymi prawami opcji dotyczącymi dalszych robót budowlanych i jeśli jest znany, przewidywany termin, w jakim prawa te mogą zostać wykonane.

c) Jeśli obiekt budowlany lub zamówienie podzielono na kilka części, wielkość poszczególnych części oraz możliwość składania oferty na jedną, kilka lub na wszystkie części.

d) Informacje dotyczące celu obiektu budowlanego lub zamówienia, jeśli obejmuje ono również sporządzanie projektów.

4. Termin ukończenia robót budowlanych lub okres obowiązywania umowy o roboty budowlane i w miarę możliwości, termin rozpoczęcia robót budowlanych.

5. a) Nazwa i adres urzędu, od którego można żądać dokumentów zamówienia i dokumentów dodatkowych.

b) W stosownym przypadku, wysokość i warunki płatności za takie dokumenty.

6. a) Ostateczny termin składania ofert.

b) Adres, na który należy przesyłać oferty.

c) Język lub języki, w jakich są sporządzone oferty.

7. a) W stosownym przypadku, osoby, które mogą być obecne przy otwieraniu ofert.

b) Dzień, czas i miejsce otwarcia ofert.

8. Wymagane wadium i gwarancje.

9. Główne warunki finansowania i płatności lub odniesienie do właściwych przepisów.

10. W stosownym przypadku, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której udzielono zamówienia.

11. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz minimalne wymogi ekonomiczne i techniczne stawiane wykonawcy

12. Okres, w jakim oferent związany jest swoją ofertą.

13. Kryteria udzielania zamówienia. Kryteria inne niż kryterium najniższej ceny są wymieniane, jeśli nie zostały podane w dokumentach zamówienia.

14. W stosownym przypadku, zakaz modyfikacji.

15. Inne informacje.

16. Data opublikowania ogłoszenia wstępnego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub wzmianka o jego niepublikowaniu.

17. Data wysłania ogłoszenia.

18. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

19. Wskazanie, czy zamówienie objęte jest Porozumieniem.

C. PROCEDURY OGRANICZONE

1. Nazwa, adres, numer telefonu, adres telegraficzny, numery teleksu i faksu instytucji zamawiającej.

2. a) Wybrana procedura udzielenia zamówienia.

b) W stosownym przypadku, uzasadnienie zastosowania procedury przyspieszonej.

c) Rodzaj zamówienia, w odniesieniu do którego wnioskuje się o składanie ofert.

3. a) Miejsce realizacji.

b) Rodzaj i zakres robót budowlanych jakie mają zostać wykonane, ogólny charakter obiektu budowlanego, łącznie z ewentualnymi prawami opcji dotyczącymi dalszych robót budowlanych i jeśli jest znany, przewidywany termin, w jakim prawa te mogą zostać wykonane.

c) Jeśli obiekt budowlany lub zamówienie podzielono na kilka części, wielkość poszczególnych części oraz możliwość składania oferty na jedną, kilka lub na wszystkie części.

d) Informacje dotyczące celu obiektu budowlanego lub zamówienia, jeśli obejmuje ono również sporządzanie projektów.

4. Termin ukończenia robót budowlanych lub okres obowiązywania umowy o roboty budowlane i w miarę możliwości, termin rozpoczęcia robót budowlanych.

5. W stosownym przypadku, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której udzielono zamówienia.

6. a) Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) Adres, na który należy przesyłać wnioski.

c) Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski.

7. Ostateczny termin wysyłania zaproszeń do składania ofert.

8. Wymagane wadium i gwarancje.

9. Główne warunki finansowania i płatności lub odniesienie do właściwych przepisów.

10. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz minimalne wymogi ekonomiczne i techniczne stawiane wykonawcy.

11. Kryteria udzielania zamówień, jeśli nie podano ich w zaproszeniu do składania ofert.

12. W stosownym przypadku, zakaz modyfikacji.

13. Inne informacje.

14. Data opublikowania ogłoszenia wstępnego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub wzmianka o jego nieopublikowaniu.

15. Data wysłania ogłoszenia.

16. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

17. Wskazanie, czy zamówienie objęte jest Porozumieniem.

D. PROCEDURY NEGOCJACYJNE

1. Nazwa, adres, numer telefonu, adres telegraficzny, numery teleksu i faksu instytucji zamawiającej.

2. a) Wybrana procedura udzielania zamówienia.

b) W stosownym przypadku, uzasadnienie zastosowania procedury przyspieszonej.

c) Rodzaj zamówienia, w odniesieniu do którego wnioskuje się o składanie ofert

3. a) Miejsce realizacji.

b) Rodzaj i zakres robót budowlanych jakie mają zostać wykonane, ogólna charakterysyka obiektu budowlanego, łącznie z ewentualnymi prawami opcji dotyczącymi dalszych robót budowlanych i jeśli jest znany, przewidywany termin, w jakim prawa te mogą zostać wykonane.

c) Jeśli obiekt budowlany lub zamówienie są podzielone na kilka części, wielkość poszczególnych części oraz możliwość składania oferty na jedną, kilka lub na wszystkie części.

d) Informacje dotyczące celu obiektu budowlanego lub zamówienia, jeśli obejmuje ono również sporządzanie projektów.

4. Termin ukończenia robót budowlanych lub okres obowiązywania umowy o roboty budowlane i w miarę możliwości, termin rozpoczęcia robót budowlanych.

5. W stosownym przypadku, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym udzielono zamówienia.

6. a) Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) Adres, na który należy przesyłać wnioski.

c) Język lub języki, w jakich mają być sporządzone wnioski.

7. Wymagane wadium i gwarancje.

8. Główne warunki finansowania i płatności lub odniesienie do właściwych przepisów.

9. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne w celu dokonania oceny minimalnych wymogów ekonomicznych i technicznych stawianych wykonawcy.

10. W stosownym przypadku, zakaz modyfikacji.

11. W stosownym przypadku, nazwa i adres wykonawców już wybranych przez instytucję zamawiającą.

12. Data(-y) poprzednich publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

13. Inne informacje.

14. Data opublikowania ogłoszenia wstępnego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

15. Data wysłania ogłoszenia.

16. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

17. Data(-y) poprzedniej publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

18. Wskazanie, czy zamówienie objęte jest Porozumieniem.

E. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej.

2. Wybrana procedura udzielania zamówień. W przypadku procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o przetargu, należy dołączyć uzasadnienie (art. 7 ust. 4).

3. Data udzielenia zamówienia.

4. Kryteria udzielania zamówienia.

5. Liczba otrzymanych ofert.

6. Nazwy i adresy wykonawcy(ów), którego(ych) oferta została wybrana.

7. Rodzaj i zakres/ilość wykonanych robót budowlanych, ogólna charakterystyka gotowego obiektu budowlanego.

8. Zapłacona cena lub rozpiętość zapłaconych cen (minimum/maksimum).

9. Wartość wybranej oferty lub ofert lub też najdroższej i najtańszej oferty uwzględnionych przy udzielaniu zamówienia.

10. W stosownym przypadku, wartość i część zamówienia, jaka może być przekazana do wykonania osobom trzecim.

11. Inne informacje.

12. Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

13. Data wysłania ogłoszenia.

14. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

"

--------------------------------------------------