31994D0198Dziennik Urzędowy L 093 , 12/04/1994 P. 0026 - 0032


Decyzja Komisji

z dnia 7 kwietnia 1994 r.

ustanawiająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Brazylii

(94/198/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa [1], w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

grupa ekspertów Komisji przeprowadziła wizytę inspekcyjną w Brazylii w celu sprawdzenia warunków, w których produkty rybołówstwa są produkowane, składowane i wysyłane do Wspólnoty;

przepisy ustawodawstwa brazylijskiego w zakresie kontroli zdrowotnej i monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne z przepisami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG;

Federalna Służba Kontrolna (SIF), właściwy organ Brazylii, jest w stanie skutecznie weryfikować stosowanie w praktyce obowiązujących ustaw;

procedura otrzymywania świadectwa zdrowia, określona w art. 11 ust. 4 lit. a) dyrektywy 91/493/EWG, musi również obejmować definicję wzoru świadectwa, minimalne wymogi dotyczące języka(-ów), w jakich musi zostać sporządzone, oraz stanowisko osoby upoważnionej do jego podpisania;

zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. b) dyrektywy 91/493/EWG na opakowaniach produktów rybołówstwa należy umieścić znak podający nazwę państwa trzeciego i numer zatwierdzenia zakładu pochodzenia;

zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) dyrektywy 91/493/EWG należy sporządzić wykaz zatwierdzonych zakładów; wykaz taki musi zostać sporządzony na podstawie komunikatu z SIF do Komisji; zatem w gestii SIF leży zapewnienie zgodności z przepisami ustanowionymi w tym celu w art. 11 ust. 4 dyrektywy 91/493/EWG;

SIF złożył oficjalne zapewnienie dotyczące zgodności z przepisami ustanowionymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz spełnienia wymogów równoważnych z wymogami ustanowionymi przez tę dyrektywę w odniesieniu do zatwierdzania zakładów;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Za właściwy organ w Brazylii do celów weryfikacji i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa z wymogami dyrektywy 91/493/EWG uznaje się Federalną Służbę Kontrolną (SIF).

Artykuł 2

Produkty rybołówstwa pochodzące z Brazylii muszą spełniać następujące warunki:

1. Każdej przesyłce musi towarzyszyć numerowane oryginalne świadectwo zdrowia, należycie wypełnione, podpisane, opatrzone datą i składające się z pojedynczego arkuszua papieru zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku A do niniejszej decyzji.

2. Produkty muszą pochodzić z zatwierdzonych zakładów wymienionych w załączniku B do niniejszej decyzji.

3. Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem oraz przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, na wszystkich opakowaniach należy umieścić czytelny napis "Brazylia" oraz numer zatwierdzenia zakładu pochodzenia.

Artykuł 3

1. Świadectwo określone w art. 2 ust. 1 musi zostać sporządzone w co najmniej jednym urzędowym języku Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.

2. Na świadectwie muszą widnieć nazwa, stanowisko i podpis przedstawiciela SIF oraz jego urzędowa pieczęć w kolorze innym niż pozostałe adnotacje na świadectwie.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 1994 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 1994 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, Str. 15.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK A

ŚWIADECTWO ZDROWIA

w odniesieniu do produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Brazylii i przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz morskich brzuchonogów pod każdą postacią

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZALACZNIK B

WYKAZ ZAKŁADÓW

Nr zatwierdzenia | Zakład | Adres |

0002 | Ital Fish Indústria e Comércio Ltda | Barra do Itapemirim |

0017 | Belém Pesca S/A | Belém |

0020 | Itasul — Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

0024 | Indústria de Pesca do Ceará S/A — Ipecea | Luis Correa |

0066 | Litoral Depósito Frigorífico Ltda | São Sebastião |

0096 | Pesca Alto Mar S/A Pam | Areia Branca |

0121 | Atlântica Pesca Ltda | Belém |

0123 | Mariscos Industrial de Cascavel Ltda | Cascavel |

0145 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Niterói |

0159 | S/A Alcyon Indústria da Pesca | Santos |

0198 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Belém |

0199 | Pesqueira Pioneira da Costa | Porto Belo |

0209 | Friesp — Frigorífico Espiritosantense de Pescado Ltda | Conceição da Barra |

0211 | Lins — Indústria e Comércio Ltda | São Bernardo do Campo |

0241 | Torquato Pontes Pescados S/A | Rio Grande |

0274 | Edemir Alexandre Camargo | Tijucas |

0295 | Mf Gomes Comércio e Indústria S/A | Macapá |

0314 | Quaker Alimentes Ltda | Itajai |

0327 | Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda | Itajai |

0349 | Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A | Fortaleza |

0369 | Damm Produtos Alimentícios Ltda | Osasco |

0376 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Acarau |

0378 | Atlantic — Industrial de Conservas S/A | Itaborai |

0442 | Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S/A | Belém |

0496 | Delmar Produtos do Mar S/A | Fortaleza |

0558 | Femepe Empresa de Pescados Ltda | Navegantes |

0563 | Pesqueria Tutóia Ltda | São Luis |

0569 | Caiçara Comércio e Exportação Ltda | Recife |

0574 | Mederiã Venâncio de Almeida Corumbá Júnior | Paranaguá |

0586 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira | Guarujá |

0624 | Empresa Pesqueira da Barra de São João Ltda | Casimiro de Abreu |

0633 | Mantuano S/A Comércio e Indústria de Pesca | Niterói |

0634 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Aracati |

0647 | Baía de São Marcos Pescados Ltda | São Luis |

0696 | Indústrias Alimentícias Beira Alla S/A | Rio de Janeiro |

0715 | Norte Pesca S/A | Natal |

0766 | Vivamar S/A Indústria e Comércio | Rio de Janeiro |

0770 | Barrapesca-Cia de Pesca de Conceição da Barra | Conceição da Barra |

0786 | Braslo — Produtos de Carne Ltda | Embú |

0802 | Fragata Comércio de Pescados Ltda | Santos |

0856 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira | Guarujá |

0864 | Crisal Exportação e Importação Ltda | Recife |

0886 | Infrapesca — Indústria de Frios e Pesca Ltda | Acaraú |

0948 | Leal Santos Pescados Ltda | Rio Grande |

0958 | Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda | Rio Grande |

0961 | Pontal Pesca S/A | Aracati |

0971 | Icapel Icapui Pesca Ltda | Aracati |

0983 | Fridusa Frigoríficos Industriais de Alimentos S/A | Niterói |

1040 | Empesca S/A Construções Navais Pesca e Exportação | Óbidos |

1059 | Frigoríficos Figueira Ltda | Manacapuru |

1061 | Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados | Rio Grande |

1074 | São Tomé Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Campos |

1080 | Frigorificos Santa Andréa Ltda | Campos |

1100 | Surubim Frigorífico da Amazônia S/A | Manaus |

1161 | Indústria de Frios e Pesca Ltda — Ifril | Maceió |

1176 | Comércio e Representções Meso Ltda | Vitória |

1214 | Aracati Comércio, Exportação e Representações Ltda | Ravos |

1229 | Ranário Fujioka Nishi Ltda | Hidrolândia |

1246 | Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda | Duque de Caxias |

1257 | Pesqueira Pioneira da Costa S/A | Florianópolis |

1267 | Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda | Iguape |

1275 | Icap Indústria e Comércio Catarinense de Pescado Ltda | Itajai |

1285 | Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Touros |

1312 | Aurichio S/A Indústria, Comércio, Importação e Exportação | Ubatuba |

1354 | Ebbe-Empresa Barasileira de Beneficio de Pescados e Exportação Ltda | Fortaleza |

1406 | Irmãos Hoshina e Cia Ltda | Paranaguá |

1430 | Salseiros Indústria e Comércio Ltda | Itajai |

1681 | Miami — Comércio e Exportação de Pescados Ltda | Cananéia |

1745 | Embrapesca Empresa Brasilieira de Pesca S/A | Fortaleza |

1768 | Janasa Jan Produtos do Mar S/A | Camocim |

1786 | Produmar — Cia Exportadora de Produtos do Mar | Natal |

1801 | Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentação | Pelotas |

1802 | Gomes Da Costa Alimentos S/A | Niterói |

1839 | Taiyo Indústria de Pesca S/A | Santos |

1858 | Quaker Alimentos Ltda | São Gonçalo |

1872 | Indústria e Comércio Figueiredo S/A | Rio Grande |

1889 | Comard S/A | Italai |

1910 | Nilmarsul Industrial Exportadora de Pescados Ltda | Rio Grande |

1926 | Frigorífico Rio PelS/A-IndústriadeCarnes, Derivadose Conservas | Capão do Leão |

1929 | Norte Pesca S/A | Recife |

1939 | Brafish Indústria e Comércio Ltda | Cabo Frio |

2028 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Rio Grande |

2037 | Ibrac Indústria Brasileira de Alimentícios Congelados S/A | Rio de Janeiro |

2067 | União Brasileira de Pesca e Conservas S/A | São Gonçalo |

2072 | Inpel-Industrial e Comercial de Alimentos Ltda | Penha |

2076 | Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar | Belém |

2082 | Atlântica Pescados Ltda | Rio Grande |

2083 | Pascal S/A | Rio Grande |

2087 | Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

2116 | Cia Industrial de Conservas Santa Iria | Niterói |

2119 | Worldwide Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Rio Grande |

2132 | Rio Grande Produtos Alimentícios Ltda | Rio Grande |

2141 | Empesca Norte S/A | Belém |

2154 | Ipecea-Indústria de Pesca do Ceará S/A | Fortaleza |

2167 | Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio | Itajai |

2169 | Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda | Rio Grande |

2176 | Frimorite Frigorífico Ltda | São Gonçalo |

2214 | Alvarenga — Comércio e Indústria da Pesca Ltda | Vitoria |

2242 | Amasa — Amazonas Indústrias Alimentícias S/A | Belém |

2347 | Interfrios — Intercâmbio de Frios Ltda | Belém |

2359 | Liotécnica Química Ltda | Embú |

2369 | Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda | Guarujá |

2370 | Interfrios Intercâmbio de Frios S/A | Fortaleza |

2383 | Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda | Nova Iguaçu |

2400 | Acqua S/A Aquicultura | Bananal |

2413 | Transporte e Comércio de Pescados Magalhães Ltda | Cabo Frio |

2427 | Cetrim-Centrais Frigoríficas do Triângulo Mineiro S/A | Itajai |

2446 | Indústria e Comércio de Pescados Penha Ltda | Penha |

2503 | Koden Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Praia Grande |

2524 | Norte Pesca Maranhão S/A | Turiaçú |

2537 | Pescanave S/A Pesca e Exportação | Camocim |

2554 | Comércio de Pescados Cairçara Ltda | Santos |

2574 | Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda | Simões Filho |

2592 | Pesqueira Santa Cruz de Cabrália Ltda | SantaCruzCabrália |

2605 | Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda | Itajai |

2644 | Leal Santos Pescados S/A | Macapá |

2721 | Aliança Sociedade Comercial de Pesca Ltda | Santos |

2740 | Santa Bárbara Indústria de Pescados S/A | Salinas Margarida |

2759 | Pesqueira Nacional S/A | Rio Grande |

2786 | Maricultura da Bahia S/A | Valença |

2797 | Maripesca-Indústria, Comércio e Exportação de Pescado Ltda | Barra Itapemirim |

2834 | Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilhéus | Ilhéus |

2840 | Rander-Agroindústria, Comércio e Exportação Ltda | Gama |

2908 | Freitas Lemos Ltda | Belém |

2935 | Irmãos Braga Exportadora Ltda | Belém |

2945 | Da Hora Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cabo Frio |

2953 | Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cananéia |

3010 | Atlantis Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Rio Grande |

3020 | Proculmar Importação e Exportação S/A | Santa Luzia Norte |

3087 | Alimar Pesca e Exportação Ltda | Ilhéus |

3088 | Empesca S/A-Construçóes Navais, Pesca e Exportação | Touros |

3093 | Atlântico Marinho Ltda | Recife |

3110 | Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Guarapari |

3174 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Itajai |

3187 | Solmar Exportadora Ltda | Tutóia/Ma |

3197 | Jardel-Exportadores de Produtos da Amazônia Ltda | Belém |

3208 | Pesca Alto Mar S/A | Natal |

3210 | Empesca S/A-Construçóes Navais Pesca e Exportação | Natal |

3237 | Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda | Aracati |

3289 | M. J. Couto de Abreu | Santos |

3291 | Capiatã Aquicultura Comércio o Exportação Ltda | Coruripe |

3303 | Braspesca — Indústria e Comércio Ltda | São Luis |

3307 | Surgelpesca Brasil Comércio e Exportação Ltda | Rio de Janeiro |

3373 | Infrapesca-Indústria de Frios e Pesca Ltda | Aracati |

3417 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3419 | Pesca Alto Mar S/A | Aracati |

3446 | Discapel Indústria e Comércio de Géneros Alimentícios Ltda | Itajai |

3454 | Odisseia Pesca Ltda | Lauro de Freitas |

3471 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3541 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 58) | Santos |

3542 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 85) | Santos |

3543 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 1) | Santos |

3588 | Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A | Luis Correa |

3611 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-66) | Belém |

3612 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-111) | Belém |

3613 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-116) | Belém |

3625 | Soela — EK-0598 | Rio de Janeiro |

--------------------------------------------------