31996R1523Dziennik Urzędowy L 190 , 31/07/1996 P. 0011 - 0012


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/96

z dnia 24 lipca 1996 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1617/93 w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych dotyczących wspólnego planowania i koordynacji rozkładów, wspólnych przedsięwzięć i uzgodnień dotyczących taryf pasażerskich i towarowych w rejsowych połączeniach lotniczych oraz przydziału czasu na start lub lądowanie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego [1], ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jego art. 3,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Porozumień i Pozycji Dominujących w Transporcie Lotniczym,

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1617/93 [3], zmienione Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, stwierdza, iż art. 85 ust. 3 Traktatu stosuje się do porozumień między przedsiębiorstwami w sektorze transportu lotniczego, decyzji związków takich przedsiębiorstw oraz praktyk uzgodnionych między takimi przedsiębiorstwami, które mają na celu m.in. przeprowadzanie konsultacji w sprawie taryf w przewozach pasażerów, ich bagażu, a także towarów lotami rejsowymi między portami lotniczymi Wspólnoty.

(2) Dwa podstawowe czynniki skłoniły do przyjęcia rozporządzenia zwalniającego z konsultacji w sprawie taryf towarowych:

- potrzeba pozostawienia liniom lotniczym czasu na dostosowanie się do wprowadzonych warunków konkurencji,

- potrzeba przyczynienia się do ogólnej akceptacji warunków porozumień między liniami, przynoszących korzyść zarówno przewoźnikom, jak i użytkownikom.

(3) W odniesieniu do czynnika pierwszego, należy zauważyć, iż linie lotnicze otrzymały okres ośmiu lat na dostosowanie się do warunków zwiększonej konkurencji od momentu przyjęcia rozporządzenia (EWG) nr 3976/87. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych [4], zmienionym Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, dostęp do rynku ma być całkowicie zliberalizowany od dnia 1 kwietnia 1997 r.

(4) Okres taki wydaje się wystarczający na dostosowanie się do nowych wymogów rynku, nie istnieją też powody uzasadniające wydłużenie tego okresu.

(5) W przypadku porozumień między liniami muszą być wzięte pod uwagę następujące okoliczności:

- według informacji i dokumentów dostarczonych przez linie lotnicze oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych stawki wynikłe z konsultacji w sprawie taryf są do 70 % wyższe niż ceny rynkowe. Efekt jest w szczególności taki, że przesyłki objęte porozumieniami między liniami przewozi się po stawkach negocjowanych między nadawcami a przewoźnikami lub ich przedstawicielami, które nie pozostają w realnym związku ze stawkami wynikających z konsultacji w sprawie taryf. Ustalono zatem, że w niektórych wypadkach stosuje się taryfy poniżej połowy wartości ustalonej w trakcie konsultacji,

- ustalono również, iż linie lotnicze nie biorące udziału w konsultacjach w sprawie taryf przewożą towary na podstawie porozumień między liniami,

- według informacji dostarczonych przez linie lotnicze odsetek przesyłek przewożonych wewnątrz Wspólnoty na podstawie porozumień między liniami spadł z 30 % w 1991 r. do 11 % na koniec 1994 r. W przypadku niektórych linii lotniczych odsetek ten wynosi poniżej 2 %,

- w niektórych przypadkach bardzo wysokie taryfy ustalone w trakcie konsultacji stosuje się do nadawców, nawet jeśli nie ma porozumień między liniami,

- niektóre linie lotnicze podjęły próby reformy systemu ustalania taryf w trakcie konsultacji i wprowadzenia niższych taryf, ale próby te zawiodły.

(6) W związku z powyższym konsultacje w sprawie taryf nie są już konieczne do akceptacji ogólnych warunków porozumień między liniami. Konsultacje te skutkują również ustalaniem wysokich taryf, z uszczerbkiem dla użytkowników i nie przyczyniają się już do sprawnego zawierania porozumień między liniami, biorąc pod uwagę małą liczbę umów oraz okoliczność, iż zawiera się je przede wszystkim na bazie dwustronnej.

(7) W związku z powyższym konsultacje w sprawie taryf towarowych należy wykluczyć z zakresu objętego rozporządzeniem (EWG) nr 1617/93.

(8) Należy pozostawić czas na wprowadzenie zmian do odnośnych porozumień i uzgodnionych praktyk,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 1617/93 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 1 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"— przeprowadzanie konsultacji w sprawie taryf w przewozach pasażerów i ich bagażu lotami rejsowymi między portami lotniczymi Wspólnoty."

2) W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:"Szczególne przepisy co do konsultacji w sprawie taryf pasażerskich";

b) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

i) sformułowania wstępne otrzymują brzmienie:"Wyłączenie dotyczące przeprowadzania konsultacji w sprawie taryf pasażerskich stosuje się wyłącznie, gdy spełnione są poniższe warunki:";

ii) litera a) otrzymuje brzmienie:

"a) uczestnicy omawiają wyłącznie opłaty lotnicze płatne przez użytkowników transportu lotniczego bezpośrednio przewoźnikowi lub jego autoryzowanym przedstawicielom za przewozy pasażerów lotami rejsowymi, jak również warunki związane z tymi opłatami i stawkami. Konsultacje nie wkraczają w obszar, dla którego będą dostępne taryfy;"

iii) litera c) otrzymuje brzmienie:

"c) taryfy pasażerskie będące przedmiotem konsultacji uczestniczący przewoźnicy lotniczy stosują bez rozróżnienia ze względu na przynależność państwową pasażera lub miejsce zamieszkania;"

iv) litera e) otrzymuje brzmienie:

"e) konsultacje nie są dla uczestników wiążące, tzn. po konsultacjach uczestnicy zachowują prawo do niezależnych działań w zakresie taryf pasażerskich;".

Artykuł 2

Celem dostosowania do niniejszego rozporządzenia obowiązujące porozumienia i uzgodnione praktyki mogą zostać zmienione do dnia 30 czerwca 1997 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 1996 r.

W imieniu Komisji

Karel Van Miert

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 374 z 31.12.1987, str. 9.

[2] Dz.U. C 322 z 2.12.1995, str. 15.

[3] Dz.U. L 155 z 26.6.1993, str. 18.

[4] Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 8.

--------------------------------------------------