31996R2469Dziennik Urzędowy L 335 , 24/12/1996 P. 0009 - 0009


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2469/96

z dnia 16 grudnia 1996 r.

zmieniające Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z różnymi tradycjami artystycznymi występującymi we Wspólnocie obrazy malowane akwarelami, gwaszami czy pastelami są uznawane różnorodnie, albo za malarstwo albo za rysunki; kategoria 4 wymieniona w Załączniku do rozporządzenia nr 3911/92 [4] obejmuje rysunki wykonane w całości ręcznie przy użyciu jakichkolwiek materiałów czy technik, a kategoria 3 obejmuje inne obrazy i malarstwo wykonane w całości ręcznie przy użyciu jakichkolwiek materiałów czy technik; progi finansowe stosowane w odniesieniu do tych dwóch kategorii są różne; na rynku wewnętrznym może to doprowadzić do wystąpienia poważnych różnic traktowania obrazów malowanych akwarelami, gwaszami czy pastelami w zależności od Państwa Członkowskiego, w którym się znajdują; do celów stosowania wyżej wymienionego rozporządzenia konieczne jest ustalenie, do której kategorii należy zaliczać obrazy tego rodzaju, w celu zapewnienia, że stosowane progi finansowe są takie same na całym obszarze Wspólnoty;

doświadczenie wykazuje, że ceny osiągane przez obrazy malowane akwarelami, gwaszami czy pastelami są o wiele wyższe, niż ceny osiągane przez rysunki, i o wiele niższe, niż ceny osiągane przez obrazy malowane farbami olejnymi czy temperą; w związku z powyższym, dla obrazów malowanych akwarelami, gwaszami czy pastelami wskazane jest ustanowienie nowej, oddzielnej kategorii o progu finansowym 30000 ECU w celu zapewnienia, że wywóz dzieł sztuki o głównym znaczeniu będzie wymagał pozwolenia na wywóz, jednocześnie nie powodując nadmiernego obciążenia administracyjnego u organów wydających pozwolenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 3911/92 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pozycji A:

a) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Obrazy i malarstwo, inne niż włączone do kategorii 3A lub 4, wykonane w całości ręcznie przy użyciu jakichkolwiek materiałów czy technik (1)";

b) dodaje się pkt 3A w brzmieniu:

"3A. Akwarele, gwasze i pastele wykonane w całości ręcznie przy użyciu jakichkolwiek materiałów (1)";

c) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Mozaiki wykonane w całości ręcznie przy użyciu jakichkolwiek materiałów, inne niż te, które zalicza się do kategorii 1 lub 2, i rysunki wykonane w całości ręcznie przy użyciu jakichkolwiek materiałów lub technik (1)."

2) w pozycji B wprowadza się następującą kategorię:

"30000

- 3A. (Akwarele, gwasze i pastele)."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie sześciu miesięcy od daty jego opublikowania.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 1996 r.

W imieniu Rady

D. Higgins

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 6 z 11.1.1996, str. 14.

[2] Dz.U. C 166 z 10.6.1996, str. 39.

[3] Dz.U. C 97 z 1.4.1996, str. 28.

[4] Dz.U. L 395 z 31.12.1992, str. 1.

--------------------------------------------------