31994R1831Dziennik Urzędowy L 191 , 27/07/1994 P. 0009 - 0012
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 14 Tom 1 P. 0211
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 14 Tom 1 P. 0211


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94

z dnia 26 lipca 1994 r.

dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności [1], w szczególności jego art. 12 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 1164/94 określa zasady regulujące we Wspólnocie walkę z nieprawidłowościami oraz zwrot kwot utraconych w wyniku nadużyć bądź niedbalstwa w dziedzinie Funduszu Spójności;

zasady ustanowione w niniejszym rozporządzeniu muszą odnosić się do wszystkich środków dopuszczalnych przewidzianych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1164/94;

niniejsze rozporządzenie reguluje wyłącznie niektóre aspekty zobowiązań Państw Członkowskich będących beneficjentami zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1164/94 i w rezultacie nie powinno rzutować na żadne inne zobowiązania w ramach tego artykułu;

w celu zapewnienia, by Wspólnota była lepiej poinformowana o środkach podejmowanych przez Państwa Członkowskie będące beneficjentami w celu zwalczania nieprawidłowości, należy określić przepisy prawa krajowego, które zostaną przekazane Komisji;

w celu ustalenia charakteru nieprawidłowych praktyk oraz finansowych skutków nieprawidłowości, a także odzyskania nieprawidłowo wypłaconych kwot, należy powziąć postanowienie o zgłaszaniu Komisji co kwartał wszystkich wykrytych nieprawidłowości; dodatkowo do tych sprawozdań muszą być również dostarczane informacje na temat postępów w procedurach sądowych lub administracyjnych;

Wskazane jest, by Komisja była systematycznie informowana o procedurach sądowych i administracyjnych prowadzonych przeciwko osobom, które dopuściły się nieprawidłowości; wskazane jest również zagwarantowanie systematycznego przekazywania informacji dotyczących środków podejmowanych przez Państwa Członkowskie w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty;

właściwym jest określenie procedur, które mają być stosowane przez Państwa Członkowskie i Komisję w przypadkach, gdy kwoty utracone w wyniku nieprawidłowości nie mogą być odzyskane;

należy ustalić minimalny próg, powyżej którego przypadki nieprawidłowości muszą być automatycznie zgłaszane Komisji przez Państwo Członkowskie będące beneficjentem;

przepisy niniejszego rozporządzenia nie powinny wpływać na przepisy krajowe dotyczące postępowania karnego lub pomocy wzajemnej między Państwami Członkowskimi na szczeblu sądowym w sprawach karnych;

wskazane jest uwzględnienie możliwości udziału Wspólnoty w kosztach sądowych oraz kosztach wynikających bezpośrednio z postępowania sądowego;

w celu zapobiegania nieprawidłowościom należy wzmocnić współpracę pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją, a jednocześnie należy dokonać wszelkich wysiłków, aby zagwarantować, że działanie takie jest przeprowadzane z poszanowaniem zasad poufności;

należy ustanowić, iż przepisy niniejszego rozporządzenia stosowane są również w przypadku gdy płatność, która powinna była zostać dokonana w ramach Funduszu Spójności nie została dokonana wskutek nieprawidłowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających bezpośrednio z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1164/94, niniejsze rozporządzenie dotyczy wszystkich dostępnych środków przewidzianych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1164/94.

Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie w Państwach Członkowskich przepisów dotyczących postępowania karnego lub współpracy sądowej między Państwami Członkowskimi w sprawach karnych.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie będące beneficjentami w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1164/94 przekazują Komisji w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

- przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w sprawie stosowania środków wymienionych w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1164/94,

- wykaz służb i organów odpowiedzialnych za stosowanie środków, jak też głównych przepisów dotyczących roli i działania tych służb i organów oraz procedur, za których stosowanie są odpowiedzialne.

2. Państwa Członkowskie będące beneficjentami niezwłocznie przekażą Komisji wszelkie zmiany w informacji przedłożonej zgodnie z ust. 1.

3. Komisja analizuje komunikaty Państw Członkowskich będących beneficjentami i informuje je o wnioskach, które zamierza wyciągnąć na ich podstawie. Komisja utrzymuje kontakty z Państwami Członkowskimi w zakresie niezbędnym dla stosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 3

1. W okresie dwóch miesięcy następujących po upływie każdego kwartału Państwa Członkowskie będące beneficjentami zgłoszą Komisji wszelkie nieprawidłowości, które były przedmiotem wstępnego dochodzenia administracyjnego lub sądowego.

W tym celu Państwa Członkowskie podają tak dalece, jak to możliwe, szczegóły dotyczące:

- projektu bądź środka, których sprawa dotyczy,

- przepisu, który naruszono,

- charakteru i kwoty wydatku; w przypadkach, gdy nie dokonano płatności, kwoty, które byłyby niewłaściwie wpłacone, jeśli nieprawidłowość nie zostałaby wykryta, z wyjątkiem, gdy błąd lub zaniedbanie zostanie wykryte przed płatnością i nie powoduje żadnych kar administracyjnych lub sądowych,

- całkowitej kwoty i jej podziału pomiędzy różne źródła finansowania,

- okresu lub momentu, w którym popełniono nieprawidłowość,

- praktyk stosowanych przy popełnianiu nieprawidłowości,

- sposobu, w jaki wykryto nieprawidłowość,

- służb lub organów krajowych, które przystąpiły do stwierdzenia nieprawidłowości,

- konsekwencji finansowych, zawieszenia płatności, jeśli takie miały miejsce, oraz możliwości odzyskania,

- daty i źródła pierwszej informacji prowadzącej do podejrzenia, że pojawiła się nieprawidłowość,

- daty stwierdzenia nieprawidłowości,

- gdzie stosowne, Państw Członkowskich i państw trzecich, których to dotyczy,

- tożsamości zaangażowanych osób fizycznych i prawnych, z wyjątkiem przypadków, gdy takie informacje nie mają znaczenia dla zwalczania nieprawidłowości ze względu na charakter tej nieprawidłowości.

2. Jeśli niektóre informacje wymienione w ust. 1, w szczególności te, dotyczące praktyk stosowanych w momencie popełnienia nieprawidłowości oraz sposobu, w jaki zostały wykryte, nie są dostępne, Państwa Członkowskie będące beneficjentami dostarczają brakujące informacje, w stopniu w jakim jest to możliwe, w momencie przekazywania Komisji następnych sprawozdań kwartalnych na temat nieprawidłowości.

3. Jeśli przepisy prawa krajowego przewidują poufność dochodzenia, to przekazywanie informacji podlega zezwoleniu przez właściwy sąd.

Artykuł 4

Każde Państwo Członkowskie będące beneficjentem niezwłocznie zgłosi Komisji i w razie potrzeby innym zainteresowanym Państwom Członkowskim wszelkie wykryte nieprawidłowości lub przypuszczenie, że mogły wystąpić, jeśli istnieją obawy, że:

- mogą mieć one w bardzo krótkim czasie reperkusje poza jego terytorium,

i/lub

- pokazują, że nowa praktyka została wprowadzona w życie.

Artykuł 5

1. W okresie dwóch miesięcy następujących po upływie każdego kwartału Państwa Członkowskie będące beneficjentami informują Komisję, z odniesieniem do poprzedniego sprawozdania sporządzonego zgodnie z art. 3, o wszczętych procedurach w odniesieniu do wszystkich nieprawidłowości, o których poprzednio powiadomiono, oraz o ważnych zmianach z nich wynikających, w tym o:

- kwotach, które odzyskano lub spodziewane jest ich odzyskanie,

- środkach tymczasowych podjętych przez Państwa Członkowskie będące beneficjentami w celu odzyskania sum nieprawidłowo wypłaconych,

- procedurach sądowych lub administracyjnych wprowadzonych z myślą o odzyskaniu sum nieprawidłowo wypłaconych i o nałożeniu sankcji,

- przyczynach zaniechania procedur odzyskiwania; Komisja zostaje powiadomiona o ile to możliwe przed podjęciem decyzji,

- wszelkiemu zaniechaniu postępowania karnego.

Państwa Członkowskie będące beneficjentami powiadamiają Komisję o decyzjach administracyjnych lub orzeczeniach sądowych lub ich głównych punktach dotyczących zakończenia tych procedur.

2. Gdy Państwo Członkowskie będące beneficjentem uważa, że nie można będzie odzyskać całkowitej kwoty albo nie można oczekiwać jej całkowitego odzyskania, informuje Komisję w specjalnym sprawozdaniu o nieodzyskanej kwocie oraz przyczynach, z powodu których według niego kwota ta powinna zostać poniesiona przez Wspólnotę bądź Państwo Członkowskie. Informacje te muszą być wystarczająco szczegółowe, by pozwolić Komisji na podjęcie decyzji tak szybko, jak to możliwe, po zasięgnięciu opinii władz zainteresowanych Państw Członkowskich, które ponoszą konsekwencje finansowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 tiret trzecie rozporządzenia (EWG) nr 1164/94.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja może wyraźnie zażądać od Państwa Członkowskiego będącego beneficjentem kontynuacji procedury odzyskiwania.

Artykuł 6

Jeśli w okresie odniesienia nie będzie żadnych nieprawidłowości, które należałoby zgłosić, Państwa Członkowskie będące beneficjentami informują Komisję o tym fakcie w terminie wymienionym w art. 3 ust. 1.

Artykuł 7

Jeśli właściwe władze Państwa Członkowskiego zadecydują, na wyraźne żądanie Komisji, o rozpoczęciu lub kontynuacji postępowania sądowego w celu odzyskania kwot nieprawidłowo wypłaconych, Komisja może podjąć się zwrotu Państw Członkowskiemu całości lub części kosztów sądowych lub kosztów wynikających bezpośrednio z postępowania sądowego w momencie przedstawienia dokumentacji dowodowej, nawet jeśli postępowanie nie zakończy się pomyślnie.

Artykuł 8

1. Komisja utrzymuje właściwe kontakty z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi w celu uzupełniania dostarczanych informacji na temat nieprawidłowości określonych w art. 3, na temat procedur określonych w art. 5 oraz w szczególności na temat możliwości odzyskania kwot.

2. Niezależnie od kontaktów określonych w ust. 1 Komisja poinformuje Państwa Członkowskie o przypadkach, w których charakter nieprawidłowości może sugerować możliwość wystąpienia identycznych lub podobnych praktyk w innych Państwach Członkowskich.

3. Komisja organizuje spotkania informacyjne na szczeblu wspólnotowym dla przedstawicieli Państw Członkowskich w celu zbadania wraz z nimi informacji uzyskanych zgodnie z art. 3-5 oraz zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, w szczególności o wnioskach, które można z nich wyciągnąć w związku z nieprawidłowościami, środkami zapobiegawczymi i środkami ścigania.

4. Na żądanie Państwa Członkowskiego lub Komisji Państwa Członkowskie i Komisja konsultują się nawzajem w celu zwalczania wszelkich luk prawnych szkodliwych dla interesów Wspólnoty, które staną się widoczne w czasie wprowadzania w życie obowiązujących przepisów.

Artykuł 9

Komisja regularnie informuje Państwa Członkowskie w ramach Komitetu Doradczego ds. Koordynacji w Dziedzinie Zapobiegania Nadużyciom Finansowym o rzędzie wielkości funduszy wykorzystanych w czasie popełniania nieprawidłowości, które wykryto, oraz o różnych kategoriach nieprawidłowości w podziale na rodzaj i podliczone sumy.

Artykuł 10

1. Państwa Członkowskie i Komisja podejmą wszelkie niezbędne środki ochrony w celu zagwarantowania, że informacje, które wymieniają między sobą, pozostaną poufne.

2. Informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie wolno udostępniać w szczególności osobom innym, aniżeli tym w Państwach Członkowskich lub w instytucjach Wspólnotowych, które z racji swych obowiązków powinny mieć do nich dostęp, chyba że Państwo Członkowskie wyraźnie się na to zgodziło.

3. Nazwiska i nazwy osób fizycznych lub prawnych mogą być ujawniane innemu Państwu Członkowskiemu lub instytucji wspólnotowej, tylko jeśli jest to konieczne w celu zapobiegania bądź dochodzenia nieprawidłowości albo w celu stwierdzenia, czy domniemana nieprawidłowość miała miejsce.

4. Informacje przekazane lub nabyte w jakiejkolwiek formie stosownie do niniejszego rozporządzenia są objęte tajemnicą zawodową i będą chronione w ten sam sposób, jak podobne informacje są chronione przez ustawodawstwo krajowe Państwa Członkowskiego, które je otrzymało oraz przez odpowiednie postanowienia mające zastosowanie do instytucji wspólnotowych.

Ponadto informacje te nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek innych celach niż te określone w niniejszym rozporządzeniu, chyba że władze, które je przekazały, jednoznacznie wyraziły na to zgodę, oraz pod warunkiem że przepisy obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym mieści się urząd otrzymujący te informacje, nie zakazują przekazywania bądź wykorzystywania tych informacji.

5. Ustępy 1-4 nie utrudniają wykorzystania informacji uzyskanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w przypadku wystąpienia na drogę sądową lub ścigania sądowego w związku z niezgodnością z przepisami wspólnotowymi w obszarze Funduszu Spójności. Właściwe władze Państwa Członkowskiego, które dostarczyło informacje, zostają bezzwłocznie poinformowane o takim wykorzystaniu informacji.

6. Gdy Państwo Członkowskie zawiadomi Komisję, że osoba fizyczna lub prawna, której nazwisko lub nazwa zostało przekazane Komisji na mocy niniejszego rozporządzenia, okazuje się w wyniku dalszego dochodzenia nie być zamieszaną w jakiekolwiek nieprawidłowości, Komisja bezzwłocznie informuje o tym fakcie wszystkie osoby, którym ujawniła to nazwisko lub nazwę na mocy niniejszego rozporządzenia. Następnie osoba ta przestaje być traktowana, z racji uprzedniego zawiadomienia, jako osoba zaangażowana w te nieprawidłowości.

Artykuł 11

W przypadkach współfinansowania, ponoszonego wspólnie przez Fundusz Spójności i przez Państwo Członkowskie, odzyskane kwoty zostają podzielone między to Państwo Członkowskie i Wspólnotę, proporcjonalnie do wydatku już przez nie poniesionego.

Artykuł 12

1. Gdy nieprawidłowości odnoszą się do kwot poniżej 4000 ECU obciążających budżet Wspólnoty, Państwa Członkowskie będące beneficjentami nie przekazują Komisji informacji przewidzianych w art. 3 i 5, chyba że Komisja wyraźnie ich zażąda.

2. Kwota określona w ust. 1 zostaje przeliczona na walutę krajową przy zastosowaniu kursów walutowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, serii C, które obowiązują w pierwszym dniu roboczym w roku, w jakim przekazano informacje o nieprawidłowościach.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Okres pomiędzy datą wejścia w życie a końcem bieżącego kwartału uważa się za kwartał do celów art. 3 i 5.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1994 r.

W imieniu Komisji

Peter Schmidhuber

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 130 z 25.5.1994, str. 1.

--------------------------------------------------