31996R1485Dziennik Urzędowy L 188 , 27/07/1996 P. 0028 - 0031


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/96

z dnia 26 lipca 1996 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 92/109/EWG w zakresie deklaracji odbiorców o specyficznym użytku niektórych substancji używanych do nielegalnej produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/109/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie wytwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych [1], zmienioną dyrektywą Komisji 93/46/EWG [2], w szczególności jej art. 2 pkt 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

wszystkie transakcje, w wyniku których następuje wprowadzenie do obrotu substancji ujętych w wykazie, muszą, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 92/109/EWG, być właściwie udokumentowane; ta dokumentacja musi ponadto zawierać deklarację odbiorcy odnoszącą się specyficznego użytku substancji;

ustanowienie przepisów dotyczących deklaracji odbiorców pomoże zapewnić, że w odniesieniu do poszczególnych transakcji każdorazowe użycie przez odbiorców substancji ujętych w wykazie jest wyraźnie zidentyfikowane; taka identyfikacja przyczyni się do uniknięcia odwracania uwagi od substancji ujętych w wykazie, przeznaczanych do nielegalnej produkcji narkotyków;

aby uwzględnić regularne transakcje między tym samym dostawcą i odbiorcą, odbiorca powinien z zachowaniem niektórych warunków mieć zapewnioną możliwość dostarczenia jednej deklaracji obejmującej wszystkie transakcje dotyczące substancji zaliczanych do kategorii 2 przez okres maksymalnie jednego roku;

przepisy niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3677/90 [3], ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3769/92 [4],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Deklaracja dotycząca transakcji indywidualnych

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ustanowiona we Wspólnocie, która zaopatruje odbiorcę w substancje ujęte w kategorii 1 lub 2 w wykazie załącznika I do dyrektywy 92/109/EWG oraz która jest zobowiązana do udokumentowania wszelkich indywidualnych transakcji na podstawie art. 2 wspomnianej dyrektywy, uzyskuje od danego odbiorcy, z zastrzeżeniem przepisów art. 2 niniejszego rozporządzenia, deklarację dotyczącą wykorzystania lub korzystania z przekazanych mu substancji. Dla każdej substancji ujętej w wykazie jest wymagana odrębna deklaracja.

2. Deklaracja zawiera informacje określone we wzorze podanym w pkt 1 poniższego Załącznika. Osoby prawne sporządzają deklarację na papierze firmowym.

Artykuł 2

Deklaracja dotycząca transakcji wielokrotnych, których przedmiotem są substancje z kategorii 2

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ustanowiona we Wspólnocie, która regularnie zaopatruje odbiorcę w substancje ujęte w kategorii 2 w wykazie załącznika I do dyrektywy 92/109/EWG oraz która jest zobowiązana do udokumentowania transakcji na podstawie art. 2 wspomnianej dyrektywy, może zamiast deklaracji dotyczących transakcji indywidualnych przyjąć jedną deklarację odnoszącą się do pewnej liczby transakcji zawieranych w okresie najwyżej jednego roku, z zastrzeżeniem, że są spełnione następujące kryteria:

- dostawca zaopatrywał odbiorcę w daną substancję co najmniej trzy razy w ciągu poprzednich 12 miesięcy,

- dostawca nie ma powodów przypuszczać, że substancja będzie wykorzystywana do nielegalnych celów,

- zamówione ilości substancji odpowiadają zwykłemu zużyciu przez tego odbiorcę.

2. Deklaracja zawiera informacje określone we wzorze podanym w pkt 2 poniższego Załącznika. Osoby prawne sporządzają deklarację na papierze firmowym.

Artykuł 3

Wprowadzenie w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1996 r.

W imieniu Komisji

Martin Bangemann

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 370 z 19.12.1992, str. 76.

[2] Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 134.

[3] Dz.U. L 357 z 20.12.1990, str. 1.

[4] Dz.U. L 383 z 29.12.1992, str. 17.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. Wzór deklaracji dla indywidualnych transakcji, których przedmiotem są substancje z kategorii 1 i 2

+++++ TIFF +++++

2. Wzór deklaracji dla wielokrotnych transakcji, których przedmiotem są substancje z kategorii 2

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------