31995F1127(03)Dziennik Urzędowy C 316 , 27/11/1995 P. 0048 - 0048


Akt Rady

z dnia 26 lipca 1995 r.

ustalający Konwencję w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

(95/C 316/03)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. K.3 ust. 2 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

dla celów realizacji zadań Unii Państwa Członkowskie uznają zwalczanie nadużyć finansowych, mających wpływ na interesy finansowe Wspólnot Europejskich za sprawę wspólnego interesu, wchodzącego w zakres współpracy, przewidzianej w tytule VI Traktatu,

w celu zwalczania takich nadużyć finansowych z największą surowością niezbędne jest sporządzenie wstępnego porozumienia, w celu uzupełnienia go w niedługim czasie inny instrument prawny, w taki sposób, aby poprawić skuteczność ochrony na podstawie prawa karnego interesów finansowych Wspólnot Europejskich.

POSTANOWIWSZY, że Konwencja, której tekst znajduje się w Załączniku i która w dniu dzisiejszym została podpisana przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich Unii, zostaje niniejszym sporządzona;

ZALECA, by została ona przyjęta przez Państwa Członkowskie zgodnie z wymogami konstytucyjnymi tych Państw.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1995 r.

W imieniu Rady

J. A. Belloch Julbe

Przewodniczący

--------------------------------------------------