31997D0685Dziennik Urzędowy L 287 , 21/10/1997 P. 0054 - 0054


Decyzja Komisji

z dnia 10 października 1997 r.

zmieniająca decyzję 92/160/EWG ustanawiającą regionalizację niektórych państw trzecich przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych, w stosunku do przywozu zwierząt z rodziny koniowatych z Rosji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(97/685/WE)

KOMISJAWSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich [1], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzja Komisji 92/160/EWG [2], ostatnio zmieniona decyzją 97/350/WE [3], ustanawia regionalizację niektórych państw trzecich w zakresie przywozu zwierząt z rodziny koniowatych; powyższa regionalizacja opiera się na sytuacji zdrowotnej zwierząt w państwie trzecim;

właściwe władze weterynaryjne Rosji dostarczyły niezbędne gwarancje w odniesieniu do braku występowania zarazy stadniczej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej; dlatego należy zmienić decyzję Komisji 92/160/EWG;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 92/160/EWG w części odnoszącej się do Rosji, w tiret pierwszym po wyrazie "okręg" dodaje się wyraz "Kaliningradzki".

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 1997 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

[2] Dz.U. L 71 z 18.3.1992, str. 27.

[3] Dz.U. L 150 z 7.6.1997, str. 44.

--------------------------------------------------