31997D0182Dziennik Urzędowy L 076 , 18/03/1997 P. 0030 - 0031


Decyzja Komisji

z dnia 24 lutego 1997 r.

zmieniająca Załącznik do dyrektywy 91/629/EWG ustanawiającej minimalne normy ochrony cieląt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(97/182/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/629/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. ustanawiającą minimalne normy ochrony cieląt [1], zmienioną dyrektywą Rady 97/2/WE [2], w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 6 dyrektywy 91/629/EWG Naukowy Komitet Weterynaryjny wydał opinię w dniu 9 listopada 1995 r., na podstawie której Komisja opracowała sprawozdanie, które zostało przedłożone Radzie i Parlamentowi;

na podstawie wniosków tego sprawozdania należy zmienić niektóre przepisy Załącznika do dyrektywy 91/629/EWG;

cielęta hodowane w budynkach powinny być kontrolowane przez właściciela lub osobę odpowiedzialną za zwierzęta co najmniej dwa razy dziennie, a cielęta trzymane w systemie otwartym przynajmniej raz dziennie;

w oparciu o dane dotyczące częstości występowania choroby, funkcji oraz działania systemu immunologicznego cielęta powinny być żywione w taki sposób, aby poziom hemoglobiny we krwi nie spadał poniżej pewnego minimalnego poziomu;

utrzymywanie cieląt na uwięzi stwarza problemy; z tego powodu cielęta hodowane pojedynczo w kojcu nie powinny być trzymywane na uwięzi, a cielęta hodowane grupowo mogą być trzymane na uwięzi jedynie przez krótki okres podczas karmienia mlekiem;

cielęta powinny być skarmiane materiałem fermentującym, o właściwej jakości oraz ilości wystarczającej do utrzymania flory bakteryjnej jelit oraz wystarczającej ilości włókien do stymulowania rozwoju kosmyków w żwaczu;

oprócz istniejących wymagań odnoszących się do dostarczania wody lub innych płynów cielęta, które są chore lub narażone na upalne warunki pogodowe, powinny mieć dostęp do świeżej wody;

w celu zapewnienia właściwego poziomu immunoglobuliny we krwi cielęta powinny otrzymywać wystarczającą ilość siary w ciągu pierwszych sześciu godzin życia i jak najszybciej po urodzeniu;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 91/629/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) Punkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wszystkie cielęta hodowane są kontrolowane przez właściciela lub osobę za nie odpowiedzialną co najmniej dwa razy dziennie, natomiast cielęta utrzymywane w systemie otwartym przynajmniej raz dziennie. Każde cielę, które wydaje się chore lub ranne, jest niezwłocznie poddawane właściwemu leczeniu oraz jak najszybciej należy uzyskać poradę weterynaryjną dla każdego z cieląt, w przypadku którego opieka hodowcy stada nie przynosi rezultatów. Tam gdzie to konieczne, izoluje się chore lub ranne cielęta w odpowiednich pomieszczeniach z suchym, wygodnym podłożem."

2) Punkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Pomieszczenia dla cieląt muszą być budowane w taki sposób, aby umożliwić każdemu cielęciu położenie się, odpoczynek, wstanie oraz oczyszczenie siebie bez trudności."

3) Punkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Cielęta nie są utrzymywane na uwięzi, z wyjątkiem cieląt hodowanych grupowo, które mogą być wiązane na okres nie dłuższy niż jedna godzina podczas karmienia mlekiem lub substytutem mleka. W przypadku stosowania uwięzi, nie mogą one ranić cieląt, są regularnie sprawdzane i w razie konieczności poprawiane, tak aby przez cały czas były wygodnie dopasowane. Wszelkie pęta są wykonane w taki sposób, by eliminować ryzyko uduszenia lub zranienia zwierzęcia oraz aby pozwalały cielęciu na poruszanie się, zgodnie z pkt 7."

4) Punkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Wszystkie cielęta korzystają z odpowiedniej diety dostosowanej do ich wieku, wagi oraz potrzeb behawioralnych i fizjologicznych, w celu promowania dobrego stanu zdrowia oraz dobrych warunków życia. W tym celu ich żywność zawiera wystarczającą ilość żelaza, aby zapewnić średni poziom hemoglobiny we krwi w wysokości co najmniej 4,5 mmola/litr; każde cielę w wieku powyżej dwóch tygodni ma zapewnioną minimalną dzienną rację paszy zawierającej łatwe do przyswojenia włókna, ta ilość jest zwiększana od 50 g do 250 g dziennie dla cieląt w wieku od 8 do 20 tygodnia życia. Cielętom nie można zakładać kagańców."

5) W pkt 12 zdanie pierwsze wyrażenie "raz" zastępuje się wyrażeniem "dwa razy".

6) W pkt 13a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Jednakże w upalnych warunkach pogodowych oraz dla cieląt, które są chore, świeża woda pitna jest stale dostępna."

7) Dodaje się nowy pkt 15 w brzmieniu:

"15. Każde cielę otrzymuje siarę bydlęcą w możliwie jak najkrótszym czasie po urodzeniu, a w każdym przypadku w ciągu pierwszych sześciu godzin życia."

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lutego 1997 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 28.

[2] Dz.U. L 25 z 18.1.1997, str. 24.

--------------------------------------------------