31995R2494Dziennik Urzędowy L 257 , 27/10/1995 P. 0001 - 0004


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95

z dnia 23 października 1995 r.

dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 213,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Europejskiego Instytutu Walutowego [3],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [4],

a także mając na uwadze, co następuje: na mocy art. 109j Traktatu Komisja i EIW składają Radzie sprawozdanie w sprawie postępu osiągniętego przez Państwa Członkowskie w wykonywaniu zobowiązań dotyczących stworzenia unii gospodarczej i walutowej w odniesieniu do osiągnięcia wysokiego stopnia stabilności cen;

zgodnie z art. 1 Protokołu kryteriach w sprawie konwergencji określonych w art. 109j Traktatu wymagane osiągnięcie stabilności cen w Państwach Członkowskich obliczane jest na podstawie stopy inflacji, mierzonej się za pomocą wskaźnika cen konsumpcyjnych opartego na porównywalnej podstawie z uwzględnieniem różnych jego definicji w poszczególnych Państwach Członkowskich; istniejące wskaźniki cen konsumpcyjnych nie są sporządzane na bezpośrednio porównywalnej podstawie;

Wspólnota, w szczególności jej władze fiskalne i organy polityki pieniężnej istnieje potrzeba aby miały regularne i aktualne wskaźniki cen konsumpcyjnych w celu porównania stóp inflacji w kontekście makroekonomicznym i międzynarodowym; wskaźniki te różnią się od takich, które są sporządzane na potrzeby kraju i w celach mikroekonomicznych;

uznaje się, że inflacja jest zjawiskiem, które objawia się we wszystkich rodzajach transakcji rynkowych, włączając zakupy dóbr inwestycyjnych, zamówienia publiczne, wypłaty wynagrodzeń, a także zakupy dokonywane przez konsumentów; uznaje się, że do zrozumienia procesu inflacyjnego na płaszczyźnie krajowej, jak i między Państwami Członkowskimi niezbędne są liczne statystyki, wśród których zaś wskaźniki cen konsumpcyjnych odgrywają decydującą rolę;

porównywalne wskaźniki cen konsumpcyjnych mogą być przygotowywane w zamian lub jako uzupełnienie podobnych wskaźników cen konsumpcyjnych, które w chwili obecnej są sporządzane przez Państwa Członkowskie czy też będą musiały być sporządzane przez nie w przyszłości;

sporządzanie porównywalnych indeksów wiąże się z kosztami, które częściowo ponosi Komisja, a częściowo Państwa Członkowskie;

zgodnie z zasadą subsydiarności sporządzenie wspólnych standardów statystycznych dla wskaźników cen konsumpcyjnych jest zadaniem, które skutecznie można przeprowadzić jedynie na płaszczyźnie Wspólnoty; każde państwo, pod kierunkiem organizacji i instytucji odpowiedzialnych za sporządzanie statystyk na płaszczyźnie narodowej, zobowiązane jest do zbierania odpowiednich danych i obliczania porównywalnych wskaźników cen konsumpcyjnych;

ze względu na stworzenie unii gospodarczej i walutowej niezbędny jest jednolity dla Wspólnoty indeks cen konsumpcyjnych;

Komitet ds. Programu Statystycznego powołany na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom [5], zaaprobował projekt niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest stworzenie niezbędnych podstaw statystycznych do obliczania porównywalnych wskaźników cen konsumpcyjnych na płaszczyźnie Wspólnoty.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) Zharmonizowany Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (ZWCK) to porównywalny wskaźnik cen konsumpcyjnych, sporządzany przez każde Państwo Członkowskie;

b) Europejski Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (EICP) indeks cen konsumpcyjnych, sporządzany przez Komisję (Eurostat) dla Wspólnoty na podstawie ZWCK Państw Członkowskich;

c) Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych Europejskiej Unii Walutowej (ICP-EUW) wskaźnik cen konsumpcyjnych, sporządzany przez Komisję (Eurostat) w ramach unii gospodarczej i walutowej na podstawie ZWCK Państw Członkowskich nieobjętych derogacją z art. 109 lit. k) Traktatu, dopóty obowiązują jeszcze derogacje tego typu.

Artykuł 3

Zakres obowiązywania

ZWCK opiera się na cenach towarów i usług, które są oferowane do sprzedaży w celu bezpośredniego zaspokojenia potrzeb konsumenta na terytorium gospodarczym Państwa Członkowskiego. Kwestie dotyczące ważenia statystycznego reguluje Komisja zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14.

Artykuł 4

Porównywalność

ZWCK są uważane za porównywalne, jeżeli gdy odzwierciedlają tylko różnice w zmianach cen lub przyzwyczajeń konsumpcyjnych między krajami.

ZWCK, które z powodu różnego zastosowania koncepcji, metod czy praktyk wykorzystywanych do ich definiowania i obliczania, nie są uważane za porównywalne.

Komisja (Eurostat) ustanawia, zgodnie z procedurą zawartą w art. 14 zasady, których należy przestrzegać przy sporządzaniu porównywalnego ZWCK.

Artykuł 5

Harmonogram i odstępstwa od niego

1. Działania konieczne do sporządzenia porównywalnego wskaźnika cen konsumpcyjnych przeprowadza się etapowo:

a) Etap I:

Najpóźniej do marca 1996 r. Komisja (Eurostat) we współpracy z Państwami Członkowskimi opracuje na potrzeby sprawozdania, określonego w art. 109 lit. j) Traktatu ("kryteria konwergencji") w stosunku do każdego Państwa Członkowskiego tymczasowy zestaw wskaźników cen konsumpcyjnych. Te wskaźniki całkowicie opierają się na danych, które stanowią podstawę istniejących, krajowych wskaźników cen konsumpcyjnych, a które w szczególności są dostosowane w następujący sposób:

i) nie uwzględniają mieszkań wykorzystywanych przez ich właścicieli;

ii) nie uwzględniają usług świadczonych w dziedzinie ochrony zdrowia i oświaty;

iii) nie uwzględniają określonych dalszych stanowisk, których nie ujmują Państwa Członkowskie lub traktują je w różny sposób;

b) Etap II:

ZWCK rozpoczyna się wskaźnikiem na styczeń 1997 r. Wspólny okres odniesienia to rok 1996. Wartości szacunkowe zmian cen na dwanaście miesięcy, licząc od stycznia 1997 r., jak też na następne miesiące oblicza się na podstawie wskaźników na rok 1996.

2. W miarę potrzeb Komisja (Eurostat) może, na wniosek Państwa Członkowskiego i po konsultacji z EIW, zezwolić na niewypełnianie w okresie najwyżej jednego roku obowiązków zawartych w ust. 1, w przypadku gdy dane Państwo Członkowskie musi przeprowadzić liczne zmiany w swoim systemie statystycznym, aby sprostać swoim zobowiązaniom w sensie niniejszego rozporządzenia.

3. Działania konieczne do zastosowania tego rozporządzenia, które mają na celu zapewnienie porównywalności ZWCK, a także utrzymania i podwyższenia ich niezawodności i przydatności, określa się po konsultacji EIW zgodnie z procedurą określoną w art. 14.

Artykuł 6

Podstawowe informacje

Podstawowe to ceny i ważenia statystyczne towarów i usług, które są niezbędne do zapewnienia porównywalności wskaźników zgodnie z warunkami zawartymi w art. 4.

Dane te pochodzą z badań organów statystycznych, przeprowadzonych zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek do celów obserwacji i analizy systemu produkcji we Wspólnocie [6] lub innych źródeł, które gwarantują przestrzeganie wymienionych w art. 4 niniejszego rozporządzenia, warunków odnośnie do porównywalności wskaźników.

Artykuł 7

Źródła

Organy statystyczne powołane przez Państwa Członkowskie do współpracy przy zbieraniu i przekazywaniu danych dotyczących cen zobowiązane są do udostępniania ewidencji cen, rzeczywiście żądanych, a także do udzielania rzetelnych i wyczerpujących informacji, gdy zostaną o to poproszone.

Artykuł 8

Częstotliwość

1. ZWCK, EICP i MUICP sporządzane są co miesiąc.

2. Informacje dotyczące cen zbierane są raz w miesiącu. W przypadku gdy mniej częste badanie nie stanowi przeszkody w sporządzeniu ZWCK odpowiadającemu wymogom porównywalności określonym w art. 4, Komisja (Eurostat) może wyjątkowo odstąpić od comiesięcznych badań cen. Ten ustęp nie stoi na przeszkodzie częstszemu badaniu cen.

3. Ważenia statystyczne będą wystarczająco często aktualizowane, by mogły sprostać wymogom porównywalności określonym w art. 4. Nie jest konieczne przeprowadzanie badań gospodarstw prywatnych częściej, niż co pięć lat; z wyjątkiem Państw Członkowskich, odnośnie do których stwierdza się, zgodnie z procedurą określona w art. 14, iż zmiany zachowania konsumpcyjnego wymagają częstszych badań.

Artykuł 9

Opracowanie wyników

Państwa Członkowskie opracowują zebrane dane w celu sporządzenia ZWCK na podstawie wskaźnika typu Laspeyres, który określa kategorie międzynarodowej klasyfikacji COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) [7]. Kategorie te są dostosowane zgodnie z procedurą zawartą w art. 14 w celu sporządzania porównywalnych ZWCK. Według tej samej procedury określa się metody, sposoby postępowania i formuły, które zapewniają spełnienie wymogów porównywalności.

Artykuł 10

Przekazywanie wyników

Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) ZWCK w ciągu najwyżej trzydziestu dni po upływie miesiąca kalendarzowego, do którego odnosi się dany wskaźnik.

Artykuł 11

Publikacja

ZWCK, EICP, MUICP, jak też wskaźniki cen dla grupy kategorii według art. 9, które wybiera się zgodnie z procedurą określoną w art. 14, publikuje Komisja (Eurostat) w terminie najwyżej pięciu dni roboczych po upływie czasu określonego w art. 10.

Artykuł 12

Porównywalność danych

Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) na wniosek informacje, łącznie z danymi zebranymi zgodnie z art. 6, w tak szczegółowy sposób, by możliwa była ocena obserwacji wymogów porównywalności z art. 4 i jakości ZWCK.

Artykuł 13

Finansowanie

Środki wykonawcze rozporządzenia przyjmowane są po szczególnie wnikliwej analizie efektywności pod względem kosztów i przy założeniu, że w danym Państwie Członkowskim nie są potrzebne znaczne, dodatkowe środki, chyba że Komisja (Eurostat) przejmie dwie trzecie dodatkowych kosztów do końca drugiego roku wykonania tego rozporządzenia.

Artykuł 14

Procedura

1. Komisję wspiera Komitet ds. Programu Statystycznego, dalej nazywany "Komitetem".

2. Przedstawiciel Komisji przekazuje Komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet opiniuje projekt w terminie, który ustala przewodniczący, biorąc pod uwagę pilność danej kwestii. Opinię tę wydaje się większością, która jest przewidziana w art. 148 ust. 2 Traktatu w sprawie decyzji podejmowanych przez Radę na wniosek Komisji. Podczas głosowania Komitetu głosy przedstawicieli Państw Członkowskich mierzone są zgodnie z wymienionym artykułem. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

Komisja uchwala przewidywane środki, jeżeli są one zgodne z opinią Komitetu.

Jeżeli proponowane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub jeżeli opinia taka nie zostaje przedstawiona, Komisja niezwłocznie przedkłada Radzie propozycję dotyczącą środków, które mają być podjęte. Rada stanowi kwalifikowaną większością głosów.

Jeżeli po upływie trzech miesięcy od daty odwołania do Rady Rada nie podejmie decyzji, proponowane środki zostaną przyjęte przez Komisję.

Artykuł 15

Kontrola

Po konsultacji z Komitetem Komisja (Eurostat) przedstawia Radzie w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i ponownie po upływie dwóch lat raport dotyczący HICP wyliczonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności odnośnie do ich wiarygodności, jak też zgodności z wymogami porównywalności.

W sprawozdaniach tych Komisja przedstawia swe poglądy w sprawie działania procedury przewidzianej w art. 14, a także proponuje zmiany, które uważa za właściwe.

Artykuł 16

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 października 1995 r.

W imieniu Rady

P. Solbes Mira

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 84 z 6.4.1995, str. 7.

[2] Dz.U. C 249 z 25.9.1995.

[3] Opinia wydana dnia 31 marca 1995 r. (Dz.U. 236 z 11.9.1995, str. 11).

[4] Dz.U. C 236 z 11.9.1995, str. 11.

[5] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

[6] Dz.U. 76 z 30.3.1993, str. 1.

[7] Opublikowanej przez Narody Zjednoczone, seria F nr 2 rewizja 3 tabela 6.1 zmienionej przez OECD (DES/NI/86.9), Paryż, 1986 r.

--------------------------------------------------