31996D0350Dziennik Urzędowy L 135 , 06/06/1996 P. 0032 - 0034


Decyzja Komisji

z dnia 24 maja 1996 r.

dostosowująca załączniki IIA i IIB do dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(96/350/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską;

uwzględniając dyrektywę Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów [1], zmienioną dyrektywą 91/692/EWG [2], w szczególności jej art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

wymieniony wcześniej przepis umożliwia Komisji dostosowanie załączników IIA i IIB do dyrektywy 75/442/EWG;

w wykonaniu zadania Komisja wspierana jest przez Komitet ustanowiony na mocy art. 18 dyrektywy 75/442/EWG, składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią przedstawioną przez wyżej wymieniony Komitet,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki IIA i IIB do dyrektywy 75/442/EWG zastępuje się załącznikami IIA i IIB do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 1996 r.

W imieniu Komisji

Ritt Bjerregaard

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 47.

[2] Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IIA

OPERACJE UNIESZKODLIWIANIA

Uwaga:

Załącznik ten jest przeznaczony do wyszczególnienia czynności unieszkodliwiania, tak jak występują w praktyce. Zgodnie z art. 4 odpady muszą być unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu oraz bez wykorzystania procesów lub metod mogących prawdopodobnie szkodzić środowisku naturalnemu.

D 1 Składowanie w ziemi lub na jej powierzchni (np. wysypiska itp.)

D 2 Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub osadowych w glebie i ziemi itp.)

D 3 Głębokie wtryskiwanie (np. wtryskiwanie odpadów, które można pompować do studni, słupów solnych lub naturalnie występujących składowisk itp.)

D 4 Retencja powierzchniowa (np.: umieszczanie płynnych lub osadowych odpadów w dołach, stawach lub lagunach itp.)

D 5 Specjalnie zaprojektowane składowiska (np. umieszczanie na terenach, które są przykryte i izolowane wzajemnie oraz od środowiska naturalnego itp.)

D 6 Odprowadzanie do zbiorników wodnych, z wyjątkiem mórz/oceanów

D 7 Odprowadzanie do mórz/oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz

D 8 Obróbka biologiczna nieokreślona w innym miejscu w niniejszym załączniku, w której wyniku powstają ostateczne związki lub mieszaniny, które są odprowadzane za pomocą którejkolwiek z operacji wymienionych w D1-D12

D 9 Obróbka fizyczno-chemiczna, nieokreślona w innym miejscu w niniejszym załączniku, w której wyniku powstają ostateczne związki lub mieszaniny odprowadzane za pomocą którejkolwiek z operacji wymienionych w D1-D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.)

D 10 Spalanie na lądzie

D 11 Spalanie na morzu

D 12 Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach)

D 13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem którejkolwiek z operacji wymienionych w D1-D12

D 14 Przepakowywanie przed poddaniem którejkolwiek z operacji wymienionych w D1-D13

D 15 Składowanie w czasie którejkolwiek z operacji wymienionych w D1-D14 (z wyjątkiem tymczasowego składowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są produkowane)

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IIB

OPERACJE ODZYSKIWANIA

Uwaga:

Załącznik ten jest przeznaczony do wyszczególnienia operacji odzyskiwania, które występują w praktyce. Zgodnie z art. 4 odpady muszą być odzyskiwane bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu oraz bez wykorzystania procesów lub metod mogących szkodzić środowisku naturalnemu.

R 1 Wykorzystywanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R 2 Odzyskiwanie/regeneracja rozpuszczalników

R 3 Recykling/odzyskiwanie substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R 4 Recykling/odzyskiwanie metali i związków metali

R 5 Recykling/odzyskiwanie innych materiałów nieorganicznych

R 6 Regeneracja kwasów lub zasad

R 7 Odzyskiwanie składników stosowanych do zmniejszania zanieczyszczeń

R 8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R 9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R 10 Obróbka w glebie i ziemi przynosząca korzyści w rolnictwie lub poprawiająca stan środowiska naturalnego

R 11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych z jakiejkolwiek z operacji wymienionych w R1-R10

R 12 Wymiana odpadów w celu poddania ich z którejkolwiek z operacji wymienionych w R1-R11

R 13 Składowanie odpadów, do czasu poddania ich którejkolwiek z operacji wymienionej w R1-R12 (z wyłączeniem czasowego składowania, do czasu zbiórki, w miejscu, gdzie są wytwarzane)

--------------------------------------------------