31996D0279Dziennik Urzędowy L 107 , 30/04/1996 P. 0001 - 0003


Decyzja Komisji

z dnia 26 lutego 1996 r.

zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG i decyzje Komisji 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG i 93/197/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(96/279/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich [1], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 12, 13, 14, 15, 16, 18 i art. 19 i) i ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzją Rady 79/542/EWG [2], ostatnio zmienioną decyzją Komisji 96/132/WE [3], został ustanowiony wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają między innymi przywóz zwierząt z rodziny koniowatych;

decyzją Komisji 92/160/EWG [4], ostatnio zmienioną decyzją 95/536/WE [5], została ustanowiona regionalizacja niektórych państw trzecich przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych;

warunki zdrowotne i świadectwo weterynaryjne dotyczące odprawy czasowej zarejestrowanych koni, przywozu zwierząt z rodziny koniowatych na ubój i przywozu zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych i zwierząt z rodziny koniowatych do celów hodowli i produkcji zostały ustanowione odpowiednio w decyzjach Komisji 92/260/EWG [6] ostatnio zmienionej decyzją 96/81/WE [7], 93/196/EWG [8] i 93/197/EWG [9], obydwie ostatnio zmienione decyzją 96/82/WE [10], i powtórnego przywozu zarejestrowanych koni po wywozie czasowym w decyzji 93/195/EWG [11], ostatnio zmienionej decyzją Komisji 95/323/WE [12];

zmiany w sytuacji zdrowotnej w państwach trzecich zostały wzięte pod uwagę w drodze zmian wcześniej wymienionych decyzji; jednakże zdarzało się czasami, że zmiany te były niekompletne i miały miejsce pewne pominięcia i niezbędne jest skorygowanie tej sytuacji i odpowiednia zmiana tych decyzji;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Skreśla się art. 1 ust. 3 lit. c) decyzji 79/542/EWG.

Artykuł 2

W decyzji 92/260/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I wykaz państw w grupie B otrzymuje brzmienie:

"Australia, Bułgaria, Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Chorwacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Rosja (1), Słowenia, Republika Słowacka, Ukraina";

2) w załączniku I wykaz państw w grupie D otrzymuje brzmienie:

"Argentyna, Barbados, Bermudy, Boliwia, Brazylia (1), Chile, Kuba, Jamajka, Meksyk, Paragwaj, Urugwaj";

3) w załączniku II tytuł świadectwa B otrzymuje brzmienie:

"ŚWIADECTWO ZDROWIA

dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni na terytorium Wspólnoty z Australii, Bułgarii, Białorusi, Bośni-Hercegowiny, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Nowej Zelandii, Polski, Rumunii, Rosji (1), Słowenii, Republiki Słowackiej i Ukrainy na okres krótszy niż 90 dni"

;

4) w załączniku II rozdział III lit. d) tiret trzecie świadectw A, B, C, D i E otrzymuje brzmienie:

"— Australia, Bułgaria, Białoruś, Kanada, Szwajcaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Grenlandia, Hongkong, Chorwacja, Węgry, Islandia, Japonia, Litwa, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonia, Makau, Malezja (półwysep), Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Rosja (1), Singapur, Słowenia, Republika Słowacka, Ukraina, Stany Zjednoczone Ameryki".

Artykuł 3

W decyzji 93/195/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I wykaz państw w grupie A otrzymuje brzmienie:

"Szwajcaria, Grenlandia, Islandia";

2) w załączniku I wykaz państw w grupie B otrzymuje brzmienie:

"Australia, Bułgaria, Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Chorwacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Rosja (1), Słowenia, Republika Słowacka, Ukraina";

3) w załączniku II wykaz państw w grupie A w tytule świadectwa zdrowia otrzymuje brzmienie:

"Szwajcaria, Grenlandia, Islandia";

4) w załączniku II wykaz państw w grupie B w tytule świadectwa zdrowia otrzymuje brzmienie:

"Australia, Bułgaria, Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Chorwacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Rosja (1), Słowenia, Republika Słowacka, Ukraina.".

Artykuł 4

W decyzji 93/196/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I przypis 5 wykaz państw otrzymuje brzmienie:

"Australia, Kanada, Szwajcaria, Grenlandia, Islandia, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej";

2) w załączniku II przypis 3 wykaz państw w grupie A otrzymuje brzmienie:

"Szwajcaria, Grenlandia, Islandia";

3) w załączniku II przypis 3 wykaz państw w grupie B otrzymuje brzmienie:

"Australia, Bułgaria, Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Chorwacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonia, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Rosja (1), Słowenia, Republika Słowacka, Ukraina.".

Artykuł 5

W decyzji 93/197/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I wykaz państw w grupie A otrzymuje brzmienie:

"Szwajcaria, Grenlandia, Islandia";

2) w załączniku I wykaz państw w grupie B otrzymuje brzmienie:

"Australia, Bułgaria, Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Chorwacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonia, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Rosja (1), Słowenia, Republika Słowacka, Ukraina.";

3) w załączniku II tytuł świadectwa A otrzymuje brzmienie:

"ŚWIADECTWO ZDROWIA

przy przywozie na terytorium Wspólnoty ze Szwajcarii, Grenlandii i Islandii zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych i zwierząt z rodziny koniowatychdo hodowli i produkcji"

;

4) w załączniku II tytuł świadectwa B otrzymuje brzmienie:

"ŚWIADECTWO ZDROWIA

przy przywozie na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych i zwierząt z rodziny koniowatychdo hodowli i produkcji z Australii, Bułgarii, Białorusi, Bośni-Hercegowiny, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Nowej Zelandii, Polski, Rumunii, Rosji (1), Słowenii, Republiki Słowackiej i Ukrainy."

.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 1996 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

[2] Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15.

[3] Dz.U. L 30 z 8.2.1996, str. 52.

[4] Dz.U. L 71 z 18.3.1992, str. 27.

[5] Dz.U. L 304 z 16.12.1995, str. 49.

[6] Dz.U. L 130 z 15.5.1992, str. 67.

[7] Dz.U. L 19 z 25.1.1996, str. 52.

[8] Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 7.

[9] Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 16.

[10] Dz.U. L 19 z 25.1.1996, str. 56.

[11] Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 1.

[12] Dz.U. L 190 z 11.8.1995, str. 11.

--------------------------------------------------