31994L0068Dziennik Urzędowy L 354 , 31/12/1994 P. 0001 - 0009
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 27 P. 0071
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 27 P. 0071


Dyrektywa Komisji 94/68/WE

z dnia 16 grudnia 1994 r.

dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 78/318/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do instalacji wycieraczek i spryskiwaczy pojazdów silnikowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 93/81/EWG [2], w szczególności jej art. 13 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 78/318/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do instalacji wycieraczek i spryskiwaczy pojazdów silnikowych [3], w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 78/318/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących procedury homologacji typu EWG ustanowionej dyrektywą Rady 70/156/EWG; w związku z tym przepisy ustanowione dyrektywą 70/156/EWG dotyczącą układów, części i oddzielnych zespołów technicznych stosuje się do niniejszej dyrektywy;

w szczególności art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG wymagają, aby do każdej szczegółowej dyrektywy dołączony był dokument informacyjny zawierający właściwe pozycje załącznika I do tej dyrektywy, a także świadectwo homologacji sporządzone na podstawie załącznika VI do tej dyrektywy, w celu umożliwienia włączenia homologacji do systemu komputerowego;

dyrektywa Rady 77/649/EWG z dnia 27 września 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pola widzenia kierowców pojazdów silnikowych [4], ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 90/630/EWG [5], ustanowiła procedurę określającą różne charakterystyki pojazdów, które mają być utrzymane;

w świetle postępu technicznego możliwe jest dostosowanie dyrektywy 78/318/EWG w celu przybliżenia specyfikacji badań i procedur do rzeczywistych warunków działania tych układów;

przepisy niniejszej dyrektywy są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego ustanowionego dyrektywą 70/156/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 78/318/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 1 wyrażenie w nawiasach "określony w załączniku I do dyrektywy 70/156/EWG" zastępuje się wyrażeniem "określony w załączniku II A do dyrektywy 70/156/EWG".

2) W art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w tiret pierwszym wyrażenie "w załącznikach I–V" zastępuje się wyrażeniem "w odpowiednich załącznikach";

b) w tiret drugim i trzecim wyrażenie "w rozumieniu art. 9a dyrektywy 70/156/EWG" zastępuje się wyrażeniem "w rozumieniu art. 2 dyrektywy 70/156/EWG".

3) W art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

i) w tiret pierwszym wyrażenie "w załącznikach I–V" zastępuje się wyrażeniem "w odpowiednich załącznikach";

ii) w tiret drugim wyrażenie "w rozumieniu art. 9a dyrektywy 70/156/EWG" zastępuje się wyrażeniem "w rozumieniu art. 2 dyrektywy 70/156/EWG";

b) w ust. 2 wyrażenie "w rozumieniu art. 9a dyrektywy 70/156/EWG" zastępuje się wyrażeniem "w rozumieniu art. 2 dyrektywy 70/156/EWG".

4) W art. 4 "2.2" zastępuje się "2.1".

5) W art. 5 wyrażenie "załączniki I–VII" zastępuje się wyrazem "załączniki".

6) Do wykazu załączników oraz do załączników I, II, VI i VII wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Z mocą od 1 lipca 1995 r. Państwa Członkowskie nie mogą z przyczyn odnoszących się do instalacji wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej:

- odmówić ze względu na typ pojazdu silnikowego lub typ instalacji wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej udzielenia homologacji typu EWG lub udzielenia homologacji krajowej; lub

- zakazać rejestracji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytkowania pojazdów albo sprzedaży lub wprowadzenia do użytkowania instalacji wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej,

jeżeli instalacje wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej spełniają wymagania określone w dyrektywie 78/316/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

2. Z mocą od 1 stycznia 1996 r. Państwa Członkowskie:

- nie udzielają już homologacji typu EWG, oraz

- mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu

dla typu pojazdu w odniesieniu do układów wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej oraz w odniesieniu do typu układu wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej, jeżeli wymagania dyrektywy 78/318/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą, nie zostały spełnione.

3. Nie naruszając przepisów ust. 2 do celu części zamiennych, Państwa Członkowskie nadal przyznają homologację typu EWG instalacjom wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej zgodnie z pierwotną wersją dyrektywy 78/318/EWG, pod warunkiem że takie układy spryskiwaczy szyby przedniej:

- są przeznaczone do montażu w pojazdach już użytkowanych, oraz

- są zgodne z wymaganiami niniejszej dyrektywy, obowiązującymi w czasie, gdy pojazd był po raz pierwszy rejestrowany.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed 1 lipca 1995 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 1994 r.

W imieniu Komisji

Martin Bangemann

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

[2] Dz.U. L 264 z 23.10.1993, str. 49.

[3] Dz.U. L 81 z 28.3.1978, str. 49.

[4] Dz.U. L 267 z 19.10.1977, str. 1.

[5] Dz.U. L 341 z 6.12.1990, str. 20.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. ———— w załącznikach I–V po tytułach skreśla się gwiazdki oraz odpowiednie przypisy;tytuł załącznika I otrzymuje brzmienie: "Zakres, definicje, wniosek o homologację typu EWG, udzielenie homologacji typu EWG, opisy, procedura badania, oznakowania, zmiany homologacji, zgodność produkcji";tytuł załącznika VI otrzymuje brzmienie: "Dokument informacyjny (pojazd)";tytuł załącznika VII otrzymuje brzmienie: "Dokument informacyjny (oddzielny zespół techniczny)"; oraz

— na końcu wykazu dodaje się, co następuje:

"załącznik VIII: Świadectwo homologacji typu (Pojazd)

załącznik IX: Świadectwo homologacji typu (Oddzielny zespół techniczny)"

2. ——————————————————————————————— Tytuł otrzymuje brzmienie:

"ZAKRES, DEFINICJE, WNIOSEK O HOMOLOGACJĘ TYPU EWG, UDZIELENIE HOMOLOGACJI TYPU EWG, OPISY, PROCEDURA BADANIA, OZNAKOWANIE, ZMIANY HOMOLOGACJI, ZGODNOŚĆ PRODUKCJI"

Skreśla się ppkt (2.1.).

Podpunkt 2.2–2.4 otrzymują odpowiednio numery 2.1–2.3.

Podpunkt 2.1.2 (dawny ppkt 2.2.2) otrzymuje brzmienie:

"2.1.2. kształt i wymiary szyby przedniej oraz jej mocowania, jeżeli mogą wpływać na obszary widzenia objęte załącznikiem IV;"

Skreśla się ppkt 2.5.

Podpunkt 2.6 i 2.7 otrzymują numery 2.4 i 2.5 a wyraz

"oparcia"

zastępuje się wyrazem

"korpusu"

.

Podpunkt 2.8–2.21 otrzymują odpowiednio numery 2.6–2.19.

Podpunkt 2.18 (dawny ppkt 2.20) otrzymuje brzmienie:

"2.18 Dysza

"Dysza" oznacza urządzenie służące do kierowania płynu ze spryskiwacza szyb na szybę przednią."

Podpunkt 3.1.1 otrzymuje brzmienie:

"3.1.1 Wniosek o homologację typu EWG na podstawie art. 3 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG, w odniesieniu do instalacji wycieraczek szyby przedniej i spryskiwaczy szyby przedniej jest przedstawiany przez producenta."

Podpunkt 3.1.2 otrzymuje brzmienie:

"3.1.2 Wzór dokumentu informacyjnego znajduje się w załączniku VI."

Skreśla się ppkt 3.1.2.1–3.1.2.3 włącznie.Podpunkt 3.1.2.4 otrzymuje numer 3.1.3.

Ppkt 3.2.1 otrzymuje brzmienie:

"3.2.1 Wniosek o homologację typu EWG na podstawie art. 3 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG w odniesieniu do instalacji wycieraczek szyby przedniej i spryskiwaczy szyby przedniej jako oddzielnego zespołu technicznego jest przedstawiany przez producenta."

Podpunkt 3.2.2 otrzymuje brzmienie:

"3.2.2. Wzór dokumentu informacyjnego znajduje się w załączniku VII."

Skreśla się ppkt 3.2.2.1.Podpunkt 3.2.2.2 otrzymuje numer 3.2.3 i otrzymuje brzmienie:

"3.2.3 Jeden egzemplarz typu instalacji, która ma być homologowana, zostaje przedstawiony placówce technicznej przeprowadzającej badania. Placówka techniczna może, jeżeli uzna to za niezbędne, zażądać dodatkowego egzemplarza. Egzemplarze muszą nosić wyraźnie czytelny i nieusuwalny znak fabryczny lub towarowy wnioskodawcy oraz identyfikację typu."

Punkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. UDZIELANIE HOMOLOGACJI TYPU EWG"

Podpunkt (4.1) otrzymuje brzmienie:

"4.1 Jeżeli odpowiednie wymagania zostają spełnione, homologacja typu EWG na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG zostanie udzielona."

Skreśla się ppkt (4.2).

Podpunkt 4.3, 4.3.1 i 4.3.2 otrzymują numery 4.2, 4.2.1 i 4.2.2 i brzmienie:

"4.2. Wzór świadectwa homologacji typu EWG znajduje się w:

4.2.1 załączniku VIII dla wniosków określonych w ppkt 3.1;

4.2.2 załączniku IX dla wniosków określonych w ppkt 3.2"

Podpunkt (4.4) otrzymuje numer 4.3 i brzmienie:

"4.3. Każdemu homologowanemu typowi pojazdu lub instalacji spryskiwaczy szyby przedniej przyznaje się numer identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 70/156/EWG. To samo Państwo Członkowskie nie przydziela tego samego numeru innemu typowi pojazdu lub instalacji spryskiwaczy szyby przedniej."

Skreśla się ppkt (4.4)–(4.8).

Podpunkt 5.1.4 otrzymuje brzmienie:

"5.1.4 częstotliwości określone w ppkt 5.1.3 są osiągane, jak wymieniono w ppkt 6.1.1–6.1.6 i 6.1.8."

Podpunkt 5.1.7 otrzymuje brzmienie:

"5.1.7 Instalacja jest zdolna wytrzymać przeciążenie przez 15 sekund. Dozwolone jest zastosowanie urządzeń automatycznej ochrony obwodu, pod warunkiem że nie wymaga się uruchomienia innego urządzenia niż urządzenia sterowania wycieraczek szyby przedniej dla ewentualnego powrotu do położenia początkowego. Procedura badania oraz warunki są określone w ppkt 6.1.7."

Podpunkt 5.1.9.1 otrzymuje brzmienie:

"5.1.9.1 Instalacje wycieraczek szyby przedniej wystawione na względną prędkość powietrza równą 80 % maksymalnej prędkości pojazdu, ale nieprzekraczającą 160 km/h, pracując na maksymalnej częstotliwości, muszą kontynuować wycieranie obszaru określonego w ppkt 5.1.2.1 z taką samą skutecznością oraz zgodnie z takimi samymi warunkami, jak określono w ppkt 6.1.10.2."

W ppkt 5.1.10 dodaje się, co następuje:

"Tego wymagania nie stosuje się do urządzeń, które podczas postoju znajdują się w obszarze szyby przedniej, który jest zasłaniany przez części pojazdu (takie jak maska silnika, deska rozdzielcza……)."

Podpunkt 5.2.2 otrzymuje brzmienie:

"5.2.2 Działanie instalacji spryskiwacza szyby przedniej nie ulega niekorzystnym wpływom wystawienia na działanie cykli temperatury, określonych w ppkt 6.2.3 i 6.2.4."

Po ppkt 6.1.10.1 dodaje się nowy ppkt 6.1.10.2 w brzmieniu:

"6.1.10.2 Jeżeli zewnętrzna powierzchnia szyby przedniej została przygotowana według ppkt 6.1.8 i 6.1.9, spryskiwacz szyby przedniej może być wykorzystywany we wszystkich badaniach."

W ppkt 6.2.3.1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Instalację następnie umieszcza się w temperaturze otoczenia 20 ± 2 ºC do chwili całkowitego odtajania lodu, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż na cztery godziny."

W ppkt 6.2.5.1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przy pojeździe pozostającym w bezruchu i nieznacznym wietrze dysza lub dysze spryskiwacza, jeżeli są regulowane, są skierowane na obszar docelowy zewnętrznej powierzchni szyby przedniej."

Punkt (7), (8) i (9) otrzymują brzmienie:

"7. OZNAKOWANIA

7.1. Każda instalacja spryskiwacza szyby przedniej zgodna z homologowanym typem według niniejszej dyrektywy, jako oddzielny zespół techniczny, posiada znak homologacji typu EWG.

7.2. Ten znak składa się z prostokąta otaczającego literę "e", po której następuje numer lub litery wyróżniające Państwa Członkowskiego, które udzieliło homologacji:

1 dla Niemiec,

2 dla Francji,

3 dla Włoch,

4 dla Niderlandów,

6 dla Belgii,

9 dla Hiszpanii,

11 dla Zjednoczonego Królestwa,

13 dla Luksemburga,

18 dla Danii,

21 dla Portugalii,

23 dla Grecji,

IRL dla Irlandii.

Musi ono również obejmować w sąsiedztwie prostokąta "bazowy numer homologacji" zawarty w sekcji 4 numeru homologacji typu, określonego w załączniku VII do dyrektywy 70/156/EWG, poprzedzony dwiema cyframi wskazującymi kolejny numer przypisywany do ostatniej głównej zmiany technicznej dyrektywy 78/318/EWG w dniu udzielenia homologacji typu EWG. W niniejszej dyrektywie kolejnym numerem jest 00.

7.3. Znak homologacji typu EWG musi być przytwierdzony do zbiornika na płyn do spryskiwacza szyby przedniej w sposób nieusuwalny i łatwo czytelny, nawet po zamontowaniu urządzenia do pojazdu.

7.4. Przykład znaku homologacji typu EWG znajduje się w dodatku.

8. ZMIANY TYPU I ZMIANY HOMOLOGACJI

8.1. W przypadku zmiany typu homologowanego na mocy niniejszej dyrektywy, stosuje się przepisy art. 5 dyrektywy 70/156/EWG.

9. ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

9.1. Środki zapewniające zgodność produkcji przyjmuje się zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 10 dyrektywy 70/156/EWG."

Skreśla się pkt (10)–(12).

Dodaje się nowy dodatek w brzmieniu:

"

Dodatek

Wzór znaku homologacji typu EWG

+++++ TIFF +++++

Instalacja spryskiwacza szyby przedniej nosząca powyższy znak homologacji typu EWG jest urządzeniem homologowanym w Hiszpanii (e 9) pod bazowym numerem homologacji 0148 na podstawie niniejszej dyrektywy. Zastosowane cyfry są przykładowe.

"

3. — "Stosuje się załącznik III do dyrektywy Rady 77/649/EWG."

— Skreśla się przypis (1).

4. [1]ZAŁĄCZNIK VI

Dokument informacyjny nr…

na mocy załącznika I do dyrektywy Rady 70/156/EWG odnoszącej się do homologacji typu EWG pojazdu w odniesieniu do instalacji wycieraczek i spryskiwaczy (dyrektywa Rady 78/318/EWG ostatnio zmieniona dyrektywą 94/68/WE)

Jeśli ma to zastosowanie, należy dostarczyć w trzech egzemplarzach wraz ze spisem treści następujące informacje. Rysunki w odpowiedniej skali, dostatecznie szczegółowe, należy dostarczać w formacie A4 lub na folderze formatu A4. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe.

Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne posiadają elektroniczne urządzenia sterujące, musi być dostarczona informacja na temat ich parametrów.

0. PRZEPISY OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(-a) handlowe:

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na pojeździe b):

0.3.1. Położenie tego oznakowania:

0.4. Kategoria pojazdu c):

0.5. Nazwa i adres producenta:

0.8. Adres(-y) montowni:

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Zdjęcia i/lub rysunki przedstawiciela typu pojazdu:

2. MASY I WYMIARY e) (w kg i mm)

2.6. Masa pojazdu z nadwoziem gotowego do jazdy lub masa podwozia z kabiną, jeżeli producent nie wyposaża pojazdu w nadwozie (włączając płyn chłodzący, oleje, paliwo, narzędzia, koło zapasowe i kierowcę o) (maksymalna i minimalna dla każdej wersji):

3. SILNIK q)

3.2.1.8. Maksymalna moc netto t):… kW przy… min-1

3.2.5. Osprzęt elektryczny

3.2.5.1. Napięcie znamionowe:… V, dodatnie/ujemne uziemienie 1

3.2.5.2. Prądnica

3.2.5.2.1. Typ:

3.2.5.2.2. Znamionowa moc wyjściowa:… VA

4. UKŁAD NAPĘDOWY v)

4.7. Maksymalna prędkość pojazdu i przełożenie, na którym jest ona osiągana (w km/h) w):

9. NADWOZIE

9.4.1. Podstawowe punkty odniesienia wystarczająco szczegółowe, aby można było łatwo określić oraz sprawdzić ich położenie względem siebie oraz względem punktu R:

9.5.1. Szyba przednia

9.5.1.2. Sposób mocowania do nadwozia:

9.5.1.4. Numer(-y) zatwierdzenia:

9.6. Wycieraczka (wycieraczki) szyby przedniej

9.6.1. Szczegółowy opis techniczny (łącznie ze zdjęciami lub rysunkami):

9.7. Spryskiwacz szyby przedniej

9.7.1. Szczegółowy opis techniczny (łącznie ze zdjęciami lub rysunkami) lub, jeżeli homologowany jako samodzielny zespół techniczny, numer homologacji typu:

9.8. Odmrażanie i odraszanie

9.8.2. Maksymalny pobór mocy elektrycznej:… kW

9.10. Wyposażenie wnętrza

9.10.3. Siedzenia

9.10.3.5. Współrzędne lub rysunki punktu R x)

9.10.3.5.1. Siedzenie kierowcy:

9.10.3.6. Konstrukcyjny kąt oparcia siedzenia

9.10.3.6.1. Siedzenie kierowcy:

9.10.3.7. Zakres regulacji siedzenia

9.10.3.7.1. Siedzenie kierowcy:

9.10.5. Układ ogrzewania kabiny pasażerskiej

9.10.5.3. Maksymalny pobór mocy:… Kw

ZAŁĄCZNIK VII

Dokument informacyjny nr…

dotyczący homologacji typu EWG w odniesieniu do instalacji spryskiwaczy szyby przedniej jako oddzielnego zespołu technicznego (dyrektywa Rady 78/318/EWG, ostatnio zmieniona dyrektywą 94/68/WE)

Jeśli ma to zastosowanie, należy dostarczyć w trzech egzemplarzach wraz ze spisem treści następujące informacje. Rysunki w odpowiedniej skali, dostatecznie szczegółowe, należy dostarczać w formacie A4 lub na folderze formatu A4. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe.

Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne posiadają elektroniczne urządzenia sterowania, musi być dostarczona informacja na temat ich parametrów.

0. PRZEPISY OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(-a) handlowe:

0.5. Nazwa i adres producenta:

0.7. W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, położenie i metoda mocowania znaku homologacji EWG:

0.8. Adres(-y) montowni:

1. OPIS URZĄDZENIA

1.1. Szczegółowy opis techniczny (włączając zdjęcia lub rysunki) identyfikujący te części, które mogą być zamocowane w komorze silnika.

1.2. Wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania oraz warunków montażu.

"

5. ZAŁĄCZNIK VIII

WZÓR

+++++ TIFF +++++

- homologacji typu [1]

- rozszerzenia homologacji typu [2]

- odmowy homologacji typu [3]

- cofnięcia homologacji typu [4]

typu pojazdu/części/oddzielnego zespołu technicznego [5] w odniesieniu do dyrektywy 78/318/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą 94/68/WE

Numer homologacji typu:

Powód rozszerzenia:

Sekcja I

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(-a) handlowe:

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na pojeździe/części/oddzielnym zespole technicznym [6], [7]

0.3.1. Położenie tego oznakowania:

0.4. Kategoria pojazdu [8]:

0.5. Nazwa i adres producenta:

0.7. W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, położenie i metody mocowania znaku homologacji typu:

0.8. Nazwa(-y) i adres(-y) montowni:

Sekcja II

1. Dodatkowe informacje (tam, gdzie mają zastosowanie): patrz dodatek

2. Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań:

3. Data sprawozdania z badań:

4. Numer sprawozdania z badań:

5. Uwagi (jeżeli są): patrz dodatek

6. Miejsce:

7. Data:

8. Podpis:

9. Załączony wykaz do zestawu informacji wniesiony na żądanie władzy homologującej.

Dodatek

do świadectwa homologacji typu EWG nr…

dotyczącego homologacji typu pojazdu w odniesieniu do dyrektywy 78/318/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą…

1. Informacje dodatkowe

1.1. Wycieraczka, – liczba piór:

Spryskiwacz, | metoda działania:znak homologacji typu (tam, gdzie ma zastosowanie): |

5. Uwagi:

(np. obowiązujące dla pojazdów przystosowanych zarówno do ruchu lewostronnego, jak i prawostronnego)

ZAŁĄCZNIK IX

WZÓR

+++++ TIFF +++++

- homologacji typu [1]

- rozszerzenia homologacji typu [2]

- odmowy homologacji typu [3]

- cofnięcia homologacji typu [4]

pojazdu/części/oddzielnego zespołu technicznego [5] w odniesieniu do dyrektywy 78/318/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą 94/68/EWG

Numer homologacji typu:

Powód rozszerzenia:

Sekcja I

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(-a) handlowe:

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na pojeździe/części/oddzielnym zespole technicznym [6], [7];

0.3.1. Położenie tego oznakowania:

0.4. Kategoria pojazdu [8]:

0.5. Nazwa i adres producenta.

0.7. W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, położenie i metody mocowania znaku homologacji typu:

0.8. Nazwa(-y) i adres(-y) montowni:

Sekcja II

1. Dodatkowe informacje (tam, gdzie mają zastosowanie): patrz dodatek

2. Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań:

3. Data sprawozdania z badań:

4. Numer sprawozdania z badań:

5. Uwagi (jeżeli są): patrz dodatek

6. Miejsce:

7. Data:

8. Podpis:

9. Załączony wykaz do zestawu informacji wniesiony na żądanie władzy homologującej.

Dodatek

do świadectwa homologacji typu EWG nr…

dotyczącego homologacji typu oddzielnego zespołu technicznego instalacji spryskiwacza szyby przedniej w odniesieniu do dyrektywy 78/318/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą 94/68/WE

1. Informacje dodatkowe

1.1. Wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania oraz warunków montażu:

5. Uwagi:

".

[1] Numery pozycji i przypisy użyte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiadają tym wymienionym w załączniku I do dyrektywy 70/156/EWG.Pozycje nieistotne do celów niniejszej dyrektywy pominięto.

[1] Niepotrzebne skreślić.

[2] Niepotrzebne skreślić.

[3] Niepotrzebne skreślić.

[4] Niepotrzebne skreślić.

[5] Niepotrzebne skreślić.

[6] Niepotrzebne skreślić.

[7] Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki nieodpowiednie dla opisu typu pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, objętego niniejszym dokumentem informacyjnym/świadectwem homologacji typu, takie znaki są przedstawiane w dokumentacji symbolem: "?" (np. ABC??123??).

[8] Jak określono w załączniku II A do dyrektywy 70/156/EWG.

[1] Niepotrzebne skreślić.

[2] Niepotrzebne skreślić.

[3] Niepotrzebne skreślić.

[4] Niepotrzebne skreślić.

[5] Niepotrzebne skreślić.

[6] Niepotrzebne skreślić.

[7] Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki nieodpowiednie dla opisu typu pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, objętego niniejszym dokumentem informacyjnym/świadectwem homologacji typu, takie znaki są przedstawiane w dokumentacji symbolem: "?" (np. ABC??123??).

[8] Jak określono w załączniku II A do dyrektywy 70/156/EWG.

--------------------------------------------------