31993D0436Dziennik Urzędowy L 202 , 12/08/1993 P. 0031 - 0041
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 4 Tom 5 P. 0100
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 4 Tom 5 P. 0100


Decyzja Komisji

z dnia 30 czerwca 1993 r.

ustanawiająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa pochodzących z Chile

(93/436/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa [1], w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

grupa ekspertów Komisji przeprowadziła wizytę inspekcyjną w Chile w celu sprawdzenia warunków, w jakich produkty rybołówstwasą produkowane, składowane i wysyłane do Wspólnoty;

przepisy ustawodawstwa chilijskiego w zakresie kontroli zdrowia i monitorowania produktów rybołówstwamogą być uznane za równoważne z przepisami ustanowionym w dyrektywie 91/493/EWG;

Servicio nacional de Pesca, (Sernap) - właściwy organ chilijski - oraz jego departament "Sanidad pesquera", są zdolne do efektywnej kontroli stosowania obowiązujących przepisów;

procedura uzyskiwania świadectwa zdrowia określona w art. 11 ust. 4 lit. a) dyrektywy 91/493/EWG musi również obejmować definicję wzoru świadectwa, minimalne wymagania dotyczące języka(-ów), w jakim(-ich) musi zostać sporządzone, i kwalifikacji osoby upoważnionej do jego podpisania;

stosownie do art. 11 ust. 4 lit. b) dyrektywy 91/493/EWG, na opakowaniach produktów rybołówstwanależy umieścić znak podający nazwę państwa trzeciego i numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa pochodzenia lub statku przetwórni;

stosownie do art. 11 ust. 4 lit. c) dyrektywy 91/493/EWG, należy sporządzić wykaz zatwierdzonych przedsiębiorstw i/lub statków przetwórni; wykaz taki musi zostać sporządzony w oparciu o komunikat z Sernap do Komisji; dlatego Sernap musi zapewnić zgodność z przepisami ustanowionymi w tym celu w art. 11 ust. 4 dyrektywy 91/493/EWG;

Sernap złożył oficjalne zapewnienia o zgodności z zasadami ustalonymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz spełnienia wymagań równoważnych z wymaganiami ustalonymi w tej dyrektywie w zakresie zatwierdzenia przedsiębiorstw i statków przetwórni;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Sernap, departament chilijskiego Ministerstwa Gospodarki, Robót Publicznych i Odbudowy, jest w Chile za organem właściwym w zakresie sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwaz wymogami dyrektywy 91/493/EWG.

Artykuł 2

Produkty rybołówstwapochodzące z Chile, z wyłączeniem małży dwuskorupowych, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich w każdej postaci, muszą spełnić następujące warunki:

1) każdej przesyłce musi towarzyszyć numerowany oryginał świadectwa zdrowia, właściwie wypełniony, podpisany, datowany i składający się z jednego arkusza papieru zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku A do niniejszej decyzji;

2) produkty muszą pochodzić z zatwierdzonych przedsiębiorstw lub statków przetwórni wymienionych w załączniku B do niniejszej decyzji;

3) z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwaluzem przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, na wszystkich opakowaniach należy umieścić czytelny napis "Chile" oraz numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa pochodzenia lub statku przetwórni nieusuwalnymi literami.

Artykuł 3

1. Świadectwa określone w art. 2 ust. 1 muszą zostać sporządzone w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego w którym przeprowadzane są kontrole.

2. Świadectwa muszą zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela Sernap i jego pieczęć urzędową w kolorze innym niż pozostałe adnotacje.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 1993 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 1993 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ ZATWIERDZONYCH PRZEDSIĘBIORSTW LUB STATKÓW PRZETWÓRNI

I. Przedsiębiorstwa

Numer | Nazwa i adres | Zatwierdzenie przyznane do |

01003 | Procemar SA Africa | 30.12.1995 |

01007 | Frigopesca SA Africa | 30.8.1995 |

01011 | Agropesca SA Africa | 30.4.1995 |

01012 | Novamar SA Africa | 30.8.1995 |

01013 | Pesquera Marvesa SA Africa | 30.8.1995 |

01060 | Pesquera Iquique-Guanayes SA Iquique | 30.12.1995 |

01064 | Pesquera del Norte SA Iquique | 30.12.1995 |

01065 | Pesquera Vamar Ltda Iquique | 30.4.1995 |

01068 | Inversiones Santa Monica Ltda Iquique | 30.4.1995 |

01069 | Pesquera Centomar Ltda Iquipe | 30.4.1995 |

01070 | Sarmenia Cultivos Marinos Iquique | 30.4.1995 |

02005 | Helga Mánquez Monardes Tocopilla | 30.4.1995 |

02022 | Pesquera Friomar Ltda Antofagasta | 30.12.1995 |

02023 | Rodolfo Rojas y Cía Ltda Antofagasta | 30.4.1995 |

02024 | Ricardo Devoto Riveros Antofagasta | 30.4.1995 |

02025 | Pesquera Marazul Ltda Antofagasta | 30.4.1995 |

02029 | Universidad de Antofagasta Antofagasta | 30.12.1995 |

02030 | Sociedad Abarca y Gómez Ltda Antofagasta | 30.8.1995 |

02035 | Pesquera Arántzazus SA Antofagasta | 30.8.1995 |

02037 | Norpesca Ltda Antofagasta | 30.4.1995 |

02043 | Oriele Rojas Rojas Antofagasta | 30.8.1995 |

02046 | Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta | 30.8.1995 |

02050 | Pesquera y Conservera Tamail Ltda Taltal | 30.12.1995 |

02055 | Santana y Cía Ltda Mejillones | 30.4.1995 |

03061 | Cía Pesquera Camanchaca SA Caldera | 30.4.1995 |

03062 | Sociedad Pesquera Caldera SA Caldera | 30.12.1995 |

03067 | Gilframar Ltda Caldera | 30.12.1995 |

03072 | Pesquera Playa Blanca SA Caldera | 30.12.1995 |

03073 | Cabo Negro SA Caldera | 30.12.1995 |

03074 | Pesquera Skuna Ltda Caldera | 30.12.1995 |

03077 | Pesquera Huillinco Ltda Caldera | 30.4.1995 |

03078 | Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Caldera | 30.4.1995 |

04002 | Sarpesca SA Coquimbo | 30.4.1995 |

04005 | Pesquera Humboldt SA Coquimbo | 30.12.1995 |

04007 | Pesquera San José SA Coquimbo | 30.12.1995 |

04011 | Pesquera Sabropesca Ltda Coquimbo | 30.12.1995 |

04013 | Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Coquimbo | 30.12.1995 |

04017 | Sociedad Agrícola Industrial y Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo) Coquimbo | 30.12.1995 |

04023 | Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA Coquimbo | 30.4.1995 |

04031 | Pesquera Andacollo SA Coquimbo | 30.4.1995 |

04052 | Pesquera Mares de Chile SA Coquimbo | 30.4.1995 |

05003 | Pesquera Quintero SA Quintero | 30.4.1995 |

05011 | Pesquera Santa Lucía SA Quintero | 30.4.1995 |

05050 | Pesquera San Sebastián SA San Antonio | 30.4.1995 |

05054 | Comercial Alesa SA Valparaíso | 30.4.1995 |

05057 | Pesquera Francis Drake SA Valparaíso | 30.4.1995 |

05060 | Conservera Trans Antartic Ltda Valparaíso | 30.12.1995 |

05067 | La Ballenita Ltda Valparaíso | 30.4.1995 |

05071 | Intercomercial Sama SA Valparaíso | 30.4.1995 |

05077 | Mavicruz SA Valparaíso | 30.4.1995 |

05079 | Pesquera Marli Mar SA Valparaíso | 30.4.1995 |

05205 | Jaime Azocar Campusano San Antonio | 30.4.1995 |

05212 | Pesquera Mamina SA San Antonio | 30.4.1995 |

05214 | Pesquera Marazul Ltda San Antonio | 30.4.1995 |

07005 | Pesquera Constitución Ltda Constitución | 30.4.1995 |

08003 | Chile Algas Talcahuano | 30.12.1995 |

08090 | Conservas Multiexport SA Coronel | 30.12.1995 |

08097 | Arlavan Ltda Talcahuano | 30.4.1995 |

08098 | Comercial Alesa SA Talcahuano | 30.4.1995 |

08100 | Pesquera Santa María SA Talcahuano | 30.4.1995 |

08104 | Prodemar Ltda Talcahuano | 30.12. 1995 |

08107 | Pesquera San Miguel Ltda Talcahuano | 30.12.1995 |

08113 | Iquique-Guanaye Talcahuano | 30.12.1995 |

08116 | Congelados del Pacífico Ltda Talcahuano | 30.4.1995 |

08120 | Pesquera San José del Sur SA Talcahuano | 30.12.1995 |

08123 | Pesquera del Golfo SA Talcahuano | 30.4.1995 |

08128 | Pesquera Cantábrico SA Talcahuano | 30.8.1995 |

08133 | Unifish SA Talcahuano | 30.12.1995 |

08136 | Frioexport SA Coronel | 30.4.1995 |

08137 | Heriberto Muñoz Concha Talcahuano | 30.4.1995 |

08138 | Pesquera Grimar SA Talcahuano | 30.4.1995 |

08141 | Frigorífico Talcahuano Talcahuano | 30.4.1995 |

08142 | Sociedad Empacadora Austral SA Talcahuano | 30.4.1995 |

08143 | Sociedad Pesquera Camanchaca SA Talcahuano | 30.12.1995 |

08146 | Pesquera Larus Ltda Talcahuano | 30.12.1995 |

08148 | Unifish Canning Talcahuano | 30.12.1995 |

08150 | Industria Conservera Agromar Ltda Talcahuano | 30.12.1995 |

08152 | La Fuente del Mar Talcahuano | 30.12.1995 |

08250 | Cía Pesquera San Pedro SACI Talcahuano | 30.12.1995 |

08252 | Fundación para la Capacitación Pescador Arte- sanal "Funcap" Coronel | 30.12.1995 |

08253 | Sociedad Pesquera Viento Sur LT Coronel | 30.4.1995 |

08254 | Independent Fisheries SA Coronel | 30.4.1995 |

08259 | Comercial e Industrial Anchomar Ltda Coronel | 30.8.1995 |

10012 | Fast-Service Ltda Valdivia | 30.4.1995 |

10014 | Serviven SA Valdivia | 30.12.1995 |

10018 | Piscícola Entremos SA Valdivia | 30.4.1995 |

10019 | Pesquera Río Calle Calle SA Valdivia | 30.4.1995 |

10030 | Isla Tenglo Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10032 | Eicomar SA Puerto Montt | 30.12.1995 |

10034 | Pesquera Trans Antantartic Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10036 | Proaustral Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10037 | Jaalmar Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10039 | Pesquera Ralún Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10050 | Pesquera Royale Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10053 | Alimentos Multiexport SA Puerto Montt | 30.12.1995 |

10054 | Infrimar Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10055 | Pesquera Quehui Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10057 | Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10058 | Asenav SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10060 | Pesquera Luis Andrade Pinto Puerto Montt | 30.4.1995 |

10063 | Tamai Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10064 | Pesquera Mar Antartico SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10066 | Aquasur Fischeries SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10067 | Agtoindustrial Santa Cruz SA Puerto Montt | 30.12.1995 |

10068 | Dipromar SA Puerto Montt | 30.12.1995 |

10070 | Nichiro Chile Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10072 | Pesquera Aguamar SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10076 | Pesquera Cormoran Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10080 | Fiordo Blanco Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10081 | Conservamar SA Puerto Montt | 30.12.1995 |

10082 | Produal Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10083 | Seabay Chile SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10084 | Ventisqueros SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10085 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10092 | Vartich Comercio Exterior Puerto Montt | 30.12.1995 |

10097 | Pesquera Santa Marta Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10100 | Luis Orlando Retamales Carden Puerto Montt | 30.12.1995 |

10103 | Canales del Sur SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10150 | Conservera San Rafael Ltda Calbuco | 30.12.1995 |

10154 | Soto Lenize Hijos Ltda Calbuco | 30.12.1995 |

10156 | Fitz-Roy SA Calbuco | 30.12.1995 |

10157 | Pesquera Leymo Ltda (Pérez y Ramírez Ltda) Calbuco | 30.12.1995 |

10158 | Pesquera Puluqui Ltda Calbuco | 30.12.1995 |

10159 | Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Calbuco | 30.12.1995 |

10160 | Aguas Claras SA Calbuco | 30.12.1995 |

10163 | South Pacific Fishing Co. SA Calbuco | 30.12.1995 |

10166 | Conservera Sacramento SA Calbuco | 30.12.1995 |

10180 | Pesquera American Seafood Ltd Ancud | 30.12.1995 |

10182 | Infrimar Ltda Ancud | 30.4.1995 |

10183 | Sociedad Comercial Gran América Ltda Ancud | 30.4.1995 |

10189 | Pesquera Messamar SA Ancud | 30.12.1995 |

10190 | Sociedad Pesquera Pacífico Austral Ltd Ancud | 30.12.1995 |

10195 | Cultivos Marinos Chile SA Ancud | 30.4.1995 |

10210 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 30.12.1995 |

10212 | Promex Ltda Castro | 30.12.1995 |

10216 | Pesquera Andina SA Castro | 30.4.1995 |

10217 | Salmones Aucar Ltda Castro | 30.8.1995 |

10220 | Pesquera Unichile SA Castro | 30.12.1995 |

10221 | Salmones Antártica SA Castro | 30.4.1995 |

10223 | Conservas Dalcahue SA Castro | 30.12.1995 |

10225 | Comercial Gop Ltda Castro | 30.6.1995 |

10226 | Skiring Salmón Ltda Castro | 30.4.1995 |

10227 | Pesquera Unimarc SA Castro | 30.4.1995 |

10228 | Frigorífico Dalcahue SA Castro | 30.4.1995 |

10229 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 30.12.1995 |

10231 | Antarfrío SA Castro | 30.4.1995 |

10232 | Maintec SA Castro | 30.12.1995 |

10235 | Proces Adora Avalón SA Castro | 30.8.1995 |

10236 | Asesoría Acuícola Ltda Castro | 30.4.1995 |

10237 | Cultivos Achao SA Castro | 30.10.1994 |

10239 | René Diaz Miranda Castro | 30.6.1995 |

10255 | Salazar y Cerna Ltda Quellón | 30.12.1995 |

10256 | Pesquera Palacios SA Quellón | 30.12.1995 |

10258 | Salmones Quellón Ltda Quellón | 30.12.1995 |

10259 | Pacific Star SA Quellón | 30.12.1995 |

10260 | Pesquera Yadrán SA Quellón | 30.6.1995 |

10267 | Sociedad Comercial Madrinos Principadox Quellón | 30.6.1995 |

11004 | Pesquera Friosur SA Puerto Aysén | 30.4.1995 |

11006 | Sociedad Comercial GOP Ltda Puerto Aysén | 30.4.1995 |

11007 | Darwin Ltda Puerto Aysén | 30.12.1995 |

11010 | Pesquera Salmar Ltda Puerto Aysén | 30.4.1995 |

11012 | Pesca Chile SA Puerto Aysén | 30.4.1995 |

11014 | Pesca Austral SA Puerto Aysén | 30. 12.1995 |

11018 | Salmones Antártica Puerto Aysén | 28.8.1995 |

11025 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Aysén | 30.12.1995 |

12006 | Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Punta Arenas | 30.12.1995 |

12007 | Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Punta Arenas | 30.12.1995 |

12015 | Pesquera Galindo y Vergara Ltd Punta Arenas | 30.12.1995 |

12016 | Comercial Comtesa SA Punta Arenas | 30.12.1995 |

12028 | Pesquera Royale Ltda Punta Arenas | 30.12.1995 |

12030 | Pesquera Torres del Paine SA Punta Arenas | 30.12.1995 |

12033 | Cidepes Ltda Punta Arenas | 30.12.1995 |

12036 | Pesquera Edén Ltda Punta Arenas | 30.12.1995 |

12038 | Copra Ltda Punta Arenas | 30.4.1995 |

12039 | Pesca Chile SA Punta Arenas | 30.4.1995 |

12042 | Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Punta Arenas | 30.4.1995 |

12048 | Pesca Suribérica SA Punta Arenas | 30.4.1995 |

13024 | Sociedad Agrícola Aguas Claras Santiago | 30.8.1995 |

13027 | Sociedad Comercial e Industrial Nanaimo Ltd Santiago | 30.8.1995 |

13030 | Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santiago | 30.4.1995 |

13031 | Comercial Magna Ltda Santiago | 30.4.1995 |

13032 | Finamar SA Santiago | 30.8.1995 |

13035 | Comercial e Industrial Alichile LT Santiago | 30.8.1995 |

13043 | Chile Seafoods SA Santiago | 30.12.1995 |

13044 | Frigorífico Seminario Ltda Santiago | 30.4.1995 |

13051 | Sociedad Comercial Santa Bárbara SA Santiago | 30.4.1995 |

II. Statki przetwórnie

Numer | Nazwa | Nazwa i adres właściciela | Zatwierdzenie przyznane do |

2001 | San Rafael | Pesquera Iquique Guanaye | 30.4.1995 |

2007 | Ying-Yang | Daering Fishering Co Ltda Chi. | 30.4.1995 |

2009 | Kirishima Maru | Endepes SA | 30.4.1995 |

2011 | Puerto Ballena | Pesca Chile SA | 30.4.1995 |

2012 | Mino | Pesquera Suraustral SA | 30.4.1995 |

2013 | Betanzos | Pesca Chile SA | 30.4.1995 |

2014 | Pedrosa | Pesca Chile SA | 30.4.1995 |

2016 | Chomapi Maru | Pesca Chile SA | 30.4.1995 |

2018 | Elqui | Pesquera de Los Andes SA | 30.4.1995 |

2019 | Unzen | Endepes SA | 30.4.1995 |

2020 | Mar del Sur I | Pesquera Mar del Sur SA | 30.4.1995 |

2021 | Mar del Sur II | Pesquera Mar del Sur SA | 30.4.1995 |

2022 | Ercilla | Pesquera de Los Andes SA | 30.4.1995 |

2023 | Cisne Blanco | Pesca Cisnes SA | 30.4.1995 |

2024 | Cisne Verde | Pesca Cisnes SA | 30.4.1995 |

2025 | Mar del Sur III | Pesquera Mar del Sur SA | 30.4.1995 |

2026 | Isla Isabel | Pesca Suribérica SA | 30.4.1995 |

2030 | Antonio Lorenzo | Concar SA | 30.4.1995 |

2031 | Isla Sofía | Pesca Suribérica SA | 30.4.1995 |

2032 | Isla Camila | Pesca Suribérica SA | 30.4.1995 |

2034 | Chamiza | Pesquera Punta Arenas SA | 30.4.1995 |

2035 | Chacabuco | Pesquera Punta Arenas SA | 30.4.1995 |

2036 | Charrúa | Pesquera Punta Arenas SA | 30.4.1995 |

2037 | Chaval | Pesquera Punta Arenas SA | 30.4.1995 |

2038 | María Támara | Concar SA | 30.4.1995 |

1472 | Iber I | Iber Chile Ltda | 30.4.1995 |

--------------------------------------------------