31994L0001Dziennik Urzędowy L 023 , 28/01/1994 P. 0028 - 0029
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 25 P. 0242
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 25 P. 0242


Dyrektywa Komisji 94/1/WE

z dnia 6 stycznia 1994 r.

dostosowująca pewne szczegóły techniczne dyrektywy Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli [1], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii, w szczególności jej art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

klauzula ochronna przewidziana w art. 10 dyrektywy 75/324/EWG została zastosowana przez jedno z Państw Członkowskich;

przyjęte środki ochronne są usprawiedliwione, w związku z ryzykiem związanym ze zwiększającym się użyciem w dozownikach aerozolowych skrajnie łatwopalnych propelentów aerozolowych jako namiastki chlorofluorowęgli (CFC);

niektóre substancje i/lub preparaty stosowane w niektórych dozownikach aerozoli są szczególnie łatwopalne;

obecnie obowiązujące przepisy nie wystarczają do wykluczenia ryzyka związanego z dozownikami aerozoli; dlatego też przepisy te należy dostosować;

niektóre dozowniki aerozolowe zawierają wprawdzie łatwopalne substancje i/lub preparaty, nie stwarzają jednakże ryzyka zapłonu; dlatego należy przewidzieć odstępstwo w przypadku niektórych przepisów dotyczących etykietowania;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 75/324/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) dane określone w ppkt 2.2 i 2.3 Załącznika;";

2) po art. 9 dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 9a

Jeśli osoba odpowiedzialna za obrót dozownikami aerozoli jest w posiadaniu wyników badań lub innych danych, wskazujących, że chociaż te dozowniki aerozoli zawierają składniki łatwopalne, to w normalnych lub rozsądnie przewidywalnych warunkach użytkowania nie stwarzają ryzyka zapłonu, to może ona na swoją odpowiedzialność zadecydować o niestosowaniu przepisów ppkt 2.2 lit. b) oraz ppkt 2.3 lit. b) Załącznika.

Osoba ta sporządza kopię takich dokumentów do dyspozycji Państw Członkowskich.

W takim przypadku na etykiecie musi być podana w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny ilość łatwopalnych materiałów zawartych w dozowniku aerozolu, w następującej formie: ‘X % masy składników jest łatwopalne’";

3) Załącznik zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 października 1994 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Wspomniane przepisy zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Państwa Członkowskie stosują niniejsze przepisy od dnia 1 kwietnia 1995 r.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 stycznia 1994 r.

W imieniu Komisji

Martin Bangemann

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 147 z 9.6.1975, str. 40.

--------------------------------------------------

Załącznik

a)b) W załączniku do dyrektywy 75/324/EWG wprowadza się następujące zmiany:

podpunkt 1.8 otrzymuje brzmienie:

"1.8. Składniki łatwopalne

"Składnikami łatwopalnymi"; są substancje i preparaty, które odpowiadają kryteriom ustanowionym dla kategorii "skrajnie łatwopalne";, "bardzo łatwopalne"; i "łatwopalne"; oraz wymienionym w Załączniku do dyrektywy Rady 67/548/EWG.

Palność i temperatura zapłonu zawartości opakowania jest określana przy użyciu szczególnych metod opisanych w załączniku V część A do powyższej dyrektywy.";

podpunkt 2.2 otrzymuje brzmienie:

"2.2. Oznaczanie

Bez uszczerbku dla dyrektyw odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznaczania substancji i preparatów niebezpiecznych, w szczególności w związku z zagrożeniami dla zdrowia i/lub środowiska naturalnego, każdy dozownik aerozoli musi w sposób widoczny posiadać następujące, czytelne i nieścieralne oznakowanie:

a) niezależnie od zawartości: "Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50 oC. Nie przekłuwać i nie palić – nawet po zużyciu.".;

b) w przypadku składników palnych w rozumieniu ppkt 1.8: gdzie stosowne, symbol łatwopalności, wskazanie, że substancje i/lub preparaty zawarte w dozowniku aerozoli, wraz z propelentem aerozolowym, są łatwopalne, oraz odpowiednie stawki R ustalone zgodnie z kryteriami w ppkt 2.2.3, 2.2.4 lub 2.2.5 Załącznika VI do dyrektywy 67/548/EWG, w zakresie symbolu łatwopalności oraz określenia niebezpieczeństwa zgodnie z przepisami załącznika II powyższej dyrektywy.

2.3. Szczególne deklaracje dotyczące użycia

Bez uszczerbku dla dyrektyw odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych, w szczególności w związku z zagrożeniem dla zdrowia i/lub środowiska naturalnego, dozownik aerozoli musi w sposób widoczny posiadać następujące czytelne i nieścieralne określenie:

a) niezależnie od zawartości: dodatkowe zapobiegawcze instrukcje użytkowania, informujące konsumenta o specyficznych zagrożeniach związanych z produktem;

b) w przypadku składników łatwopalnych następujące ostrzeżenia:

- ‘Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów.’

- ‘Trzymać z dala od źródeł zapłonu – Palenie wzbronione.’

- ‘Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci’.".

--------------------------------------------------