31992L0105Dziennik Urzędowy L 004 , 08/01/1993 P. 0022 - 0025
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 47 P. 0181
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 47 P. 0181


Dyrektywa Komisji 92/105/EWG

z dnia 3 grudnia 1992 r.

ustanawiająca stopień normalizacji w odniesieniu do "paszportów" roślin używanych przy przemieszczaniu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie Wspólnoty i ustanawiająca szczegółowe procedury dotyczące wydawania takich "paszportów" roślin oraz warunki i szczegółowe procedury dotyczące ich wymiany

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 92/10/EWG [2], w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. f) akapit drugi oraz art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

stosowanie wspólnotowego systemu ochrony roślin w odniesieniu do Wspólnoty jako obszaru bez wewnętrznych granic, wymagać będzie przeprowadzenia kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do potencjalnie niebezpiecznych produktów Wspólnoty przed ich przemieszczaniem w ramach Wspólnoty; najbardziej właściwym miejscem dla przeprowadzenia tych kontroli jest miejsce produkcji producentów wymienionych w oficjalnym rejestrze;

jeżeli wynik takich kontroli jest zadowalający, zamiast świadectwa fitosanitarnego używanego w handlu międzynarodowym w odniesieniu do roślin, ich opakowania lub pojazdu transportującego rośliny, musi być dołączony "paszport" roślin przystosowany do rodzaju produktu, aby zapewnić jego swobodne przemieszczanie w całej Wspólnocie lub w tych jej częściach, w których jest ważny;

w przypadku roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów pochodzących spoza Wspólnoty, które przeszły w zadowalający sposób wymagane kontrole zdrowia roślin przy pierwszym wprowadzeniu do Wspólnoty, "paszport" roślin musi być także dołączony w tym samym celu;

niezbędne jest przygotowanie jednolitej formy "paszportu" dla różnych rodzajów roślin lub produktów roślinnych;

jednakże w czasie fazy wstępnej stosowania systemu, używanie uproszczonych "paszportów" roślin znormalizowanych do pewnego stopnia, powinno być dopuszczone w celu umożliwienia przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów od dnia 1 stycznia 1993 r.; system ten będzie ponownie rozpatrzony na podstawie oceny uzyskanej w czasie wyżej wymienionej fazy;

jeżeli jeden "paszport" roślin ma być wymieniony na inny, należy ustalić specjalny znak dla paszportu zastępczego;

w celu zapewnienia, że przemieszczanie roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów jest właściwie monitorowane przez Państwa Członkowskie, niezbędne jest ustanowienie bardziej szczegółowych i bardziej jednolitych procedur wydawania i wymiany "paszportów" roślin;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. zdrowia roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Państwa Członkowskie stanowią, że warunki ustanowione w ust. 2 są spełnione, kiedy "paszport" roślin określony w art. 2 ust. 1 lit. f) akapit pierwszy dyrektywy Rady 77/93/EWG jest przygotowany przez właściwe organy zgodnie z przepisami art. 2 i 3 niniejszej dyrektywy.

2. Następujące warunki muszą zostać spełnione:

a) "paszport" roślin zawiera urzędową etykietę i dokument towarzyszący zawierający wymagane informacje określone w Załączniku do niniejszej dyrektywy. Etykieta nie była wcześniej używana i wykonana jest z odpowiedniego materiału. Zezwala się na stosowanie urzędowych przylepnych etykiet. "Dokument towarzyszący" oznacza każdy dokument normalnie stosowany w celach handlowych. Dokument ten nie jest niezbędny, jeżeli wymagane informacje ustanowione w Załączniku są określone na danej etykiecie;

b) zaleca się, aby wymagane informacje były drukowane; są sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych Wspólnoty;

c) w przypadku "paszportu" roślin dla bulw Solanum tuberosum L., przeznaczonych do sadzenia, jest to etykieta urzędowa, jak określono w dyrektywie Rady 66/403/EWG [3]. Zgodność z przepisami obejmującymi wprowadzanie sadzeniaków do strefy chronionej i ich przemieszczanie się w ramach tej strefy uznanej w odniesieniu do organizmów szkodliwych dotyczących sadzeniaków, odnotowuje się na etykiecie lub na innym dokumencie handlowym.

3. Państwa Członkowskie wymagają, gdy "paszport" roślin składa się z etykiety i dokumentu towarzyszącego, aby:

a) część "paszportu" roślin składająca się z etykiety zawierała co najmniej dane wymagane zgodnie z pkt 1–5 Załącznika; oraz

b) część "paszportu" roślin składająca się z dokumentu towarzyszącego zawierała co najmniej dane wymagane zgodnie z pkt 1–10 Załącznika.

4. Wszelkie dane szczegółowe inne niż wymienione w Załączniku, mające znaczenie do celów etykietowania zgodnie z dyrektywami Rady 91/682/EWG [4], 92/33/EWG [5] lub 92/34/EWG [6], mogą także być umieszczane w dokumentach towarzyszących, ale będą wyraźnie oddzielone od informacji określonych w Załączniku.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie zapewnią, aby warunki ustanowione w ust. 2 były spełnione, gdy "paszport" roślin jest sporządzany, drukowany i przechowywany.

2. "Paszport" roślin jest sporządzany, drukowany i/lub następnie przechowywany albo bezpośrednio przez właściwe organy określone w art. 1 ust. 1, albo - pod ich kontrolą - przez producenta określonego w art. 6 ust. 4 akapit trzeci lub osobę określoną w art. 10 ust. 3 tiret drugie lub importera określonego w art. 12 ust. 6 akapit drugi dyrektywy 77/93/EWG.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie zapewnią, aby warunki ustanowione w ust. 2 były spełnione, gdy "paszport" roślin jest wydany i dołączony do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do ich opakowania lub pojazdów je transportujących.

Wydawanie obejmuje przygotowanie paszportu, w szczególności wpisanie informacji i działania niezbędne do udostępnienia "paszportu" roślin do użytku składającego wniosek.

2. Do celów ust. 1, właściwe organy określone w art. 1 ust. 1, bez uszczerbku dla wymagań ustanowionych w dyrektywie 77/93/EWG:

a) zapewniają, aby producent, osoba lub importer określony w art. 2 ust. 2 występował do nich z wnioskiem o wydanie "paszportu" roślin lub o wymianę "paszportu" roślin;

b) ustalają, w miarę potrzeby, na podstawie badań przewidzianych w art. 6 ust. 1, 2 i 3 dyrektywy 77/93/EWG i przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 4 lub na podstawie wymagań ustanowionych w art. 10 ust. 3 lub art. 12 ust. 6 wspomnianej dyrektywy, ograniczenia stosowane w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz odpowiednio ważność terytorialną "paszportu" roślin lub decydują o wymianie danego "paszportu" roślin, jak również informacje, które mają być w nim zamieszczone.

Jeżeli producent, osoba lub importer określony w art. 2 ust. 2 zamierza wysłać roślinę, produkt roślinny lub inny do strefy chronionej określonej w art. 2 ust. 1 lit. h) wspomnianej dyrektywy, w odniesieniu do której nie posiada ważnego "paszportu" roślin, właściwe organy podejmują niezbędne kroki i ustalają odpowiednio, czy produkt kwalifikuje się do odpowiedniej strefy chronionej. Właściwe organy zapewniają, aby producent, osoba lub importer określony w art. 2 ust. 2 powiadamiał je o wyżej wymienionym zamiarze w odpowiednim czasie przed wysłaniem i występował równocześnie o odpowiedni "paszport" roślin.

c) zapewniają, aby informacje podawano albo w całości wielkimi literami, jeżeli "paszport" roślin znajduje się na wydrukowanym formularzu albo wielkimi literami lub w całości w maszynopisie we wszystkich innych przypadkach. Nazwy botaniczne roślin lub produktów wypełnia się w alfabecie łacińskim, niepoświadczone zmiany lub przekreślenia unieważniają dany "paszport" roślin;

d) zapewniają, aby jeżeli roślina, produkt roślinny lub inny został przez nie zakwalifikowany do szczególnej strefy (stref) chronionej(-ych), kod strefy chronionej umieszczano w "paszporcie" roślin obok wyraźnego oznaczenia "ZP"(zona protecta) wskazującego, że dany "paszport" roślin obejmuje roślinę, produkt roślinny lub inny kwalifikujący się do strefy (stref) chronionej(-ych);

e) zapewniają, aby jeżeli "paszport" roślin ma być dostarczony dla rośliny, produktu roślinnego lub innego pochodzących spoza Wspólnoty, "paszport" roślin był używany z zaznaczeniem nazwy kraju pochodzenia, lub w miarę potrzeby, kraju nadawcy w danym "paszporcie" roślin;

f) zapewniają, aby jeżeli "paszport" roślin ma być wymieniony na inny "paszport" roślin, to używany był "paszport" roślin określony w art. 1 ust. 1; kod pierwotnie zarejestrowanego producenta lub importera wymienia się w danym "paszporcie" roślin obok wyraźnego oznaczenia "RP" (replacement passport) wskazującego, że dany "paszport" roślin zastępuje inny "paszport" roślin;

g) w zależności od tego, gdzie dany "paszport" roślin jest fizycznie przechowywany, albo dostarczają dany "paszport" roślin, albo zezwalają producentowi, osobie lub importerowi określonemu w art. 2 ust. 2 do używania go odpowiednio;

h) zapewniają, aby część danego "paszportu" roślin składająca się z etykiety dołączana była na odpowiedzialność producenta, osoby lub importera określonych w art. 2 ust. 2 do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do ich opakowania lub do pojazdów je transportujących w taki sposób, że nie może ich ponownie używać.

Artykuł 4

System, według którego "paszport" roślin określony w art. 1 ust. 1 jest używany, poddany zostanie ponownemu przeglądowi nie później niż do dnia 30 czerwca 1994 r.

"Paszport" roślin określony w art. 1 ust. 2 lit. c) stosowany jest przez okres, który wygasa dnia 30 czerwca 1993 r.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie określonym w art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 91/683/EWG [7] i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

2. Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Procedura dokonywania takiego odniesienia określana jest przez Państwa Członkowskie.

3. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji wszystkie przepisy prawa krajowego przyjęte w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Komisja informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji

Ray Mac Sharry

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20.

[2] Dz.U. L 70 z 17.3.1992, str. 20.

[3] Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2320/66.

[4] Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 21.

[5] Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 1.

[6] Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 10.

[7] Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 29.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

WYMAGANE INFORMACJE

1. "Paszport roślin EWG".

2. Wskazanie kodu Państwa Członkowskiego WE.

3. Wskazanie odpowiedzialnego urzędowego organu lub jego kodu odróżniającego.

4. Numer rejestracyjny.

5. Indywidualny numer seryjny lub numer tygodnia lub partii.

6. Nazwa botaniczna.

7. Ilość.

8. Wyraźne oznaczenie "ZP" dla ważności terytorialnej paszportu i, gdzie stosowne, nazwa strefy (stref) chronionej(-ych), dla której produkt jest kwalifikowany.

9. Wyraźne oznaczenie "RP" w przypadku wymiany paszportu "roślin" i, gdzie stosowne, kodu pierwotnie zarejestrowanego producenta lub importera.

10. Gdzie stosowne, nazwa kraju pochodzenia lub kraju nadawcy, dla produktów z państw trzecich.

--------------------------------------------------