31992L0108Dziennik Urzędowy L 390 , 31/12/1992 P. 0124 - 0126
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 9 Tom 2 P. 0129
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 9 Tom 2 P. 0129


Dyrektywa Rady 92/108/EWG

z dnia 14 grudnia 1992 r.

zmieniająca dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, jak również zmieniająca dyrektywę 92/81/EWG

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 99,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu nadania właściwego skutku przepisom dyrektywy 92/12/EWG [4] należy określić terytoria Państw Członkowskich, które do celów fiskalnych powinny być traktowane jako państwa trzecie;

w przypadku gdy produkty akcyzowe są wysyłane do Państw Członkowskich przez obszar krajów EFTA, należy ustanowić szczególne warunki dotyczące deklaracji w celu objęcia takich produktów procedurami wewnętrznego tranzytu wspólnotowego na podstawie jednolitego dokumentu administracyjnego;

konieczne jest jasne stwierdzenie, że wewnątrzwspólnotowy przepływ produktów podlegających zerowej stawce podatku akcyzowego, które nie zostały dopuszczone do konsumpcji, powinien również mieć miejsce między składami celnymi;

modyfikacja towarzyszącego dokumentu urzędowego powinna umożliwiać zmianę miejsca dostawy;

nie później niż do dnia 1 kwietnia 1993 r. władze każdego Państwa Członkowskiego powinny posiadać elektroniczną bazę danych zawierającą rejestr uprawnionych właścicieli składów celnych oraz rejestr składów celnych;

w celu uproszczenia procedur administracyjnych dokument towarzyszący nie powinien być stosowany w przypadku korzystania z procedur komputerowych;

dokument towarzyszący powinien być stosowany w przypadku, gdy produkty objęte zawieszeniem są transportowane drogą morską lub powietrzną bezpośrednio z jednego portu morskiego lub portu lotniczego Wspólnoty do innego;

w odniesieniu do produktów akcyzowych objętych w 1992 r. zawieszeniem należy wprowadzić przepisy, na mocy których produkty takie byłyby objęte zawieszeniem akcyzy również w okresie późniejszym, pod warunkiem że zawieszenie nie zostało zniesione;

w celu zapewnienia z dniem 1 stycznia 1993 r. płynnego funkcjonowania przepisów wspólnotowych w zakresie podatku akcyzowego należy zmienić dyrektywę Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń wynikających z czynności stanowiących część systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz opłat rolnych i ceł [5], jak również dyrektywę Rady 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych [6],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do dyrektywy 92/12/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z zastrzeżeniem przepisów prawa krajowego i prawa wspólnotowego dotyczących kwestii celnych, w przypadku kiedy wyroby akcyzowe:

- pochodzą z lub są wywożone do państw trzecich bądź na terytoria określone w art. 2 ust. 1, 2 oraz 3, lub na Wyspy Normandzkie, i podlegają wspólnotowej procedurze celnej innej niż dopuszczenie do swobodnego obrotu, albo też są umieszczone w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym,

lub

- są objęte procedurą wewnętrznego tranzytu wspólnotowego i wysyłane do Państw Członkowskich przez obszar krajów EFTA przy zastosowaniu jednolitego dokumentu administracyjnego,

uznaje się, iż stawka podatku akcyzowego w odniesieniu do nich została zawieszona.

W przypadkach określonych w akapicie pierwszym tiret drugie:

- pole 33 jednolitego dokumentu administracyjnego jest uzupełnione właściwym kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

- w polu 44 jednolitego dokumentu administracyjnego jest wyraźnie zaznaczone, że chodzi o wysyłkę produktów objętych podatkiem akcyzowym;

- nadawca posiada egzemplarz "kopii 1"; jednolitego dokumentu administracyjnego;

- odbiorca przesyła nadawcy należycie potwierdzony egzemplarz "kopii 5"; jednolitego dokumentu administracyjnego.";

2) w art. 7 ust. 2 wyrażenie "przeznaczone do dostawy" zastępuje się wyrażeniem "przeznaczone do dostawy w innym Państwie Członkowskim";

3) w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Przepisy akapitu pierwszego stosuje się do wewnątrzwspólnotowego przepływu produktów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego, które nie zostały dopuszczone do konsumpcji.";

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"5. Uprawniony właściciel składu wysyłającego lub jego agent mogą wprowadzić zmiany do towarzyszącego dokumentu administracyjnego w celu wpisania alternatywnego miejsca dostawy. Właściwy organ wysyłający musi niezwłocznie zostać powiadomiony, a nowe miejsce dostawy jest niezwłocznie wskazane na odwrocie towarzyszącego dokumentu administracyjnego.";

4) do tytułu III dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 15a

1. Nie później niż do dnia 1 kwietnia 1993 r. właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego tworzą elektroniczną bazę danych zawierającą rejestr uprawnionych właścicieli składów lub podmiotów gospodarczych zarejestrowanych do celów podatku akcyzowego, jak również wykaz miejsc będących uprawnionymi składami celnymi.

2. Rejestr zawiera następujące informacje:

a) wydany przez właściwe władze numer identyfikacyjny osoby lub miejsca;

b) nazwę i adres osoby lub miejsca;

c) kategorię towarów, które mogą być składowane lub przyjmowane przez daną osobę lub w danym miejscu;

d) adres właściwych władz, z którymi można się skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji;

e) datę wydania oraz, w miarę potrzeby, datę upływu ważności numeru identyfikacyjnego.

3. Dane określone w ust. 1 oraz ust. 2 lit. a), b), c) i d) są przekazywane właściwym władzom każdego Państwa Członkowskiego. W przypadkach, w których dane określone w ust. 2 lit. e) nie są przekazane automatycznie, informacje takie są dostarczane na konkretne żądanie Państwa Członkowskiego. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji upoważnienia, rejestracji lub innego rozpoznania osoby lub miejsca.

4. Właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego zapewniają, aby osoby zajmujące się wewnątrzwspólnotowym przepływem produktów objętych podatkiem akcyzowym mogły otrzymywać potwierdzenie informacji określonych w niniejszym artykule.

5. Jakiekolwiek informacje przekazane w dowolnej formie na mocy niniejszego artykułu mają charakter poufny. Są one objęte tajemnicą zawodową oraz korzystają z ochrony rozszerzonej na informacje podobnego charakteru, wynikającej z prawa krajowego Państwa Członkowskiego, które dane takie otrzymało.

6. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 5 właściwe władze Państwa Członkowskiego przekazującego informacje zezwalają na ich wykorzystanie do innych celów w Państwie Członkowskim władzy wnioskującej, jeżeli, stosownie do ustawodawstwa Państwa Członkowskiego poproszonego o ich udzielenie, informacje te mogą w tym Państwie Członkowskim zostać wykorzystane do podobnych celów.";

5) artykuł 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bez względu na ewentualne zastosowania procedur komputerowych, wszystkie wyroby akcyzowe przemieszczane zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu opłat celnych między Państwami Członkowskim, włączając w to wyroby transportowane drogą morską lub powietrzną bezpośrednio z jednego portu morskiego lub lotniczego do innego, towarzyszy dokument wystawiony przez ich nadawcę. Dokument ten może być albo dokumentem administracyjnym, albo handlowym. Forma i treść tego dokumentu, jak również procedura, której należy przestrzegać w przypadkach, kiedy zastosowanie dokumentu jest przedmiotowo niewłaściwe, są ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 24.";

6) w art. 20 ust. 3 dodaje się zdanie ostatnie w brzmieniu:

"Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu rozwiązywania wszelkich naruszeń prawa lub nieprawidłowości oraz nakładania skutecznych kar.";

7) w art. 22 ust. 2 lit. b) wyrażenie "na podstawie dokumentu określonego w art. 18 ust. 1" zastępuje się wyrażeniem "zgodnie z przepisami tytułu III";

8) do tytułu VII dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 26a

Produkty akcyzowe objęte przed dniem 1 stycznia 1993 r. procedurą zawieszenia inną niż określona w art. 5 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1, która nie została zniesiona, są uważane, po tej dacie, za wyroby objęte przepisami o zawieszeniu podatku akcyzowego.

Jeżeli sytuacja określona w akapicie pierwszym dotyczy zawieszenia tranzytu wewnątrzwspólnotowego, przepisy obowiązujące w momencie objęcia zawieszeniem wyrobów są nadal stosowane przez okres zawieszenia określony zgodnie z wymienionymi postanowieniami.

Jeżeli wymieniona sytuacja dotyczy ustaleń zawieszających w wymiarze krajowym, Państwa Członkowskie określają warunki oraz formalności, zgodnie z którymi ustalenia zawieszające są zniesione po dniu 1 stycznia 1993 r.";

9) do tytułu VII dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 30a

W dyrektywie 76/308/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł dyrektywy otrzymuje brzmienie:"Dyrektywa Rady z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie pomocy wzajemnej przy dochodzeniu roszczeń wynikających z czynności stanowiących część systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz opłat rolnych i ceł oraz w odniesieniu do podatku od wartości dodanej oraz niektórych podatków akcyzowych";

2) w art. 2:

a) literę e) zastępuje się lit. f),

b) po lit. d) dodaje się literę e) w brzmieniu:

"e) podatek akcyzowy od następujących produktów:

- akcyza od przetworzonego tytoniu,

- akcyza od alkoholu oraz napojów alkoholowych,

- akcyza od olejów mineralnych.""

Artykuł 2

Do dyrektywy 92/81/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 ust. 1;

- litera b) otrzymuje brzmienie:

"b) produkty objęte kodami taryfowymi CN 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 oraz 27079919 Nomenklatury Scalonej",

- skreśla się lit. g).

2. Artykuł 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Państwa Członkowskie mają swobodę odnośnie do nadawania mocy prawnej zwolnieniom lub obniżeniom stawki podatkowej wymienionej w niniejszym artykule poprzez zwracanie zapłaconego podatku akcyzowego".

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 31 grudnia 1992 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Wymienione środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia są określane przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie będą przekazywać Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego, jakie wydawać będą w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 1992 r.

W imieniu Rady

N. Lamont

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 283 z 31.10.1992, str. 8.

[2] Opinia wydana dnia 20 listopada 1992 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Opinia wydana dnia 24 listopada 1992 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1.

[5] Dz.U. L 73 z 19.3.1976, str. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 79/1071/EWG (Dz.U. L 331 z 27.12.1979, str. 10).

[6] Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 12.

--------------------------------------------------