31994D0968Dziennik Urzędowy L 371 , 31/12/1994 P. 0036 - 0037
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 64 P. 0252
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 64 P. 0252


Decyzja Komisji

z dnia 28 grudnia 1994 r.

zatwierdzająca program operacyjny w celu zwalczania salmonelli u niektórych zwierząt żywych i w produktach zwierzęcych, przedstawiony przez Finlandię

(94/968/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną [1], zmienioną załącznikiem I (V) (E) część 1 rozdział 2 sekcja A ust. 1 lit. h) do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 10a ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych [2], zmienioną załącznikiem I (V) (E) część 1 rozdział 2 sekcja A ust. 4 lit. b) i c) do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 9a, 9b i 10b,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy świeżym mięsem [3], zmienioną załącznikiem I (V) (E) część 1 rozdział 3 ust. 1 lit. d) do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 5 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym [4], zmienioną załącznikiem I (V) (E) część 1 rozdział 3 ust. 3 lit. b) Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 5 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG [5], zmienioną załącznikiem I (V) (E) część 1 rozdział 4 ust. 4 lit. c) do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jej załącznik II rozdział 2 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 64/432/EWG, art. 9a, 9b i 10b dyrektywy 90/539/EWG, art. 5 dyrektywy 64/433/EWG, art. 5 dyrektywy 71/118/EWG i załącznikiem II rozdział 2 tiret pierwsze do dyrektywy 92/118/EWG, w dniu 10 października i w dniu 13 grudnia 1994 r. Finlandia przedstawiła Komisji program operacyjny w zakresie zwalczania salmonelli;

program operacyjny obejmuje wszystkie środki działania, które Finlandia zobowiązała się wdrożyć od dnia wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu w celu zwalczania salmonelli u bydła i trzody chlewnej przeznaczonych do hodowli, produkcji i uboju, drobiu hodowlanego, jednodniowych kurcząt przeznaczonych do wprowadzenia do stad drobiu hodowlanego lub stad drobiu produkcyjnego, kur niosek (drób produkcyjny hodowany do produkcji jaj przeznaczonych do spożycia), drobiu przeznaczonego do uboju, wołowiny i wieprzowiny, mięsa baraniego, mięsa drobiowego i jaj do bezpośredniego spożycia przez ludzi;

w tym przypadku należy wprowadzić przepis przewidujący jedną decyzję Komisji zatwierdzającą program operacyjny;

jednakże gwarancje dotyczące salmonelli stosowane w odniesieniu do Finlandii, które zostały już ustanowione lub mają zostać ustanowione w przyszłości, są określone dla każdej kategorii zwierząt żywych lub produktów zwierzęcych; stosowanie wspomnianych gwarancji zależy od zatwierdzenia środków, które zostaną wdrożone przez Finlandię w każdym sektorze,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdza się środki dotyczące bydła i trzody chlewnej przeznaczonej do hodowli, produkcji i uboju zawarte w programie fińskim.

Artykuł 2

Zatwierdza się środki dotyczące drobiu hodowlanego i kurcząt jednodniowych przeznaczonych do wprowadzenia do stad drobiu hodowlanego lub stad drobiu produkcyjnego zawarte w programie fińskim.

Artykuł 3

Zatwierdza się środki dotyczące kur niosek (drobiu produkcyjnego hodowanego do produkcji jaj przeznaczonych do spożycia) zawarte w programie fińskim.

Artykuł 4

Zatwierdza się środki dotyczące drobiu przeznaczonego do uboju zawarte w programie fińskim.

Artykuł 5

Zatwierdza się środki dotyczące wołowiny i wieprzowiny zawarte w programie fińskim.

Artykuł 6

Zatwierdza się środki dotyczące mięsa drobiowego zawarte w programie fińskim.

Artykuł 7

Zatwierdza się środki dotyczące jaj przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi zawarte w programie fińskim.

Artykuł 8

Finlandia wprowadzi w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w celu wdrożenia środków określonych w art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu.

Artykuł 9

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z zastrzeżeniem i z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Norwegii, Austrii, Finlandii i Szwecji.

Artykuł 10

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 grudnia 1994 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64.

[2] Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6.

[3] Dz.U. 121 z 29.8.1964, str. 2012/164.

[4] Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23.

[5] Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49.

--------------------------------------------------