31994R1131Dziennik Urzędowy L 127 , 19/05/1994 P. 0001 - 0001
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 5 Tom 6 P. 0129
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 5 Tom 6 P. 0129


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1131/94

z dnia 16 maja 1994 r

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji [1];

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2];

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

przedstawiciele rządów Państw Członkowskich, zgromadzeni na szczeblu szefów państw i rządów, przyjmując decyzję z dnia 29 października 1993 r dotyczącą ustalenia siedzib niektórych organów i departamentów Wspólnot Europejskich, jak również Europolu [4], przyjęli również za wspólnym porozumieniem deklarację dotyczącą ustalenia siedziby Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego;

należy zmienić rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego [5] odnośnie siedziby Centrum;

w późniejszym terminie należy rozpatrzyć propozycję w jej części dotyczącej personelu Centrum; niniejsze rozporządzenie nie przesądza o sytuacji personelu Centrum,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 337/75 otrzymuje następujące brzmienie:

"Centrum jest przedsięwzięciem nieprzynoszącym dochodu. Siedzibą Centrum są Tesaloniki."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Rozporządzenie stosuje się od 1 września 1994 r.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 1994 r.

W imieniu Rady

Th. Pangalos

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 74 z 12.3.1994, str. 12.

[2] Dz.U. C 128 z 9.5.1994

[3] Opinia wydana dnia 27 kwietnia 1994 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. C 323 z 30.11.1993, str. 1.

[5] Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1946/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 1)

--------------------------------------------------