31994D0273Dziennik Urzędowy L 117 , 07/05/1994 P. 0037 - 0039
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 57 P. 0076
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 57 P. 0076


Decyzja Komisji

z dnia 18 kwietnia 1994 r.

dotycząca świadectw weterynaryjnych dla wprowadzania do obrotu w Zjednoczonym Królestwie oraz Irlandii psów i kotów niepochodzących z tych krajów

(94/273/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG [1], w szczególności jej art. 10 ust. 3 lit. a) pkt vii),

a także mając na uwadze, co następuje:

należy ustanowić świadectwo weterynaryjne dla psów i kotów, które są wprowadzane do obrotu w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii i które nie pochodzą z tych krajów;

zwierzęta te muszą spełniać odpowiednie, niezbędne warunki w zdrowia, odzwierciedlone w świadectwie i należycie poświadczone przez zatwierdzonego lekarza weterynarii;

zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. a) pkt vii), psom i kotom musi towarzyszyć indywidualne zaświadczenie o szczepieniu;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wzór świadectwa przewidziany w art. 10 ust. 3 lit. a) vii) dyrektywy 92/65/EWG zostaje ustanowiony w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 1994 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------