31996D0391Dziennik Urzędowy L 161 , 29/06/1996 P. 0154 - 0155


Decyzja Rady

z dnia 28 marca 1996 r.

ustanawiająca zbiór środków mających na celu stworzenie bardziej korzystnych warunków dla rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze energetycznym

(96/391/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 129d akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [3],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

stworzenie bardziej korzystnych warunków dla rozwoju transeuropejskich sieci energetycznych stanowi część ogólnych kierunków środków w rozumieniu art. 129c Traktatu i jest przewidziane w decyzji nr 1254/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 1996 r. ustanawiającej zbiór wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych [5];

w celu dopełnienia wewnętrznego rynku energetycznego, środki te muszą zostać włączone do ogólnej strategii energetycznej, która nie tylko określa główne kryteria i cele Wspólnoty w tej dziedzinie, ale również określa bardziej szczegółowo warunki liberalizacji rynku produktów energetycznych;

ustanowienie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze energetycznym musi pomóc w obniżeniu kosztów zaopatrzenia w energię, przyczyniając się w ten sposób do wyższej stopy wzrostu gospodarczego oraz większego zatrudnienia i zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej;

stworzenie bardziej korzystnych warunków musi mieć na celu głównie dostarczenie bodźca do współpracy technicznej między podmiotami odpowiedzialnymi za sieci oraz ułatwianie wykonywania procedur zatwierdzających stosowanych w odniesieniu do projektów sieci w Państwach Członkowskich w celu zmniejszenia opóźnień;

w celu przyspieszenia realizacji projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, określonych decyzją nr 1254/96/WE, niezbędne jest zapewnienie Wspólnocie możliwości wspierania wysiłków finansowych czynionych na rzecz tych projektów zgodnie z rozporządzeniem Rady ustanawiającym ogólne zasady przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej w dziedzinie sieci transeuropejskich;

inne instrumenty finansowe będące w dyspozycji Wspólnoty, takie jak fundusze strukturalne, Europejski Fundusz Inwestycyjny, wsparcie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz programy na rzecz państw trzecich, mogą wnosić wkład, w niektórych przypadkach decydujący, w realizację projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, określonych decyzją nr 1254/96/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejsza decyzja określa działania, które należy podjąć w związku z tworzeniem bardziej korzystnych warunków dla realizacji projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w związku z transeuropejskimi sieciami energetycznymi oraz dla interoperacyjności tych sieci w skali całej Wspólnoty.

Artykuł 2

1. W celu przyczynienia się do stworzenia bardziej korzystnych warunków dla rozwoju transeuropejskich sieci energetycznych, Wspólnota przywiązuje największą wagę do następujących środków i wspiera je w miarę potrzeby:

- realizacja projektów współpracy technicznej między podmiotami odpowiedzialnymi za transeuropejskie sieci energetyczne zaangażowanymi w sprawne funkcjonowanie wzajemnych połączeń europejskich określonych w art. 2 decyzji nr 1254/96/WE,

- współpraca między Państwami Członkowskimi poprzez wzajemne konsultacje podejmowane w celu ułatwienia wykonywania procedur zatwierdzania projektów dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych w celu zmniejszenia opóźnień.

2. Komisja, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, podejmuje wszelkie stosowne inicjatywy w celu wspierania koordynacji działalności określonej w ust. 1.

Artykuł 3

W celu przyczynienia się do stworzenia bardziej korzystnych warunków dla rozwoju transeuropejskich sieci energetycznych, Wspólnota:

1. może zapewniać wsparcie finansowe jako część działania dotyczącego transeuropejskich sieci energetycznych. Środki te są przyjmowane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Rady ustanawiającym ogólne zasady przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej w dziedzinie sieci transeuropejskich.

2. uwzględnia projekty stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania określone w decyzji nr 1254/96/WE przy zapewnianiu pomocy ze swoich funduszy, instrumentów i programów finansowych stosowanych w odniesieniu do tych sieci, zgodnie z warunkami ich własnych zasad i celów.

Artykuł 4

W wykonywaniu środków określonych w art. 2, Komisja wspomagana jest przez Komitet ustanowiony na podstawie art. 9 ust. 1 decyzji nr 1254/96/WE, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 9 ust. 2 i 3 tej decyzji.

Artykuł 5

Komisja co dwa lata opracowuje sprawozdanie z wykonywania niniejszej decyzji, które przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 marca 1996 r.

W imieniu Rady

A. Clo

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 72 z 10.3.1994, str. 15.

[2] Dz.U. C 195 z 18.7.1994, str. 33.

[3] Dz.U. C 217 z 6.8.1994, str. 26.

[4] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 1995 r. (Dz.U. C 151 z 19.6.1995, str. 232), wspólne stanowisko Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. C 216 z 21.8.1995, str. 38) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 1995 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[5] Dz.U. 161 z 29.6.1996, str. 147.

--------------------------------------------------