31993R2186Dziennik Urzędowy L 196 , 05/08/1993 P. 0001 - 0005
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 24 P. 0150
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 24 P. 0150


Rozporządzenie Rady (Ewg) NR 2186/93

z dnia 22 lipca 1993 r.

w sprawie wspólnotowej koordynacji sporządzania rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 213,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

jednolity rynek zwiększa potrzebę poprawy porównywalności statystycznej w celu spełnienia wymogów wspólnotowych; dla osiągnięcia tej poprawy muszą zostać przyjęte wspólne definicje i opisy mające obejmować przedsiębiorstwa i inne istotne jednostki statystyczne;

w celu umożliwienia zdobycia informacji na temat tych jednostek powinno się sporządzić i uaktualniać rejestry;

wzrasta potrzeba informacji na temat struktury przedsiębiorstw, potrzeba, której obecne Statystyki Wspólnoty nie są w stanie zaspokoić;

rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych są niezbędnym narzędziem śledzenia zmian strukturalnych w gospodarce spowodowanych między innymi takimi operacjami, jak wspólne przedsiębiorstwa (joint ventures), spółki osobowe, wykupienia, łączenie się i przejęcia;

znacząca rola, jaką odgrywają przedsiębiorstwa publiczne w gospodarkach narodowych Państw Członkowskich, została potwierdzona, w szczególności w dyrektywie Komisji 80/723/EWG [1], której art. 2 także definiuje takie przedsiębiorstwa; dlatego też powinny one być zidentyfikowane w rejestrach przedsiębiorstw;

niektóre statystyki nie są obecnie dostępne, szczególnie w sektorach małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), takich jak usługi, ponieważ rejestr takich przedsiębiorstw do celów statystycznych nie istnieje;

rejestry przedsiębiorstw są jednym z elementów łagodzących sporne kwestie co do wymogów dotyczących szerszej informacji na temat przedsiębiorstw i zmniejszania ich obciążeń administracyjnych, w szczególności przez użycie istniejących informacji w rejestrach administracyjnych i prawnych, szczególnie w przypadku MŚP, w zastosowaniu zalecenia 90/246/EWG [2];

rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych stanowią podstawowy element systemów informacji o przedsiębiorstwach, umożliwiając organizację i koordynację badań statystycznych przez zapewnianie podstawy do pobierania próbek, możliwości ekstrapolacji i środków monitoringu odpowiedzi uzyskiwanych od przedsiębiorstw, w szczególności objętych dyrektywami 78/660/EWG [3] i 83/349/EWG [4];

utworzenie nowego systemu gromadzenia danych statystycznych obejmujących obrót towarowy i usługi między Państwami Członkowskimi wymaga wprowadzenia rejestru osób zobowiązanych do dostarczania informacji; pożądane jest uzyskanie rejestru osób zobowiązanych do dostarczania informacji z centralnego rejestru przedsiębiorstw stosowanego do celów statystycznych;

rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych znajdują się na różnych etapach rozwoju w każdym Państwie Członkowskim; długotrwały i kosztowny rozwój tych rejestrów może być prowadzony jedynie w dwóch etapach, z których pierwszy musi odnosić się do harmonizacji podstawowych jednostek w tych rejestrach, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cele

Państwa Członkowskie przyjmują do celów statystycznych jeden lub więcej zharmonizowanych rejestrów z definicjami i zakresem wyszczególnionymi w następujących artykułach.

Artykuł 2

Definicje

1. Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) "jednostka prawna" oznacza jednostkę prawną, jak zdefiniowano w sekcji II.A.3 Załącznika do rozporządzenia EWG nr 696/93 [5];

b) "przedsiębiorstwo" oznacza przedsiębiorstwo, jak zdefiniowano w sekcji III.A Załącznika do powyższego rozporządzenia.

Związek między przedsiębiorstwem a jednostką prawną wyraża się dalej w następujący sposób:

- przedsiębiorstwo może być przypisane jednej lub więcej jednostkom prawnym,

oraz

- jednostka prawna jest odpowiedzialna za przedsiębiorstwo;

c) "jednostka lokalna" oznacza jednostkę lokalną, jak zdefiniowano w sekcji III.F Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 696/93.

Związek między jednostką lokalną a przedsiębiorstwem wyraża się dalej w następujący sposób:

- jednostka lokalna jest zależna od przedsiębiorstwa.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do tych jednostek, które całościowo lub częściowo prowadzą działalność produkcyjną.

Artykuł 3

Zakres

1. Zgodnie z definicjami podanymi w art. 2 i z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym artykule, rejestry zawierają zestawienie:

- wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą wnoszącą wkład do produktu krajowego brutto w cenach rynkowych (PKB),

- jednostek prawnych odpowiedzialnych za te przedsiębiorstwa,

- jednostek lokalnych zależnych od tych przedsiębiorstw.

Niniejszego wymogu nie stosuje się jednak do gospodarstw domowych:

- w zakresie, w jakim towary przez nie produkowane przeznaczone są na własne spożycie,

- w zakresie, w jakim usługi przez niewytwarzane obejmują najem własnej lub dzierżawionej własności (grupa 70.2 statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1), ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 3037/90) [6].

Włączenie:

- przedsiębiorstw, których główna działalność objęta jest sekcją A, B lub L NACE Rev. 1,

- jednostek prawnych odpowiedzialnych za nie,

- jednostek lokalnych zależnych od nich,

jest fakultatywne.

Decyzja w sprawie zakresu wprowadzania do rejestru małych przedsiębiorstw o niewielkim znaczeniu statystycznym dla Państw Członkowskich podejmowana jest na mocy procedury przewidzianej w art. 9.

2. Przedsiębiorstwa, jednostki prawne i jednostki lokalne określone w ust. 1 rejestrowane są zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku I.

3. Prowadzenie oddzielnej rejestracji jednostek prawnych jest fakultatywne, pod warunkiem że całkowita zawartość informacji o takich jednostkach zawarta jest we wpisie do rejestru dla przedsiębiorstw.

Zasady takiej rejestracji są przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 9.

Artykuł 4

Charakterystyka rejestru

Jednostki wymienione w rejestrze określane są numerem identyfikacyjnym oraz szczegółowymi danymi opisowymi określonymi w załączniku II.

Artykuł 5

Aktualizacja

1. Następujące informacje powinny być aktualizowane przynajmniej raz do roku:

a) wpisy do oraz wykreślenia z rejestru;

b) zmienne wymienione w załączniku II ust. 1 lit. b) i f);

c) dla jednostek, które są przedmiotem rocznych badań, zmienne określone w załączniku II ust. 3 lit. b), c), d), e) i h), w zakresie, w jakim zmienne te zawarte są w badaniach.

Jako ogólna zasada, informacje uzyskane z akt administracyjnych lub badań rocznych aktualizowane są corocznie, podczas gdy inne informacje aktualizowane są co cztery lata.

2. Na koniec pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego Państwa Członkowskie sporządzają kopię rejestru z określonego dnia i zachowują tę kopię przez 10 lat do celów analizy.

Artykuł 6

Dostęp do informacji

Na wniosek Komisji, po uzyskaniu opinii Komitetu, przewidzianej w art. 9, Państwa Członkowskie przeprowadzają analizy statystyczne rejestrów i przekazują wyniki, łącznie z danymi, zgłoszonymi przez Państwa Członkowskie jako poufne na mocy ustawodawstwa krajowego lub praktyki dotyczącej zasad poufności w statystyce, zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności [7].

Artykuł 7

Dostęp do rejestrów administracyjnych lub prawnych

Każdy krajowy instytut statystyczny jest uprawniony do pobierania do celów statystycznych informacji objętych niniejszym rozporządzeniem, które są zawarte w administracyjnych lub prawnych aktach, tworzonych na jego terytorium krajowym, zgodnie z warunkami ustalonymi przez prawo krajowe.

Artykuł 8

Przepisy wykonawcze

Przepisy wykonawcze do art. 3, 4, 5 i 6 oraz załączników I i II, a także środki niezbędne do dostosowania tych zasad oraz wszelkich odstępstw od art. 3, 4 i 5 lub od załączników, przyjmowane są zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 9.

Artykuł 9

Procedura

1. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi ds. Programu Statystycznego powołanemu na mocy decyzji 89/382/EWG/Euratom [8] projekt środków, jakie mają zostać przyjęte. Komitet wydaje swoją opinię dotyczącą tego projektu w terminie ustalonym przez przewodniczącego, uwzględniając stopień pilności sprawy. Opinię wydaje się większością ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu dla przyjmowania decyzji, które Rada jest zobowiązana podjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

2. a) Komisja przyjmuje środki, które stosuje się natychmiast.

b) Jednakże jeśli środki te nie są zgodne z opinią Komitetu, Komisja niezwłocznie powiadamia o nich Radę. W takim przypadku Komisja odracza stosowanie środków, o których zadecydowała, na trzy miesiące od daty przekazania takiego powiadomienia.

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w terminie ustanowionym w powyższym akapicie.

Artykuł 10

Sprawozdanie Komisji

W terminie czterech lat od daty przyjęcia niniejszego rozporządzenia Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia, któremu mogą towarzyszyć odpowiednie propozycje, uwzględniające zdobyte doświadczenie.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 1993 r.

W imieniu Rady

M. Offeciers-Van De Wiele

Przewodniczący

[1] Dyrektywa Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi (Dz.U. L 195 z 29.7.1980, str. 35). Dyrektywa zmieniona dyrektywą 85/413/EWG (Dz.U. L 229 z 28.8.1985, str. 20).

[2] Zalecenie Komisji 90/246/EWG z dnia 28 maja 1990 r. dotyczące wprowadzenia polityki uproszczenia procedur administracyjnych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w Państwach Członkowskich (Dz.U. L 141 z 2.6.1990, str. 55).

[3] Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 90/605/EWG (Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 60).

[4] Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 90/605/EWG (Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 60).

[5] Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie (Dz.U. L 76 z 30.3.1993, str. 1).

[6] Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1.

[7] Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1.

[8] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Harmonogram wpisów do rejestru

Przedsiębiorstwa określone w art. 2 i rejestrowane zgodnie z art. 3 wpisuje się do rejestru przed dniem 1 stycznia 1996 r. Jednostkom prawnym i lokalnym udziela się przedłużenia o dodatkowy rok.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Numer identyfikacyjny i szczegółowe dane opisowe

1. Wprowadzenie do rejestru jednostki prawnej zawiera następujące informacje:

a) numer identyfikacyjny;

b) nazwa, adres (łącznie z kodem pocztowym) oraz fakultatywnie: numery telefonu, poczty elektronicznej i faksu oraz adres teleksu;

c) wymóg, dotyczący jednostki prawnej, opublikowania sprawozdania rocznego (tak/nie);

d) data zalegalizowania osób prawnych lub data urzędowego uznania osób fizycznych jako podmiot gospodarczy;

e) data, począwszy od której jednostka prawna przestaje prawnie odpowiadać za dane przedsiębiorstwo;

f) forma prawna jednostki;

g) nazwa i adres każdej jednostki prawnej, która jest nierezydentem, innej niż osoba fizyczna, która kontroluje jednostkę prawną (fakultatywnie);

h) numer identyfikacyjny jednostki prawnej w rejestrze, która kontroluje jednostkę prawną (fakultatywnie);

i) rodzaj "przedsiębiorstwa publicznego" jednostki prawnej w rozumieniu dyrektywy Komisji 80/723/EWG [1] (tak/nie) (dotyczy jedynie osób prawnych);

j) odniesienie do powiązanych ewidencji, łącznie z rejestrem celnym, do których jednostka prawna jest wpisana, a które zawierają informacje, które mogą być wykorzystane do celów statystycznych;

k) odniesienie do rejestru wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych, utworzonego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3330/91 z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi [2].

2. Wprowadzenie do rejestru jednostki lokalnej zawiera następujące informacje:

a) numer indentyfikacyjny;

b) nazwa, adres i inne informacje umożliwiające identyfikację, takie jak wymienione ust. 1. lit. b) niniejszego załącznika;

c) kod działalności przedsiębiorstwa na czterocyfrowym poziomie (klasa) wg NACE Rev.1;

d) działalność zaliczona do sfery drugiej, jeśli ma miejsce, na czterocyfrowym poziomie wg NACE Rev.1 (fakultatywnie);

e) wielkość siły roboczej, jak wskazano w ust. 3 lit. e) niniejszego załącznika;

f) data rozpoczęcia działalności, której kody zostały podane w lit. c);

g) data ostatecznego zaprzestania działalności;

h) kod lokalizacji geograficznej (jednostki terytorialne);

i) odniesienie do powiązanych ewidencji, w których jednostka lokalna jest wpisana, i które zawierają informacje, które mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych;

j) numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa w rejestrze, od którego zależna jest dana jednostka lokalna;

k) działalność prowadzona w jednostce lokalnej stanowiąca działalność pomocniczą przedsiębiorstwa, od którego jest ona zależna (tak/nie).

3. Wprowadzenie do rejestru przedsiębiorstwa zawiera następujące informacje:

a) numer indentyfikacyjny;

b) numer(-y) indentyfikacyjny(-e) jednostki prawnej (jednostek prawnych) w rejestrze, która jest prawnie odpowiedzialna za przedsiębiorstwo;

c) kod działalności przedsiębiorstwa na czterocyfrowym poziomie (klasa) wg NACE Rev.1, w którym zawarta jest główna działalność lub wszystkie rodzaje działalności przedsiębiorstwa;

d) działalność zaliczana do sfery drugiej, jeśli ma miejsce, na czterocyfrowym poziomie (klasa) wg NACE Rev. 1, jeśli stanowi 10 % całości wartości dodanej brutto wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, według cen czynników produkcji dla każdej działalności lub wynoszącej 5 % lub więcej krajowej działalności tego rodzaju; punkt ten dotyczy jedynie przedsiębiorstw, które są przedmiotem badań;

e) wielkość: mierzona liczbą zatrudnionych pracowników lub, gdy brak takiej informacji, przydzieleniem do jednej z następujących klas zgodnie z liczbą zatrudnionych osób: 0; 1; 2; 3–4; 5–9; 10–19; 20–49; 50–99; 100–149; 150–199; 200–249; 250–499; 500–999; 1000; powyżej 1000, liczba tysięcy;

f) data rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa;

g) data ostatecznego zaprzestania działalności przedsiębiorstwa;

h) obrót netto ze sprzedaży towarów i usług (z wyjątkiem pośrednictwa finansowego); lub, gdy brak takiej informacji, przydzielenie do klasy wielkości w następujący sposób (w milionach ecu): [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1000]; [1000, 5000]; 5000 + (fakultatywnie dla obrotu nieprzekraczającego 2 milionów ECU);

i) aktywa netto (aktywa po odliczeniu amortyzacji minus pasywa – wyłącznie pośrednicy finansowi) (fakultatywnie).

[1] Dz.U. L 195 z 29.7.1980, str. 35.

[2] Dz.U. L 316 z 16.11.1991, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3046/92 (Dz.U. L 307 z 23.10.1992, str. 27).

--------------------------------------------------