31996R1107Dziennik Urzędowy L 148 , 21/06/1996 P. 0001 - 0010


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96

z dnia 12 czerwca 1996 r.

w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych [1], w szczególności jego art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia Państwa Członkowskie przekazały Komisji nazwy chronione ustawowo lub nazwy chronione prawem zwyczajowym, które chciałyby zarejestrować;

zbadanie zgodności tych nazw zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2081/92 wykazało, że niektóre z nich zostały uznane za zgodne z przepisami tego rozporządzenia i kwalifikują się do rejestracji i ochrony na poziomie Wspólnoty jako oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia;

nazwy rodzajowe nie są rejestrowane;

artykuł 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 nie ma zastosowania do procedury określonej w art. 17;

zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne nie mogą być zarejestrowane, gdy biorąc pod uwagą prestiż, jakim się cieszy znak towarowy i stopień jego znajomości oraz okres, w którym był używany, konsument mógłby być wprowadzony w błąd co do prawdziwej tożsamości produktu;

gdy nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, którego nazwa już została zarejestrowana jako znak towarowy, uzyskała ochronę z inicjatywy jednego producenta zgodniez kryteriami określonymi w art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2037/93 [2], producent ten nie może powstrzymać innych producentów na określonym obszarze, którzy produkują zgodnie z zarejestrowanym opisem, od używania chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego;

w przypadkach kiedy znak towarowy i zarejestrowana nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne mogłyby być używane jednocześnie, można kontynuować stosowanie znaku towarowego w sytuacji wystąpienia jednego z przypadków określonych w art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 tylko wtedy, gdy znak towarowy spełnia warunki określone w art. 14 ust. 2 tego rozporządzenia;

niektóre Państwa Członkowskie poinformowały, iż nie wnioskowano o ochronę dla niektórych części nazw i należy fakt ten uwzględnić;

rejestracja chronionych nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych nie oznacza zwolnienia z obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących produktów rolnych i środków spożywczych;

komitet stworzony zgodnie z art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez swojego przewodniczącego; przy braku opinii wymienionego komitetu i zgodnie z tym artykułem Komisja przekazała Radzie wniosek do przegłosowania na podstawie większości kwalifikowanej w ciągu trzech miesięcy; ponieważ Rada nie wydała opinii w tym okresie, środki zaproponowane przez Komisję będą podjęte przez Komisję,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwy wymienione w Załączniku są zarejestrowane jako chronione oznaczenia geograficzne (PGI) lub chronione nazwy pochodzenia (PDO) zgodnie z art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Nazwy nie ujęte w Załączniku, które zostały przekazane zgodnie z art. 17, są nadal chronione na szczeblu krajowym do czasu podjęcia decyzji w ich sprawie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 1996 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 185 z 28.7.1993, str. 5.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

A. PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DO TRAKTATU WE, PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Mięso (i podroby) świeże

HISZPANIA

- Carne de Ávila (PGI)

- Carne de Morucha de Salamanca (PGI)

- Pollo y Capón del Prat (PGI)

- Ternasco de Aragón (PGI)

FRANCJA

- Agneau du Quercy (PGI)

- Boeuf de Chalosse (PGI)

- Veau de l’Aveyron et du Ségala (PGI)

- Dinde de Bresse (PDO)

- Volailles de Bresse (PDO)

- Volailles de Houdan (PGI)

- Agneau de l’Aveyron (PGI)

- Agneau du Bourbonnais (PGI)

- Boeuf charolais du Bourbonnais (PGI)

- Boeuf du Maine (PGI)

- Veau du Limousin (PGI)

- Volailles de l’Ain (PGI)

- Volailles du Gers (PGI)

- Volailles du Maine (PGI)

- Volailles de Loué (PGI)

- Volailles de l’Orléanais (PGI)

- Volailles de Bourgogne (PGI)

- Volailles du plateau de Langres (PGI)

- Volailles du Charolais (PGI)

- Volailles de Normandie (PGI)

- Volailles de Bretagne (PGI)

- Volailles de Challans (PGI)

- Volailles de Vendée (PGI)

- Volailles d’Alsace (PGI)

- Volailles du Forez (PGI)

- Volailles du Béarn (PGI)

- Volailles de Cholet (PGI)

- Volailles des Landes (PGI)

- Volailles de Licques (PGI)

- Volailles d’Auvergne (PGI)

- Volailles du Velay (PGI)

- Volailles du Val de Sèvres (PGI)

- Volailles d’Ancenis (PGI)

- Volailles de Janzé (PGI)

- Volailles du Gatinais (PGI)

- Volailles du Berry (PGI)

- Volailles de la Champagne (PGI)

- Volailles du Languedoc (PGI)

- Volailles du Lauragais (PGI)

- Volailles de Gascogne (PGI)

- Volailles de la Drôme (PGI)

LUKSEMBURG

- Viande de porc, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (PGI)

PORTUGALIA

- Borrego de Montemor-o-Novo (PGI)

- Borrego da Serra da Estrela (PDO)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (PGI)

- Cabrito da Gralheira (PGI)

- Cabrito da Beira (PGI)

- Vitela de Lafões (PGI)

- Borrego da Beira (PGI)

- Cabrito do Barroso (PGI)

- Borrego Terrincho (PDO)

- Carne Alentejana (PDO)

- Carne Arouquesa (PDO)

- Carne Marinhoa (PDO)

- Carne Mertolenga (PDO)

- Cordeiro Bragançano (PDO)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

- Orkney beef (PDO)

- Orkney lamb (PDO)

- Scottish beef (PGI)

- Scottish lamb (PGI)

- Shetland lamb (PDO)

Produkty mięsne

BELGIA

- Jambon d’Ardenne (PGI)

HISZPANIA

- Cecina de León (PGI)

- Dehesa de Extremadura (PDO)

- Guijuelo (PDO)

- Jamón de Teruel (PDO)

- Sobrasada de Mallorca (PGI)

WŁOCHY

- Prosciutto di Parma (PDO)

- Prosciutto di S. Daniele (PDO)

- Prosciutto di Modena (PDO)

- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (PDO)

- Salame di Varzi (PDO)

- Salame Brianza (PDO)

- Speck dell’Alto Adige (PGI)

LUKSEMBURG

- Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (PGI)

PORTUGALIA

- Presunto do Barroso (PGI)

Sery

DANIA

- Danablu (PGI)

- Esrom (PGI)

GRECJA

- Aγεδατό (Anevato) (PDO)

- Γαλoτύρι (Galotyri) (PDO)

- Γραδιέρα Aγράφων (Graviera Agrafon) (PDO) [1]

- Γραδιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (PDO) [2]

- Γραδιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (PDO) [3]

- Καλαζάκι Λήμνου (Kalathaki Limnou) (PDO)

- Κασέρι (Kasseri) (PDO)

- Κατίκι Δομοκού (Katiki Domokou) (PDO)

- Κεφαλογραδιέρα (Kefalograviera) (PDO)

- Κοπανιστή (Kopanisti) (PDO)

- Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (PDO)

- Μανούρι (Manouri) (PDO)

- Μετσοδόνε (Metsovone) (PDO)

- Μπάτζος (Batzos) (PDO)

- Ξυνομυζήξρα (Xynomyzithra Kritis) (PDO)

- Πηχτόγαλο (Pichtogalo Chanion) (PDO)

- Σαν Μιχάλη (San Michali) (PDO)

- Σφέλα (Sfela) (PDO)

- Φέτα (Feta) (PDO)

- Φορμαέλλα Αράχωδας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) (PDO)

HISZPANIA

- Cabrales (PDO)

- Idiazábal (PDO)

- Mahón (PDO)

- Picón Bejes-Tresviso (PDO)

- Queso de Cantabria (PDO)

- Queso de La Serena (PDO)

- Queso Manchego (PDO)

- Queso Tetilla (PDO)

- Queso Zamorano (PDO)

- Quesucos de Liébana (PDO)

- Roncal (PDO)

FRANCJA

- Beaufort (PDO)

- Bleu des Causses (PDO)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (PDO)

- Brocciu Corse ou brocciu (PDO)

- Chabichou du Poitou (PDO) [4]

- Crottin de Chavignol ou chavignol (PDO) [5]

- Ēpoisses de Bourgogne (PDO)

- Laguiole (PDO)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (PDO) [6]

- Pouligny Saint Pierre (PDO)

- Picodon de l’Ardèche ou picodon de la Drôme (PDO) [7]

- Salers (PDO)

- Selles-sur-Cher (PDO)

- Sainte Maure de Touraine (PDO) [8]

- Tomme de Savoie (PGI) [9]

- Langres (PDO)

- Neufchâtel (PDO)

- Abondance (PDO)

- Camembert de Normandie (PDO) [10]

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (PDO)

- Chaource (PDO)

- Comté (PDO)

- Emmental de Savoie (PGI) [11]

- Emmental français est-central (PGI) [12]

- Livarot (PDO)

- Maroilles ou marolles (PDO)

- Munster ou munster-géromé (PDO)

- Pont–l’Ēvêque (PDO)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (PDO)

- Roquefort (PDO)

- Saint-Nectaire (PDO)

- Tomme des Pyrénées (PGI) [13]

- Bleu d’Auvergne (PDO)

- Brie de Meaux (PDO) [14]

- Brie de Melun (PDO) [15]

- Mont d’or ou vacherin du Haut-Doubs (PDO)

WŁOCHY

- Canestrato Pugliese (PDO) [16]

- Fontina (PDO)

- Gorgonzola (PDO)

- Grana Padano (PDO)

- Parmigiano Reggiano (PDO)

- Pecorino Siciliano (PDO) [17]

- Provolone Valpadana (PDO) [18]

- Caciotta d’Urbino (PDO) [19]

- Pecorino Romano (PDO) [20]

- Quartirolo Lombardo (PDO)

- Taleggio (PDO)

- Asiago (PDO)

- Formai de Mut Dell’alta Valle Brembana (PDO) [21]

- Montasio (PDO)

- Mozzarella di Bufala Campana (PDO) [22]

- Murazzano (PDO)

NIDERLANDY

- Noord-Hollandse Edammer (PDO) [23] [24]

- Noord-Hollandse Gouda (PDO) [25] [26]

PORTUGALIA

- Queijo de Nisa (PDO)

- Queijo de Azeitão (PDO)

- Queijo de Ēvora (PDO)

- Queijo de São Jorge (PDO)

- Queijo Rabaçal (PDO)

- Queijo Serpa (PDO)

- Queijo Serra da Estrela (PDO)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (PDO)

- Queijo Terrincho (PDO)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

- White Stilton cheese (PDO)/Blue Stilton cheese (PDO)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (PDO) [27] [28]

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (PDO) [29]

- Swaledale cheese (PDO)/Swaledale ewes’ cheese (PDO)

- Bonchester cheese (PDO)

- Buxton blue (PDO)

- Dovedale cheese (PDO)

- Single Gloucester (PDO)

Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, przetwory mleczne oprócz masła itd.)

HISZPANIA

- Miel de La Alcarria (PDO)

FRANCJA

- Crème d’Isigny (PDO)

- Crème fraîche fluide d’Alsace (PGI)

LUKSEMBURG

- Miel luxembourgeois de marque nationale (PDO)

PORTUGALIA

- Mel da Serra da Lousã (PDO)

- Mel das Terras Altas do Minho (PDO)

- Mel da Terra Quente (PDO)

- Mel da Serra de Monchique (PDO)

- Mel do Parque de Montezinho (PDO)

- Mel do Alentejo (PDO)

- Mel dos Açores (PDO)

- Mel do Barroso (PDO)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (PDO)

Tłuszcze, masło, margaryna, oleje itd.

BELGIA

- Beurre d’Ardenne (PDO)

Oleje z oliwek

GRECJA

- Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklio Crete) (PDO) [30] [31]

- Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (PDO)

- Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεξύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Crete) (PDO) [32] [33]

- Κροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonias) (PDO) [34]

- Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonias) (PDO) [35]

- Κρανίδι Αργολίδα (Kranidi Argolidas) (PDO) [36]

- Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklio Crete) (PDO) [37] [38]

- Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklio Crete) (PDO) [39] [40]

- Λακωνία (Lakonia) (PGI)

- Χανιά Κρήτης (Hania Crete) (PGI) [41]

- Κεφαλονιά (Kefallonia) (PGI)

- Ολυμπία (Olympia) (PGI)

- Λέσδος (Lesbos) (PGI)

- Πρέδεζα (Preveza) (PGI)

- Ρόδος (Rodos) (PGI)

- Θάσος (Thassos) (PGI)

HISZPANIA

- Baena (PDO)

- Les Garrigues (PDO)

- Sierra de Segura (PDO)

- Siurana (PDO)

FRANCJA

- Huile d’olive de Nyons (PDO)

- Beurre d’Isigny (PDO)

- Beurre Charentes-Poitou – Beurre des Charentes – Beurre des Deux-Sèvres (PDO)

LUKSEMBURG

- Beurre rose de marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (PDO)

PORTUGALIA

- Azeite de Moura (PDO)

- Azeite de Trás-os-Montes (PDO)

- Azeite do Ribatejo (PDO)

- Azeites do Norte Alentejano (PDO)

- Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (PDO)

Owoce, warzywa i zboża

GRECJA

- Ακτινίδι Σπερχειού (kiwi Sperchiou) (PDO)

- Ελιά Καλαμάτας (olive de Kalamata) (PDO)

- Κελυφωτό φυσίκι Φξιώτιδας (pistache de Phtiotida) (PDO)

- Κουμ Κουάτ Κερκύρας (kumquat de Korfu) (PGI)

- Ξερά Ζαγοράς Πηλίου (figues sèches de Kimi) (PDO)

- Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (pommes Zagoras Piliou) (PDO) [42]

- Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου (aubergine tsakonique de Léonidio) (PDO)

HISZPANIA

- Arroz del Delta del Ebro (PGI)

- Calasparra (PDO)

- Cerezas de la Montaña de Alicante (PGI)

- Espárrago de Navarra (PGI)

- Faba Asturiana (PGI)

- Judías de El Barco de Ávila (PGI)

- Lenteja de La Armuña (PGI)

- Nísperos Callosa d’En Sarriá (PDO)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (PDO)

- Uva de mesa embolsada "Vinalopó" (PDO)

FRANCJA

- Ail rose de Lautrec (PGI)

- Noix de Grenoble (PDO)

- Pommes et poires de Savoie (PGI)

- Poireaux de Créances (PGI)

- Chasselas de Moissac (PDO)

- Mirabelles de Lorraine (PGI)

- Olives noires de Nyons (PDO)

- Pommes de terre de Merville (PGI)

WŁOCHY

- Arancia Rossa di Sicilia (PGI)

- Cappero di Pantelleria (PGI)

- Castagna di Montella (PGI)

- Fungo di Borgotaro (PGI)

- Nocciola del Piemonte (PGI)

NIDERLANDY

- Opperdoezer Ronde (PDO)

AUSTRIA

- Wachauer Marille (PDO)

PORTUGALIA

- Amêndoa do Douro (PDO)

- Ameixa d’Elvas (PDO)

- Ananás dos Açores/São Miguel (PDO)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (PDO)

- Castanha dos Soutos da Lapa (PDO)

- Castanha Marvão-Portalegre (PDO)

- Castanha de Pradela (PDO)

- Castanha da Terra Fria (PDO)

- Citrinos do Algarve (PGI)

- Cereja de Sao Julião-Portalegre (PDO)

- Cereja da Cova da Beira (PGI)

- Maçã de Portalegre (PGI)

- Maçã da Beira Alta (PGI)

- Maçã Bravo de Esmolfe (PDO)

- Maçã da Cova da Beira (PGI)

- Maçã de Alcobaça (PGI)

- Maracuja de São Miguel/Açores (PDO)

- Pêssego da Cova da Beira (PGI)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

- Jersey Royal potatoes (PDO)

Inne produkty z załącznika II

Cider

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

- Herefordshire cider/perry (PGI)

- Worcestershire cider/perry (PGI)

- Gloucestershire cider/perry (PGI)

B. ŚRODKI SPOŻYWCZE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2081/92

Piwo

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

- Newcastle brown ale (PGI)

- Kentish ale and Kentish strong ale (PGI)

- Rutland bitter (PGI)

Naturalna woda mineralna i źródlana

NIEMCY

- Bad Hersfelder Naturquelle (PDO)

- Bad Pyrmonter (PDO)

- Birresborner (PDO)

- Bissinger Auerquelle (PDO)

- Caldener Mineralbrunnen (PDO)

- Ensinger Mineralwasser (PDO)

- Felsenquelle Beiseförth (PDO)

- Gemminger Mineralquelle (PDO)

- Graf Meinhard Quelle Giessen (PDO)

- Haaner Felsenquelle (PDO)

- Haltern Quelle (PDO)

- Katlenburger Burgbergquelle (PDO)

- Kisslegger Mineralquelle (PDO)

- Leisslinger Mineralbrunnen (PDO)

- Loewensteiner Mineralquelle (PDO)

- Rhenser Mineralbrunnen (PDO)

- Rilchinger Amandus Quelle (PDO)

- Rilchinger Graefin Mariannen-Quelle (PDO)

- Siegsdorfer Petrusquelle (PDO)

- Teinacher Mineralquellen (PDO)

- UEberkinger Mineralquelle (PDO)

- Vesalia Quelle (PDO)

- Bad Niedernauer Quelle (PDO)

- Göppinger Quelle (PDO)

- Höllen Sprudel (PDO)

- Lieler Quelle (PDO)

- Schwollener Sprudel (PDO)

- Steinsieker Mineralwasser (PDO)

- Blankenburger Wiesenquelle (PDO)

- Wernigeröder Mineralbrunnen (PDO)

- Wildenrath Quelle (PDO)

Pieczywo, ciasta i wyroby ciastkarskie

GRECJA

- Kρητικό παξιμάδι(biscotte cretoise) (PGI)

HISZPANIA

- Turrón de Jijona (PGI)

- Turrón de Alicante (PGI)

FRANCJA

- Bergamote(s) de Nancy (PGI)

C. PRODUKTY ROLNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2081/92

Olejki eteryczne

FRANCJA

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (PDO)

[1] O ochronę nazwy "Γραδιέρα" (Graviera) nie wnioskowano.

[2] O ochronę nazwy "Γραδιέρα" (Graviera) nie wnioskowano.

[3] O ochronę nazwy "Γραδιέρα" (Graviera) nie wnioskowano.

[4] O ochronę nazwy "Chabichou" nie wnioskowano.

[5] O ochronę nazwy "Crottin" nie wnioskowano.

[6] O ochronę nazw "Brebis Pyrénées" nie wnioskowano.

[7] O ochronę nazwy "Picodon" nie wnioskowano.

[8] O ochronę nazwy "Sainte Maure" nie wnioskowano.

[9] O ochronę nazwy "Tomme" nie wnioskowano.

[10] O ochronę nazwy "Camembert" nie wnioskowano.

[11] O ochronę nazwy "Emmental" nie wnioskowano.

[12] O ochronę nazwy "Emmental" nie wnioskowano.

[13] O ochronę nazwy "Tomme" nie wnioskowano.

[14] O ochronę nazwy "Brie" nie wnioskowano.

[15] O ochronę nazwy "Brie" nie wnioskowano.

[16] O ochronę nazwy "Canestrato" nie wnioskowano.

[17] O ochronę nazwy "Pecorino" nie wnioskowano.

[18] O ochronę nazwy "Provolone" nie wnioskowano.

[19] O ochronę nazwy "Caciotta" nie wnioskowano.

[20] O ochronę nazwy "Pecorino" nie wnioskowano.

[21] O ochronę nazw "Formai de Mut" nie wnioskowano.

[22] O ochronę nazwy "Mozzarella" nie wnioskowano.

[23] O ochronę nazwy "Noord-hollandse" nie wnioskowano.

[24] O ochronę nazwy "Edammer" nie wnioskowano.

[25] O ochronę nazwy "Noord-hollandse" nie wnioskowano.

[26] O ochronę nazwy "Gouda" nie wnioskowano.

[27] O ochronę nazwy "Cheddar" nie wnioskowano.

[28] O ochronę nazwy "West country" nie wnioskowano.

[29] O ochronę nazwy "Lancashire" nie wnioskowano.

[30] O ochronę nazwy "Ηρακλείου" (Iraklion) nie wnioskowano.

[31] O ochronę nazwy "Κρήτης" (Crete) nie wnioskowano.

[32] O ochronę nazwy "Κρήτης" (Crete) nie wnioskowano.

[33] O ochronę nazwy "Ρεξύμνης" (Rethymno) nie wnioskowano.

[34] O ochronę nazwy "Λακωνίας" (Lakonias) nie wnioskowano.

[35] O ochronę nazwy "Λακωνίας" (Lakonias) nie wnioskowano.

[36] O ochronę nazwy "Αργολίδας" (Argolidas) nie wnioskowano.

[37] O ochronę nazwy "Ηρακλείου" (Iraklion) nie wnioskowano.

[38] O ochronę nazwy "Κρήτης" (Crete) nie wnioskowano.

[39] O ochronę nazwy "Ηρακλείου" (Iraklion) nie wnioskowano.

[40] O ochronę nazwy "Κρήτης" (Crete) nie wnioskowano.

[41] O ochronę nazwy "Κρήτης" (Crete) nie wnioskowano.

[42] O ochronę nazwy "Πηλίου" (Piliou) nie wnioskowano.

--------------------------------------------------