31997L0022Dziennik Urzędowy L 113 , 30/04/1997 P. 0009 - 0010


Dyrektywa Komisji 97/22/WE

z dnia 22 kwietnia 1997 r.

zmieniająca dyrektywę 92/117/EWG dotyczącą środków ochrony przed określonymi chorobami odzwierzęcymi i odzwierzęcymi czynnikami chorobotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego, w celu zapobieżenia zakażeniom i zatruciom przenoszonym przez żywność

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

w świetle zdobytego doświadczenia i przywołując znaczenie przywiązywane do zapobiegania i zwalczania chorób odzwierzęcych, należy dokonać istotnego przeglądu dyrektywy 92/117/EWG [4];

do czasu wspomnianego przeglądu należy przewidzieć odroczenie przepisów dotyczących nowych zasad systemu sprawozdawczego dla chorób odzwierzęcych, ustanowienia metod pobierania próbek i przeprowadzania badań, wdrażania i zatwierdzania niektórych krajowych środków oraz przedstawiania projektów państwom trzecim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 92/117/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wyrażenie "31 marca" zastępuje się wyrażeniem "31 maja";

b) w ust. 2 wyrażenie "1 października" zastępuje się wyrażeniem "1 listopada";

c) skreśla się ust. 3;

2) w art. 6 lit. b) skreśla się wyrażenie "w przypadku salmonelli wykonuje się to do dnia określonego w art. 17;";

3) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wyrażenie "1 października 1993 r." zastępuje się wyrażeniem "1 marca 1998 r.";

b) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jednakże do czasu przeglądu przewidzianego w art. 15a odracza się obowiązek przedstawienia Komisji planów w przypadku tych Państw Członkowskich, które nie przedstawiły dotąd takich planów w odniesieniu do salmonelli w drobiu.";

4) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 akapit pierwszy i drugi wyrażenie "1 stycznia 1994 r." zastępuje się wyrażeniem "1 stycznia 1998 r.";

b) w ust. 1 skreśla się akapit trzeci i czwarty;

c) skreśla się ust. 2;

5) w art. 14 ust. 2 wyrażenie "31 grudnia 1995 r." zastępuje się wyrażeniem "31 grudnia 1998 r.";

6) w art. 15 skreśla się akapit drugi;

7) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 15a

1. Do dnia 1 listopada 1997 r. Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie dotyczące środków wdrażanych w odniesieniu do zwalczania i zapobiegania chorobom odzwierzęcym. Sprawozdanie to odnosi się w szczególności do:

- nowych zasad systemu sprawozdawczego dotyczącego chorób odzwierzęcych,

- metod pobierania próbek i przeprowadzania badań w zatwierdzonych laboratoriach państwowych,

- badania stad kur niosek na obecność salmonelli,

- badania stad hodowlanych drobiu i mieszanek paszowych dla drobiu na obecność salmonelli,

- wszelkich środków zwalczania chorób odzwierzęcych innych niż salmonelloza.

2. Do sprawozdania określonego w ust. 1 dołącza się wnioski dotyczące chorób odzwierzęcych, w szczególności w kontekście rewizji niniejszej dyrektywy. Rada stanowi na temat wniosków kwalifikowaną większością głosów przed dniem 1 czerwca 1998 r.";

8) w załączniku III sekcja I dodaje się punkt w brzmieniu:

"Va Do czasu przedstawienia sprawozdania przewidzianego w art. 15a Państwa Członkowskie mogą odstąpić od obowiązkowego zniszczenia przewidzianego w ppkt V.1 lit. b) oraz wymaganego uboju ustanowionego w ppkt V.1 lit. c), jeśli mogą one zapewnić, że:

i) nie sprzedaje się żadnych nieinkubowanych jaj pochodzących ze stada objętego ppkt V.1 lit. b) akapit pierwszy, z wyjątkiem sprzedaży w celu obróbki zgodnej z dyrektywą 89/437/EWG [*] Dz.U. L 212 z 22.7.1989, str. 87. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 96/23/WE (Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10).;

ii) żywy drób nie może opuszczać stada – z wyjątkiem jednodniowych kurcząt – chyba że jest przeznaczony do bezpośredniego uboju, zgodnie z wyżej wspomnianą lit. c),

oraz dopóki nie zostanie ustalone, dla zapewnienia właściwych władz, że nie występują zakażenia bakteriami Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium.

Państwa Członkowskie wspomagające się wzajemnie w zakresie przewidzianym w akapicie pierwszym nie kwalifikują się do wkładu finansowego Wspólnoty przewidzianego w art. 29 decyzji 90/424/EWG [**] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 94/370/WE (Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 31).."

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie, nie później niż do dnia 1 września 1997 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 kwietnia 1997 r.

W imieniu Komisji

J. Van Aartsen

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 13 z 18.1.1996, str. 23.

[2] Dz.U. C 320 z 28.10.1996, str. 261.

[3] Dz.U. C 97 z 1.4.1996, str. 29.

[4] Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 38. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

--------------------------------------------------