31997D0101

Decyzja Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich

Dziennik Urzędowy L 035 , 05/02/1997 P. 0014 - 0022
CS.ES Rozdział 15 Tom 03 P. 116 - 124
ET.ES Rozdział 15 Tom 03 P. 116 - 124
HU.ES Rozdział 15 Tom 03 P. 116 - 124
LT.ES Rozdział 15 Tom 03 P. 116 - 124
LV.ES Rozdział 15 Tom 03 P. 116 - 124
MT.ES Rozdział 15 Tom 03 P. 116 - 124
PL.ES Rozdział 15 Tom 03 P. 116 - 124
SK.ES Rozdział 15 Tom 03 P. 116 - 124
SL.ES Rozdział 15 Tom 03 P. 116 - 124


Decyzja Rady

z dnia 27 stycznia 1997 r.

ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich

(97/101/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 130s ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Piąty program działania Wspólnoty Europejskiej dotyczący środowiska [4] przewiduje zbieranie danych bazowych dotyczących środowiska oraz poprawę ich zgodności, porównywalności i przejrzystości.

(2) Cele i zadania Europejskiej Agencji Środowiska zostały określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska [5].

(3) Konieczne jest ustanowienie procedury wymiany informacji o jakości powietrza w celu ułatwienia zwalczania zanieczyszczenia i zagrożeń, mając na względzie poprawę jakości życia i środowiska w całej Wspólnocie, poprzez monitorowanie długookresowych trendów i poprawy wynikających z wprowadzania w życie krajowych i wspólnotowych przepisów dotyczących zwalczania zanieczyszczenia powietrza.

(4) Należy unikać dublowania przekazu informacji, w szczególności w odniesieniu do informacji przesyłanych Europejskiej Agencji Środowiska i Komisji.

(5) Doświadczenie nabyte w rezultacie wymiany informacji zgodnie z decyzją Rady 75/441/EWG z dnia 24 czerwca 1975 r. ustanawiającą wspólną procedurę wymiany informacji między sieciami nadzoru i monitoringu, opartych na danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez niektóre związki chemiczne i pyły [6] oraz z decyzją Rady 82/459/EWG z dnia 24 czerwca 1982 r. ustanawiającą wzajemną wymianę informacji i danych pochodzących z sieci i pojedynczych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczenia powietrza w Państwach Członkowskich [7], umożliwia ustanowienie pełniejszej i bardziej reprezentatywnej wymiany informacji wskutek zwiększenia liczby uwzględnianych zanieczyszczeń oraz dodania sieci i stacji prowadzących pomiary zanieczyszczenia powietrza.

(6) Należy dokonać rozróżnienia między informacjami, które muszą być zawsze przekazywane, w szczególności odnoszącymi się do dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza [8], zwanej dalej "dyrektywą w sprawie jakości powietrza", a informacjami, które muszą być przekazane wówczas, gdy są dostępne.

(7) Zebrane informacje muszą być wystarczająco reprezentatywne, aby umożliwiały opracowanie mapy poziomów zanieczyszczenia w całej Wspólnocie.

(8) Stosowanie wspólnych kryteriów oceny i przetwarzania wyników pomiarów zwiększy stopień zgodności i porównywalności przekazywanych danych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Cele

1. Ustanawia się wzajemną wymianę informacji i danych pochodzących z sieci i pojedynczych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczenia powietrza, zwaną dalej "wzajemną wymianą". Zakres wzajemnej wymiany obejmuje:

- sieci i stacje; wymiana obejmuje szczegółowe informacje określające sieci i stacje monitoringu zanieczyszczenia powietrza działające w Państwach Członkowskich,

- wyniki pomiarów jakości powietrza uzyskane od stacji: wymiana obejmuje dane, obliczone zgodnie z załącznikiem I pkt 3 i 4, z pomiarów zanieczyszczenia powietrza dokonanych przez stacje w Państwach Członkowskich.

2. Komisja i organy wymienione w art. 6 są odpowiedzialne za działania w zakresie wzajemnej wymiany. W celu zapewnienia korzystania przez Komisję z doświadczeń nabytych przez Europejską Agencję Środowiska, w zakresie jej kompetencji, Komisja wezwie Europejską Agencję Środowiska do działań związanych między innymi z funkcjonowaniem i wdrożeniem systemu informacyjnego.

Artykuł 2

Zanieczyszczenia

1. Wzajemna wymiana obejmuje zanieczyszczenia powietrza wymienione w załączniku I do dyrektywy w sprawie jakości powietrza.

2. W ramach wzajemnej wymiany Państwa Członkowskie udzielają również informacji dotyczących zanieczyszczeń powietrza wymienionych w załączniku I pkt 2 – w zakresie, w jakim odpowiednie dane są do dyspozycji organów określonych w art. 6 i pochodzą z pomiarów dokonywanych w sposób ciągły przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Stacje

Wzajemna wymiana, w rozumieniu art. 1, dotyczy stacji:

- które są wykorzystywane w ramach wykonania dyrektyw przyjętych zgodnie z art. 4 dyrektywy w sprawie jakości powietrza.

- które, nie będąc objęte dyrektywami określonymi w tiret pierwszym, zostaną wybrane w tym celu przez Państwa Członkowskie spośród stacji istniejących na poziomie krajowym w celu oceny poziomu zanieczyszczenia lokalnego w odniesieniu do zanieczyszczeń wymienionych w załączniku I pkt 2 oraz zanieczyszczenia regionalnego (tzw. "zanieczyszczenia tła") w odniesieniu do zanieczyszczeń wymienionych w załączniku I.

- w miarę możliwości tych, które uczestniczyły we wzajemnej wymianie informacji ustanowionej decyzją 82/459/EWG, pod warunkiem że nie są one objęte przepisami tiret drugiego.

Artykuł 4

Wymagane informacje o sieciach i stacjach

1. Informacje przekazywane Komisji dotyczą charakterystyki stacji pomiarowych, sprzętu pomiarowego i procedur działania stosowanych przez te stacje, a także struktury i organizacji sieci, do których one należą. Informacje te są przekazywane Komisji, o ile nie zostały udostępnione w ramach obowiązujących przepisów dotyczących jakości powietrza. Wymagane informacje są określone w załączniku II. Zgodnie z procedurą określoną w art. 7 Komisja określa minimalny zakres informacji, które są przekazywane przez Państwa Członkowskie.

2. W odniesieniu do stacji określonych w art. 3 tiret pierwsze wzajemna wymiana będzie stosowana od chwili wejścia w życie przepisów określonych w art. 4 dyrektywy w sprawie jakości powietrza.

3. Najpóźniej sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszej decyzji Komisja udostępni Państwom Członkowskim istniejącą bazę danych zawierającą informacje zebrane dotychczas na dany temat przez jej służby oraz oprogramowanie umożliwiające jej użytkowanie i aktualizowanie. Państwa Członkowskie poprawiają, zmieniają i/lub uzupełniają te informacje. Zaktualizowane pliki komputerowe są przesyłane Komisji w ciągu drugiego roku od wejścia w życie niniejszej decyzji, najpóźniej do dnia 1 października.

Informacje te będą publicznie dostępne za pośrednictwem systemu informacyjnego utworzonego przez Europejską Agencję Środowiska; mogą one także być na wniosek dostarczane przez Agencję lub Państwa Członkowskie.

4. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7 Komisja określa procedury techniczne przekazywania informacji, uwzględniając przepisy art. 1 ust. 2.

5. Po przesłaniu pierwszych informacji przez Państwa Członkowskie Komisja umieszcza przesłane informacje w swojej bazie danych i sporządza co roku techniczne sprawozdanie dotyczące zebranych informacji; Komisja udostępnia Państwom Członkowskim uaktualnioną bazę danych "sieci – stacje" najpóźniej do dnia 1 lipca. Państwa Członkowskie poprawiają, zmieniają i/lub uzupełniają te informacje. Uaktualnione pliki komputerowe są przesyłane Komisji najpóźniej do dnia 1 października.

Artykuł 5

Informacje, które mają być dostarczane, dotyczące danych uzyskiwanych przez stacje

1. Komisji są dostarczane następujące wyniki:

a) dane określone w załączniku I pkt 3 i 4 w przypadku stacji określonych w art. 3 tiret pierwsze i wybranych zgodnie z kryteriami określonymi w dyrektywach przyjętych zgodnie z art. 4 dyrektywy w sprawie jakości powietrza; przy wyborze tych stacji uwzględniane są zróżnicowane warunki wpływające na jakość powietrza w każdym Państwie Członkowskim;

b) co najmniej roczne dane określone w załączniku I pkt 4 w przypadku innych stacji określonych w art. 3 tiret drugie;

c) dane określone w załączniku I pkt 3 i 4 w przypadku wszystkich stacji określonych w art. 3 tiret trzecie.

Dane te są przesyłane Komisji, o ile nie zostały jej udostępnione wcześniej na mocy obowiązujących przepisów dotyczących jakości powietrza.

2. Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zatwierdzanie danych przekazywanych lub wykorzystywanych do obliczenia przesyłanych wartości, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w załączniku III. Każda agregacja danych lub obliczenie statystyczne dokonane w Państwie Członkowskim spełnia kryteria co najmniej tak surowe jak te, które wymieniono w załączniku IV.

3. Państwa Członkowskie przekazują wyniki za dany rok kalendarzowy najpóźniej do dnia 1 października roku następnego; pierwszy przekaz obejmuje rok kalendarzowy 1997.

4. W miarę możliwości Państwa Członkowskie przekazują Komisji informacje za okres od dnia 1 października 1989 r. do dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, zebrane przez stacje, które uczestniczyły we wzajemnej wymianie informacji ustanowionej decyzją 82/459/EWG.

5. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 7 Komisja określa procedury techniczne dotyczące przekazu wyników, uwzględniając przepisy art. 1 ust. 2.

6. Komisja umieszcza przesłane dane w swojej bazie danych i opracowuje coroczne sprawozdanie techniczne dotyczące zebranych informacji oraz udostępnia Państwom Członkowskim zaktualizowaną bazę danych "wyniki".

Informacje są dostępne publicznie za pośrednictwem systemu informacyjnego utworzonego przez Europejską Agencję Środowiska; mogą one być również dostarczone przez Agencję na wniosek.

Dostępne, dostarczane lub umieszczone w sprawozdaniu informacje opierają się wyłącznie na zatwierdzonych danych.

7. Komisja przygotowuje ogólne sprawozdanie dla społeczeństwa, podsumowujące zebrane dane oraz przedstawiające podstawowe trendy dotyczące jakości powietrza w Unii Europejskiej.

8. W porozumieniu z Państwami Członkowskimi Komisja zapewnia przekazywanie organom międzynarodowym wybranych danych potrzebnych do celów różnych programów międzynarodowych.

Artykuł 6

Każde Państwo Członkowskie wyznacza jeden lub więcej organów odpowiedzialnych za realizację i funkcjonowanie wzajemnej wymiany informacji i niezwłocznie powiadamia o tym Komisję.

Artykuł 7

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 12 dyrektywy w sprawie jakości powietrza Komisja, tam gdzie jest to właściwe, określa:

- przygotowywanie i aktualizowanie procedur dotyczących przekazywania danych i informacji,

- powiązanie z działaniami podejmowanymi przez Europejską Agencję Środowiska w dziedzinie zanieczyszczenia powietrza,

- zmiany dotyczące załącznika I pkt 2, 3 i 4 oraz załączników II, III i IV,

- sposób uwzględniania w procedurach wzajemnej wymiany nowych rozwiązań w zakresie technik pomiarowych,

- rozszerzenia procedury na dane i informacje z państw trzecich.

Artykuł 8

Nie później niż z końcem pięcioletniego okresu, począwszy od wejścia w życie niniejszej decyzji, Komisja przedstawi Radzie sprawozdanie w sprawie jej wykonania. Do sprawozdania dołączone będą wszelkie wnioski uznane przez Komisję za właściwe do zmiany niniejszej decyzji.

Artykuł 9

Niniejszą decyzję stosuje się z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.

Artykuł 10

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 1997 r.

W imieniu Rady

G. Zalm

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 281 z 7.10.1994, str. 9.

[2] Dz.U. C 110 z 2.5.1995, str. 3.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 1995 r. (Dz.U. C 166 z 3.7.1995, str. 177), wspólne stanowisko Rady z dnia 26 lutego 1996 r. (Dz.U. C 219 z 27.7.1996, str. 1) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 1996 r. (Dz.U. C 320 z 28.10.1996, str. 74).

[4] Dz.U. C 138 z 17.5.1993,str. 5.

[5] Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1.

[6] Dz.U. L 194 z 25.7.1995, str. 32. Decyzja uchylona decyzją 82/459/EWG (Dz.U. L 210 z 19.7.1982, str. 1).

[7] Dz.U. L 210 z 19.7.1982, str. 1.

[8] Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 55.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ ZANIECZYSZCZEŃ, PARAMETRY STATYSTYCZNE I JEDNOSTKI POMIAROWE

1. Zanieczyszczenia wymienione w załączniku I do dyrektywy w sprawie jakości powietrza

2. Zanieczyszczenia niewymienione w załączniku I do dyrektywy w sprawie jakości powietrza:

CS2 | dwusiarczek węgla |

C6H5-CH3 | toluen |

C6H5.CH = CH2 | styren |

CH2 = CH-CN | akrylonitryl |

HCHO | formaldehyd |

C2HCl3 | trichloroetylen |

C2Cl4 | czterochloroetylen |

CH2Cl2 | dichlorometan |

BaP | benzo(a)piren |

VC | chlorek winylu |

VOCs (NM) | lotne związki organiczne (łącznie niemetany) |

VOCs (T) | lotne związki organiczne (łącznie) |

PAN | poliakrylonitryl |

NOx | tlenki azotu |

N-dep. | mokre osady azotowe |

S-dep. | mokre osady siarkowe |

AD | osady kwaśne |

CH2 = CH-CH = CH2 | 1,3-butadien |

H2S | siarkowodór |

Cr | chrom |

Mn | mangan |

NH3 | amoniak |

3. Dane, jednostki pomiarowe i przeciętne okresy

Zanieczyszczenie | Przeciętny okres powyżej | Wyrażany jako |

| |

1.SO2 | dwutlenek siarki | 24 h |

2.AD | osad kwaśny | 1 miesiąc | |

3.SA | silna kwasowość | 24 h | równoważnik SO2 |

4.SPM | pył zawieszony (łącznie) | 24 h | |

5.PM10 | pył zawieszony (< 10 μm) | 24 h | |

6.BS | czarny dym | 24 h | |

7.O3 | ozon | 1 h | |

8.NO2 | ditlenek azotu | 1 h | |

9.NOx | tlenki azotu | 1 h | równoważnik NO2 |

10.CO | tlenek węgla | 1 h | |

11.H2S | siarkowodór | 24 h | |

12.Pb | ołów | 24 h | |

13.Hg | rtęć | 24 h | |

14.Cd | kadm | 24 h | |

15.Ni | nikiel | 24 h | |

16.Cr | chrom | 24 h | |

17.Mn | mangan | 24 h | |

18.As | arsen | 24 h | |

19.CS | dwusiarczek węgla | 1 h | |

20.C6H6 | benzen | 24 h | |

21.C6H5-CH3 | toluen | 24 h | |

22.C6H5.CH = CH2 | styren | 24 h | |

23.CH2 = CH-CN | akrylonitryl | 24 h | |

24.CH2 = CH-CH – CH2 | 1,3 butadien | 24 h | |

25.HCHO | formaldehyd | 1 h | |

26.C2HCl3 | trichloroetylen | 24 h | |

27.C2Cl4 | tetrachloro-etylen | 24 h | |

28.CH2Cl2 | dwuchloro-metan | 24 h | |

29.BaP | benzo(a)piren | 24 h | |

30.PAH | policykliczne węglowodory aromatyczne | 24 h | |

31.VC | chlorek winylu | 24 h | |

32.VOC (NM) | lotne związki organiczne (łącznie niemetany) | 24 h | |

33.VOC (T) | otne związki organiczne (łącznie) | 24 h | |

34.PAN | poliakrylonitryl | 1 h | |

35.NH3 | amoniak | 24 h | |

36.N-dep. | mokre osady azotowe | 1 miesiąc | równoważnik N |

37.S-dep. | mokre osady siarkowe | 1 miesiąc | równoważnik S |

4. Dane wyliczane w ciągu roku kalendarzowego w celu przekazania Komisji:

- dla zanieczyszczeń od 1 do 35:

średnia arytmetyczna, mediana, percentyle 98 (i 99,9, które można przekazywać dobrowolnie dla zanieczyszczeń, dla których średnia jest wyliczana ponad 1 godzinę) i maksimum wyliczone z danych pierwotnych odpowiadających zalecanym czasom przeciętnym wskazanym w tabeli powyżej.; dla zanieczyszczenia nr 7 (ozon) parametry statystyczne należy wyliczyć także z wartości średnich za okres 8 godzin);

- dla zanieczyszczeń 2, 36 i 37:

średnia arytmetyczna, wyliczona z danych pierwotnych odpowiadających zalecanym czasom przeciętnym wskazanym w tabeli powyżej.

x percentyl należy wyliczać z wartości uzyskanych z pomiarów rzeczywistych. Wszelkie wartości należy wymieniać w porządku rosnącym:

X1 < = X2 < = X3 < = … < = Xk < = … <= XN-1 < = XN.

X percentyl jest wartością k obliczoną według następującego wzoru:

k = (q * N)

gdzie q równa się x/100, a N jest liczbą wartości uzyskanych z pomiarów rzeczywistych. Wartość (q * N) należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej.

Wszystkie wyniki należy wyrażać w mikrog/m3 (w następujących warunkach: w temperaturze 293 K i w ciśnieniu 101,3 kPa), z wyjątkiem zanieczyszczeń 2, 36 i 37, dla których wyniki należy wyrażać w g/m2/rok.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI, STACJI I TECHNIK POMIAROWYCH

Należy przekazać wszelkie możliwe do uzyskania informacje na temat następujących punktów:

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI

- Nazwa,

- Skrót,

- Obszar zasięgu (przemysł lokalny, miasto, aglomeracja/obszar miejski, powiat, region, cały kraj),

- Organ odpowiedzialny za zarządzanie siecią,

- nazwa,

- nazwisko osoby odpowiedzialnej,

- adres,

- numery telefonu i faksu,

- Odniesienie czasowe (GMT, czas lokalny)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE STACJI

1. Informacje ogólne

- Nazwa,

- Numer referencyjny lub kod,

- Nazwa organizacji technicznej odpowiedzialnej za stacje (jeżeli jest inna niż w przypadku tej, która jest odpowiedzialna za sieć),

- Rodzaj stacji,

- pomiarów ruchu drogowego,

- pomiarów zanieczyszczenia przemysłowego,

- pomiarów zanieczyszczeń tła,

- Przeznaczenie stacji (lokalne, krajowe, dyrektywa UE., GEMS, OECD, EMEP,…),

- Współrzędne geograficzne,

- Wysokość położenia stacji,

- Poziom III NUTS,

- Zanieczyszczenia objęte pomiarami,

- Parametry meteorologiczne objęte pomiarami,

- Inne istotne informacje: przeważające kierunki wiatrów, stosunek między odległością i wysokością najbliższych przeszkód…

2. Środowisko lokalne/morfologia krajobrazu

- Rodzaj strefy

- miejska,

- podmiejska,

- wiejska,

- Charakterystyka strefy

- mieszkaniowa,

- handlowa,

- przemysłowa,

- rolnicza,

- wolna od zabudowy i działalności gospodarczej,

- Liczba mieszkańców na obszarze strefy.

3. Główne źródła emisji

- publiczne zasilanie w energię, wytwarzanie energii cieplnej i ogrzewanie okręgu,

- spalanie: handlowe, instytucjonalne i dokonywane przez mieszkańców,

- spalanie przemysłowe,

- procesy produkcyjne,

- wydobywanie i dystrybucja paliw kopalnych,

- stosowanie rozpuszczalników,

- transport drogowy,

- inne ruchome źródła zanieczyszczenia i maszyny (wyszczególnić),

- oczyszczanie i usuwanie odpadów,

- rolnictwo,

- przyroda.

4. Charakterystyka ruchu drogowego

(tylko dla stacji ukierunkowanych na monitorowanie ruchu drogowego)

- szeroka ulica o:

- dużym nasileniu ruchu (powyżej 10000 pojazdów dziennie),

- umiarkowanym nasileniu ruchu (między 2000 i 10000 pojazdów dziennie),

- małym nasileniu ruchu (poniżej 2000 pojazdów dziennie),

- wąska ulica o:

- dużym nasileniu ruchu (powyżej 10000 pojazdów dziennie),

- umiarkowanym nasileniu ruchu (między 2000 i 10000 pojazdów dziennie),

- małym nasileniu ruchu (poniżej 2000 pojazdów dziennie),

- ulica obustronnie zabudowana o:

- dużym nasileniu ruchu (powyżej 10000 pojazdów dziennie),

- umiarkowanym nasileniu ruchu (między 2000 i 10000 pojazdów dziennie),

- małym nasileniu ruchu (poniżej 2000 pojazdów dziennie),

- autostrada o:

- dużym nasileniu ruchu (powyżej 10000 pojazdów dziennie),

- umiarkowanym nasileniu ruchu (między 2000 i 10000 pojazdów dziennie),

- małym nasileniu ruchu (poniżej 2000 pojazdów dziennie),

- inne: skrzyżowanie, światła sygnalizacyjne, parking, przystanek autobusowy, postój taksówek…

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE TECHNIKI DOKONYWANIA POMIARÓW

- Wyposażenie

- nazwa,

- zasada analityczna,

- Charakterystyka pobierania próbek

- lokalizacja punktów pobierania próbek (fasada budynku, chodnik, krawężnik, podwórze),

- wysokość położenia punktów pobierania próbek,

- długość linii pobierania próbek,

- czas integrowania wyników,

- czas pobierania próbek,

- Kalibracja

- rodzaj: automatyczne, ręczne, automatyczne i ręczne,

- metoda,

- częstotliwość.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

PROCEDURA ZATWIERDZANIA DANYCH I KODY JAKOŚCIOWE

1. Procedura zatwierdzania

Procedura zatwierdzania powinna:

- uwzględniać np. zakłócenia wynikające z konserwacji, kalibracji lub problemów technicznych, pomiarów poza skalą i danych wykazujących gwałtowne odchylenia, takie jak nadmierne wzrosty lub spadki wartości pomiarów,

Dane należy także sprawdzać na podstawie kryteriów opartych na wiedzy o wpływach klimatycznych i atmosferycznych specyficznych dla danego miejsca w czasie dokonywania pomiarów, i

- pozwalać na wykrywanie błędnych pomiarów przy zastosowaniu takich technik, jak porównywanie z poprzednimi miesiącami i z innymi zanieczyszczeniami oraz analiza odchylenia standardowego.

Badaniu i weryfikacji poddawany powinien być również wykaz zatwierdzeń sporządzany podczas oznaczania danych.

2. Kody jakościowe

Wszystkie przekazywane dane uważa się za poddane procedurze zatwierdzenia, z wyjątkiem opatrzonych kodem T lub N, według poniższego określenia:

Kod T : odpowiada danym niepoddanym (albo jeszcze niepoddannym) procedurze zatwierdzenia określonej w pkt 1.

Kod N : odpowiada danym scharakteryzowanym jako błędne lub wątpliwe w trakcie procedury określonej w pkt 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

KRYTERIA AGREGACJI DANYCH I WYLICZANIA PARAMETRÓW STATYSTYCZNYCH

a) Agregacja danych

Kryteria wyliczenia godzinnych i dziennych wartości z danych o mniejszym czasie przeciętnym są następujące:

—dla wartości godzinnych: | co najmniej 75 % danych zatwierdzonych; |

—dla wartości 24 godzinnych: | ponad 50 % 1 godzinnych danych zatwierdzonych i nie więcej niż 25 % wartości sukcesywnych danych niezaakceptowanych (kod N). |

b) Wyliczanie parametrów statystycznych

—wartości średniej i mediany: ponad | 50 % zaakceptowanych danych; |

—percentylów 98, 99,9 i | ponad 75 % danych zaakceptowanych. |

maksimum:

Stosunek między liczbami danych zatwierdzonych dla dwóch pór badanego roku nie może przekraczać 2, przy dwóch sezonach rozumianych jako zima (od stycznia do marca włącznie i od października do grudnia włącznie) oraz lato (od kwietnia do września włącznie).

--------------------------------------------------