31992R2719Dziennik Urzędowy L 276 , 19/09/1992 P. 0001 - 0010
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 9 Tom 2 P. 0070
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 9 Tom 2 P. 0070


Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2719/92

z dnia 11 września 1992 r.

w sprawie towarzyszącego dokumentu urzędowego dotyczącego przepływu w ramach systemu zawieszenia podatku wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania [1], w szczególności jej art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,a także mając na uwadze, co następuje:

przepływ wyrobów objętych podatkiem akcyzowym między składami podatkowymi oraz pomiędzy składem podatkowym a przedsiębiorcą rejestrowym i nierejestrowym, odbywa się zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zawieszenia podatku akcyzowego; niezbędne jest ustanowienie w wiążący sposób formy i treści towarzyszących dokumentów, które mogą być zarówno dokumentami handlowymi jak i urzędowymi;

konieczne jest określenie, kto przesyła właściwym władzom przewidziany dla tych władz czwarty egzemplarz dokumentu towarzyszącego oraz jak ma to następować; celowe i zgodne z praktyką jest nałożenie tego obowiązku na odbiorcę towaru w kraju przeznaczenia, ponieważ jedynie on jest w stanie przesłać ten dokument istotny dla sprawowania nadzoru podatkowego bez obawy, że zostanie on przesłany błędnie przesłany; o ile jest to wymagane przez właściwe władze Państwa Członkowskiego przeznaczenia, także czwarty egzemplarz powinien zawierać potwierdzenie odbioru, które wskazuje tym władzom, że towary zostały przyjęte do składu podatkowego odbiorcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dokument wskazany w Załączniku jest stosowany jako urzędowy dokument towarzyszący przepływowi towarów, zgodnemu z ustaleniami dotyczącymi zawieszenia podatku, towarów objętych podatkiem akcyzowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/12/EWG. Na odwrocie pierwszego egzemplarza dokumentu podane są wskazówki dotyczące sposobu jego wypełnienia i procedury jego wykorzystania.

Artykuł 2

1. Dokument handlowy może zastąpić dokument urzędowy pod warunkiem że zawiera te same informacje, które są wymagane w dokumencie urzędowym.

2. Dokument handlowy, który nie posiada takiego samego układu jak dokument urzędowy musi zawierać te same informacje co wymagane w dokumencie urzędowym, a charakter informacji musi być identyfikowany przez numer odpowiadający numerowi odpowiedniej rubryki w dokumencie urzędowym.

Artykuł 3

W przypadku gdy towary objęte podatkiem akcyzowym są przesyłane stałymi rurociągami Państwa Członkowskie, których to dotyczy, mogą, drogą wzajemnego porozumienia zezwolić, aby informacje o rodzaju i ilości przesyłanych towarów były przekazywane pomiędzy składem podatkowym wysyłającego a składem odbiorcy, w formie elektronicznej, która zastąpi dokumenty towarzyszące. Takie porozumienie powinno zapewnić, aby wszystkie dane niezbędne do celów kontroli zapasów i poboru podatków były przekazane.

Artykuł 4

Jeżeli jest to wymagane przez właściwe władze Państwa Członkowskiego przeznaczenia, odbiorca załącza do czwartego egzemplarza dokumentu towarzyszącego takie samo potwierdzenie odbioru jak do egzemplarza trzeciego (egzemplarz do zwrotu) i udostępnia to właściwym władzom, którym składa sprawozdanie zgodnie z ich wskazaniami.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 września 1992 r.

W imieniu Komisji

Christiane Scrivener

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------