31991R3880Dziennik Urzędowy L 365 , 31/12/1991 P. 0001 - 0018
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 4 Tom 4 P. 0028
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 4 Tom 4 P. 0028


Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3880/91

z dnia 17 grudnia 1991 r.

w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu ds. Programu Statystycznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

zarządzanie zasobami połowowymi Wspólnoty wymaga dokładnych i terminowo przekazywanych danych statystycznych dotyczących połowów prowadzonych przez statki rybackie Państw Członkowskich na Północno-Wschodnim Atlantyku;

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w zakresie rybołówstwa na Północno-Wschodnim Atlantyku, przyjęta decyzją 81/608/EWG [3] i ustanawiająca Komisję Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku, wymaga od Wspólnoty przekazywania Komisji wszelkich dostępnych danych statystycznych, których dostarczenia Komisja może żądać;

zalecenia otrzymane od Międzynarodowej Rady Badań Morza zgodnie z Umową o współpracy między tą organizacją a Wspólnotą [4] zostaną rozszerzone poprzez dostępność danych statystycznych dotyczących działalności floty rybackiej Wspólnoty;

Konwencja o połowach i zachowaniu żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt, przyjęta decyzją 83/414/EWG [5], na mocy której powołana została Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego, wymaga od Wspólnoty przekazywania Komisji wszelkich danych statystycznych, których dostarczenia Komisja może żądać;

Konwencja w sprawie ochrony łososia w Północnym Oceanie Atlantyckim, przyjęta decyzją 82/886/EWG [6] i ustanawiająca Organizację Ochrony Łososia Atlantyckiego (NASCO), wymaga od Wspólnoty przekazywania tej organizacji wszelkich dostępnych danych statystycznych, których dostarczenia organizacja może żądać;

istnieje potrzeba szerszych definicji i opisów używanych w odniesieniu do danych statystycznych dotyczących rybołówstwa oraz zarządzania rybołówstwem na Północno-Wschodnim Atlantyku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każde Państwo Członkowskie przekazuje Urzędowi Statystycznemu Wspólnot Europejskich, zwanemu dalej "Eurostat", dane dotyczące rocznych połowów nominalnych prowadzonych na Północno-Wschodnim Atlantyku przez zarejestrowane w Państwach Członkowskich statki lub statki pływające pod banderą tych Państw, prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku.

Dane dotyczące połowów nominalnych zawierają informacje o wszystkich produktach rybołówstwa wyładowanych lub przeładowanych na morzu niezależnie od tego, w jakiej formie, ale wyłączone są z nich ilości, które po ich schwytaniu zostały zrzucone do morza, skonsumowane na pokładzie lub zużyte na pokładzie jako przynęta. Wyłączone są również produkty pochodzące z akwakultury. Dane są zapisywane w formie ekwiwalentu żywej wagi wyładunków lub przeładunków, z dokładnością do jednej najbliższej tony.

Artykuł 2

1. Dane, jakie należy przekazywać, to nominalne połowy każdego z gatunków wymienionych w załączniku I w każdym ze statystycznych regionów połowowych wymienionych w załączniku II i zdefiniowanych w załączniku III.

2. Dane dotyczące każdego roku kalendarzowego przekazuje się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku. Nie jest wymagane przekazywanie danych dotyczących kombinacji gatunków/regionów połowowych, w stosunku do których nie odnotowano żadnych połowów w ciągu rocznego okresu przekazania. Dane o gatunkach mających mniejsze znaczenie w Państwie Członkowskim nie muszą być przekazywane osobno dla każdego gatunku, lecz mogą zostać ujęte w zbiorczą pozycję, pod warunkiem że produkty te nie przekraczają swoją wagą 10 % ogólnego połowu w danym Państwie Członkowskim w danym miesiącu.

3. Wykaz gatunków i statystycznych regionów połowowych, opisy tych regionów połowowych i dopuszczalny stopień gromadzenia danych mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 5.

Artykuł 3

Z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy przyjęte w ramach wspólnej polityki rybołówstwa stanowią inaczej, Państwo Członkowskie może stosować techniki pobierania próbek w celu określenia danych dotyczących połowów w odniesieniu do tych części floty rybackiej, dla których uzyskanie pełnych danych związane byłoby ze stosowaniem nadmiaru procedur administracyjnych. Szczegóły procedur pobierania próbek, wraz ze szczegółami dotyczącymi proporcji danych ogólnych, uzyskiwanych przy zastosowaniu takich technik, muszą być zawarte w sprawozdaniu Państwa Członkowskiego przekazywanym zgodnie z art. 6 ust. 1.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wypełniają swoje zobowiązania wobec Komisji, zgodnie z przepisami art. 1 i 2, przekazując dane na nośnikach magnetycznych o formacie podanym w załączniku IV.

Na podstawie uprzedniej zgody Eurostatu Państwa Członkowskie mogą przekazywać dane w innej formie lub przy zastosowaniu innych nośników.

Artykuł 5

W przypadku stosowania procedury ustanowionej w niniejszym artykule przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi Statystyki Rolnej (zwanemu dalej "Komitetem").

Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które należy przyjąć. Komitet przedstawia opinię w sprawie projektu w terminie, który przewodniczący ustala odpowiednio do stopnia pilności sprawy, w razie potrzeby po przeprowadzeniu głosowania.

Opinia jest włączona do protokołu; ponadto każde Państwo Członkowskie ma prawo zażądać odnotowania w protokole swojego stanowiska.

Komisja bierze pod uwagę opinię Komitetu w jak najszerszym zakresie oraz informuje Komitet o zakresie, w jakim jego opinia została uwzględniona.

Artykuł 6

1. W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie przekazują do Eurostatu szczegółowe sprawozdanie opisujące sposób, w jaki uzyskiwane są dane dotyczące połowów, oraz określające stopień, w jakim te dane są reprezentatywne i wiarygodne. Eurostat, we współpracy z Państwami Członkowskimi, przygotowuje podsumowanie tych sprawozdań.

2. Państwa Członkowskie informują Eurostat o wszelkich zmianach dotyczących dostarczanych informacji zgodnie ust. 1, w ciągu trzech miesięcy od ich wprowadzenia.

3. Tam, gdzie sprawozdanie metodologiczne sporządzone zgodnie z ust. 1 wskazuje na to, że Państwo Członkowskie nie może niezwłocznie spełnić wymagań niniejszego rozporządzenia i że konieczne są zmiany w zakresie technik badawczych i metodologii, Eurostat może, we współpracy z Państwem Członkowskim, ustanowić okres przejściowy do dwóch lat, w którym ma zostać zrealizowany program niniejszego rozporządzenia.

4. Sprawozdania metodologiczne, ustalenia dotyczące okresu przejściowego, dostępność i wiarygodność danych oraz inne odpowiednie kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia są raz do roku poddawane ocenie w ramach kompetencji grupy roboczej Komitetu Statystyki Rolnej.

Artykuł 7

Rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1991 r.

W imieniu Rady

P. Bukman

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 230 z 4.9.1991, str. 1.

[2] Dz.U. C 280 z 28.10.1991, str. 174.

[3] Dz.U. L 227 z 12.8.1981, str. 21.

[4] Dz.U. L 149 z 10.6.1987, str. 14.

[5] Dz.U. L 237 z 26.8.1983, str. 4.

[6] Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 24.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ GATUNKÓW ZGŁASZANYCH DO STATYSTYKI POŁOWÓW HANDLOWYCH DLA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO ATLANTYKU

Państwa Członkowskie muszą zgłaszać nominalne połowy gatunków oznaczonych gwiazdką (*). Zgłaszanie nominalnych połowów w odniesieniu do pozostałych gatunków jest fakultatywne w odniesieniu do identyfikacji poszczególnych gatunków. Jednakże gdy nie są przekazywane dane dotyczące poszczególnych gatunków, do sprawozdania włącza się dane w zbiorczych kategoriach. Państwa Członkowskie mogą przekazać dane dotyczące gatunków nieuwzględnionych w wykazie, pod warunkiem że gatunki te są jasno zdefiniowane.

Uwaga: "n.e.i.""jest skrótem od not elsewhere identified (gdzie indziej niesklasyfikowane)".

Nazwa polska | Identyfikator alfa-3 | Nazwa naukowa | Nazwa angielska |

Certy, gdzie indziej nieokreślone | FBR | Abramis spp. | Freshwater breams n.e.i. |

Jaź | FID | Leuciscus (= Idus) idus | Ide (Orfe) |

Płoć | FRO | Rutilus rutilus | Roach |

Karp | FCP | Cyprinus carpio | Common carp |

Karaś pospolity | FCC | Carassius carassius | Crucian carp |

Lin | FTE | Tinca tinca | Tench |

Karpiowate, gdzie indziej nieokreślone | FCY | Cyprinidae | Cyprinids n.e.i. |

Szczupak | FPI | Esox lucius | Northern pike |

Szczupak-okoń | FPP | Stizostedion lucioperca | Pike-perch |

Okoń | FPE | Perca fluviatilis | European perch |

Miętus | FBU | Lota lota | Burbot |

Kostnoszkieletowe ryby morskie, gdzie indziej nieokreślone | FRF | Osteichthyes | Freshwater fishes n.e.i. |

Jesiortowate, gdzie indziej nieokreślone | STU | Aeipenseridae | Sturgeons n.e.i. |

Węgorz europejski | ELE (*) | Anguilla anguilla | European eel |

Sielawa | FVE | Coregonus albula | European whitefish |

Siejowate, gdzie indziej nieokreślone | WHF | Coregonus spp. | Whitefishes n.e.i. |

Łosoś atlantycki | SAL (*) | Salmo salar | Atlantic salmon |

Troć | TRS | Šalmo trutta | Sea trout |

Łososiowate, gdzie indziej nieokreślone | TRO | Šalmo spp. | Trout n.e.i. |

Koleniowate, gdzie indziej nieokreślone | CHR | Salvelinus spp. | Char n.e.i. |

Stynka | SME | Osmerus eperlanus | European smelt |

Salmonid, gdzie indziej nieokreślone | SLX | Salmonoidei | Salmonids n.e.i. |

Łososiowate, gdzie indziej nieokreślone | STR | Salmonoidei | Trouts, chars n.e.i. |

Sieja pospolita | PLN | Coregonus lavaretus | Pollen (= Powan) |

Sieja ostronosa | HOU | Coregonus oxyrinchus | Houting |

Lampreys | LAM | Petromyzon spp. | Lampreys |

Alozy, gdzie indziej nieokreślone | SHD | Alosa alosa, A. fallax | Shads n.e.i. |

Ryby kostnoszkieletowe, gdzie indziej nieokreślone | DIA | ex Osteichthyes | Diadromous fishes n.e.i. |

Smuklica | MEG (*) | Lepidorhombus whiffiagonis | Megrim |

Skarp | TUR (*) | Psetta maxima | Turbot |

Nagład | BLL (*) | Scophthalmus rhombus | Brill |

Halibut atlantycki | HAL (*) | Hippoglossus hippoglossus | Atlantic halibut |

Gładzica | PLE (*) | Pleuronectes platessa | European plaice |

Kulbak czarny | GHL (*) | Reinhardtius hippoglossoides | Greenland halibut |

Szkarłacica | WIT (*) | Glyptocephalus cynoglossus | Witch flounder |

Niegładzica | PLA (*) | Hippoglossoides platessoides | American plaice (Long — rough dab) |

Zimnica | DAB (*) | Limanda limanda | Common dab |

Złocica | LEM (*) | Microstomus kitt | Lemon sole |

Stornia | FLE (*) | Platichthys flesus | European flounder |

Sola | SOL (*) | Solea vulgaris | Common sole |

Sola laskara | SOS | Solea lascaris | Sand sole |

Płastugokształtne, gdzie indziej nieokreślone | FLX | Pleuronectiformes | Flatfishes n.e.i. |

Brosma | USK (*) | Brosme brosme | Tusk (= Cusk) |

Dorsz atlantycki | COD (*) | Gadus morhua | Atlantic cod |

Morszczuk europejski | HKE (*) | Merluccius merluccius | European hake |

Molwa | LIN (*) | Molva molva | Ling |

Molwa niebieska | BLI (*) | Molva dypterygia (= byrkelange) | Blue ling |

Widlak biały | GFB | Phycis blennoides | Greater forkbeard |

Łupacz | HAD (*) | Melanogrammus aeglefinus | Haddock |

Nawaga europejska | COW | Eleginus navaga | Wachna cod (= Navaga) |

Czarniak | POK (*) | Pollachius virens | Saithe (= Pollock = Coalfish) |

Rdzawiec | POL (*) | Pollachius pollachius | Pollack |

Dorszyk polarny | РОС | Boreogadus saida | Polar cod |

Okowiel | NOP (*) | Trisopterus esmarki | Norway pout |

Bielmik | BIB | Trisopterus luscus | Pouting (= Bib) |

Błękitek | WHB (*) | Micromesistius poutassou | Blue whiting (= Poutassou) |

Witlinek | WHG (*) | Merlangius merlangus | Whiting |

Buławik czarny | RNG | Coryphaenoides rupestris | Roundnose grenadier |

Molwa hiszpańska | SLI | Molva macrophthalma | Spanish ling |

Morowate | MOR | Moridae | Morid cods |

Dorszokształtne, gdzie indziej nieokreślone | GAD | Gadiformes | Gadiformes n.e.i. |

Srebrzyki | ARG | Argentina spp. | Argentines |

Konger | СОЕ | Conger conger | European conger |

Piotrosz | JOD | Zeus faber | Atlantic John Dory |

Moron | BSS | Dicentrarchus labrax | Seabass |

Granik wielki | GPO | Epinephalus guaza | Dusky grouper |

Wrakoń | WRF | Polyprion americanus | Wreckfish |

Strzępielowate | BSX | Serranidae | Seabasses, seaperches |

Łuszczowate, gdzie indziej nieokreślone | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) | Grunts n.e.i. |

Kulbak pospolity | MGR | Argyrosomus regius | Meagre |

Morlesz bogar | SBR | Pagelius bogaraveo | Red (= Common) seabream |

Morlesz szkarłatny | РАС | Pagelius erythrinus | Common pandora |

Kielczakm wielkooki | DEL | Dentex macrophthalmus | Large-eye dentex |

Kileczaki, gdzie indziej nieokreślone | DEX | Dentex spp. | Dentex n.e.i. |

Gowik | RPG | Sparus pagrus (= sedicum) | Red porgy |

Dorada | SBG | Sparus aurata | Gilthead seabream |

Bops | BOG | Boops boops | Bogue |

Prażmowate, gdzie indziej nieokreślone | SBX | Sparidae | Porgies, seabreams n.e.i. |

Barwena | MUR | Mullus surmuletus | Red mullet |

Ostrosz drakon | WEG | Trachinus draco | Greater weaver |

Zębacz pospolity | СААГ (*) | Anarhichas lupus | Atlantic wolf-fish (= Catfish) |

Zębacz plamiasty | CASH | Anarhichas minor | Spotted wolf-fish |

Węgorzyca | ELP | Zoarces viviparus | Eelpout |

Dobijaki | SAN (*) | Ammodytes spp. | Sandeels (= Sand lances) |

Babki | GOB | Gobius spp. | Atlantic gobies |

Karmazyny | RED (*) | Sebastes spp. | Atlantic redfishes |

Skorpenowate, gdzie indziej nieokreślone | SCO | Scorpaenidae | Scorpionfishes n.e.i. |

Kurkowate, gdzie indziej nieokreślone | GUXn | Triglidae | Gurnards n.e.i. |

Tasza | LUM | Cyclopterus lumpus | Lumpfish (= Lumpsucker) |

Żabnica | MON (*) | Lophius piscatorius | Monk (= Anglerfish) |

Ciernikowate | SKB | Gasterosteus spp. | Sticklebacks |

Morlesz krwisty | SBA | Pagellus acarne | Axillari (= Spanish) seabream |

Kielec właściwy | DEC | Dentex dentex | Common dentex |

Bekaśnikowate | SNI | Macrorhamphosidae | Snipefishes |

Moron | STB | Morone saxatilis | Striped bass |

Zębacze, gdzie indziej nieokreślone | CAT (*) | Anarhichas spp. | Wolf-fishes (Catfishes) n.e.i. |

Karmazyn mentela | REB (*) | Sebastesmenteila | Beaked redfish |

Karmazyn | REG (*) | Sebastes marinus | Golden redfish |

Kurek napłon | GUR (*) | Aspitrigla (= Trigla) cuculus | Red gurnard |

Kurek szary | GUG (*) | Eutrigla (= Trigla) gurnardus | Grey gurnard |

Okoniokształtne denne, gdzie indziej nieokreślone | DPX | Perciformes | Demersal percomorphs n.e.i. |

Gromadnik | CAP (*) | Mallotus villosus | Capelin |

Belona | GAR | Belone belone | Garfish |

Makrelosz | SAU | Scomberesox saurus | Atlantic saury |

Mugilowate, gdzie indziej nieokreślone | MUL | Mugilidae | Mullets n.e.i. |

Tasergal | BLU | Pomatomus saltatrix | Bluefish |

Ostrobok pospolity | HOM (*) | Trachurustrachurus | Atlantic horsemackerel |

Amia | LEE | Lichia amia | Leerfish |

Brama | POA | Brama brama | Atlantic pomfret |

Aterynowate | SIL | Atherinidae | Silversides (= Sandsmelt) |

Okoniokształtne pelagiczne, gdzie indziej nieokreślone | PPX | Perciformes | Pelagic percomorphs n.e.i. |

Śledź oceaniczny | HER (*) | Clupea harengus | Atlantic herring |

Sardynele, gdzie indziej nieokreślone | SIX | Sardinella spp. | Sardinellas n.e.i. |

Sardynka europejska | PIL (*) | Sardina pilchardus | European sardine (= Pilchard) |

Szprot | SPR (*) | Sprattus sprattus | Sprat |

Sardela europejska | ANE (*) | Engraulis encrasicholus | European anchovy |

Śledziowce, gdzie indziej nieokreślone | CLU | Clupeoidei | Clupeoids n.e.i. |

Palemida | BON | Sarda sarda | Atlantic bonito |

Włócznik | SWO | Xiphias gladius | Swordfish |

Tazar | FRI | Auxis thazard | Frigate tuna |

Tuńczyk błękitnopłetwy (północny) | BET | Thunnus thynnus | Northern bluefin tuna |

Albakora | ALB | Thunnus alalunga | Albacore |

Tuńczyk żółtopłetwy | YET | Thunnus albacares | Yellowfin tuna |

Bonito | SKI | Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna |

Opastun | BET | Thunnus obesus | Bigeye tuna |

Tuńczykowce, gdzie indziej nieokreślone | TUX | Scombroidei | Tuna like fishes n.e.i. |

Makrela kolias | MAS (*) | Scomber japonicus | Chub mackerel |

Makrela atlantycka | MAC (*) | Scomber scombrus | Atlantic mackerel |

Makrelowate, gdzie indziej nieokreślone | MAX | Scombridae | Mackerels n.e.i. |

Pałasz ogoniasty | SFS | Lepidopus caudatus | Silver scabbardfish |

Pałasz czarny | BSE | Aphanopus carbo | Black scabbardfish |

Tuńczykowce, gdzie indziej nieokreślone | MKX | Scombroidei | Mackerel-like fishes n.e.i. |

Żarłacz śledziowy | POR (*) | Lamna nasus | Porbeagle |

Długoszpar | BSK | Cetorhinus maximus | Basking shark |

Koleń | DCS (*) | Squalus acanthias | Picked (= Spiny) dogfish |

Rekin polarny | GSK | Somniosus microcepbalus | Boreal (Greenland) shark |

Koleniowate, gdzie indziej nieokreślone | DGX (*) | Squahdae | Dogfish shark n.e.i. |

Raje, gdzie indziej nieokreślone | SKA (*) | Raja spp. | Skates n.e.i. |

Koleniowate | DGH (*) | Squalidae, scyliorhinidae | Dogfishes and hounds |

Rekiny, gdzie indziej nieokreślone | SKH | Selachimorpha (Pleurotremata) | Various sharks n.e.i. |

Ryby chrzęstnoszkieletowe, gdzie indziej nieokreślone | CAR | Chondnchthyes | Cartilaginous fishes n.e.i. |

Ryby denne, gdzie indziej nieokreślone | GRO | ex Osteichthyes | Groundfishes n.e.i. |

Ryby pelagiczne, gdzie indziej nieokreślone | PEL. | ex Osteichthyes | Pelagic fishes n.e.i. |

Ryby płetwiaste, gdzie indziej nieokreślone | FIN | ex Osteichthyes | Finfishes n.e.i. |

Krab kieszeniec | CRE (*) | Cancer pagurus | Edible crab |

Krab brzegowy | CRG | Carcinus maenas | Green crab |

Pająk morski | SCR | Maja squinado | Spinous spider crab |

Dziesięcionogi kroczące, gdzie indziej nieokreślone | CRA | Reptantia | Marine crabs n.e.i. |

Kraby pływające | CRS | Portunus spp. | Swimcrabs |

Langusty, gdzie indziej nieokreślone | CRW (*) | Palinurus spp. | Palinurid spiny lobster n.e.i. |

Homar europejski | LBE (*) | Homarus gammarus | European lobster |

Homarzec | NEP (*) | Nephrops norvegicus | Norway lobster |

Krewetka pospolita | CPR (*) | Palaemon senatus | Common prawn |

Pandelka północna | PRA (*) | Pandalus borealis | Northern prawn |

Garnela | CSH (*) | Crangon crangon | Common shrimp |

Krewetki, gdzie indziej nieokreślone | PEN (*) | Penaeus spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |

Krewetkowate | PAL (*) | Palaemonidae | Palemonid shrimps |

Krewetka głębokowodna | PAN (*) | Pandalus spp. | Pink (= Pandalid) shrimps |

Krewetki | CRN (*) | Crangonidae | Crangonid shrimps |

Dziesięcionogi pływające, gdzie indziej nieokreślone | DCP | Natantia | Natantian decapods n.e.i. |

Kaczenice | GOO | Lepas spp. | Goose barnacles |

Skorupiaki morskie, gdzie indziej nieokreślone | CRU | ex Crustacea | Marine crustaceans n.e.i. |

Busykony | WHE | Buccinum undatum | Whelk |

Periwinkle | PEE | Littorina littorea | Periwinkle |

Pobrzeżki, gdzie indziej nieokreślone | PER | Littorina spp. | Periwinkles n.e.i. |

Ostryga jadalna | OYF (*) | Ostrea edulis | European flat oyster |

Ostryga (portugalska) | OYP | Crassostrea angulata | Portuguese cupped oyster |

Ostrygi, gdzie indziej nieokreślone | OYC (*) | Crassostrea spp. | Cupped oyster n.e.i. |

Omułek jadalny | MUS (*) | Mytilus edulis | Blue mussellefish |

Omułkowate, gdzie indziej nieokreślone | MSX | Mytilidae | Sea mussels n.e.i. |

Przegrzebek wielki | SC (*) | Pecten maximus | Common scallop |

Przegrzebek właściwy | QSC (*) | Chlamys opercularis | Queen scallop |

Przegrzebki, gdzie indziej nieokreślone | SEX (*) | Pectinidae | Scallops n.e.i. |

Sercówka jadalna | COC | Cardium edule | Common cockle |

Venus | CTG | Tapes decussatus | Grooved carpet shell |

Małże, gdzie indziej nieokreślone | CLX | Bivalvia | Clams n.e.i. |

Małże różnozębne | RAZ | Solen spp. | Razor clams |

Venus | CTS | Tapes pullastra | Carpet shell |

Venus | SVE | Venus gallina | Striped venus |

Mątwa pospolita | СТC (*) | Sepia officinalis | Common cuttlefish |

Kalmary loligo (pospolite) | SOC (*) | Loligo spp. | Common squids |

Kalmar ileks | SQI (*) | lllex illecebrosus | Short finned squid |

Ośmiornicowate, gdzie indziej nieokreślone | OCT | Octopodidae | Octopuses n.e.i. |

Kalmary, gdzie indziej nieokreślone | SQU (*) | Loliginidae, Ommastrephidae | Squids n.e.i. |

Mątwy, gdzie indziej nieokreślone | CTL (*) | Sepiidae, Sepiolidae | Cuttlefishes n.e.i. |

Kalmar todarodes | SOE (*) | Todarodes sag. sagittatus | European flying squid |

Mięczaki, gdzie indziej nieokreślone | MOL | еx Mollusca | Marine molluscs n.e.i. |

Rozgwiazda | STH | Asterias rubens | Starfish |

Rozgwiazdy, gdzie indziej nieokreślone | STF | Asteroidae | Starfishes n.e.i. |

Jeżowiec jadalny | URS | Echinus esculentus | Sea-urchin |

Jeżowiec purpurowy | URP | Strongylocentrus lividus | Purple sea urchin |

Jeżowce, gdzie indziej nieokreślone | URX | Echinoidea | Sea urchins n.e.i. |

Strzykwy, gdzie indziej nieokreślone | CUX | Holothurioidea | Sea cucumbers n.e.i. |

Szkarłupnie, gdzie indziej nieokreślone | ECH | Echinodermata | Echinoderms n.e.i. |

Strzykwa śródziemnomorska | SSG | Microcosmus sulcatus | Grooved sea-squirt |

Strzykwy, gdzie indziej nieokreślone | SSX | Ascidiacea | Sea squirts n.e.i. |

Wodne bezkręgowce, gdzie indziej nieokreślone | INV | ex Invertebrata | Aquatic invertebrates n.e.i. |

Laminariowce | KEL | Laminariales | Kelps |

Morszczyny | WRK | Fucales | Wracks |

Brunatne glony morskie | SWB | Phaeophyceae | Brown seaweeds |

Chrzęstnica kędzierzawa | IMS | Chondrus crispus | Carragheen |

Krasnorosty | GEL | Gelidium spp. | Gelidium spp. |

Algi | GIG | Gigartina spp. | Gigartina spp. |

Litotamniony | ITL | Lithothamnion spp. | Lithothamnion spp. |

Krasnorosty | SWR | Rhodophyceae | Red seaweeds |

Glony morskie, gdzie indziej nieokreślone | SWX | ex Algae | Seaweeds n.e.i. |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

STATYSTYCZNE REGIONY POŁOWOWE NA PÓŁNOCNO–WSCHODNIM ATLANTYKU, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH MAJĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DANE

ICES podobszar I | ICES rejon VII k |

ICES rejon II a | ICES rejon VIII a |

ICES rejon II b | ICES rejon VIII b |

ICES rejon HI a | ICES rejon VIII c |

ICES rejon III b, c | ICES rejon VIII d |

ICES rejon III d | ICES rejon VIII e |

ICES rejon IV a | ICES podobszar IX |

ICES rejon IV b | ICES rejon IX a |

ICES rejon IV с | ICES rejon IX b |

ICES rejon IV (nieznany) | ICES podobszar X |

ICES rejon V a | ICES podobszar XII |

ICES rejon V b 1 | ICES rejon XIV a |

ICES rejon V b 2 | ICES rejon XIV b |

ICES rejon VI a | BAL 22 |

ICES rejon VI b | BAL 23 |

ICES rejon VII a | BAL 24 | Podrejon ICES rejonu III, dla którego wniosek o przekazanie danych nie jest obowiązkowy. |

ICES rejon VII b | BAL 25 |

ICES rejon VII c | BAL 26 |

ICES rejon VII d | BAL 27 |

ICES rejon VII e | BAL 28 |

ICES rejon VII f | BAL 29 |

ICES rejon VII g | BAL 30 |

ICES rejon VII h | BAL 31 |

ICES rejon VII j | BAL 32 |

Uwagi:

1. Statystyczne regiony połowowe, których nazwa zawiera skrót ICES, zostały zidentyfikowane i określone ustanowione przez Międzynarodową Radę Badań Morza.

2. Statystyczne regiony połowowe, których nazwa zawiera skrót BAL, zostały zidentyfikowane i określone przez Międzynarodową Komisję Rybołówstwa Bałtyckiego.

3. Dane powinny być przekazywane w sposób możliwie najbardziej szczegółowy. Sformułowanie "nieznany" i zbiorcze regiony powinny być stosowane tylko wówczas, gdy szczegółowe informacje nie są dostępne. Jeśli przekazuje się szczegółowe informacje, nie należy posługiwać się już kategoriami zbiorczymi.

+++++ TIFF +++++

Statystyczne regiony połowowe północno-wschodniego Atlantyku

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

OPIS PODOBSZARÓW I REJONÓW ICES STOSOWANY DO CELÓW DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH RYBOŁÓWSTWA ORAZ REGULACJI DOTYCZĄCYCH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO

ATLANTYKU

STATYSTYCZNY OBSZAR ICES (PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK)

Wszystkie wody Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego wraz z ich wodami zależnymi ograniczone linią biegnącą od geograficznego Bieguna Północnego wzdłuż południka na 40°00′ długości geograficznej zachodniej do północnego wybrzeża Grenlandii; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu na 44° 00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 59°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 42°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36°00′, szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do punktu na 5°36′ długości geograficznej zachodniej u wybrzeży Hiszpanii (przesmyk Punta Marroqui); potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Portugalii, północno-zachodniego i północnego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Francji, Belgii, Niderlandów i wybrzeża Niemiec, do zachodniego końca ich granicy z Danią; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do kanału Thyborøn; potem w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż południowego wybrzeża kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem w kierunku południowym wzdłuż wschodniego wybrzeża Jutlandii do wschodniego zakończenia granicy Danii z Niemcami; potem wzdłuż wybrzeża Niemiec, Polski, zachodniego wybrzeża Związku Radzieckiego, wybrzeża Finlandii, Szwecji i Norwegii oraz północnego wybrzeża Rosji do Khaborova; potem przez zachodnie wejście do Cieśniny Jugorski Szar; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża wyspy Wajgacz; potem przez zachodnie wejście do Cieśniny Karskie Wrota; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża południowej wyspy Nowej Ziemi; potem przez zachodnie wejście do Cieśniny Matoczkin Szar; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża północnej wyspy Nowej Ziemi do punktu na 68°30′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ aż do geograficznego Bieguna Północnego.

Obszar ten stanowi również statystyczny obszar 27 (statystyczny obszar Północno-Wschodniego Atlantyku) według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Statystycznej Obszarów Połowowych FAO.

Statystyczny podobszar ISEC I (powszechnie znany jako Morze Barentsa)

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego Bieguna Północnego wzdłuż południka na 30°00′ długości geograficznej wschodniej do 72°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 26°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku wschodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii i Rosji do Khaborova, potem przez zachodnie wejście do Cieśniny Jugorski Szar; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża wyspy Wajgacz; potem przez zachodnie wejście do Cieśniny Karskie Wrota; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża południowej wyspy Nowej Ziemi; potem przez zachodnie wejście Cieśniny Matoczkin Szar; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża północnej wyspy Nowej Ziemi do punktu na 68°30′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ aż do geograficznego Bieguna Północnego.

Statystyczny podobszar ICES II (powszechnie znany jako Morze Norweskie, Spitsbergen i Wyspa Niedźwiedzia)

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego Bieguna Północnego wzdłuż południka na 30°00′ długości geograficznej wschodniej do 72°00', szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 26°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do 62°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 63°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na północ aż do geograficznego Bieguna Północnego.

Statystyczny rejon ICES II a (powszechnie znany jako Morze Norweskie)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 62°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 63°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 72°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 30°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 72°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 26°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES II b (powszechnie znany jako Spitsbergen i Wyspa Niedźwiedzia)

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego Bieguna Północnego wzdłuż południka na 30°00′ długości geograficznej wschodniej do 73°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do geograficznego Bieguna Północnego.

Statystyczny podobszar ICES III (powszechnie znany jako Skagerrak, Kattegat, Sund, Morze Bełtów i Morze Bałtyckie, Sund i Bełt razem nazywane są również Obszarem Przejściowym)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 7°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 57°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 57°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Danii; potem wzdłuż północno-zachodniego i wschodniego wybrzeża Jutlandii do Hals; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do przylądka Egenskloster; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Jutlandii do wschodniego zakończenia granicy Danii i Niemiec, potem wzdłuż wybrzeży Niemiec i Polski, zachodniego wybrzeża Związku Radzieckiego, wybrzeża Finlandii, Szwecji i Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES III a (powszechnie znany jako Skagerrak i Kattegat)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 7°00′ długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na południe do 57°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 57°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Danii; potem wzdłuż północno-zachodniego i wschodniego wybrzeża Jutlandii do Hals; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Jutlandii do Hasenore; potem przez Wielki Bełt do przylądka Gniben; potem wzdłuż północnego wybrzeża Zelandii do przylądka Gilbjerg; potem przez północne wejścia do cieśniny Øresund do przylądka Kullen na wybrzeżu Szwecji; potem w kierunku wschodnim i północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Szwecji i południowego wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES III b oraz c (powszechnie znany jako Sund i Morze Bełtów lub jako Obszar Przejściowy)

Wody ograniczone linią biegnącą od Hasenøre na wschodnim wybrzeżu Jutlandii do przylądka Gniben na zachodnim wybrzeżu Zelandii; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża Zelandii do przylądka Gilbjerg; potem przez północne wejście do cieśniny Øresund do przylądka Kullen na wybrzeżu Szwecji; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Szwecji do latarni morskiej w Falsterbo; potem przez południowe wejście do cieśniny Øresund do latarni morskiej w Stevns; potem wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Zelandii; potem przez wschodnie wejście do cieśniny Storstrøm; potem wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Falster do Gedser; potem do przylądka Darsser Ort na wybrzeżu Niemiec, potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeży Niemiec i wzdłuż wschodniego wybrzeża Jutlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon 22 (BAL 22) (powszechnie znany jako Morze Bełtów)

Wody ograniczone linią biegnącą od Hasenøre (56°09′ szerokości geograficznej północnej i 10°44′ długości geograficznej wschodniej) u wschodniego wybrzeża Jutlandii do przylądka Gniben (56°01′ szerokości geograficznej północnej i 11°18′ długości geograficznej wschodniej) na zachodnim wybrzeżu Zelandii; potem wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża Zelandii do punktu na 12°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wyspy Falster; potem wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Falster do przylądka Gedser Odd (54°34′ szerokości geograficznej północnej i 11°58′ długości geograficznej wschodniej); potem na wschód do 12°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeży Niemiec; potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeży Niemiec i wschodniego wybrzeża Jutlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon 23 (BAL 23) (powszechnie znany jako Południe)

Wody ograniczone linią biegnącą od Gilbjerg (56°08′ szerokości geograficznej północnej i 12°18′ długości geograficznej wschodniej) na północnym wybrzeżu Zelandii do przylądka Kullen (56°18′ szerokości geograficznej północnej i 12°28′ długości geograficznej wschodniej) na wybrzeżu Szwecji; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Szwecji do latarni morskiej Falsterbo (55°23′ szerokości geograficznej północnej i 12°50′ długości geograficznej wschodniej); potem przez południowe wejście do Sund do latarni morskiej w Stevns (55°19′, szerokości geograficznej północnej; 12°29′, długości geograficznej wschodniej) na wybrzeżu Zelandii; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Zelandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES III d (powszechnie znany jako Morze Bałtyckie)

Wody Morza Bałtyckiego i jego wielkie i małe zatoki ograniczone od strony zachodniej linią biegnącą od latarni morskiej w Falsterbo na południowo-zachodnim wybrzeżu Szwecji przez południowe wejście do Øresund do latarni morskiej w Stevns; potem wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Zelandii; potem przez wschodnie wejście do Storstrøm; potem wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Falster do Gedser; potem do przylądka Darsser Ort na wybrzeżu Niemiec.

Statystyczny podrejon 24 (BAL 24) (powszechnie znany jako Morze Bałtyckie na zachód od wyspy Bornholm)

Wody ograniczone linią biegnącą od latarni morskiej w Stevns (55°19′ szerokości geograficznej północnej i 12°29′ długości geograficznej wschodniej) na wschodnim wybrzeżu Zelandii przez południowe wejście do Sund do latarni morskiej w Falsterbo (55°23′ szerokości geograficznej północnej i 12°50′ długości geograficznej wschodniej) na wybrzeżu Szwecji; potem wzdłuż południowego wybrzeża Szwecji do latarni morskiej w Sandhammaren (55°24′ szerokości geograficznej północnej i 14°12′ długości geograficznej wschodniej); potem do latarni morskiej w Hammerodde (55°18′ szerokości geograficznej północnej i 14°47′ długości geograficznej wschodniej) na północnym wybrzeżu wyspy Bornholm; potem wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża wyspy Bornholm do punktu na 15°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeży Polski; potem w kierunku zachodnim wzdłuż wybrzeży Polski i Niemiec do punktu na 12°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do punktu 54°34′ szerokości geograficznej północnej i 12°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na zachód do Gedser Odde (54°34′ szerokości geograficznej północnej i 11°58 długości geograficznej wschodniej); potem wzdłuż wschodniego i północnego wybrzeża wyspy Falster do punktu na 12°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do południowego wybrzeża Zelandii; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Zelandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon 25 (BAL 25) (powszechnie znany jako południowo-środkowe Morze Bałtyckie, część zachodnia)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 56°30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Öland; potem mijając wyspę Öland od strony południowej do punktu na 56°30′ szerokości geograficznej północnej na wybrzeżu wschodnim, potem na wschód do 18°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Polski; potem w kierunku zachodnim wzdłuż wybrzeża Polski do punktu na 15°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do wyspy Bornholm; potem wzdłuż południowego i zachodniego wybrzeża wyspy Bornholm do latarni morskiej Hammerodde (55°18′ szerokości geograficznej północnej i 14°47′ długości geograficznej wschodniej); potem do latarni morskiej w Sandhammaren (55°24′ szerokości geograficznej północnej i 14°12′ długości geograficznej wschodniej) u południowego wybrzeża Szwecji; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon 26 (BAL 26) (powszechnie znany jako południowo-środkowe Morze Bałtyckie, część wschodnia)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 56°30′ szerokości geograficznej północnej i 18°00′ długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na wschód do zachodniego wybrzeża Związku Radzieckiego; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Związku Radzieckiego i Polski do punktu na 18°00′ długości geograficznej wschodniej na wybrzeżu Polski; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon 27 (BAL 27) (powszechnie znany jako zachód wyspy Gotland)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 59°41′ szerokości geograficznej północnej i 19°00′ długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na południe do północnego wybrzeża wyspy Gotland; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża wyspy Gotland do punktu na 57°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 18°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 56°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wschodniego wybrzeża wyspy Öland; potem mijając od strony południowej wyspę Öland do punktu na 56°30′ szerokości geograficznej północnej na jej zachodnim wybrzeżu; potem na zachód do wybrzeży Szwecji; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon 28 (BAL 28) (powszechnie znany jako wschód Wyspy Gotland lub Zatoka Ryska)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 58°30′ szerokości geograficznej północnej i 19°00′ długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Saaremaa; potem mijając wyspę Saaremaa od strony północnej do punktu na 58°30′, szerokości geograficznej północnej na jej wschodnim wybrzeżu; potem na wschód do wybrzeża Związku Radzieckiego; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża byłego Związku Radzieckiego do punktu na 56°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 18°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do 57°00′, szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do zachodniego wybrzeża Gotland; potem w kierunku północnym do punktu na 19°00′ długości geograficznej wschodniej na północnym wybrzeżu Gotland; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon 29 (BAL 29) (powszechnie znany jako Morze Archipelagowe)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 60°30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na wschód do wybrzeża Finlandii; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża Finlandii do punktu na południowym wybrzeżu na 23°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 59°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Związku Radzieckiego; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża Związku Radzieckiego do punktu na 58°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wschodniego wybrzeża wyspy Sarremaa; potem mijając wyspę Sarremaa od strony północnej do punktu na 58°30′ szerokości geograficznej północnej przy jej zachodnim wybrzeżu; potem na zachód do 19°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do punktu na wschodnim wybrzeżu Szwecji na 59°41′ szerokości geograficznej północnej; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon 30 (BAL 30) (powszechnie znany jako południowa Zatoka Botnicka)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 63°30′ szerokości geograficznej północnej przy wschodnim wybrzeżu Szwecji; potem biegnącą na wschód do wybrzeża Finlandii; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Finlandii do punktu na 60°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wybrzeża Szwecji; potem w kierunku południowym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon 31 (BAL 31) (powszechnie znany jako północna Zatoka Botnicka)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 63°30′ szerokości geograficznej północnej; potem omijając północny brzeg Zatoki Botnickiej do punktu na zachodnim wybrzeżu Finlandii na 63°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon 32 (BAL 32) (powszechnie znany jako Zatoka Fińska)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na południowym wybrzeżu Finlandii w punkcie na 23°00′ długości geograficznej wschodniej; potem omijając wschodni brzeg Zatoki Fińskiej do punktu u zachodniego wybrzeża Związku Radzieckiego na 59°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 23°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES IV (powszechnie znany jako Morze Północne)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 62°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Szkocji i Anglii do punktu na 51°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji, Belgii, Niderlandów i Niemiec do zachodniego zakończenia granicy z Danią; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do kanału Thyborøn; potem w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż południowego wybrzeża kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do Hals; potem w kierunku zachodnim wzdłuż północnego brzegu kanału Limfjord do wysuniętego najbardziej na zachód przylądka Agger Tange; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do punktu na 57°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do 57°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IV a (powszechnie znany jako północna część Morza Północnego)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie u wybrzeża Norwegii na 62°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Szkocji do punktu na 57°30′ szerokości geograficznej północnej; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IV b (powszechnie znany jako środkowa część Morza Północnego)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie u zachodniego wybrzeża Danii na 57°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 8°00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do 57°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Szkocji i Anglii do punktu na 53°50′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Niemiec; potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Niemiec do zachodniego zakończenia ich granicy z Danią; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do kanału Thyborøn; potem w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż południowego brzegu kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do Hals; potem w kierunku zachodnim wzdłuż północnego brzegu kanału Limfjord do wysuniętego najdalej na południe punktu na przylądku Agger Tange; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon IV c (powszechnie znany jako południowa część Morza Północnego)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie u zachodniego wybrzeża Niemiec na 53°50′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do wybrzeża Anglii; potem w kierunku południowym do punktu na 51°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeży Francji, Belgii, Niderlandów i Niemiec do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES V (powszechnie znany jako Płycizna Islandii i Wysp Owczych)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 68°00′ szerokości geograficznej północnej i 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 27°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 62°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 15°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na wschód do 63°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES V a (powszechnie znany jako Płycizna Islandii)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 68°00′ szerokości geograficznej północnej i 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 27°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 62°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na północ do 63°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES V b (powszechnie znany jako Płycizna Wysp Owczych)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 63°00′ szerokości geograficznej północnej i 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 15°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon V b 1 (powszechnie znany jako Płaskowyż Wysp Owczych)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 63°00′ szerokości geograficznej północnej i 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 15°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 10°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 61°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8°00′ długości geograficznej zachodniej; potem wzdłuż linii rumbu do punktu na 61°15′ szerokości geograficznej północnej i na 7°30′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon V b 2 (powszechnie znany jako Ławica Wysp Owczych)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 60°00′ szerokości geograficznej północnej i 10°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na północ do 61°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8°00′ długości geograficznej zachodniej; potem wzdłuż loksodromy do punktu na 61°15′ szerokości geograficznej północnej i 7°30′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES VI (powszechnie znany jako Rockall, północno-zachodnie wybrzeże Szkocji i Irlandii Północnej, także znany jako zachód Szkocji)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północnym wybrzeżu Szkocji w punkcie na 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na północ do 60°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 54°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym i wschodnim wzdłuż wybrzeży Irlandii i Irlandii Północnej do punktu u wschodniego wybrzeża Irlandii Północnej na 55°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Szkocji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VI a (powszechnie znany jako północno-zachodnie wybrzeże Szkocji i Irlandii Północnej lub jako zachód Szkocji)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północnym wybrzeżu Szkocji w punkcie na 4°00′ długości geograficznej zachodniej, potem biegnącą na północ do 60°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 12°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 54°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym i wschodnim wzdłuż wybrzeży Irlandii i Irlandii Północnej do punktu u wschodniego wybrzeża Irlandii Północnej na 55°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeży Szkocji; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Szkocji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VI b (powszechnie znany jako Rockall)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 60°00′ szerokości geograficznej północnej i 12°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej potem na południe do 54°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 12°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES VII (powszechnie znany jako Morze Irlandzkie, zachód Irlandii, Ławica Porcupine, wschodni i zachodni Kanał Angielski, Kanał Bristolski, północne i południowe Morze Celtyckie i południowo-zachodnia Irlandia – Wschód i Zachód)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Irlandii w punkcie na 54°30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północnym i północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji do 51°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do południowo-wschodniego wybrzeża Anglii; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeży Anglii, Walii i Szkocji do punktu u zachodniego wybrzeża Szkocji na 55°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wybrzeża Irlandii Północnej; potem w kierunku północnym i zachodnim wzdłuż wybrzeży Irlandii Północnej i Irlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII a (powszechnie znany jako Morze Irlandzkie)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Szkocji w punkcie na 55°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do wybrzeży Irlandii Północnej; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeży Irlandii Północnej i Irlandii do punktu u południowo-wschodniego wybrzeża Irlandii na 52°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeży Walii; potem w kierunku północno-wschodnim i północnym wzdłuż wybrzeży Walii, Anglii i Szkocji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII b (powszechnie znany jako zachód Irlandii)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Irlandii w punkcie na 54°30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 12°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 52°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Irlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII c (powszechnie znany jako Ławica Porcupine)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 54°30′ szerokości geograficznej północnej i 12°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 52°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 12°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII d (powszechnie znany jako Kanał Wschodni)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Francji w punkcie na 51°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do wybrzeża Anglii; potem w kierunku zachodnim wzdłuż południowego wybrzeża Anglii do 2°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do wybrzeża Francji przy Cap de la Hague; potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII e (powszechnie znany jako zachodni Kanał Angielski)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą na południowym wybrzeżu Anglii w punkcie na 2°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą w kierunku południowym i zachodnim wzdłuż wybrzeża Anglii do punktu u południowo-zachodniego wybrzeża na 50°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 49°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północnym i północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji do Cap de la Hague; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII f (powszechnie znany jako Kanał Bristolski)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą na południowym wybrzeżu Walii w punkcie na 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na południe do 51°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 60°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 50°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 50°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeży Anglii; potem wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Anglii i południowego wybrzeża Walii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII g (powszechnie znany jako północne Morze Celtyckie)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Walii w punkcie na 52°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do południowo-wschodniego wybrzeża Irlandii; potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Irlandii do punktu na 9°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 50°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 7°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 50°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 6°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 51°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do południowego wybrzeża Walii; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Walii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII h (powszechnie znany jako południowe Morze Celtyckie)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 50°00′ szerokości geograficznej północnej i 7°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 9°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 49°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII i (powszechnie znany jako południowo-zachodnia Irlandia - Wschód)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Irlandii w punkcie na 52°30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 12°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 9°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do południowego wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Irlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII k (powszechnie znany jako południowo-zachodnia Irlandia - Zachód)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 52°30′ szerokości geograficznej północnej i 12°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 12°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES VIII (powszechnie znany jako Zatoka Biskajska)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Francji w punkcie na 48°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 43°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Hiszpanii; potem w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Hiszpanii i Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIII a (powszechnie znany jako Zatoka Biskajska – Północ)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Anglii w punkcie na 48°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 8°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 47°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 6°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 47°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 46°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIII b (powszechnie znany jako Zatoka Biskajska – część środkowa)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Francji w punkcie na 46°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 45°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 3°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 44°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 2°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do północnego wybrzeża Hiszpanii; potem wzdłuż północnego wybrzeża Hiszpanii i zachodniego wybrzeża Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIII c (powszechnie znany jako Zatoka Biskajska – Południe)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północnym wybrzeżu Hiszpanii w punkcie na 2°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na północ do 44°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 43°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do zachodniego wybrzeża Hiszpanii; potem w kierunku północnym i wschodnim wzdłuż wybrzeża Hiszpanii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon VIII d (powszechnie znany jako Zatoka Biskajska – rejon oddalony od brzegu)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 48°00′ szerokości geograficznej północnej i 8°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 44°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 3°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 45°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 4°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 46°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 5°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 47°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 6°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 47°30 szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 9°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIII e (powszechnie znany jako zachodnia Zatoka Biskajska)

Wody ograniczone linią biegnącą rozpoczynającą się od punktu na 48°00′ szerokości geograficznej północnej; 11°00′ długości geograficznej zachodniej i biegnącą stamtąd na zachód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 43°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES IX (powszechnie znany jako Wody Portugalskie)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północno-zachodnim wybrzeżu Hiszpanii w punkcie na 43°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do punktu na południowym wybrzeżu Hiszpanii (przesmyk Punta Marroqui) na 5°36′ długości geograficznej zachodniej; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Portugalii i północno-zachodniego wybrzeża Hiszpanii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IX a (powszechnie znany jako Wody Portugalskie – Wschód)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się od północno-zachodniego wybrzeża Hiszpanii na 43°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do punktu przy południowym wybrzeżu Hiszpanii (przesmyk Punta Marroqui) na 5°36′ długości geograficznej zachodniej; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Portugalii i północno-zachodniego wybrzeża Hiszpanii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IX b (powszechnie znany jako Wody Portugalskie – Zachód)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 43°00′ szerokości geograficznej północnej i 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES X (powszechnie znany jako Płycizna Azorska)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 48°00′ szerokości geograficznej północnej i 18°00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 42°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES XII (powszechnie znany jako północ Azorów)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 62°00′ szerokości geograficznej północnej i 15°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 27°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 59°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 42°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 18°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 15°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES XIV (powszechnie znany jako wschód Grenlandii)

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego Bieguna Północnego wzdłuż południka 40°00′ długości geograficznej zachodniej do północnego wybrzeża Grenlandii; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu na 44°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 50°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 27°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 68°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ aż do geograficznego Bieguna Północnego.

Statystyczny rejon ICES XIV a (powszechnie znany jako północno-wschodnia część Grenlandii)

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego Bieguna Północnego wzdłuż południka 40°00′ długości geograficznej zachodniej do północnego wybrzeża Grenlandii; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu przy rzylądku Ravn na 68°30′ szerokości geograficznej północnej; potem na południe wzdłuż południka 27°00′ długości geograficznej zachodniej do 68°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ aż do geograficznego Bieguna Północnego.

Statystyczny rejon ICES XIV b (powszechnie znany jako południowo-wschodnia część Grenlandii)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na południowym wybrzeżu Grenlandii w punkcie na 44°00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na południe do 59°00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 27°00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu przy Przylądku Savary na 68°30′ szerokości geograficznej północnej; potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu rozpoczęcia.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

FORMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW NA PÓŁNOCNO-WSCHODNIM ATLANTYKU

Nośniki magnetyczne

Taśmy komputerowe: dziewięciościeżkowa o gęstości zapisu 1600 lub 6250 BPI i EBCDIC kodowania ASCII, najlepiej nieetykietowane. Jeżeli etykietowane, to z podaniem kodu końca dokumentu.

Dyskietki: sformatowane w MS-DOS, 3,5″; 720 K lub 1,4 MB albo 5,25; 360 K lub 1,2 MB.

Format kodowania

Pozycje | Przedmiot | Uwagi |

1–4 | Kraj (kod 3-alfa ISO) | np. FRA = Francja |

5–6 | Rok | np. 90 = 1990 |

7–8 | Główny obszar połowu FAO | 21 = Północno-Wschodni Atlantyk |

9–15 | Rejon | np. IV a = rejon IV ICES |

16–18 | Gatunek | Identyfikator 3-alfa |

19–26 | Połów | Tony metryczne |

Uwagi:

a) Wszystkie pola numeryczne powinny być wyrównane do prawej strony, poprzedzone wolnym miejscem. Wszystkie pola alfanumeryczne powinny być wyrównane do lewej strony z następującymi po nich wolnych miejscach.

b) Połów rejestruje się w ekwiwalencie żywej wagi wyładunku z dokładnością do jednej najbliższej tony metrycznej.

c) Ilości (pozycje 19–26) poniżej połowy jednostki należy zapisywać jako "-1".

d) Ilości nieznane (pozycje 19–26) należy zapisywać jako "-2".

--------------------------------------------------