31995R2917Dziennik Urzędowy L 305 , 19/12/1995 P. 0053 - 0053


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2917/95

z dnia 18 grudnia 1995 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1162/95 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/95 z dnia 23 maja 1995 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2147/95 [2], w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

przy dostosowywaniu refundacji należy uwzględnić kwotę równą miesięcznemu wzrostowi ceny interwencyjnej za ryż niełuskany w miesiącach od października do lipca;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1162/95 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Kwota refundacji stosowanej zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 1418/76 do produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia jest dostosowywana w miesiącach od października do lipca włącznie przez kwotę równą miesięcznej podwyżce ceny interwencyjnej za ryż niełuskany ustalonej na ten rok gospodarczy, oparty na etapie przetworzenia oraz odpowiednim współczynniku przetworzenia.

5. Gdy termin ważności pozwolenia wykracza poza koniec roku gospodarczego, refundacje są zmniejszone przez rozbicie ceny interwencyjnej dla ryżu niełuskanego na dwa lata gospodarcze, opartej na etapie przetworzenia oraz współczynniku przetworzenia.

To rozbicie ceny zostanie dokonane w dniu 1 września i jest określone następująco:

a) różnica między ceną interwencyjną za ryż niełuskany bez jakichkolwiek miesięcznych podwyżek cen za poprzedni i nowy rok gospodarczy,

b) kwota równa miesięcznej podwyżce pomnożona przez liczbę miesięcy, jakie upłynęły od października do miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie pozwolenia, włącznie.

Wymienione dwa czynniki należy skorygować współczynnikiem przetworzenia, stosowanym w czasie, gdy produkt jest wywożony.

Refundacje mogą być zmniejszane o kwoty wynikające z powyższych lit. a) i b) na podstawie etapu mieleniai mogą zostać zwiększone od października nowego roku gospodarczego przez miesięczne podwyżki stosowane do nowego roku gospodarczego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do pozwoleń wydawanych w dniu 1 września 1995 r. lub później.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 1995 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 117 z 24.5.1995, str. 2.

[2] Dz.U. L 215 z 9.9.1995, str. 4.

--------------------------------------------------